Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích và bình luận các cơ sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết.

Phân tích và bình luận các cơ sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Và điều kiện tiên quyết là không được ngăn chặn lối đi đường thoát nước của

cả hai bên, phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc khơi thông, sử dụng đường nước,

đi lại lối đi.

-Điều 273 BLDS 2005 về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề:

“Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kềthuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp,

thốt nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần

thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác.”

Theo đó, đây là các quyền của một chủ thể, không phải là chủ sở hữu đối với

bất động sản, nhưng họ được phép thực hiện một, một số các quyền (theo địa thế tự

nhiên, theo quy định của pháp luật, theo thoả thuận, hoặc theo di chúc) trên các bất

động sản liền kề, thuộc quyền sở hữu của người khác. Mục đích của quy định này

là nhằm tạo cơ sở pháp lý về những điều kiện thuận lợi để chủ sở hữu có thể khai

thác hiệu quả tối đa công dụng của tài sản.

-Khoản 1 điều 275 BLDS 2005 về quyền về lối đi qua bất động sản liền kề:

“1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sởhữu khác mà khơng có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất

động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường cơng cộng; người được

u cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.

Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu

khơng có thoả thuận khác. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được

coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích

của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở

lối đi.”

8Bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản khác cần phải có một lối đi để ra

đường cơng cộng. Lối đi phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý và thuận tiện, ít gây phiền

hà cho các bên. Do vậy, yêu cầu về lối đi của chủ sở hữu bất động sản liền kề bị

vây bọc bởi các bất động sản khác được coi là chính đáng khi đáp ứng và hài hòa

được với quy tắc kể trên. Người được yêu cầu phải có và chỉ có nghĩa vụ đáp ứng

khi yêu cầu đó phù hợp với những nguyên tắc nêu trên.

-Điều 277 BLDS 2005 về quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề:

“Trong trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thốtnước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước

chảy qua phải dành một lối cấp, thốt nước thích hợp, khơng được cản trở hoặc

ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại

cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu

gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây

thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp,

thốt nước không phải bồi thường thiệt hại.”

Việc sử dụng nước trong sinh hoạt và sản xuất là nhu cầu không thể thiếu của

con người, trong nhiều trường hợp không thể không phiền lụy các bất động sản liền

kề trong việc cấp thoát nước. Trường hợp này thường xảy ra khi một bất động sản

bị vây bọc khơng có nguồn nước cần thiết hoặc đang bị úng nước. Trong trường

hợp này, chủ sở hữu bất động sản liền kề buộc phải dành cho chủ sở hữu bất động

sản bị vây bọc bên trong một lối cấp thoát nước trên nguyên tắc hợp lý và khơng

được cản trở hoặc ngăn cản dòng nước chảy.

-Theo Điều 245 BLDS 2015 quyền đối với bất động sản liền kề:

9“Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất

động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác

một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản

hưởng quyền)”

Điều luật này đã đưa ra khái niệm về quyền sử dụng bất động sản liền kề trong

điều kiện cần thiết và hợp lý trên bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác.

Chủ sở hữu bất động sản liền kề vẫn sử dụng bất động sản của mình một cách bình

thường theo đúng cơng dụng của tài sản và khai lợi nó một cách bình thường. Hay

hiểu một cách cụ thể hơn thì Quyền bất động sản liền kề là việc một bất động sản

chịu sự khai thác của một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của một người

khác.

Quyền đối với bất động sản liền kề là Vật quyền, quyền này gắn liền với mảnh

đất chứ không phải gắn liền với hai chủ sử dụng đất/chủ sở hữu bất động sản.

Quyền năng này phát sinh do một bất động sản có những hạn chế nhất định mà cần

có một sự “tạo điều kiện” từ bất động sản bên cạnh. Quyền đối với bất động sản

liền kề không được xác định theo công dụng của bất động sản chịu hưởng quyền,

cũng không hướng tới khi thác lợi ích của bất động sản chịu hưởng quyền mà là

nhằm cho chủ sở hữu của bất động sản hưởng quyền có điều kiện để khai thác lợi

ích của bất động sản hưởng quyền

Việc chủ thể của bất động sản hưởng quyền được hưởng những quyền nhất

định không đồng nghĩa với viejc tước quyền cuta chủ sở hữu bất động sản chịu ảnh

hưởng quyền trong việc sử dụng tài sản của mình. Chủ sở hữu của bất động sản

chịu hưởng quyền đơn giản là không được ngăn cản chủ sở hữu của bất động sản

hưởng quyền đi qua, cấp thoát nước, mắc đường dây tải điện… Nói cách khác là

chủ sở hữu của bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện cho chủ sở hữu

của bất động sản hưởng quyền về lối đi, về lối thoát nước.

10-Điều 252 BLDS 2015 quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề:

“Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộcphải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua

phải dành một lối cấp, thốt nước thích hợp, khơng được cản trở hoặc ngăn chặn

dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thốt nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại

cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu

gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao

xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua

thì người sử dụng lối cấp, thốt nước khơng phải bồi thường thiệt hại.”

