Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế mạch in trên altium designer

2 Thiết kế mạch in trên altium designer

Tải bản đầy đủ - 0trang

iiChương 4: Phân tích và nhận xét kết quả

Với mạch đo và điểu khiển nhiệt độ do nhóm em thiết kế trong đề tài về cơ bản đáp

ứng được các yêu cầu về việc đo hiển thị và khống chế được nhiệt độ mong muốn. Hệ

thống hoạt động ổn định, độ chính xác cao hơn các phương pháp truyền thống. Tuy

nhiên hạn chế ở đề tài nghiên cưu của chúng em là ứng dụng của rất nhiều lĩnh vực

nên cần phải có vốn kiến thức tổng hợp để thiết kể được một sản phẩm hoàn chỉnh.

Hướng mở rộng của đề tài: chúng ta có thể nghiên cứu thêm về thuật toán sử dụng

phương pháp điều khiển bằng PID giúp cho việc điều chỉnh nhiệt độ bám sát vào

nhiệt độ đặt hơn, độ chính xác sẽ cao hơn.

Đây là lần đầu tiên nghiên cứu vầ đề tài đo lường và cảm biến sử dụng vi xử lý nên

còn rất nhiều hạn chế về kiến thức cũng như cách nhìn nhận vấn đề nên chúng em rất

mong nhận được sự nhận xét đánh giá của cơ để sản phẩm này được hồn thiện hơn.iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế mạch in trên altium designer

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×