Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vách thang máy làm bằng bê tông cốt thép dày 200mm để chịu lực như một lõi cứng, được đổ bê tông từng đợt cùng với bê tông cột. Sử dụng các tấm ván khuôn 200x1200, các thanh trượt góc 50x50x1200.

Vách thang máy làm bằng bê tông cốt thép dày 200mm để chịu lực như một lõi cứng, được đổ bê tông từng đợt cùng với bê tông cột. Sử dụng các tấm ván khuôn 200x1200, các thanh trượt góc 50x50x1200.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpPhần thi côngKiểm tra theo điều kiện cường độ của ván khn:

Tấm ván khn 200x1200 có Jx = 19,39 cm4; W = 4,84 cm3

5,41.60 2

= 402,4(kG/cm2) <    2100 (kG/cm2).

10.4,84Kiểm tra theo điều kiện độ võng:

1.4,7.60 4

120

f 

= 0,012< [f] =

= 0,3

6

400

128.2,1.10 .19,39Vậy khoảng cách giữa các xà gồ ngang đã chọn như trên là hợp lý.

VI.3. Tính xà gồ ngang:

Chọn xà gồ ngang bằng thép cán chữ C số hiệu C6,5 có:

b = 32; h = 65; F = 6,51 cm2; Jx = 48,8 cm4; Wx = 15 cm3; g = 5,9 kG/m.

Xà gồ ngang làm việc như dầm liên tục có gối tựa là các xà gồ đứng. Sơ đồ

tính:Tải trọng tác dụng lên xà gồ:

qtc = ptcmax.0,6 = 2350.0,6 = 1410 (kG/m);

qtt = pttmax.0,6 = 2705.0,6 = 1650 (kG/m).

Tính khoảng cách giữa các xà gồ đứng:

- Theo điều kiện cường độ:

10. .W

=

q tt=> l 10.2100.15

= 138,2 cm.

16,5- Theo điều kiện độ võng:

=> l 3128.EJ

=

400.q tc3128.2,1.10 6.48,8

= 132,5 cm.

400.14,1Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn khoảng cách giữa các xà gồ đứng là 90 cm.

VI.4. Tính xà gồ đứng:

Tải trọng tác dụng lên xà gồ đứng là lực tập trung từ xà gồ ngang truyền lên:

Ptc = 1410.0,9 = 1269(kG);SVTH: Hoàng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 51Đồ án tốt nghiệpPhần thi côngPtt = 1650.0,9 = 1485 (kG).

Xà gồ đứng ta chọn tiết diện giống xà gồ ngang (loại C6,5). Để liên kết các

thanh xà gồ của tường trong và ngồi, ta dùng bulơng được khoan xun qua tấm ván

khn. Sơ đồ tính xà gồ đứng làm việc như dầm liên tục có gối tựa là các bulông neo:Tải trọng tập trung từ xà gồ ngang truyền vào xà gồ đứng được phân bố đều như sau:

tcq xg = 1269x4/3,6 = 1410 (kG/m)

ttq xg = 1485x4/3,6 = 1650 (kG/m)

Theo điều kiện bền: l 10 xWx

10 x15 x 2100

=

= 138,2 cm

q

16,5Theo độ võng:128EJ

128 x 2,1x10 6 x 48,8

3

= 132,5 cm.

400 xq

400 x14,1l 3Ta chọn khoảng cách của bulơng là 90cm.

VI.5. Tính tốn bulơng:

Chọn bulơng có đường kính 18, kiểm tra khả năng chịu kéo của bulơng:

Lực tác dụng vào bulông : N = 1650x0,9 = 1485(kG)

NAthbl.Rkbl  Rkbl=N

1485

=

= 773,4(kG/cm2) < [R]kbl = 1750(kG/cm2)

Athbl

1,92([R]kbl tra bảng 2.7 kết cấu thép)  bu lông đủ khả năng chịu kéo.