Đây là quyền địa dịch được xác lập theo địa thế, bất động sản hưởng quyền

không nhất thiết phải là một bất động sản bị vây bọc. Quyền đối với bất động sản

liền kề này không dựa trên cơ sở phải có một sự “yêu cầu” từ cbur sở hữu của bất

động sản hưởng quyền. Do vị trí tự nhiên của các bất động sản mà dòng chảy của

nước sẽ phải đi qua một bất động sản khác, thì khi đó chủ sở hữu của bất động sản

mà dòng nước chảy qua sẽ phải dành ra một lối cho việc cấp, thoát nước. Chủ sở

hữu của bất động sản chịu hưởng quyền không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng

nước chảy qua đất của mình

-Điều 254 BLDS 2015 quy định quyền về lối đi qua:

“Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sởhữu khác mà khơng có hoặc khơng đủ lối đi ra đường cơng cộng, có quyền u cầu

chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất

của họ.11Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và

hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị

vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở

hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Trong số các quyền đối với bất động sản liền kề được BLDS quy định thì

quyền về lối đi qua là một quyền nưng đặc biệt quan trọng, bởi lẽ một bất động sản

phải luôn đi kèm với ít nhất là một chủ sử dụng, và ai cũng có nhu cầu về một lối

để ra vào bất động sản của mình.

Với tính chất của một bất động sản bị vây bọc mà khơng có lối đi ra đường

cơng cộng. Điều 275 BLDS 2005 quy định chủ sở hữu của bất động sản bị vây bọc

có quyền yêu cầu “một lối đi hợp lý ra đường công cộng” trên bất động sản chịu

hưởng quyền. Theo quy định tại BLDS 2015 thì chủ sở hữu của bất động sản

hưởng quyền sẽ có lối đi qua bất động sản liền kề khi khơng có hoặc khơng đủ lối

đi ra đường cơng cộng.

Chính vì những căn cứ và phân tích trên, tòa án xét xử cho ông Lê Văn Ngh

và bà Nguyễn Thị Băng T được quyền mở lại đường thoát nước (vị trí C1), lối đi

(vị trí C, D), đồng thời cũng đồng ý cho ông Lê Văn Nh và bà Đỗ Ngọc Đ được

quyền mở lại đường thoát nước (vị trí B1, H, A) và lối đi (vị trí B, E). Ngay sau khi

bản án chính thức có hiệu lực thì hai bên gia đình phải tạo điều kiện cho nhau để

mở lối đi lại, khơi thông, sử dụng đường nước và khơng được có hành vi cản trở

hoặc ngăn chặn lối đi, dòng nước chảy

3. Một số đề xuất

Qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về việc tranh chấp lối đi, đường

thốt nước ở tình huống trên cho thấy thực tiễn ở nước ta có một số bất cập và

12vướng mắc phát sinh từ những quy định của pháp luật. Từ những bình luận bản án

đã nêu trên nhóm em có một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác xây

dựng và áp dụng pháp luật nhằm ngăn ngừa giải quyết các tranh chấp về lối đi,

đường thoát nước:

Thứ nhất, giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Đây là giải pháp cốt

lõi, đặc biệt quan trọng, bởi lẽ, khi nhà nước xây dựng được một hệ thống pháp luật

có chất lượng đầy đủ về nội dung và cả hình thức thì đó là cơ sở pháp lý để các cấp

chính quyền, tòa án nhân dân và người dân áp dụng pháp luật, thi hành luật đúng

đắn thống nhất và có hiệu quả cao. Ở nước ta hiện nay, tuy nhà nước đã ban hành

rất nhiều văn bản pháp luật về đất đai nhưng các quy định còn tản mạn, chồng

chéo, thiếu sự thống nhất. Do đó, nhà nước cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan có

trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu và rà soát để sớm ban hành các quy phạm

pháp luật về đất đai cho phù hợp với kinh tế thị trường:

-Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai về việc quy định sử dụng đất để làmlối đi, đường thốt nước.

-Cần có những hướng dẫn cụ thể theo hướng công nhận hiện trạng sử dụngđất thực tế để không xảy ra tranh chấp về lối đi, đường thoát nước

-Cần làm rõ hơn khái nhiệm về “đất làm lối đi, đường thoát nước” để hệthống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan tòa án và người dân có được

cách hiểu đúng nhất đầy đủ và chính xác về nội dung cũng như bản chất pháp lý

của tranh chấp lối đi, đường thoát nước.

Thứ hai, hội đồng xét xử đã thực hiện có hiệu quả xét xử nhanh, trực tiếp đáp

ứng được nhu cầu của hai bên tránh sảy ra xung đột, cãi vã:

-Quyền lợi, nghĩa vụ của cả hai bên được toà án phân ra rõ ràng và toà án đảmbảo hai bên thực hiện đầy đủ đựa trên cơ sở pháp lý đã nêu ra.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích và bình luận các cơ sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×