Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.7: Các dạng xung dòng điện sét mô phỏng

Hình 4.7: Các dạng xung dòng điện sét mô phỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 4. 3: Kết quả thông số các dạng xung dòng sét mô phỏng

Giá trị thông số đầu

vào các dạng xungGiá trị được xác định dựa trên dạng sóng mơ phỏngSai sốsét

tds(µs) ts(µs) Im(A) Ipeak(A)t_10%t_50%t_90%ta(s)0.0003520.0000240.00001tb(s)Ipeak e1 e2

(%) (%) (%)10350300029990.0000160.000337 0.0303.7115300030010.0000016 0.0000064 0.0000024 0.000001 0.0000049 0.0302410300030000.0000072 0.0000168 0.0000104 0.0000040.00001000820300030000.0000144 0.0000336 0.0000208 0.0000080.00002000Nhận xét: Từ kết quả mơ phỏng, tính tốn đưa ra các sai số các dạng xung dòng

và xung áp ở Bảng 4.3, kết quả mô phỏng các dạng xung sét được tạo ra từ mơ hình

máy phát xung sét cải tiến trong mơi trường Matlab có kết quả sai số về: Dòng điện

đỉnh, thời gian đầu sóng và thời gian đi sóng đáp ứng sai số xung sét chuẩn quy định

(± 10%).

4.2. Mô hình thiết bị chống sét hạ áp

4.2.1. Đặt vấn đề cải tiến

Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về thiết bị

chống sét lan truyền trên đường nguồn hạ áp, nhưng chưa có cơng trình nào xem xét

đầy đủ các yếu tố về sai số điện áp ngưỡng, nhiệt độ môi trường. Do đó, việc nghiên

cứu để tạo ra mơ hình thiết bị chống sét trên đường nguồn hạ áp trong Matlab có xem

xét đủ các yếu tố ảnh hưởng trên và có tính tương đồng cao so với thiết bị chống sét hạ

áp (MOV) thực tế để kiểm tra khả năng bảo vệ của thiết bị chống sét trên đường nguồn

hạ áp là cần thiết.

4.2.2. Xây dựng mơ hình thiết bị chống sét hạ áp cải tiến trên Matlab

4.2.2.1. Mô hình điện trở phi tuyến trên Matlab

Phần tử phi tuyến V = f(I) được xây dựng trên một bảng tra, với mỗi giá trị

của điện áp V sẽ tương ứng với một giá trị dòng điện I, theo như biểu thức (4.17).V  10b1b 2 log I b3e

NCS: Lê Quang Trung log  I b 4 elog  I 

(4.17)81Ứng với mỗi loại MOV hạ thế chuẩn, các thông số b1, b2, b3, b4 tương ứng.

Các thông số b1, b2, b3, b4 này được xác định dựa trên đặc tính V-I của MOV nằm

trong vùng MOV hoạt động bình thường, ứng với độ sai số TOL của điện áp MOV là

0%. Tùy vào từng loại MOV, độ sai số TOL chuẩn có thể thay đổi từ 10% đến 20%.Hình 4.8: Đặc tuyến V-I của MOV

Từ biểu thực 4.17, suy ra b1  b 2 log  I   b3e log  I  b 4elog  I ln V

ln 10(418)Dựa vào đặc tuyến V-I trong vùng MOV hoạt động, chọn 4 điểm trên đặc

tuyến V-I tương ứng tính b1, b2, b3, b4 bằng cách giải hệ 4 phương trình.

b1  b 2 log I1  b3e





 log  I1 b 4e log  I 2  b 4eb1  b2 log  I 2   b3eb1  b 2 log  I 3  b3elog  I1 log  I 3 b4e log  I 4  b 4eb1  b2 log  I 4   b3elog  I 2 ln V 1

ln 10ln V 2

ln 10log  I 3ln V 3

ln 10log  I 4 ln V 4

ln 10(4.19)Để mô phỏng trường hợp khi MOV chịu xung dòng phóng điện, trường hợp

điện áp dư của MOV có giá trị cực đại (đây cũng chính là giá trị V của MOV trong

đặc tính V-I được cho trong catalogue), độ sai số dương sẽ được sử dụng cho mơ hình

thơng qua biểu thức (4.20).V  (1  TOL / 100).10 b1 b 2 log I  b 3e

NCS: Lê Quang Trung log  I  b 4 e log  I  (I  0)(4.20)

82Hình 4.9: Sơ đồ mơ hình điện trở phi tuyến của V = f(I) của MOV

Mơ hình điện trở phi tuyến được xem như một khối Controlled Current

Source với dòng điện I là một hàm phi tuyến được điều khiển theo điện áp U.

