Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả chuyên đề

Mô tả chuyên đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THPT Liễn SơnChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 11-Bài toán về câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết

Bài 1: Tính UCLN (a, b);

Bài 2. Kiểm tra một số là số nguyên tố

4.2. Nội dung kiến thức lý thuyết trong chuyên đề:

4.2.1. Khái niệm lặp, cấu trúc lặp

 Lặp là việc thực hiện lặp đi lặp lại một cơng việc nào đó

 Cấu trúc lặp là dùng các thao tác để thể hiện việc lặp nào đó trong thuật tốn.

 Cấu trúc lặp mơ tả thao tác lặp được phân biệt thành hai loại:

 Lặp với số lần biết trước

 Lặp với số lần chưa biết

4.2.2. Câu lệnh lặp với số lần lặp đã biết: for – do

* Dạng lặp tiến:

* Dạng lặp lùi:

Trong đó:

• For, to, downto, do là từ khóa

• Giá trị đầu  Giá trị cuối, và đều phải cùng kiểu với biến đếm

• Biến đếm thường có kiểu ngun hoặc kí tự

• Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép

* Hoạt động của câu lệnh lặp

Dạng tiến:GV: Nguyễn Thị Huệ5Trường THPT Liễn SơnChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 11Dạng lùi:Dạng tiến

- B1: Kiểm tra giá trị đầu ≤ giá trị cuối?

Đúng sang B2, sai thoát khỏi cấu trúc lặp

- B2: Gán giá trị đầu cho biến đếm

- B3: Thực hiện câu lệnh sau do

- B4: Kiểm tra biến đếm
khơng? Đúng sang B5, sai thốt khỏi cấu

trúc lặp

- B5: Tăng biến đếm lên 1 rồi quay lại B3

GV: Nguyễn Thị HuệDạng lùi

- B1: Kiểm tra giá trị cuối ≥ giá trị đầu? Đúng

sang B2, sai thoát khỏi cấu trúc lặp

- B2: Gán giá trị cuối cho biến đếm

- B3: Thực hiện câu lệnh sau do

- B4: Kiểm tra biến đếm > giá trị đầu hay

không? Đúng sang B5, sai thoát khỏi cấu trúc

lặp

- B5: Giảm biến đếm đi 1 rồi quay lại B3

6Trường THPT Liễn SơnChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 114.2.3. Câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết: while – do; repeat - until

Câu lệnh

Cấu trúc

Thông sốWHILE – DO

REPEAT – UNTIL

While <điều kiện> do ; Repeat Until <Điều kiện>;

- While, do, repeat, until là các từ khóa

- Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic

- Câu lệnh trong Pascal có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép. Trong câu

lệnh repeat – until nếu như có nhiều câu lệnh đơn thì khơng nhất thiết phải để

trong cặp begin … end;Hoạt độngB1. Tính và kiểm tra điều kiện, nếu B1. Thực hiện câu lệnh

điều kiện đúng thì chuyển sang B2, B2. Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện

sai thì thốt khỏi cấu trúc lặp

sai thì quay lại B1, còn điều kiện đúng

B2. Thực hiện câu lệnh và quay lại thì thốt khỏi cấu trúc lặp

B1

Khái qt Trong khi điều kiện vẫn còn đúng

Trong khi điều kiện vẫn còn sai thì câu

hoạt động thì câu lệnh tiếp tục được thực

lệnh tiếp tục được thực hiện. Điều kiện

hiện. Điều kiện sai thì thốt khỏi

đúng thì thốt khỏi cấu trúc lặp

cấu trúc lặp

Lưu ý

- Câu lệnh for, while kiểm tra điều kiện ở đầu vòng lặp, câu lệnh repeat –

until kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp

- Câu lệnh while kiểm tra điều kiện trước, nên câu lệnh sau do có khi khơng

được thực hiện lần nào. Câu lệnh Repeat – Until ln thực hiện câu lệnh ít

nhất một lần rồi mới kiểm tra điều kiện

- Cả hai câu lệnh while – do và repeat – until: trong thân vòng lặp phải thiết

kế lệnh điều khiển để thốt khỏi vòng lặp, thơng thường là tăng, giảm biến

đếm, hỏi, trả lời hoặc sử dụng phím đặc biệt.

4.2.4. Chuyển đổi câu lệnh For – do thành dạng While – do

For – to – do

:= ;

While ( <= ) do

Begin

;

;

End;GV: Nguyễn Thị HuệFor – downto - do

:= ;

While ( >= ) do

Begin

;

;

End;7Trường THPT Liễn SơnGV: Nguyễn Thị HuệChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 118Trường THPT Liễn SơnChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 11PHẦN II. THỰC HIỆN DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ

1. Mục tiêu của chuyên đề

1.1. Kiến thức:

- HS nêu được khái niệm lặp, cấu trúc lặp, 2 loại cấu trúc lặp.

- Cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần lặp đã biết, ý nghĩa các thành phần trong các cấu

trúc (thông số), hoạt động của từng dạng cấu trúc lặp theo hai dạng lặp tiến và dạng

lặp lùi.

- Cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết while – do, repeat – until, ý nghĩa

các thành phần trong các cấu trúc lặp, hoạt động từng loại câu lệnh lặp.

1.2. Kĩ năng:

- Biết cách viết đúng được các dạng cấu trúc lặp, hiểu được cách hoạt động của từng

dạng.

- HS có khả năng phân tích bài tốn đơn giản để chọn kiểu cấu trúc điều khiển phù hợp

- Biết cách chuyển đổi từ câu lệnh for – do sang câu lệnh while - do

1.3. Thái độ:

- Từ việc tính tốn, lập trình các bài tập liên quan đến tốn học từ đó các em có liên hệ

với mơn học khác, đặc biệt là mơn Tốn và thêm u thích mơn học

- Khơi gợi lòng ham thích giải tốn bằng lập trình trên máy tính

- Rèn luyện các phẩm chất của người lập trình, xem xét giải quyết vấn đề cẩn thận, chu

đáo, logic, có sáng tạo,…

- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức.2. Định hướng các năng lực hướng tới

- Năng lực tự học: tự tiếp thu kiến thức từ các nguồn khác nhau

- Năng lực tính toán: trả lời các câu hỏi định lượng, vận dụng trong bài

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ: trình bày những bài tập khi GV yêu cầu

- Năng lực sử dụng CNTT và truyền thơng: lập trình các bài tốn, sử dụng mạng

internet để tìm hiểu thêm về nội dung của bài

- Năng lực hợp tác: hoạt động nhóm

- Năng lực giao tiếp: giao tiếp với bạn cùng nhóm, lớp, giáo viên trong quá trình họcGV: Nguyễn Thị Huệ9Trường THPT Liễn SơnChuyên đề dạy học: Cấu trúc lặp – Tin học 11- Năng lực sáng tạo: từ yêu cầu bài tốn có thể nhìn ra những cách giải quyết khác

nhau

- Năng lực tự quản lý: quản lý, phân công các thành viên trong nhóm hoạt động

- Năng lực giải quyết vấn đề: ở mỗi câu hỏi, nội dung kiến thức GV đưa ra HS có thể

nhìn nhận và phát hiện giải quyết vấn đề được đặt ra.

- Diễn tả thuật toán cấu trúc lặp trên NNLT3. Xây dựng hệ thống các câu hỏi/bài tập đánh giá theo các m ức đ ộ

a) Ma trận các câu hỏi theo mức độ

Nội

dung

1.

Khái

niệm

lặp

(ND1)Loại

câu

hỏi/bài

tập

Bài

tập

định

tính

(DT)Nhận biết

(NB)Thông hiểu

(TH)Vận dụng thấp

(VDT)Vận dụng cao

(VDC)HS viết được

câu lệnh lặp for

- do thực hiện

một tình huống

quen thuộc.HS viết được

câu lệnh lặp for

- do thực hiện

một tình huống

mới.HS hiểu nhận

biết được khái

niệm lặp, cấu

trúc lặpHS chỉ ra và

giải

thích

được cấu trúc

lặp trong một

mơ tả thuật

tốn cụ thể.

Câu hỏi:

Câu hỏi:

ND1.DT.NB.* ND1.DT.TH.*Bài tập định

lượng

Bài thập

thực hành2. Câu

lệnh

lặp for

– doBài

tập

định

tính(ND2)(DT)

Bài

tập

định

lượng

(DL)HS mơ tả cấu

trúc, ý nghĩa

lệnh for-do.Câu hỏi:

ND2.DT.NB.*

HS biết cơ chế

hoạt động của

câu lệnh for do để chỉ ra

được

hoạt

động một lệnh

dạng for - do

cụ thể.

Câu hỏi:

ND2.DL.NB.

*GV: Nguyễn Thị HuệHS chỉ ra

được các

thành phần

của một câu

lệnh for-do cụ

thể.

Câu hỏi:

ND2.DT.TH.*

HS hiểu cơ

chế hoạt động

của câu lệnh

for - do để

giải

thích

được

hoạt

động một tập

lệnh cụ thể

chứa for - do.

Câu hỏi:

ND2.DL.TH.

*

10Câu hỏi:

Câu hỏi:

ND2.DL.VDT.* ND2.DL.VDC.

*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả chuyên đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×