Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số đề xuất

Một số đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

vướng mắc phát sinh từ những quy định của pháp luật. Từ những bình luận bản án

đã nêu trên nhóm em có một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác xây

dựng và áp dụng pháp luật nhằm ngăn ngừa giải quyết các tranh chấp về lối đi,

đường thốt nước:

Thứ nhất, giải pháp về xây dựng, hồn thiện pháp luật. Đây là giải pháp cốt

lõi, đặc biệt quan trọng, bởi lẽ, khi nhà nước xây dựng được một hệ thống pháp luật

có chất lượng đầy đủ về nội dung và cả hình thức thì đó là cơ sở pháp lý để các cấp

chính quyền, tòa án nhân dân và người dân áp dụng pháp luật, thi hành luật đúng

đắn thống nhất và có hiệu quả cao. Ở nước ta hiện nay, tuy nhà nước đã ban hành

rất nhiều văn bản pháp luật về đất đai nhưng các quy định còn tản mạn, chồng

chéo, thiếu sự thống nhất. Do đó, nhà nước cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan có

trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu và rà soát để sớm ban hành các quy phạm

pháp luật về đất đai cho phù hợp với kinh tế thị trường:

-Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai về việc quy định sử dụng đất để làmlối đi, đường thoát nước.

-Cần có những hướng dẫn cụ thể theo hướng cơng nhận hiện trạng sử dụngđất thực tế để không xảy ra tranh chấp về lối đi, đường thoát nước

-Cần làm rõ hơn khái nhiệm về “đất làm lối đi, đường thoát nước” để hệthống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan tòa án và người dân có được

cách hiểu đúng nhất đầy đủ và chính xác về nội dung cũng như bản chất pháp lý

của tranh chấp lối đi, đường thoát nước.

Thứ hai, hội đồng xét xử đã thực hiện có hiệu quả xét xử nhanh, trực tiếp đáp

ứng được nhu cầu của hai bên tránh sảy ra xung đột, cãi vã:

-Quyền lợi, nghĩa vụ của cả hai bên được toà án phân ra rõ ràng và toà án đảmbảo hai bên thực hiện đầy đủ đựa trên cơ sở pháp lý đã nêu ra.

13-Toà án nên theo dõi và đảm bảo sau khi bản án có hiệu lực thì gia đình ơngNgh và bà T phải tạo điều kiện cho gia đình ơng Nh và bà T mở lối đi và đường

thoát nước đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hai bên.

Thứ ba, phán quyết của tòa về việc cấp thốt nước và lối đi lại theo Điều 251

và Điều 254 BLDS năm 2015 đã giải quyết tranh chấp của hai gia đình ơng Lê Văn

Ngh, bà Nguyễn Thị Băng T và ông Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc D. Hai bên gia đình

có nêu ra u cầu của mình đối với gia đình còn lại, hai bên gia đình đều chấp

thuận với yêu cầu gia đình trên đưa ra mà khơng có thêm tranh chấp hay yêu cầu

nào khác. Vậy, tại sao không thể giải quyết vấn đề cho 2 bên bằng hòa giải, giảm

bớt thời gian cũng như tiền bạc cho hai hộ gia đình.

-Theo Khoản 4, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án quy định: “Ngunđơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu khơng được Tòa

án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu

của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.”

-Trong vụ án dân sự này, phần yêu cầu của nguyên đơn là ông Lê Văn Ngh,bà Nguyễn Thị Băng T đã được tòa án chấp nhận (tức là bên bị cáo phải chịu tồn

bộ án phí) nhưng yêu cầu trả lại lối đi cũng như mở lại đường thoát nước ở các

mảnh đã nêu trên của gia đình ơng Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc Đ được tòa chấp nhận

(chỉ phần yêu cầu nào của bên bị được tòa chấp nhận thì bên ngun mới phải chịu

án phí .

Vậy nên, đáng lí phần án phí do gia đình ơng Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc Đ đáng

lí phải chịu án phí cao hơn so với gia đình ông Lê Văn Ngh, bà Nguyễn Thị Băng

T. Nhưng trong phần án phí do tòa tun, hai bên gia đình phải chịu mức án phí

như nhau mỗi hộ là 300.000 VNĐ.14Ngồi ra, các chi phí liên quan phát sinh trong quá trình đo đạc và thẩm định

cần thiết về các mảnh đất chia đều cho 2 bên là hợp lí.

KẾT LUẬN

Tóm lại, quyền về lối đi qua bất động sản liền kề là một vấn đề rất nhạy cảm

hiện nay. Trong mối quan hệ giữa chủ sở hữu bất động sản liền kề và bất động sản

bị vây bọc luôn có những vướng mắc khó giải quyết. Bởi lẽ, việc mở một lối đi hay

đường cấp, thoát nước ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của các chủ sở hữu. Nói

chung, cho đến nay vấn đề này cần được xem xét và quy định rõ ràng hơn nữa,

khắc phục những điều còn tồn đọng trong quy định của luật để việc áp dụng được

rõ ràng và thuận tiện hơn.

Do trình độ am hiểu về vấn đề này còn hạn chế, nên bài viết chắc chắn không

thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được những ý kiến của

thầy cơ bài làm được hồn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn.15DANH MỤC TÀI KIỆU THAM KHẢO16PHỤ LỤC17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×