Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

b. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

+ Là lĩnh vực nhảy cảm, dễ gây mâu thuẫn, xung đột lợi ích.

ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CẢ NƯỚCTRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GỬI VỀ BỘ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG HÀNG NĂM

Đất đaiCòn lạiĐất đai Còn lại1.40%20.00%80.00%98.60%1. Khái niệm và đặc điểm của quản lý nhà nước

về đất đai

b.Sự cần

thiết

a.Khái

niệm

c.Đặc

điểm3

121

2

3Được thểđưa

hiện dưới

thức văn

Nhằm

ra hình

những

chủ

Dobản cơ

quanphápcóluật:thẩm

quy phạm

trương,

chính

sách

quản•quyền,

Nghị định:người có thẩm

cả nước và các

+đất

Nghịđai

địnhtrong

181/2004/NĐ-CP

quyền

ban

hành,vậy

các

+thủ

Nghịtục

địnhhành

105/2009/NĐ-CP

chính về quản

bản

•văn

Thơng

tư: quản lý nhà nướcđất

đai

nhằm

thực

hiện

+về

Thơng

số 09/2007/TT-BTNMT

đấttưđai

mang tính quyền

chính

•các

Quyết

đinh: sách đó trong

lựcpháp

lý.

+thực

Quyếttế.

định số 216/2005/QĐ-TTg2.Ngun tắc quản lý hành chính nhà nước về

đất đai152

Nguyên tắc43thẩm

quyền

1. Bảo đảm tính đúng thẩm

quyền

pháp lý

-Thẩm quyền ?

Thẩm quyền là tổng thể các

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm

Thẩm quyền của các cơ quan

của cơ quan nhà nước có thẩm

quản lý nhà nước trong các lĩnh

quyền hoặc của người chức

vực được quy định trong các văn

trách

bản quy phạm pháp luật gọi là

thẩm quyền pháp lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×