Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.19: Độ nhạy, độ đặc hiệu cho chẩn đoán viêm thận của các kháng thể

Bảng 3.19: Độ nhạy, độ đặc hiệu cho chẩn đoán viêm thận của các kháng thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

75Kháng thể

AnuAb

AC1qAb

Anti-dsDNAVTL

Pos

Neg

Pos

Neg

Pos

Neg70

29

44

55

49

50Khơng

VT

15

11

4

22

5

21Độ

nhạyĐộ đặc

hiệuPPVNPV70,7%42,3%82,4%27,5%44,4%84,6%91,7%28,6%49,5%80,8%90,7%29,6%Nhận xét: Độ nhạy chẩn đốn VTL của AnuAb cao hơn AC1qAb và

Anti-dsDNA nhưng độ đặc hiệu lại thấp hơn. Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị

dự đốn dương tính (PPV-Positive Predicted Value), giá trị dự đốn âm tính

(NPV-Negative Predicted Value) của AC1qAb và Anti-dsDNA gần tương

đương nhau.

Diện tích dưới đường cong ROC của các kháng thểAUC =0,471

Cutpoint = 162,45Độ nhạy=71%

Độ đặc hiệu=42%Biểu đồ 3.8: Diện tích dưới đường cong ROC của AnuAb

Nhận xét: Diện tích dưới đường cong ROC của AnuAb thấp = 0,471 ở

ngưỡng nồng độ 162,45 U/ml, do đó khơng có giá trị chẩn đoán viêm thận.76AUC = 0,663

Cutpoint = 21,1Độ nhạy=44%

Độ đặc hiệu=85%Biểu đồ 3.9: Diện tích dưới đường cong ROC của AC1qAb

Nhận xét: Diện tích dưới đường cong của AC1qAb là 0,663 ở ngưỡng

nồng độ 21,1 U/ml, do vậy có giá trị chẩn đoán viêm thận với độ nhạy là 44%

và độ đặc hiệu là 85%.AUC = 0,601

Cutpoint = 199,1Độ nhạy=49%

Độ đặc hiệu=81%Biểu đồ 3.10: Diện tích dưới đường cong ROC của Anti-dsDNA

Nhận xét:Diện tích dưới đường cong ROC của Anti-dsDNA là 0,601 ở

ngưỡng nồng độ 199,1 U/ml, do đó khơng có giá trị chẩn đoán viêm thận.773.4.3. Tổn thương giải phẫu bệnh thận

Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm viêm thận khơng được sinh

thiết và nhóm có sinh thiết thận

Bảng 3.20: Các nhóm tổn thương giải phẫu bệnh thận (n= 62)

Nhóm tổn thương Nhóm II Nhóm III Nhóm IV

n

5

22

28

Tỷ lệ %

8,1

35,5

45,2Nhóm V

7

11,3Tổng

62

100Nhận xét: Chủ yếu gặp tổn thương thận nhóm III 35,5% và nhóm IV

45,2%. Khơng gặp nhóm I và VI.

Bảng 3.21: Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm tổn thương thận

Triệu chứng

Phù

Cao huyết áp

HCTH

Creatinin máu

tăng

GFR < 90

PCU >200

Hồng cầu niệu

Bạch cầu niệu

AnuAb pos

AC1qAb pos

Anti-dsDNA pos

SLEDAINhóm IIINhóm IVNhóm Vn=22(100%n=28(100%n=7(100%p1 (20)

1 (20)

0 (0))

14 (63,6)

8 (36,4)

10 (45,5))

19 (67,9)

12 (42,9)

17 (60,7))

6 (85,7)

1 (14,3)

3 (42,9)0,146

0,514

0,0915 (100)5 (22,7)18 (64,3)5 (71,4)0,0031 (20)

4 (80)

2 (40)

1 (20)

5 (100)

4 (80)

5 (100)

18,4±3,26 (27,3)

16 (72,7)

10 (45,5)

11 (50)

21 (95,5)

18 (81,8)

18 (81,8)

16,6±4,619 (67,9)

27 (96,4)

25 (89,3)

24 (85,7)

24 (85,7)

18 (64,3)

23 (82,1)

17,6±5,22 (28,6)

2 (28,6)

1 (14,3)

2 (28,6)

6 (85,7)

3 (42,9)

4 (57,1)

13,9±6,80,011

0,001

0,002

0,008

0,627

0,198

0,335(14-23)(8-27)(10-31)(2-24)0,413Nhóm II

n=5(100%)Nhận xét: Tỷ lệ các biểu hiện tổn thương thận như creatinin máu tăng,

GFR giảm, protein niệu ngưỡng thận hư, hồng cầu niệu, bạch cầu niệu dương

tính có liên quan với các loại tổn thương mơ bệnh học của thận có ý nghĩa

thống kê với p< 0,01 (riêng GFR p< 0,05).78Bảng 3.22: Biểu hiện cận lâm sàng của tổn thương thận nhóm III và IV

Biểu hiệnNhóm III n=22(100%)Nhóm IV n=28(100%)pCreatinine tăng5(22,7)18(64,3)0,003GFR giảm< 906(27,3)19(69,7)0,004PCU >20016(72,7)27(96,4)0,023Hồng cầu niệu10(45,5)25(89,3)0,001Bạch cầu niệu11(50)24(85,7)0,007Nhận xét: Tỷ lệ các rối loạn xét nghiệm của tổn thương thận ở nhóm IV

cao hơn nhóm III có ý nghĩa thống kê với p<0,01 (riêng PCU p<0,05).

Bảng 3.23: Điểm hoạt động và mạn tính của tổn thương thậnTổn thương thậnTrung vị điểm của Trung vị điểm củapnhóm III (n=22)nhóm IV (n=26)A (trung vị, min, max)4,5(2-13)8,5(3-17)0,005C (trung vị, min, max)0(0-5)1 (0-11)0,404Nhận xét: Trung vị điểm hoạt động A của nhóm IV cao hơn nhóm III, sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Trung vị điểm mạn tính C của hai

nhóm III và IV khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê.3.4.4. Liên quan kháng thể với tổn thương thận

Bảng 3.24: Liên quan giữa nồng độ kháng thể với tổn thương thận

nhóm III và IV

Nồng độNhóm IIINhóm IVpkháng thể(n=22)

200(n=28)

1840,092AnuAb(U/ml)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.19: Độ nhạy, độ đặc hiệu cho chẩn đoán viêm thận của các kháng thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×