C.Tiến độ thi công phần thân:

Phần thân được thi công theo từng đợt, mỗi đợt 1 tầng. Trong mỗi đợt được chia

thành nhiều phân đoạn khác nhau. Khối lượng thi công trong mỗi phân đoạn , nhân

công thực hiện trong mỗi phân đoạn được thể hiện qua các bảng tính.

Bêtơng cột, thang máy được đổ trước, bêtông dầm sàn được đổ sau. Như vậy q

trình đổ bêtơng phần thân bao gồm đổ bêtông cột, thang máy và đổ bêtông dầm sàn,

cầu thang bộ. Chỉ được lắp dựng ván khuôn cột sau khi bêtông dầm sàn đã đổ được 3

ngày.

Ván khuôn cột được phép dỡ sau khi đã đổ bêtông được 2 ngày.

SVTH: Hoàng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 52Đồ án tốt nghiệpPhần thi côngVán khuôn dầm sàn tháo dỡ sau khi bêtông đổ xong được 15 ngày.

Tiến độ thi công xem bản vẽ TC 04.

I. Khối lượng công tác của các kết cấu cơng trình:

a,Bảng tính khối lượng cơng tác bê tơng và ván khn

Tầng 1L (m)Số

cấu

kiện

(cái)Thể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

3

(m )

(m2)4.4

4.426

264.5

7.3

8

4

1.2

4.545

13

13

13

13

80.14

0.14

0.14

0.14

0.1

0.111

10

2

9

1

200.08

0.081

125.17 217.36

27.46 228.80

52.62 446.16

14.18 141.75

21.35 142.35

23.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90

55.44 396.00

45.99 328.50

7.31

52.20

22.68 162.00

2.93

29.25

10.80 108.00

145.14 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77Kích thước

Tên cấu kiện

b (m)

Cột1

20.4

0.4trục 1-13console

dầm bo0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2ơ 4.5x8

ơ 4.5x7.3

ơ 4.5x5.8

ơ 4.0x4.5

ơ 4.5x6.5

ơ 1.2x4.54.5

4.5

4.5

4

4.5

1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn C2.05

2.050.55

0.6

Tổng

0.35

0.75

0.75

0.5

0.5

0.35

Tổng

8

7.3

5.8

4.5

6.5

4.5

Tổng

3.3

3.32.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.50trục A-D

DầmSànCầu

thang

bộThang

máyh (m)lõi ngang

lõi dọc0.2

0.2

0.2SVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 53Đồ án tốt nghiệpPhần thi công

Tầng 2h (m)L (m)

2.85

2.85Số

cấu

kiện

(cái)

26

264.5

7.3

8

4

1.2

4.545

13

13

13

13

80.14

0.14

0.14

0.14

0.1

0.111

10

2

9

1

200.08

0.081

1Kích thước

Tên cấu kiện

b (m)

Cột1

20.4

0.4trục 1-13console

dầm bo0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2ơ 4.5x8

ơ 4.5x7.3

ơ 4.5x5.8

ơ 4.0x4.5

ơ 4.5x6.5

ơ 1.2x4.54.5

4.5

4.5

4

4.5

1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn C2.05

2.050.55

0.6

Tổng

0.35

0.75

0.75

0.5

0.5

0.35

Tổng

8

7.3

5.8

4.5

6.5

4.5

Tổng

3.3

3.32.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.50trục A-D

DầmSànCầu

thang

bộThang

máyThể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

3

(m )

(m2)

16.30 140.79

17.78 148.20

34.09 288.99

14.18 141.75

21.35 142.35

23.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90

55.44 396.00

45.99 328.50

7.31

52.20

22.68 162.00

2.93

29.25

10.80 108.00

145.14 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77lõi ngang

lõi dọc0.2

0.2

0.2Tầng 3,4

Kích thước

Tên cấu kiện

b (m)h (m)SVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1AL (m)Trang 54Số

cấu

kiện

(cái)Thể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

3

(m )

