Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị về định hướng nghiên cứu tiếp theo

Kiến nghị về định hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

123DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

[CT1] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, (2016), “Thiết kế các bộ tạo dãy giả

ngẫu nhiên có chu kỳ cực đại”, Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ, Chun san

Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, Tập

159, Số 14, tr 115 – 118.

[CT2] Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn Tảo, Trần Mạnh Hường,

(2016), “Mã hóa và xác thực thơng điệp bằng thuật tốn mật mã với khóa sử

dụng một lần”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX

(FAIR’9), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN 978-604913-472-2, tr 284 -289.

[CT3] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, (2016), “Kết hợp phương thức xử lý

mã OTP và mã khối để mã hóa và giải mã thơng điệp”, Hội thảo tồn quốc về

Điện tử, Truyền thơng và Công nghệ thông tin REV/ECIT 2016, Nhà xuất bản

Công thương, Chủ đề: 4-1, tr 191 – 196.

[CT4] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng (2017), “ Một tiêu chuẩn

đánh giá dãy bit giả ngẫu nhiên”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Chuyên san

Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859 - 2171, Tập

162, Số 02, tr 47 – 50.

[CT5] Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn Tảo, (2017), “Về một thuật

toán mã hóa khóa đối xứng cải tiến”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ

Quốc gia lần thứ X (FAIR’10), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công

nghệ, ISBN 978-604-913-614-6, tr 972 – 978.

[CT6] Toan Nguyen Duc, Hong Bui The, (2017), “Building scheme to the Elgamal

Algorithm”, International Journal of Mathematical Sciences and Computing,

ISSN 2310-9033, IJMSC Vol. 3, No. 3, tr 39 - 49, Hong Kong.124[CT7] Nguyễn Đức Toàn, Đặng Minh Tuấn, (2017), “Xây dựng mơ hình chữ ký số

tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật ID -Based”, Hội nghị khoa học và Công

nghệ CEST 2017, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, ISBN 978-604-802642-4, tr 193 – 198.

[CT8] Nguyễn Đức Toàn, Đặng Minh Tuấn, (2017), “Về một lược đồ chữ ký số

dựa trên cặp song tuyến tính”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thơng tin và

Truyền thơng - Học viện CN Bưu chính Viễn thơng số 02&03 (CS.01.2017),

ISSN 2525-2224, tr 92 – 96.

[CT9] Đặng Minh Tuấn, Lê Xuân Đức, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đức Toàn,

(2017), “ Xây dựng một lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên hệ mật ID-Based”,

Tạp chí nghiên cứu KH &CN Quân sự, Tập 52, Viện Khoa học và Công nghệ

Quân sự, ISSN 1859-1043, tr 121 – 125.125TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Đặng Minh Tuấn, (2017), Nghiên cứu xây dựng một số dạng lược đồ mới cho

chữ ký số tập thể, Luận án tiến sĩ Tốn học, Viện KH và Cơng nghệ Quân sự.

[2] Phùng Hồ Hải, (2010), Đại số Đa tuyến tính, NXB KH Tự nhiên và Cơng nghệ.

[3] Lưu Hồng Dũng, (2013), Nghiên cứu, phát triển một số lược đồ chữ ký số tập

thể, Luận án tiến sĩ Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

[4] Đặng Minh Tuấn, (2011), “Đánh giá lược đồ thuật toán chữ ký số tập thể

Popescu và đề xuất sửa đổi”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, vol .13,

no. 6, pp. 63–69.

[5] Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng, (2005), Giải tích toán học

Hàm số một biến, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[6] Nguyễn Bình, (2004), Giáo trình Mật mã học, NXB Bưu Điện.

[7] Phan Đình Diệu, (2002), Lý thuyết mật mã và An tồn thơng tin, NXB Đại học

Quốc gia Hà Nội.

[8] Trần Đức Sự (chủ biên), Nguyễn Văn Tảo, Trần Thị Lượng, (2015), Giáo trình

An tồn và Bảo mật dữ liệu, NXB Đại học Thái Nguyên.

Tiếng Anh

[9] Bagherzandi. A, Cheon. J. H, and Jarecki.S, (2008), “Multisignatures Secure

under the Discrete Logarit Assumption and a Generalized Forking Lemma”,

CCS’08 Proceedings of the 15th ACM conference on Computer and

communications security, pp. 449–458.

[10] Zhang. F and Kim. K, (2003), “Efficient ID-Based Blind Signature and Proxy

Signature from Bilinear Pairings”, PKC 2003,LNCS 2139, pp.31-46, SpringerVerlag.

