Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.4 Xây dựng phần mềm

II.4 Xây dựng phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ 2 pha với 2 ngõ vào xung lệch nhau 90 độ.

-‘User program’ là cho người dùng tự điều khiển chuyển hướng của HSC.

-‘Initial counting direction’ gồm có đếm tiến ( count up) và đếm lùi (count down).

- Địa chỉ đầu vào của bộ HSC 1.- Địa chỉ lưu trữ giá trị bộ đếm ID1000.Tạo chu kì ngắt 1 giây để xử lí xung encoderII.4.2 Chương trình điều khiển

Khối chương trình ngắtKhối chương trình chínhII.4.3 Màn hình giao diện điều khiển HMI ( Wincc Professional)HÌNH 2.14 Giao diêm điều khiển và giám sátCHƯƠNG III:KẾT QUẢ ĐỀ TÀIIII.1 Kết quả nghiêng cứu lý thuyếtHÌNH

HÌNH

3.153.16

Kết Kết

quả quả

khi tốc

khiđộ

tốcbình

độ thấp

thườngHÌNH 3.17 Kết quả khi tốc độ caoIII.2 Kết quả nghiêng cứu thực nghiệm

Do vấn đề về kinh phí, thời gian và thiết bị để thực nghiệm nên nhóm em mới

dừng lại ở việc nghiêng cứu lý thuyết và mô phỏng trên phần mền.III.3 Kết luận và hướng phát triển

1, Kết luận

Đề tài “ Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo tốc độ động cơ với dải đo:

[0 ÷ 1500]v/p.” đã bước đầu hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu của đề tài. Qua nghiêng

cứu đề tài chúng em đã học được:

Các bước khi thực hiện một đề tài

Nhắm bắt được các bước giải quyết một bài toán thực tế

Nâng cao được kĩ năng làm việc nhóm

……………....

Nhưng việc còn chưa làm được Chưa có mơ hình thực tế để thực nghiệm

2, Hướng phát triển

Trong quá trình nghiêng cứu và tìm hiểu thực tế. Nhóm chúng em có một vài đề

xuất hướng phát triển đề tài để phù hợp với thực tế hơn như sau:

Điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ

Điều khiển động cơ quay thuận, nghịch

Thay đổi tốc độ động cơ trên màn hình HMI

Cảnh báo quá tải, khi động cơ gặp sự cố…..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.4 Xây dựng phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×