Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung và các biến số nghiên cứu ………………….....

Nội dung và các biến số nghiên cứu ………………….....

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.1. Đặc điểm về nhóm tuổi ………………………………....393.1.2. Đặc điểm về thời gian vô sinh ………………………….403.1.3. Đặc điểm về loại vô sinh ………………………………..413.1.4. Đặc điểm về nguyên nhân vô sinh ………………………413.1.5. Đặc điểm vòi tử cung …………………………………...423.1.6. Đặc điểm về số lần đã làm IUI ………………………......433.1.7. Đặc điểm về tinh dịch đồ ………………………………..443.1.8. Đặc điểm mật độ tinh trùng trước lọc rửa …………….…453.1.9. Đặc điểm mật độ tinh trùng sau lọc rửa …………….…...453.2. So sánh hiệu quả kích thích buồng trứng của FSH tái

tổ hợp với FSH nước tiểu tinh chế cao trong điều trị

vô sinh bằng IUI …………………….…………..……...463.2.1. Số lượng nang noãn ≥ 18 mm trên mỗi chu kỳ .................463.2.2. Độ dầy niêm mạc tử cung ở hai nhóm ..............................463.2.3. Số nang nỗn, kích thước nang nỗn ≥ 18 mm và độ dầy

niêm mạc tử cung trung bình trong tổng số chu kỳ ...........473.2.4. Đặc điểm sử dụng thuốc ....................................................483.2.5. So sánh chi phí về thuốc của hai phác đồ ..........................483.3. Đánh giá kết quả có thai lâm sàng của FSH tái tổ hợp

và FSH nước tiểu tinh chế cao trong điều trị vơ sinh

bằng IUI …………………...……………………………493.3.1. Tỉ lệ có thai lâm sàng trên số chu kỳ của hai phác đồ .......493.3.2. Tỉ

lệ

thai ........................................................................50đa3.3.3. Tình trạng thai ...................................................................503.3.4. Tỷ lệ quá kích buồng trứng ……………………………...513.3.5. Tỷ lệ các mức độ q kích buồng trứng …………………523.3.6. Liên quan giữa có thai và nhóm tuổi .................................523.3.7. Liên quan giữa có thai và loại vơ sinh ………………......533.3.8. Liên quan giữa có thai và số vòi tử cung thơng ………....543.3.9. Liên quan giữa có thai và độ dày niêm mạc tử cung ……543.3.10. Liên quan giữa có thai và số lượng nang nỗn …………..553.3.11. Liên quan giữa có thai và mật độ tinh trùng trước lọc rửa563.3.12. Liên quan giữa có thai và mật độ tinh trùng sau lọc rửa ...57Chương IV: BÀN LUẬN ……………………………………………584.1 Bàn luận về tính đồng nhất của đối tượng nghiên cứu584.1.1 Bàn luận về đặc điểm tuổi vợ ……………………………584.1.2 Bàn luận về đặc điểm thời gian vô sinh, loại vô sinh và

nguyên nhân vô sinh ……………………………………..594.2 Bàn luận về hiệu quả kích thích buồng trứng của FSH

tái tổ hợp với FSH nước tiểu tinh chế cao trong điều

trị vô sinh bằng IUI ……………………………….……614.2.1 Bàn luận về độ dầy niêm mạc tử cung …………………..614.2.2 Bàn luận về số lượng nang noãn trưởng thành …………..614.2.3 Bàn luận về đặc điểm sử dụng thuốc của hai phác đồ …..634.2.4 Bàn luận về đặc điểm chi phí thuốc ….………...………..654.3 Bàn luận về kết quả có thai lâm sàng của FSH tái tổ

hợp và FSH nước tiểu tinh chế cao trong điều trị vô

sinh bằng IUI ………………...…………………………674.3.1 Bàn luận về tỷ lệ có thai lâm sàng trên số chu kỳ ……..674.3.2 Bàn luận về tỷ lệ đa thai ………..………….…...………..694.3.3 Bàn luận về thai sinh hóa và thai ngồi tử cung …………704.3.4 Bàn luận về quá kích buồng trứng ……...……...………..714.3.5 Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ có thai

trong IUI …………………………....…...……...………..724.3.5.1 Bàn luận về có thai và tuổi vợ …………...…......………..724.3.5.2 Bàn luận về có thai theo phân loại vơ sinh …......………..734.3.5.3 Bàn luận về có thai và vòi tử cung thơng .……...………..744.3.5.4 Bàn luận về có thai và độ dầy niêm mạc tử cung ………..754.3.5.5 Bàn luận về có thai và số lượng nang noãn trưởng thành764.3.5.6 Bàn luận về có thai và mật độ tinh trùng trước lọc rửa …774.3.5.7 Bàn luận về có thai và mật độ tinh trùng sau lọc rửa78……

KẾT LUẬN …………………………………………………………..79KIẾN NGHỊ ………………………………………………………….80TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BỆNH NHÂNDANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1.