(m2)Đồ án tốt nghiệpCộtPhần thi công

1

20.4

0.4trục 1-13console

dầm bo0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2ô 4.5x8

ô 4.5x7.3

ô 4.5x5.8

ô 4.0x4.5

ô 4.5x6.5

Sê nô4.5

4.5

4.5

4

4.5

1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn Ctrục A-D

DầmSànCầu

thang

bộThang

máylõi ngang

lõi dọc2.85

2.8526

264.5

7.3

8

4

1.2

4.545

13

13

13

13

80.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.111

10

2

9

1

202.05

2.050.5

0.6

Tổng

0.35

0.75

0.75

0.5

0.5

0.35

Tổng

8

7.3

5.8

4.5

6.5

4.5

Tổng

3.3

3.30.08

0.081

12.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.500.2

0.2

0.214.82 133.38

17.78 148.20

32.60 281.58

14.18 141.75

21.35 142.35

23.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90

39.60 396.00

32.85 328.50

5.22

52.20

16.20 162.00

2.93

29.25

10.80 108.00

107.60 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77Tầng 5,6b (m)h (m)L (m)1

20.35

0.352.85

2.85trục 1-13

trục A-D0.2

0.30.45

0.55

Tổng

0.35

0.75Số

cấu

kiện

(cái)

26

264.5

7.345

13Kích thước

Tên cấu kiệnCột

DầmSVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 55Thể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

(m3)

(m2)

11.67 118.56

14.26 133.38

25.94 251.94

14.18 141.75

21.35 142.35Đồ án tốt nghiệpSànCầu

thang

bộThang

máyPhần thi côngconsole

dầm bo0.3

0.3

0.3

0.2ô 4.5x8

ô 4.5x7.3

ô 4.5x5.8

ô 4.0x4.5

ô 4.5x6.5

Sê nô4.5

4.5

4.5

4

4.5

1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn C2.05

2.050.75

0.5

0.5

0.35

Tổng

8

7.3

5.8

4.5

6.5

4.5

Tổng

3.3

3.32.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.50lõi ngang

lõi dọc0.2

0.2

0.28

4

1.2

4.513

13

13

80.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.111

10

2

9

1

200.08

0.081

123.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90

39.60 396.00

32.85 328.50

5.22

52.20

16.20 162.00

2.93

29.25

10.80 108.00

107.60 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77Tầng 7,8h (m)L (m)0.4

0.5

Tổng

0.35

0.75

0.75

0.5

0.5

0.35

Tổng2.85

2.85Số

cấu

kiện

(cái)

26

264.5

7.3

8

4

1.2

4.545

13

13

13

13

8Kích thước

Tên cấu kiện

b (m)

Cột1

20.3

0.3trục 1-130.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2trục A-D

Dầm

console

dầm boSVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 56Thể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

(m3)

(m2)

8.89

103.74

11.12 118.56

20.01 222.30

14.18 141.75

21.35 142.35

23.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90Đồ án tốt nghiệpSànCầu

thang

bộThang

máyPhần thi côngô 4.5x8

ô 4.5x7.3

ô 4.5x5.8

ô 4.0x4.5

ô 4.5x6.5

Sê nô4.5

4.5

4.5

4

4.5

1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn C

lõi ngang

lõi dọc0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.111

10

2

9

1

202.05

2.058

7.3

5.8

4.5

6.5

4.5

Tổng

3.3

3.30.08

0.081

12.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.500.2

0.2

0.239.60 396.00

32.85 328.50

5.22

52.20

16.20 162.00

2.93

29.25

10.80 108.00

107.60 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77Tầng 9h (m)L (m)0.55

0.6

Tổng

0.35

0.75

0.75

0.5

0.5

0.35

Tổng

8

7.3

5.8

4.5

6.52.85

2.85Số

cấu

kiện

(cái)