[11] Shamir. A, (1985), “Identity- Based Cryptosystems and Signature Schemes”

CRYPTO ’84, LNCS 196, pp. 47–53.

[12] Menezes .A.J, Van Oorschot. P.C and Vanstone S.A, (1997), Handbook of126Applied Cryptography, Electrical Engineering and Computer Science

Massachusetts Institute of Technology.

[13] Shafi.G, SilvioO.M. M and Ronald.L.R, (1988) “Against Adaptive ChosenMessage Attacks”, SIAM Journal on Computing Special issue on

cryptography, vol. 17, no. 2, pp. 281–308.

[14] Jinila. B and Komathy, (2015), “Cluster Oriented ID Based Multi- signature

Scheme for Traffic Congestion Warning in Vehicular Ad Hoc Networks”,

Emerging ICT for Bridging the Future - Proceedings of the 49th Annual

Convention of the Computer Society of India CSI Volume 2, pp 337-345.

[15] Biryukov, Nakahara Jr. J , Preneel .B, Vandewalle. J, (2002), “New Weak- Key

ClassesofIDEA”,4thInternationalConferenceInformationandCommunications Security, ICICS 2002, Lecture Notes in Computer Science

2513, Springer- Verlag, pp. 315- 326, 2002.

[16] Mitchell. C. J, (2001), “An attack on an Định danh multisignature scheme ”

Royal Holloway, University of London, Mathematics Department Technical

Report RHUL- MA, pp 1-4.

[17] Popescu. C, (2011) “A Secure Proxy Signature Scheme with Delegation by

Warrant”, Studies in Informatics and Control, Vol. 20, No. 4, pp 373 - 380.

[18] Lin. C.Y, Wu.C.T, and Hwang. J, (2001), “Định danh structured multisignature

schemes”, Advances in Network and Distributed Systems Security, Kluwer

Academic Publishers, Boston, pp. 45–59.

[19] Gentry.C and Ramzan. Z, (2006), “Identity- Based Aggregate Signatures”, In:

Proceeding of Public Key Cryptography, LNCS 3958, pp. 257–273.

[20] Boneh. D and Franklin. M, (2001), “Identity- Based Encryption from the Weil

Pairing”, Advances in Cryptology - 21st Annual International Cryptology

Conference, California, USA, August 19- 23, vol. 2139, pp. 213–229.[21] Hong. D, Lee. J. K, Kim. D. C, Kwon. D , Ryu .K. H, and G. Lee D, (2014),127“LEA: A 128- Bit Block Cipher for Fast Encryption on Common Processors”,

LNCS 8267, Springer International Publishing Switzerland, pp 1-18.

[22] Bleichenbacher. D, (1996), “Generating ElGamal Signatures Without Knowing

the Secret Key”, EUROCRYPT’96, vol. 1070, pp. 10- 18.

[23] Pointcheval.D, Stern. J, (1996), “Security proofs for signature schemes”,

EUROCRYPT’96, vol. 1070, pp. 387- 398

[24] Daemen, Joan, Rijmen, Vincent, (2003), AES Proposal: Rijndael, National

Institute of Standards and Technology. U.S, p.1

[25] Le . D. P , Bonnecaze .A , and Gabillon. A, (2008), “Multisignatures as Secure

as the Diffie- Hellman Problem in the Plain Public- Key Model”, SCN ’08:

Proceedings of the 6th international conference on Security and Cryptography

for Networks, vol. 15, no. 1, pp. 1–18.

[26] Biham. E, Dunkelman. O, and Keller.N, (2007), "A New Attack on 6- Round

IDEA", Proceedings of Fast Software Encryption, Lecture Notes in Computer

Science, Springer- Verlag, pp 211-224.

[27] Secure Hash Standard, (2002), Federal Information Processing Standards

Publication 180-2 , Institute of Standards and Technology (NIST).

[28] Álvarez . G, Guía. D, Montoya. F, and Peinado. A, (1996), “Akelarre: a new

Block Cipher Algorithm”, Third Annual Workshop on Selected Areas in

Cryptography, SAC 96, Kingston, Ontario, pp1-14.

[29] Delfs. H and Knebl. H, (2007), Introduction to Cryptography Principles and

Applications, 2nd Edition, Springer Berlin Heidelberg New York.

[30] Khali. H and Farah. A, (2007), “DSA and ECDSA- based Multi- Signature

Schemes”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network

Security, vol. 7, no. 7.pp 11-19.

[31] Bernstein. D.J and Buchmann. J, (2000), Introduction to Cryptography,

Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.

