Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

121Những đóng góp mới của luận án:

Phần bảo mật thơng tin

-Đề xuất lược đồ mã hóa và giải mã dựa trên thuật tốn mật mã với khóa sử

dụng 1 lần (OTP). Đâylà thuật toán dựa trên sự kết hợp của mã dòng và mã khối, sử

dụng hàm băm SHA256 để sinh khóa OTP ban đầu. Thuật tốn AES để sinh khóa

OTP tiếp theo cho mỗi khối dữ liệu 256 bit. Thuật tốn này sẽ tăng tốc độ mã hóa

và giải mã, tăng tính bảo mật, giảm độ dài khóa bí mật, đồng thời thuật tốn còn xác

thực được nội dung của thơng điệp và bảo mật được khóa ban đầu nhờ hệ mật khóa

cơng khai RSA.

-Đề xuất lược đồ mã hóa khóa đối xứng dựa trên thuật tốn ARX. Khác với

các thuật tốn mã hố khối đã có trước đây, trong lược đồ đề xuất này, độ dài của

khối bản rõ, độ dài của khóa bí mật và số vòng lặp mã hố có thể thay đổi, còn độ

dài của bản mã lại dài gấp đôi độ dài của bản rõ. Một điểm đặc biệt nữa của thuật

toán là sử dụng một phép dịch vòng khơng được định trước mà hồn tồn phụ thuộc

vào dữ liệu cần mã hố. Phép toán này giúp tăng thêm độ mật của thuật toán. Quy

trình tạo khóa và các lược đồ mã hố và giải mã chạy nhanh vì chỉ phải thực hiện

các phép tốn đơn giản.

Phần xác thực thơng tin

-Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật định danh: Đây

là hệ mật dùng khóa cơng khai. Khóa cơng khai của thành viên chính là địa chỉ

email làm định danh, nhờ đó khơng cần phải quản lý khóa cơng khai và làm giảm

thiểu dung lượng truyển tải trên mạng.

-Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên cặp song tuyến tính: Trong luận án

này NCS đã dùng ánh xạ cặp Tate trên đường cong Elliptic. Chữ ký số tập thể đa

thành phần có độ khái quát cao, ở đó mỗi thành viên tham gia ký có thể ký và đảm

nhiệm trách nhiệm những thành phần bất kỳ trong văn bản. Lược đồ chữ ký số đề

xuất có độ mềm dẻo và linh hoạt cao, có thể áp dụng trong nhiều lớp bài toán chữ

ký số tập thể trong thực tiễn. Có thể mở rộng sang các bài tốn khác như chữ ký số

có phân biệt trách nhiệm, chữ ký số tập thể ủy nhiệm và tập thể ủy nhiệm mù…122-Xây dựng một lược đồ chữ ký tập thể dựa trên hệ mật định danh : Trong luận

án này, NCS xây dựng mơ hình chữ ký số tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật định

danh. Lược đồ chữ ký số tập thể này cho phép các tổ hợp người ký và thành phần có

thể thay đổi tùy ý và khơng phụ thuộc nhau, mơ hình này có có độ mềm dẻo và linh

hoạt cao, khả năng ứng dụng cao và phù hợp trong thực tiễn, đáp ứng một cách linh

hoạt và mềm dẻo hơn so với các lược đồ chữ ký số tập thể trước đây. Ưu điểm của

hệ mật này là không cần phải trao đổi khóa cơng khai, và có thể biết khóa cơng khai

từ trước khi cặp khóa được tạo ra, khơng cần phải trao đổi khóa cơng khai vì nó có

thể được tạo ra theo một quy định tường minh và dễ dàng. Nó đặc biệt phù hợp với

những mơi trường có một số lượng lớn người dùng.