26

264.5

7.3

8

4

1.2

4.545

13

13

13

13

80.1

0.1

0.1

0.1

0.111

10

2

9

1Kích thước

Tên cấu kiện

b (m)

Cột1

20.4

0.4trục 1-13console

dầm bo0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2ô 4.5x8

ô 4.5x7.3

ô 4.5x5.8

ô 4.0x4.5

ô 4.5x6.54.5

4.5

4.5

4

4.5trục A-D

DầmSànSVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 57Thể

Diện

tích bê tích ván

tơng

khn

3

(m )

(m2)

16.30 140.79

17.78 148.20

34.09 288.99

14.18 141.75

21.35 142.35

23.40 156.00

7.80

52.00

2.34

15.60

2.52

25.20

71.59 532.90

39.60 396.00

32.85 328.50

5.22

52.20

16.20 162.00

2.93

29.25Đồ án tốt nghiệpCầu

thang

bộThang

máyPhần thi côngSê nô1.2Bản

thang

Chiếu

nghỉ

DCN1,2

DCT

Cốn C

lõi ngang

lõi dọc0.1202.05

2.054.5

Tổng

3.3

3.30.08

0.081

12.24.50.0810.799.900.2

0.2

0.10.35

0.35

0.3

Tổng

4.2

1.4

6.3

Tổng4.5

4.5

4.962

1

24.5

4.5

4.51

2

30.63

0.32

0.30

3.12

3.78

2.52

17.01

23.318.10

4.05

6.94

42.52

38.70

27.00

172.80

238.500.2

0.2

0.210.80 108.00

107.60 1075.95

0.54

6.77

0.54

6.77b,Bảng tính khối lượng cơng tác cốt thép:

2.Bảng tính khối lượng công tác cốt thép

Tầng

nhàTầng 1Tầng 2Tầng 34Tên

cấu

kiệnKLBT

trong tầng

(m3)KLCT

trong

1m3BT

(kg)KLCT trong

tầng (kg/m3)cột52.621708946.08dầm chính54.8922012076.35dầm phụ16.701502504.25sàn145.14507257.15thang bộ

thang máy

cột

dầm chính

dầm phụ3.12

23.31

34.09

54.89

16.7060

220

170

220

150187.02

5128.20

5794.62

12075.80

2505.00sàn145.14507257.15thang bộ3.1260187.02thang máy23.312205128.20cột

dầm chính32.60

54.89170

2205542.68

12075.80SVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 58Đồ án tốt nghiệpPhần thi côngTầng 56Tầng 78Tầng 9dầm phụ

sàn

thang bộ16.70

145.14

3.12150

50

602505.00

7257.15

187.02thang máy23.312205128.20cột

dầm chính

dầm phụ

sàn

thang bộ

thang máy

cột

dầm chính

dầm phụ

sàn

thang bộ

thang máy

cột

dầm chính

dầm phụ

sàn

thang bộ

thang máy25.94

54.89

16.70

145.14

3.12

23.31

20.01

54.89

16.70

145.14

3.12

23.31

15.56

54.89

16.70

107.60

3.12

23.31170

220

150

50

60

220

170

220

150

50

60

220

170

220

150

50

60

2204408.95

12075.80

2505.00

7257.15

187.02

5128.20

3401.19

12075.80

2505.00

7257.15

187.02

5128.20

2645.37

12076.35

2504.25

5379.75

187.02

5128.20Bảng khối lượng các cơng tác của các kết cấu cơng trình:Cơng

tác

Lắp

dựngtháo

dỡ

ván

kh

nCấu kiện

Cột

dầm

chính

dầm phụ

sàn

thang bộ

thang

máy

Tổng

CộtKhối lượng cơng tác

Tầng

Tầng

3-4

5-6

281.58

251.94Đơn

vị

tính

m2Tầng

1

446.16Tầng

2

288.99m2365.95365.95365.95m2166.95166.95m21075.95m2Tầng

7-8

222.30Tầng

9

192.66365.95365.9554.89166.95166.95166.9516.701075.951075.951075.951075.951075.9542.5242.5242.5242.5242.5242.52m2238.50238.50238.50238.50238.50238.50m2