[32] Yu. J, Kong.F and Li. G, (2010), “Forward- Secure Multisignature, Threshold128Signature and Blind Signature Schemes”, Journal Of Networks, vol. 5, no. 6,

pp. 634–641.

[33] Quirke. J (2004), Security in the GSM system, AusMobile.

[34] Wu. J (2006), Handbook on Theoretical and Algorithmic Aspects of Sensor, Ad

Hoc Wireless and Peer- to- Peer Networks, Auerbach Publications

Talor & Francis Group, New York.

[35] Kawauchi. K, (2005), “On the Security and the Efficiency of Multi- Signature

Schemes Based on a Trapdoor One- Way Permutation” IEICE Transactions

On Fundamentals Of Electronics Communications And Computer Sciences,

vol. 88 , no. 5, pp. 1274–1282.

[36] Cao.J, Li.H, Ma.M ,Li. F, (2018), “Uniform Privacy Preservation Group

Handover Authentication Mechanism for MTC in LTE-A Networks”, Security

and Communication Networks Volume 2018, Article ID 6854612, pp 1-17.

[37] Jeong. K , Lee1. C, Sung . J, Hong.S and Lim.J (2007), “Related- Key

Amplified Boomerang Attacks onthe Full- Round Eagle- 64 and Eagle- 128”,

In Proc. of ACISP 12, Townsville, Australia, Springer- Verlag Berlin

Heidelberg, pp143- 157.

[38] Harn.L and Kiesler. T ,(1989), “New scheme for digital multisignature”

Electron. Lett, vol. 25, no. 15, pp. 1002–1003.

[39] Harn. L, (1999), “Digital multisignature with distinguished signing

authorities”, Electron. Lett, vol. 35, no. 4, pp. 294–295,28

[40] Harn. L, (1994), “Group oriented (t- n) threshold digital signature scheme and

digital multisignature”, IEE Proc. - Comput.Digit. Tech., vol. 141, no. 5, pp.

307–313.

[41] Harn.L, (1994), “New digital signature scheme based on discrete Logarit”

Electronics Letters, vol. 30, no. 5, pp. 396–398.

[42] Bellare. M and Neven. G,(2006), “Multi- Signatures in the Plain Public- Key

Model and a General Forking Lemma”, CCS’06, October 30–November 3,

2006, Alexandria, Virginia, USA, pp 1-10.129[43] Das. M. L, Saxena. A, and Phatak. D. B (2018), “Algorithms and Approaches

of Proxy Signature: A Survey”, Dhirubhai Ambani Institute of Information

and Communication Technology Gandhinagar, India, pp 1-29.

[44] Meziani. M and Cayrel P.L, (2010), “A Multi- Signature Scheme based on

Coding Theory”, World Academy of Science, Engineering and Technology,

vol. 63, pp. 405-411.

[45] Minh.N.H and Dung.L.H,(2010),“ New Digital Multisignature Scheme with

Distinguished Signing Responsibilities”, Information Technology And

Control, vol.10, pp 51-57.

[46] Martinel. N and Foresti. G. L , (2012), “Multi- Signature based Person ReIdentification”, Electronics Letters, vol. 48, no. 13, pp. 765–767.

[47] Sunitha . N. R , Amberker. B. B, and Koulgi. P, (2008), “Transferable echeques using Forward- Secure Multi- signature Scheme”, Proceedings of the

World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA,

October 22- 24.

[48] NIST, (2013), Digital Signature Standard (DSS) FIPS 186- 4,NationalInstitute of Standards and Technology.

[49] Shor . P. W,(1997), “Polynomial- Time Algorithms for Prime Factorization and

Discrete Logarits on a Quantum Computer”, Proceedings of the 35th Annual

Symposium on Foundations of Computer Science, IEEE, pp. 1-28.

[50] Wang.F, Chen.C.C, Lin.C and Chang.S (2016), “Secure and Efficient Identitybased Proxy Multi-signature Using Cubic Residues”, International Journal of

Network Security, Vol.18, No.1, pp.90-98.

[51] Sahu. R .A and Padhye. S, (2014), “An ID-Based Multi-Proxy Multi-Signature

Scheme”, Int’l Conf. on Computer & Communication Technolog (ICCCT10),

pp. 60-63.

[52] Tiwari.N and Padhye. S, (2015), “Provable Secure Multi-Proxy Signature

Scheme without Bilinear Maps”, International Journal of Network Security,

Vol.17, No.6, PP.736-742.130[53] Sahu. R. A and Padhye. S, (2010), “An Định danh Multi- Proxy MultiSignature Scheme”, Int’l Conf. on Computer & Communication Technology,

pp. 60–63.

