Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và đặc điểm của quản lý nhà nước về đất đai

Khái niệm và đặc điểm của quản lý nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực

hiện quyền đại diện chủ sở hữu và

thống nhất quản lý nhà nước về đất đai1.Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về đất đai

b.Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:1.Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước

về đất đai

b.Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

Quản lý nhà nước về đất đai là đòi hỏi tất yếu khách

quan ở nước ta giai đoạn hiện nay:

+ Sức ép lớn đối với việckhai thác và sử dụng đất đai

phục vụ nhu cầu phát triển kinh

tế - xã hộib. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:

+ Nhu cầu đơ thị hóa và xây dựng kết cấu hạ tầng

phục vụ cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và đặc điểm của quản lý nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×