Phần tử điện trở phi tuyến dùng khối Voltage measurement để đo điện áp ở

hai đầu cực của phần tử phi tuyến, sau đó qua khối Transfer Fcn để chuyển tín hiệu

điện áp liên tục sang rời rạc với chu kỳ lấy mẫu là 0,01μs (nhằm làm cho thuật toán

trên máy tính được giải nhanh hơn để tránh vòng lặp đại số trong mạch trong khi kết

quả vẫn đảm bảo tính chính xác). Tín hiệu ra được cho qua khối lấy giá trị tuyệt đối

Abs sau đó qua khối Look-Up Table. Khối Look-Up Table có chức năng tra bảng, ứng

với mỗi giá trị điện áp đưa vào sẽ cho ra giá trị dòng điện tương ứng bởi quan hệ theo

biểu thức (4.20).

Tín hiệu ra được nhân với ngõ ra khối Sign (khối lấy dấu của điện áp trên 2

cực của điện trở phi tuyến) và tạo thành tín hiệu dòng có dấu. Tuy nhiên, tín hiệu ra

này chỉ mới là tín hiệu Simulink, tín hiệu này cần được cho qua khối Controlled

Current Source để chuyển thành tín hiệu dòng điện.

Để thể hiện mối quan hệ V – I như biểu thức (4.20), khai báo trong khối

Look-Up Table như sau:

Vector of Input Values (V): V_array_input

Vector of Output Values (I): I_array_output

Trong đó, một mảng các giá trị điện áp đầu vào, một mảng các giá trị dòng

điện ngõ ra. Hai mảng các giá trị điện áp và dòng điện này được khai báo và tính tốn

ứng với một mảng các giá trị dòng điện ngõ ra theo biểu thức (4.20) bởi một chương

NCS: Lê Quang Trung83trình trong Initialization Commands (tạo giá trị ban đầu cho mơ hình) trong chức năng

Mask Editor của mơ hình MOV hạ thế hồn chỉnh.

Nhóm các khối trên lại và xây dựng được mơ hình phần tử điện trở phi tuyến

có đặc tính V–I theo biểu thức (4.20).

4.2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đặc tuyến V-I

Nhiệt độ T gây ảnh hưởng đến khả năng trực tiếp tuổi thọ và khả năng dẫn

dòng IMAX của MOV:

 -550C ≤ T ≤ 850C: IMAXT = IMAX(4.21) 850C ≤ T ≤ 1250C: IMAXT = (-2,5*T+312,5)*IMAX/100(4.22) T > 1250C: IMAXT = 0(4.23)Giá trị nhiệt độ T được khai báo và tính tốn theo biểu thức (4.21), (4.22),

(4.23) trong Initialization Commands trong chức năng Mask Editor của mơ hình MOV

hạ thế hồn chỉnh.

4.2.2.3. Mơ hình thiết bị chớng sét MOV hạ áp cải tiến trên Matlab

Mơ hình MOV hạ áp trên Matlab như Hình 4.10.Hình 4.10: Mơ hình cải tiến MOV hạ áp

Với điện trở Rs =100n, Rp =100M, điện cảm Ls ≈ 1 nH/mm, và tụ điện Cp

có giá trị khác nhau ứng với từng loại MOV khác nhau.

Nhóm các phần tử của mơ hình lại thành một khối, sử dụng Edit Mask đặt tên

cho MOV, khai báo các biến cho mơ hình, viết chương trình để truy suất các giá trị L,

C, các thơng số b1, b2, b3, b4 và tính giá trị của mảng điện áp V_array_input theo

mảng dòng điện I_array_output ứng với các loại MOV khác nhau được yêu cầu mô

phỏng, xây dựng biểu tượng cho MOV và cuối cùng xây dựng được mơ hình MOV hạ

thế hồn chỉnh như Hình 4.11.

NCS: Lê Quang Trung84Hình 4.11: Biểu tượng thiết bị chống sét MOV hạ áp

Sử dụng Mask Editor khai báo các biến trong mục Parameters:Hình 4.12: Hộp thoại khai báo biến và hộp thoại Initialization của mơ hình MOV hạ áp

