Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 9. Chọn câu trả lời đúng Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 7km/h đối với dòng nước .Nước chảy với vận tốc 2km/h so với bờ .Vận tốc của thuyền so với bờ là :

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 7km/h đối với dòng nước .Nước chảy với vận tốc 2km/h so với bờ .Vận tốc của thuyền so với bờ là :

Tải bản đầy đủ - 0trang

A.10m/sB. 15m/sC. 5m/sD. 25m/sCâu 11. một chiếc ca nô chạy thẳng đều xi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2

giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nơ bị

tắt máy và trơi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

A. 6 giờB. 12 giờC. 5 giờD. 8 giờCâu 12.Một chiếc ca nô đi ngược dòng sơng từ A đến B mất 4 giờ. Biết A cách B 60

km và nước chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước có giá trị nào sau

đây?

A. 12km/hB. 15km/hC. 18km/hD. 21km/hCâu 13.Ghép nội dung ở phần 1,2,3...với nội dung tương ứng ở phần a,b,c ...1)Sự phụ tḥc của tính chất chủn động vào hệ

quy chiếua> công thức cộng vận tốc5) v13 =e>Tính tương đối của vận tốc6)g>Cơng thức cợng hai vận tốc có

phương vng gócb>Cơng thức cợng vận tốc trong

2)Sự phụ tḥc của tính chất vận tốc chủn trường tổng quát

đợng vào hệ quy chiếu

c>Cộng thức cộng hai vận tốc

3)Công thức tính vận tốc của vật tham gia đồng cùng phương

thời hai hay nhiều chủn đợng khác nhau

d>Tính tương đối của của chủn

4) v13 = v12 + v23

đợngPhiếu học tập

Tính tốc đợ dài của mợt điểm trên xích đạo của trái đất biết chu kì quay của trái đất là

24h, bán kính trái đất là 6400km

Nhận xét về kết quả thu đượcĐáp án:

Ta có: T = 86400s

R = 6400.000m

Tốc đợ dài của mợt điểm trên xích đạo trái đất là

V = .R = 465,2 m/s = 1675km/h

Nhẫn xét: Tốc độ khá lớn, nhưng khi con người đún trên mặt đất lại không cảm nhận

được điều nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 7km/h đối với dòng nước .Nước chảy với vận tốc 2km/h so với bờ .Vận tốc của thuyền so với bờ là :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×