[54] Dutta. R , Barua. R, Sarkar. P, and Road. B. T, (2004), Pairing- Based

Cryptographic Protocols : A Survey,Introduction Preliminaries KeyAgreement Schemes Conclusion IACR Eprint archive.

[55] Rivest. R. L, (1994), “The RC5 Encryption Algorithm”, Proceedings of the

Second International Worksh op on Fast Software Encryption, pp. 86- 96.

[56] Ostrovsky. R , (2010), Foundations of Cryptography, CS 282A/MATH 209A,

University of California, Los Angeles.

[57] Rivest. R , Shamir. A, and Adleman. L , (1998), “A Method for Obtaining

Digital Signatures and Public- Key Cryptosystems”, Commun. ACM, vol. 21,

pp. 120–126

[58] Kumar. R, Mishra. K. K, Tripathi. A, Toma. A, Singh. S, (2014),“Modified

Symmetric Encryption Algorithm”, Motilal Nehru National Institute of

Technology Allahabad Allahabad, India, pp 1-14.

[59] Goldwasser. S, Micali. S, and Rivest. R. L, (1988), “A Digital Signature

Scheme Secure Against Adaptive Chosen- Message Attacks”, SIAM Journal

on Computing Special issue on cryptography, vol. 17, no. 2, pp. 281–308.

[60] Aboud. S. J and Fayoumi. M. A, (2007), “A New Multisignature Scheme Using

Re- Encryption Technique”, Journal of Applied Sciences, vol. 7, no. 13, pp.

1813–1817.

[61] Micali. S, Ohta. K, and Reyzin.L, (2001) “Accountable- Subgroup

Multisignatures”, ACM Conference on Computer and Communications

Security, pp 1-18.

[62] Hwang S-J, Hwang. M-S, and Tzeng S-F, (2003), “A New Digital

Multisignature Scheme With Distinguished Signing Authorities”, Journal of

Information Scienceand Engineering, vol. 19, pp. 881–887.

[63] Shieh.S-P, Lin.C-T, Yang.W-B, and Sun. H-M, (2000), “Digital Multisignature131Schemes for Authenticating Delegates in Mobile Code Systems”, IEEE

Transactions On Vehicular Technology, vol. 49, no. 4.pp 1464 – 1473.

[64] Elgamal. T, (1985), “A public- key cryptosystem and a signature scheme based

on discrete Logarit”, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 31, pp. 469–472.

[65] Diffie.W and Hellman. M, (1976), “New directions in cryptography”, IEEE

Transaction on Information Theory, pp. 644–654.

[66] Lai. X and Massey. J, (1991), “A Proposal for a New Block Encryption

Standard”, Advance in Cryptography, EUROCRYPT 90, Springer Verlag,

Berlin, pp. 389- 404.

[67] Li. X and Chen. K, (2005), “Định danh multi- proxy signature, proxy multisignature and multi- proxy multi- signature schemes from bilinear pairings”

Applied Mathematics and Computation, vol. 169, no. 1, pp. 437–450.

[68] Lindell. Y, (2010), Foundations of Cryptography, Bar- Ilan University.

[69] Canarda.S, Phan.D.H , Pointcheval.D, Trinh.V.C, (2018), “A New Technique

for Compacting Ciphertext in Multi-Channel Broadcast Encryption and

Attribute-Based Encryption”, Theoretical Computer Science, Volume 723, pp

51-72.

[70] Shao. Z, (2010), “Multisignature Scheme Based on Discrete Logarit in the

Plain Public Key Model” , Informatice, vol. 34, pp. 509–515.

[71] Stallings. W, (2005), Cryptography and Network Security Principles and

Practices, Prentice Hall.

[72] Canavan. J. E, (2000), Fundamentals of Network Security, Artech house, INC.

[73] Arora. S and Barak. B, (2007), Computational Complexity ModernApproach,

Cambridge University Press.

[74] Ynliang Zheng, (1997), “Digital signcryption or how to achievecost(Signature

&: Encryption) << cost(signature) + cost(encryption)”,Lecture Notes inComputer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence

and Lecture Notes in Bioinformatics), 1294,165–179.

[75] Lawrence.C.W, (2008), Elliptic Curves Number Theory and Cryptography,132Second Edition, CRC Press, Chapman & Hall / CRC Taylor & Francis Group

6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742

[76] Tahat.N, Abdallah.E, (2014), “A new signing Algorithm Based on Elliptic

Curve Discrete Logarithms and Quadratic Residue Problems”, Italian journal

of pure and applied mathematics – n. 32−2014,pp 125-132.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị về định hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×