Trong đó: Vc là điện áp làm việc xoay chiều cực đại MOV (giá trị RMS), giá

trị điện áp này được nhà sản xuất chuẩn hóa và là giá trị cơ bản để chọn giá trị MOV

tương ứng với các mạng điện áp khác nhau như: 230V, 275V, 440V và 750V; I max là

giá trị biên độ của xung dòng 8/20 μs mà MOV có thể chịu đựng, giá trị biên độ được

chuẩn hóa bởi nhà sản xuất và là giá trị cơ bản để chọn loại MOV ứng với các mức độ

chịu đựng xung dòng khác nhau như: 2,5kA, 4,5kA, 6,5kA, 8kA, 25kA, 40kA, 70kA

và 100kA. Hai thông số Vc và Imax trên để phân loại MOV, ứng với các MOV khác

nhau sẽ có các giá trị L, C và b1, b2, b3 và b4 khác nhau; TOL là sai số % của điện áp

ngưỡng MOV và thường có giá trị chuẩn là 10%, 15%, 20%; T là nhiệt độ MOVNCS: Lê Quang Trung85được đo bằng độ C và có giá trị từ -55 đến 1250C; N là số lượng phần tử MOV có

trong thiết bị chống sét.

Trong mục Initialization, nhập giá trị thông số đầu vào của mô hình. Viết

chương trình để truy suất các giá trị L, C, thơng số b1, b2, b3, b4 và tính giá trị của

mảng điện áp V_array_input theo mảng dòng điện I_array_output thông qua biểu thức

(4.19) theo đặc tuyến V-I của MOV.

Hai mảng V_array_input và I_array_output khai báo cho khối Look-up Table

của mơ hình phần tử điện trở phi tuyến, thể hiện mối quan hệ V-I theo biểu thức

(4.20) của MOV, được tính tốn trước trong chương trình bởi câu lệnh:

I_array_output=[0.0000001 0.000001 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 300

1000 2000 5000 10000 20000 40000 100000 1000000];

V_array_input=(1+TOL/100)*10.^(b1+b2*log10(I_array_output/N)+b3*exp(log10(I_array_output/N))+b4*exp(log10(I_array_output/N)));

Hoàn tất các bước xây dựng mơ hình trong Mask Editor, cuối cùng được mơ

hình hoàn chỉnh của thiết bị chống sét MOV hạ áp. Các thơng số đầu vào của mơ Hình

4.13:Hình 4.13: Hộp thơng số đầu vào mơ hình thiết bị chống sét MOV hạ áp

4.2.2.4. Đánh giá mô hình thiết bị chống sét với xung dòng 8/20 µs

NCS: Lê Quang Trung86Mạch kiểm tra đáp ứng mơ hình thiết bị chống sét hạ áp dưới tác động của

xung dòng 8/20µs trình bày ở Hình 4.14.Hình 4.14: Sơ đồ mơ phỏng của thiết bị chống sét hạ áp

Từ kết quả nghiên cứu đề xuất xây dựng mơ hình máy phát xung sét và mơ

hình thiết bị chống sét được xây dựng trong môi trường Matlab. Mơ hình máy phát

xung sét đáp ứng xung sét chuẩn quy định (sai số thời gian đầu sóng, thời gian đi

sóng và giá trị xung dòng đỉnh đáp ứng u cầu xung dòng chuẩn quy định ±10%).

Mơ hình thiết bị chống sét có tính tương đồng cao so với nguyên mẫu (thiết bị thực

tế), đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết bị chống sét được cung cấp từ catalogue của

nhà sản xuất gồm: Điện áp làm việc cực đại, xung dòng cực đại, nhiệt độ làm việc và

sai số điện áp dư nằm trong phạm vi cho phép của thiết bị theo yêu cầu của nhà sản

xuất. Từ đó, tiến hành mơ phỏng kiểm tra điện áp dư của mơ hình thiết bị chống sét so

với điện áp dư của thiết bị chống sét được cung cấp từ catalogue nhà sản xuất trong

điều kiện Việt Nam còn thiếu về trang thiết bị máy móc để kiểm tra thiết bị chống sét,

cụ thể như sau:

a. Tiến hành mô phỏng với các thiết bị chống sét hạ áp của hãng SIEMENS

Có các thơng số kỹ thuật trình bày ở Bảng 4.4 với xung dòng 8/20μs có biên

độ 3kA ở nhiệt độ lần lượt là 28°C và 1000CNCS: Lê Quang Trung87Bảng 4.4: Thông số kỹ thuật thiết bị chống sét hạ áp của hãng SIEMENS

Điện áp

Loạilàm việcDòng điện xungAC max8/20μs max (A)Sai số củaĐiện áp phóng điệnđiện ápmax với xung 8/20μsMOV (%)3kAS14K320320450010%1250S20K320320800010%1200Thơng số cần nhập vào mơ hình thiết bị chống sét hạ áp để mô phỏng đáp ứng

thiết bị chống sét S14K320 là:

- Max. AC operating Voltage (V): 320V- Max. Impulse Current (kA): 4,5kA- Tolerance of varistor voltage (%): 10%- Temperature of MOV (C): 280C (1000C)- Number of MOVs (N):1Hình 4.15: Điện áp dư qua mơ hình thiết bị chống sét hạ áp S14K320 với

xung 8/20µs – 3kA ở 280C và 1000C

Thông số cần nhập vào mô thiết bị chống sét hạ áp để mô phỏng đáp ứng thiết

bị chống sét S20K320 là:

- Max. AC operating Voltage (V): 320V- Max. Impulse Current (kA): 8kANCS: Lê Quang Trung88- Tolerance of varistor voltage (%): 10%- Temperature of MOV (C): 280C (1000C)- Number of MOVs (N):1Hình 4.16: Điện áp dư qua mơ hình thiết bị chống sét hạ áp S20K320 với xung 8/20µs

– 3kA ở 28oC và 1000C

So sánh kết quả mô phỏng với giá trị được cho trong catalogue, sai số mơ

hình được tổng hợp trong Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Kết quả so sánh khi mô phỏng thiết bị chống sét hạ áp của hãng SIEMENS ở

28oC và 1000C

S20K320S14K320Điện áp dư trên MOV (crest)

280C1000C280C1000CTheo catalogue (V)_Vrcat1250138412001208Theo mơ hình (V)_Vrmod1257137011861209Sai số (%)_∆𝑉0,611,20,08∆𝑉% =𝑉𝑟𝑚𝑜𝑑 − 𝑉𝑟𝑐𝑎𝑡

× 100%

𝑉𝑟𝑚𝑜𝑑b. Tiến hành mơ phỏng cho thiết bị chớng sét hạ áp B32K320 và B60K320 của hãng

EPCOS:NCS: Lê Quang Trung89Các thơng số kỹ thuật trình bày ở Bảng 4.6 với xung dòng 8/20μs có biên độ

5kA ở nhiệt độ lần lượt là 28°C và 1000C.

Bảng 4.6: Thông số kỹ thuật thiết bị chống sét hạ áp của EPCOS

Điện áp

Loạilàm việc

AC max

(V)Dòng điện

xung 8/20μsSai số

điện ápmax (kA)MOV

(%)Điện áp phòng điện

Max với xung dòng

8/20μs 5kAB32K32032025101200B60K32032070101050Thơng số cần nhập vào mơ thiết bị chống sét hạ áp để mô phỏng đáp ứng thiết

bị chống sét B32K320 là:

- Max. AC operating Voltage (V): 320V- Max.impulse Current (kA): 25kA- Tolerance of varistor voltage (%): 10%- Temperature of MOV: 280C (1000C)- Number of MOVs (N):1Hình 4.17: Điện áp dư qua mơ hình thiết bị chống sét hạ áp B32K320 với xung

8/20µs-5kA ở 28oC và 1000C

Thơng số cần nhập vào mô thiết bị chống sét hạ áp để mô phỏng đáp ứng thiết

bị chống sét B60K320 là:

NCS: Lê Quang Trung90- Max. AC operating Voltage (V): 320V- Max.impulse Current (kA): 70kA- Tolerance of varistor voltage (%): 10%- Temperature of MOV: 280C (1000C)- Number of MOVs (N):1Hình 4.18: Điện áp dư qua mơ hình thiết bị chống sét hạ áp B60K320 với xung

8/20µs-5kA ở 28oC và 1000C

Tổng hợp giá trị điện áp dư cực đại của mơ hình thiết bị chống sét hạ áp ứng

với các trường hợp xung dòng 8/20μs có biên độ 5kA và so sánh với giá trị được cho

trong catalogue, sai số của mô hình được tổng hợp trong Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Kết quả so sánh khi mô phỏng thiết bị chống sét hạ áp EPCOS

ở 280C và 1000C

B60K320B32K320Điện áp dư trên MOV (crest)

280C1000C280C1000CTheo catalogue (V)_Vrcat1200124810501123Theo mơ hình (V)_Vrmod1198125210521131Sai số (%)_∆𝑉0,20,30,20,71Nhận xét: Qua các kết quả tổng hợp mơ phỏng của mơ hình thiết bị chống sét

hạ áp đối với các loại MOV của các nhà sản xuất như trong Bảng 4.5 và Bảng 4.7, kết

quả mơ hình thiết bị chống sét hạ áp cải tiến có giá trị sai số nằm trong phạm vi cho

NCS: Lê Quang Trung91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.7: Các dạng xung dòng điện sét mô phỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×