Bảng 2.1.

Bảng 3.1.

Bảng 3.2.

Bảng 3.3.

Bảng 3.4.

Bảng 3.5.

Bảng 3.6.

Bảng 3.7.

Bảng 3.8.Các loại FSH ngoại sinh (Gonadotropin) …………………

Chỉ số về tinh dịch đồ theo WHO 2010 ..........................

Phân bố tuổi vợ theo nhóm …………………………….

Phân bố bệnh nhân theo thời gian vô sinh ................

Nguyên nhân vô sinh …………………………………...

Tinh dịch đồ ……………………………………………

Các nhóm mật độ tinh trùng trước lọc rửa ……………..

Các nhóm mật độ tinh trùng sau lọc rửa ……………….

Độ dầy niêm mạc tử cung ở 2 nhóm phác đồ ..................

Số nang nỗn, kích thước nang nỗn ≥ 18mm và độBảng 3.9.

Bảng 3.10.

Bảng 3.11.

Bảng 3.12.

Bảng 3.13.

Bảng 3.14.

Bảng 3.15.

Bảng 3.16.

Bảng 3.17.

Bảng 4.1.

Bảng 4.2.dầy niêm mạc tử cung trung bình trong tổng số chu kỳ ..

Đặc điểm sử dụng thuốc ..................................................

Chi phí về thuốc của hai phác đồ ....................................

Tỷ lệ có thai lâm sàng trên mỗi chu kỳ của hai phác đồ .

Tỉ lệ tình trạng thai ……………………………………..

Tỷ lệ mức độ q kích buồng trứng ………………………

Liên quan giữa có thai và nhóm tuổi ...............................

Liên quan giữa có thai và độ dày niêm mạc tử cung …...

Liên quan giữa có thai và mật độ tinh trùng trước lọc rửa

Liên quan giữa có thai và mật độ tinh trùng sau lọc rửa …

Tuổi của bệnh nhân trong một số nghiên cứu khác ……….

Kết quả có thai lâm sàng trong một số nghiên cứu khác ….Trang

20

36

39

40

41

44

45

45

46

47

48

49

49

50

52

52

54

56

57

59

68DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Trang

Biểu đồ 3.1.Loại vơ sinh ……………………………………………41Biểu đồ 3.2.Tỷ lệ vòi tử cung thơng ………………………………..42Biểu đồ 3.3.Số lần đã làm IUI ……………………………………...43Biểu đồ 3.4.Số nang nỗn ≥ 18 mm tính trên mỗi chu kỳ .................46Biểu đồ 3.5.Tỉ lệ đa thai …………………………………………….50Biểu đồ 3.6.Tỷ lệ q kích buồng trứng ……………………………51Biểu đồ 3.7.Liên quan giữa có thai và loại vô sinh …………………53Biểu đồ 3.8.Liên quan giữa có thai và số vòi tử cung thơng ……….54Biểu đồ 3.9.Liên quan giữa có thai và số lượng nang nỗn ………...55DANH MỤC CÁC HÌNHTrang

Hình 1.1.Vai trò trục vùng dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng …….………..3Hình 1.2.Sự phát triển nang nỗn (Folliculogenesis) ………………..6Hình 1.3.Cơ chế phóng nỗn ………………………………………...7Hình 1.4.Hệ thống hai tế bào, hai gonadotropins ……………………14Hình 2.1.Dạng bào chế của FSH tái tổ hợp .........................................29Hình 2.2.Dạng bào chế của FSH nước tiểu tinh chế cao .....................29Hình 2.3.Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung ………………35DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒTrang

Sơ đồ 2.1. Các bước tiến hành nghiên cứu nghiên cứu ………..………..32Sơ đồ 2.2. Phác đồ KTBT bằng FSH …………………...……………..33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và các biến số nghiên cứu ………………….....

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×