Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương 4 MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

108Hình 4.1. Mã hóa văn bản- Phần giải mã văn bản:

Từ bản mã thành bản rõ và các dữ liệu giải mã, thời gian mã hóa và tổng số block.109Hình 4.2. Giải mã văn bản

Phần đánh giá và so sánh:Hình 4.3. Đánh giá hiệu suất110Hình 4.4. Mã hóa ảnhHình 4.5. Giải mã ảnh111Hình 4.6. Đánh giá hiệu suấtHình 4.7. Mã hóa âm thanh112Hình 4.8. Giải mã âm thanhHình 4.9. Đánh giá hiệu suất113Kết quả thực nghiệmChương trình phần mềm minh họa thuật toán đã thực hiện các chức năng:

- Mã hóa được thơng điệp bất kỳ nhập vào, bằng thuật tốn mật mã với khóa

sử dụng 1 lần (OTP), thực hiện mã hóa, giải mã và hiển thị kết quả.

- So sánh với các thuật toán khác với tốc độ nhanh hơn khi có cùng thơng điệp

đầu vào.

- Nghiên cứu đưa ra các phương pháp sử dụng thuật toán OTP nhằm mục tiêu

tăng độ an toàn, tăng tốc độ mã hóa và giải mã và giảm độ dài khóa, và bổ xung

thêm khả năng xác thực.

4.2 So sánh thuật toán ARX với các thuật toán khác

Thuật toán này được thực hiện bằng cách sử dụng JAVA ngôn ngữ trong IDE

Eclipse. Dùng máy tính SONY VAIO VGN-FW390NDB (Intel Core 2 Duo T6570

2.1GHz, 3GB RAM, 250GB HDD, VGA 4500MHD, 16.4 inch, Windows Vista

Business).

Mã hóa dữ liệu cho thấy đầu ra q trình tạo khóa, Mã hóa dữ liệu mẫu, mã hóa

khóa đầu vào để tạo khóa chính.Trong bảng dưới đây thời gian mã hóa trung bình

cho các đầu vào khác nhau với kích thước dữ liệu 5, 15, 25,35,45,55 và 65. Kích

thước dữ liệu đầu vào mới là tính bằng kilo byte và thời gian tính bằng mille giây.

Bảng 4.1. So sánh các thuật tốn

Tập tin đầu vào

Kích thước (KB)

5

15

25

35

45

55

65DES

219

592

893

1213

1547

1870

2165Thời gian mã hóa (mille giây)

AES

Đề xuất

321

783

1230

1834

2235

2787

3108132

330

477

673

817

1020

1186Trong biểu đồ hình dưới đây được hiển thị cho dữ liệu trên bảng. Có thể thấy

rằng thuật tốn đề xuất có tốc độ mã hóa cao hơn DES và AES.1143500

3000

2500

2000DES

AES

Đề xuất1500

1000

500

05152535455565Hình 4.10. Thời gian mã hóa trung bình3500

3000

2500

5

15

25

35

45

55

652000

1500

1000

500

0DESAESĐề xuấtHình 4.11. So sánh tốc độ giữa các thuật tốn

Trong bảng dưới đây tốc độ mã hóa trung bình cho nhiều kích thước dữ liệu

đầu vào được đưa ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×