Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.25. Kiểm độ tin cậy của các giải pháp pháp phát triển truyền hình thể thao hỗ trợ tăng tiêu dùng, tiêu thụ TDTT và

tiếp thị quảng cáo hàng hố thể thao thơng qua các chương trình truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà

Nẵng (n=34)

TT12Giải

pháp

Phát triển

truyền

hình thể

thao hỗ

trợ tăng

tiêu

dùng,

tiêu thụ

TDTT

Tiếp thị

quảng

cáo hàng

hố thể

thao

thơng

qua các

chương

trình

truyền

hình thể

thaoNội dung

GP1:Làm phong phú nơi dung

chương trình thể thao

GP2:Tăng thời lượng truyền

hình thể thao

GP3:Tăng cường tương tác

hình ảnh thể thao

GP4:Mở rơng đơ phủ sóng

truyền hình thể thao.

GP1:Thơng qua thương hiệu,

nhãn hiệu hàng hố TDTT.

GP2: Thơng qua sự khác biệt

của sản phẩm, hàng hố TDTT

GP3: Thơng qua chất lượng,

mẫu mã, giá cả

GP4: Thông qua giải thưởng,

khuyến mại, hậu mãi.Rất

cần thiết

SL

%Lần 1

Cần

thiết

SL %Không

cần thiết

SL %Rất

cần thiết

SL

%Lần 2

Cần

thiết

SL

%Không

cần thiết

SL

%rp3088.225.825.82985.212.4411.70.99<0.012882.338.838.83088.238.812.90.98<0.012882.338.838.82985.238.825.80.98<0.012985.212.9411.

72882.538.838.80.99<0.012985.225.838.83088.225.825.80.98<0.012779.4411.

738.83191.125.812.90.98<0.012985.238.825.82882.338.838.80.99<0.012985.225.838.82985.212.9411.70.99<0.01Bảng 3.26. Kết quả kiểm định tương quan tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp phát triển truyền hình thể

thao hỗ trợ tăng tiêu dùng, tiêu thụ TDTT và tiếp thị quảng cáo hàng hố thể thao thơng qua các chương trình

truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Hệ số

Tương

Cronbach

quan r

Anpha

ĐLC Điểm TB ĐLCCấp thiết

TTGiải phápNội dung

Điểm TB12GP1:Làm phong phú nơi dung

chương trình thể thao

Phát triển

GP2: Tăng thời lượng truyền hình

truyền hình

thể thao hỗ trợ thể thao

tăng tiêu

GP3: Tăng cường tương tác hình ảnh

dùng, tiêu thụ thể thao

TDTT.

GP4:Mở rơng đơ phủ sóng truyền

hình thể thao.

GP1:Thơng qua thương hiệu, nhãn

Tiếp thị quảng hiệu hàng hố TDTT.

cáo hàng hố

thể thao thơng GP2: Thơng qua sự khác biệt của sản

phẩm, hàng hố TDTT

qua các

chương trình GP3: Thơng qua chất lượng, mẫu

truyền hình

mã, giá cả

thể thao

GP4: Thơng qua giải thưởng, khuyến

mại, hậu mãi.Khả thi3.650.143.880.160.900.9963.850.143.710.120.840.9944.240.244.120.230.990.9993.880.153.760.150.840.9944.060.213.940.190.990.9993.710.133.820.140.990.9993.910.164.030.170.870.99540.23.940.190.990.999Bảng 3.27. Kết quả kiểm chứng tương quan thứ bậc của các giải pháp pháp phát triển truyền hình thể thao hỗ trợ

tăng tiêu dùng, tiêu thụ TDTT và tiếp thị quảng cáo hàng hoá thể thao thơng qua

các chương trình truyền hình thể thao trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Xếp hạng

TTGiải phápNội dungGP1: Làm phong phú nôi dung chương trình

thể thao123Phát triển

truyền hình

GP2: Tăng thời lượng truyền hình thể thao

thể thao hỗ trợ

tăng tiêu

GP3: Tăng cường tương tác hình ảnh thể thao

dùng, tiêu thụ

GP4:Mở rơng đơ phủ sóng truyền hình thể

TDTT

thao.

Tiếp thị quảng GP1:Thơng qua thương hiệu, nhãn hiệu hàng

cáo hàng hố hố TDTT.

thể thao thơng GP2: Thơng qua sự khác biệt của sản phẩm,

hàng hố TDTT

qua các

chương trình

GP3: Thơng qua chất lượng, mẫu mã, giá cả

truyền hình

GP4: Thơng qua giải thưởng, khuyến mại, hậu

thể thao

mãi.

Hệ số tương

quan thứ bậc

SpearmanTổng

R tính

R bảng (đtd = 5)

PTính cấp

thiếtThứ

bậcTính khả

thiThứ

bậcD24.2.414.12103.7173.71813.7653.88503.7763.76744.0623.94313.7173.82614.0334.03214.043.9341

90.893

0.79

<0.00195

3.2.3. Kiểm chứng hiệu quả các giải pháp phát triển truyền hình thể thao

và kinh doanh trang phục, dụng cụ TDTT trong địa bàn các quận nội đô

Thành phố Đà Nẵng

3.2.3.1. Nguyên tắc ứng dụng các giải pháp:

Cơ sở lý luận ứng dụng các giải pháp cần tuân thủ môt số nguyên tắc đã

được các nhà khoa học tổng kết là: nguyên tắc khoa học, nguyên tắc thực tiễn,

nguyên tắc cá biệt, nguyên tắc hiệu quả.

Nguyên tắc khoa học đảm bảo khi áp dụng các giải pháp phải đặt tính

logic trong triển khai, tính khách quan nhìn nhận bản chất sự việc;

Ngun tắc thực tiễn thể hiện khi sử dụng phải phù hợp tình hình kinh tế xã hơi, tương thích với trình đô và khả năng tiếp thu, trên cơ sở những ưu và

nhược điểm, thế mạnh hay yếu kém của hiện trạng mà tiến hành giải pháp;

Nguyên tắc cá biệt chỉ ra cách thức sử dụng có tính riêng của từng giải

pháp cho nhiều đối tượng cùng tiến hành, nguyên tắc cá biệt không biệt lập với

nôi dung của giải pháp tổng thể mà lại là tính năng đơng sáng tạo khi tiến hành.

Nguyên tắc hiệu quả đòi hỏi từ việc chọn lựa cho đến khi tiến hành luôn

là thể thống nhất phải đem lại lợi ích đã được xác định.

Theo đó, các giải pháp phát triển chương trình truyền hình thể thao cũng

như kích thích tiêu dùng, tiêu thụ TDTT thơng qua các chương trình truyền hình

thể thao gồm rất nhiều giải pháp. Trong khuôn khổ đề tài, đề xuất mơt số giải

pháp giúp tăng cường chương trình truyền hình TDTT và gắn kết hơn nữa chương

trình truyền hình thể thao với quảng cáo tiếp thị tiêu dùng, tiêu thụ TDTT:

3.2.3.2.Triển khai thực hiện các giải pháp:

Nhóm giải pháp 1: Phát triển truyền hình thể thao hỗ trợ tăng tiêu

dùng, tiêu thụ TDTT:

Mục đích: Làm phong phú thêm nơi dung truyền hình thể dục thể thao

bằng cách thêm các giải đấu thể thao được khán giả yêu thích bên cạnh mảng

truyền thông truyền thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trên địa bàn các quận nội đô Tp. Đà Nẵng (n=34)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×