Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B - Căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức

B - Căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

B - Căn thức bậc hai. Hằng đẳng thứcA2 A1. Căn thức bậc hai:

 Nếu A là một biểu thức đại số thì A gọi là căn thức bậc hai của A.

A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.

 A các định (có nghĩa) khi A  0

 Chú ý:

a) Điều kiện có nghĩa của một số biểu thức:

 A(x) là một đa thức  A(x) ln có nghĩa.

A( x )có nghĩa 

B(x)  0

B( x )A( x ) có nghĩa 

1

A( x )có nghĩa A(x)  0

A(x) > 0b) Với M > 0, ta có:

 X 2  M 2  X  M  M  X  M

X 2  M 2  X  M  X   M hoặc X  M2. Hằng đẳng thức( A )2  Akhi a  0

a

a2  a  

  a khi a  0

 Chú ý: Tổng quát, với A là một biểu thức đại số, ta cũng có:

khi A  0

A

A2  A  

  A khi A  0 Định lí: Với mọi số a, ta có:1.14 Tìm x để biểu thức sau có nghĩa:

1. a)  2x  3b) 5xc) 3x  7d)3x  7e)x

3f) 5xh)1  x2

2

x2g)

i)4x

5

2

x 6j)k)1

1 xl)4

x3m)4x 2n) 3x 2o)x 2  2x  1P) x 2  2x  1 x 2  4x  5

1b)x 2  2x  2

12. a)

c)4x 2  12x  9d)x2  x  14e)

3. a)1

2x  8x  15

x  3  x2  92

 5  2x

x 9

4x

e)

 9  x2

x 1c)4. a)

c)f)

b)1

23x  7x  20

1

x2 

x5d)2x  4  8  xf)x2  4  2 x  2( x  1)(x  3)b)4

x32x

5xd)x 1

x221.15 Tính

a) 5 (2) 4

c) 5

e)(5) 8

( 0,1) 2g)  (1,3) 2b)  4 (3) 6

d)  0,4 (0,4) 2

f)(0,3) 2h) 2 (2) 4 + 3 (2) 81.16 Chứng minh rằng:

a) 9  4 5  ( 5  2) 2b)9  4 5  5  2c) 23  8 7  ( 4  7 ) 2d)17  12 2  2 2  3(4  3 2) 2b)(2  5) 2c)(4  2 )2d) 2 3  (2  3 ) 2e)(2  3 ) 2f)(2  5 ) 2g)( 3  1) 2  ( 3  2) 2h)(2  5 ) 2  ( 5  1) 262 5b)74 3c)12  6 3d)17  12 2e)22  12 2f)10  4 61.17 Rút gọn biểu thức:

1. a)2. a)g)

3. a)

c)2  11  6 2

62 5  5h)3 5

3 53 5

3 542 3  3b)11  6 2  3  211  6 2  6  4 2d)11  6 3  13  4 3f)82 7e) ( 3  4) 19  8 34 7

25g)4. a)2  11  6 2

62 5  5

62 42 3

3  48  10 7  4 3c)

5. a)h)x2  53 53 5

3 5b)6  2 3  13  4 3d)23  6 10  4 3  2 2b)x 53 5x 2  2 2x  2

x2  21.18 Rút gọn biểu thức sau (loại bỏ dấu căn và dấu trị tuyệt đối):

1. a)9x 2  2x với x < 0b) 2 x 2 với x  0c) 3 (x  2) 2 với x < 2

e)d) 2 x 2  5x với x < 025x 2  3x với x  0f)9x 4  3x 2 với x bất kỳg) x  4  16  8x  x 2 với x > 4

2. a) A =

c) C =

e) E =1  4a  4a 2  2a

5x4x 2  12 x  9  2x  1

x 1

( x  1) 2 

2

x  2x  1b) B =

d) D =x 2  10 x  25

x 2  6x  9

x3f) F = x 2  x 4  8x 2  161.19 Chứng tỏ: x  2 2x  4  ( 2  x  2 ) 2 với x  2

Áp dụng rút gọn biểu thức sau:

x  2 2x  4  x  2 2x  4 với x  21.20 Rút gọn biểu thức sau (loại bỏ dấu căn và dấu trị tuyệt đối):

a)x4 x4b) x  2  2 x  3với x  4

với x  3c)x  2 x 1  x  2 x 1với x  1d)x  2 x 1  x  2 x 1với x  01.21 Với giá trị nào của a và b thì:

1

1a)

?

2

2

ba

a  2ab  bb)a2 ( b 2  2 b  1)  a(1  b) ?1.22 So sánh hai số sau (khơng dùng máy tính):

2 + 3 và 3

a) 9 và 6 + 2 2

b)

c) 16 và 9 + 4 5d)11  3 và 21.23 Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:1

3a) A  9x 2  12x  4  1  3xtại x b) B  2x 2  6x 2  9tại x  3 21.24 Giải phương trình:6a)9x 2 = 2x + 1b)x4  7c)x 2  6x  9  3x  1d)x2  7e)x2   8f)1  4x  4x 2  5g)x4  9h)(x  2) 2  2x  1i)x 2  6x  9  5j)4x 2  12x  9  x  3k)4x 2  4x  1  x 2  2x  1l)4x 2  12x  9  9x 2  24x  161.25 Phân tích thành hân tử:

a) x2 – 7

b) x2  3

d) x2 – 3e) x2 – 2 2 x + 2c) x2 – 2 13 x + 13

f) x2 + 2 5 x + 51.26 Với n là số tự nhiên, chứng minh:

( n  1) 2  n 2  ( n  1) 2  n 2

Viết đẳng thức trên khi n là 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.1.27 Cho ba số a, b, c khác 0 và a + b + c = 0. Chứng minh rằng:

1

1

1

1 1 1

 2 2   

2

a

b

c

a b c

1.28 Tính: 1  20132 20132 2013.

2014 2 20141.29 Chứng minh bất đẳng thức Côsi (Cauchy):

x+y2xyDấu “ = ” xảy ra khi nào ?

Áp dụng: Chứng minh rằng với x, y, z là các số dương, ta có:

1 1 1

1

1

1

  

x y z

xy

yz

zx7C - Khai phương một tích. Nhân các căn thức bậc hai.

D - Khai phương một thương. C hia các căn thức bậc hai

1.Với A  0, B  0:AB  A B2.Với A  0, B > 0:ABA

B1.30 Tính:

0,09.64b)2 4.(7) 2c)12,1.360d)2 2.34e)45.80f)75.48g)90.6,4h)2,5.14,42. a)7. 63b)2,5. 30 . 48c)0,4 . 6,4d)2,7 . 5. 1,5e)10. 40f)5. 45g)52. 13h)2 . 162132  12 2b)17 2  8 2c)117 2  1082d)3132  312 2e)6,82  3,2 2f)21,82  18,2 2g)146,52  109,52  27.2561. a)3. a)2  3. 2  34. a)3 2 c) (

5. a)

d)d) (1  2  3 ).(1  2  3 )b)25

144c)17

81e)0,0025f)3,6.16,9c)12500

50022b)18

6d)352 .3

159 4

.5 .0,01

16 9149 2  76 2

457 2  384 2c)

8. a)3  2 )23 2  2 3. 3 2  2 39

1696. a)7. a)b)2 12  3 27  5 3

3e)15

735

230012,5f)239

160,5b)1652  124 2

164d)1,44.1,21  1,44.0,4b)32  50  8

21.31 Tính:8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B - Căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×