-Cải tiến lược đồ chữ ký mù dựa trên đường cong Elipptic: Trong cải tiến này,

việc xác minh chữ ký khơng còn phụ thuộc vào giải mã của và có thể được thực

hiện độc lập bởi bên thứ ba và lược đồ cải tiến trở thành có thể kiểm chứng cơng

khai. Lược đồ cải tiến có thể giải quyết tranh chấp bằng cách xác minh trực tiếp chữ

ký của người gửi được mã hóa mà không cần chữ ký của người gửi và không giải

mã tin nhắn. Ngồi ra có lược đồ có thể lọc an tồn các thư được mã hóa mà khơng

phải thực hiện giải mã hoàn toàn để xác minh danh tính người gửi.

2. Kiến nghị về định hướng nghiên cứu tiếp theo

Trong tương lai NCS tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cách thức trao đổi khóa bí

mật trên kênh cơng cộng hoặc trao đổi khóa trên kênh riêng.

Tiếp tục nghiên cứu độ dài của khóa khi bản rõ là một văn bản lớn.

Nghiên cứu mơ hình ký tập thể đa thành phần cho các hệ mật khác và kết hợp

với các loại hình ký khác: Ký tập thể đa thành phần có cấu trúc...

Nghiên cứu giải pháp kết hợp sử dụng hệ mật định danh cho mã hoá và hệ

thống khố cơng khai truyền thống để cung cấp các chữ ký số để đề xuất các thuật

toán mới hiệu quả hơn cho các bài tốn mang tính thời sự khác trong lĩnh vực an

tồn và bảo mật thơng tin.

Nghiên cứu kết hợp giữa chữ ký mù dựa trên hệ mật định danh...123DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

[CT1] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, (2016), “Thiết kế các bộ tạo dãy giả

ngẫu nhiên có chu kỳ cực đại”, Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ, Chuyên san

Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, Tập

159, Số 14, tr 115 – 118.

[CT2] Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn Tảo, Trần Mạnh Hường,

(2016), “Mã hóa và xác thực thơng điệp bằng thuật tốn mật mã với khóa sử

dụng một lần”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX

(FAIR’9), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN 978-604913-472-2, tr 284 -289.

[CT3] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, (2016), “Kết hợp phương thức xử lý

mã OTP và mã khối để mã hóa và giải mã thơng điệp”, Hội thảo tồn quốc về

Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV/ECIT 2016, Nhà xuất bản

Công thương, Chủ đề: 4-1, tr 191 – 196.

[CT4] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng (2017), “ Một tiêu chuẩn

đánh giá dãy bit giả ngẫu nhiên”, Tạp chí khoa học và cơng nghệ, Chun san

Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859 - 2171, Tập

162, Số 02, tr 47 – 50.

[CT5] Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn Tảo, (2017), “Về một thuật

tốn mã hóa khóa đối xứng cải tiến”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ

Quốc gia lần thứ X (FAIR’10), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công

nghệ, ISBN 978-604-913-614-6, tr 972 – 978.

[CT6] Toan Nguyen Duc, Hong Bui The, (2017), “Building scheme to the Elgamal

Algorithm”, International Journal of Mathematical Sciences and Computing,

ISSN 2310-9033, IJMSC Vol. 3, No. 3, tr 39 - 49, Hong Kong.124[CT7] Nguyễn Đức Tồn, Đặng Minh Tuấn, (2017), “Xây dựng mơ hình chữ ký số

tập thể ủy nhiệm dựa trên hệ mật ID -Based”, Hội nghị khoa học và Công

nghệ CEST 2017, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, ISBN 978-604-802642-4, tr 193 – 198.

[CT8] Nguyễn Đức Toàn, Đặng Minh Tuấn, (2017), “Về một lược đồ chữ ký số

dựa trên cặp song tuyến tính”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thơng tin và

Truyền thơng - Học viện CN Bưu chính Viễn thơng số 02&03 (CS.01.2017),

ISSN 2525-2224, tr 92 – 96.

[CT9] Đặng Minh Tuấn, Lê Xuân Đức, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đức Toàn,

(2017), “ Xây dựng một lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên hệ mật ID-Based”,

Tạp chí nghiên cứu KH &CN Quân sự, Tập 52, Viện Khoa học và Công nghệ

Quân sự, ISSN 1859-1043, tr 121 – 125.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×