kg2336.03

8946.082178.86

5794.622171.45

5542.682178.86

4408.952171.45

3401.192171.45

2645.37SVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 59Đồ án tốt nghiệpLắp

cốt

thépdầm

chính

dầm phụ

sàn

thang bộ

thang

máy

TổngPhần thi cơng

kg12076.35 12075.80 12075.80 12075.80 12075.80 12075.80kg

kg2504.25

7257.152505.00

7257.152505.00

7257.152505.00

7257.152505.00

7257.152505.00

7257.15kg187.02187.02187.02187.02187.02187.02kg5128.205128.205128.205128.205128.205128.20kg36099.05 32947.79 32695.85 32947.79 32695.85 32695.85Cột

m3

52.62

34.09

dầm

m3

54.89

54.89

chính

3

16.70

16.70

Đổ bê dầm phụ m

3

tơng

sàn

m

145.14

145.14

3

thang bộ m

3.12

3.12

thang

m3

23.31

23.31

máy

Tổng

m3

295.78

277.25

II. Tính cơng lao động cho các cơng tác32.6025.9420.0115.5654.8954.8954.8954.8916.70

107.60

3.1216.70

145.14

3.1216.70

107.60

3.1216.70

107.60

3.1223.3123.3123.3123.31238.22277.25238.22238.22a. Cột và thang máy:

 Lắp dựng cốt thép:TầngTầng 1Tầng 2Tầng

3-4Cấu

kiệnKhối lượngChi

phí lao

động

cơng/tấn (cơng)Hao phí ĐM(kg)

hiệuCột8946.08AF.6148.4875.86thang

máy5128.20AF.62111.357.95Cột5794.62AF.6148.4849.14thang

máy5128.20AF.62111.357.95Cột5542.68AF.6148.4847.00thang

máy5128.20AF.62111.357.95Cột4408.95AF.6148.4837.39SVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 60Tổng

cộng

(cơng)133.81107.09104.95

95.34Đồ án tốt nghiệp

Tầng

5-6

T ầng

7-8Tầng 9Phần thi công

thang

máy5128.20AF.62111.357.95Cột3401.19AF.6148.4828.84thang

máy5128.20AF.62111.357.95Cột2645.37AF.6148.4822.43thang

máy5128.20AF.62111.357.9586.7980.38 Lắp dựng và tháo dở ván khn

Hao phí ĐM

TầngCấu

kiệnDiện

tích

(m2)cơng/100m

Mã hiệu

GC-LDTầng

1

Tầng

2

Tầng

3-4

Tầng

5-6

T ầng

7-8

Tầng

92TDChi phí lao

động

(cơng)

GCLDTDCột446.16AF.86223.313 5.187 104.01 23.14thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37Cột288.99AF.86223.313 5.18767.3714.99thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37Cột281.58AF.86223.313 5.18765.6414.61thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37Cột251.94AF.86223.313 5.18758.7313.07thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37Cột222.30AF.86223.313 5.18751.8211.53thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37Cột192.66AF.86223.313 5.18744.919.99thang

máy238.50AF.86223.313 5.18755.6012.37 Bê tơngSVTH: Hồng Minh Hải-Lớp 04X1ATrang 61Tổng cộng

(công)

GCLDTD159.61 35.51122.97 27.36121.25 26.98114.34 25.44107.43 23.90100.52 22.36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vách thang máy làm bằng bê tông cốt thép dày 200mm để chịu lực như một lõi cứng, được đổ bê tông từng đợt cùng với bê tông cột. Sử dụng các tấm ván khuôn 200x1200, các thanh trượt góc 50x50x1200.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×