Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Vẽ được hình chiếu thứ ba, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản

từ bản vẽ hai hình chiếu

* Thái độ :

-Tích cực học tập,tìm hiểu, vận dụng kiến thức đã học và nhận thức được

tầm quan trọng của HCTĐ trong các bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

-Thực hiện đúng quy trình, theo các bước

-Giáo dục tính tự giác,kỉ luật của học sinh

2. Những năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh:

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực sử dụng CNTT

- Năng lực tư duy, sáng tạo

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử

III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CỦA CÂU HỎI , BÀI TẬP DÙNG

TRONG DẠY HỌC

* Xác định mục đích biên soạn câu hỏi/ bài tập kiểm tra, đánh giá:

a. Căn cứ để xác định mục đích biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá:

-Chương trình Giáo dục phổ thông môn Công nghệ lớp 11.

-Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Công nghệ lớp 11 (chủ đề

Vẽ kỹ thuật cơ sở ).

-Sách giáo khoa Cơng nghệ 11 (trang 27-36 )

b. Mục đích kiểm tra:

Kiểm tra nhận thức của HS, mức độ đạt được mục tiêu sau khi học chun đề hình

chiếu vng góc.

* Hình thức biên soạn, kiểm tra đánh giá:

Nội dung chuyên đề " Hình chiếu trục đo " là lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào thực

tế. Căn cứ vào chương trình và nội dung của chuyên đề, các câu hỏi/ bài tập kiểm tra,

đánh giá chuyên đề này bao gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và Hướng dẫn

thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Công nghệ lớp 11 do Bộ GD&ĐT ban hành

năm 2009-2010, nội dung bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi /

bài tập trong chuyên đề được xác định như sau:

Từ mục tiêu có thể mơ tả các năng lực cần đạt theo 4 mức của cấp độ tư duy như sau

:

Nội

Loại câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng

dung

hỏi/bài tập (Mô tả yêu

(Mô tả yêu

thấp ( Mô tả

cao( Mô tả

cầu cần đạt)

cầu đạt được) yêu cầu đạt

yêu cầu đạt

được)

được)

Bài 5:

Câu hỏi/

-Biết được

Phân biệt

-Đọc được

Vẽ được hình

Hình

bài tập định các khái niệm được hình

bản vẽ hai

chiếu trục đo

chiếu

tính

về hình chiếu chiếu trục đo hình chiếu

của vật thể

trục đo

trục đo (Câu

vng góc

vng góc

bất kì từ hai

1.1)

đều và hình

(Câu 3.1)

hình chiếu

-Biết được

chiếu trục đo - Vẽ Hình

vng góc

các thơng số

xiên góc cân

chiếu trục đo

cơ bản của

(Câu 2.1)

của vật thể

hình chiếu

đơn giản (Câutrục đo

3.2)

Câu (1.2)

Bài 6:

Câu hỏi/

Biết được các Phân biệt

Vẽ Hình

Vẽ được hình

Thực

bài tập định khái niệm về được hình

chiếu trục đo, chiếu trục đo

hành

tính

hình chiếu

chiếu trục đo hình cắt của

của vật thể

trục đo, biết

vng góc

vật thể đơn

bất kì từ hai

được các

đều và hình

giản (Câu 3.3) hình chiếu

thơng số cơ

chiếu trục đo

vng góc

bản của hình xiên góc cân

(Câu 4.1)

chiếu trục đo (Câu 2.2)

Câu (1.3)

IV. HỆ THỐNG CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐÃ MƠ TẢ

* Mức độ nhận biết:

1.1. Hình chiếu trục đo biểu diễn nội dung gì?

A. Ba chiều của vật thể

B. Hai chiều của vật thể

C. Chiều dài,rộng của vật thể

D. Chiều cao của vật thể

1.2. các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo?

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Góc trục đo và hệ số biến dạng

D. Cả A,B,C

1.3. Trong hình chiếu trục đo vng góc đều,các thông số cơ bản là?

A. X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=120

C. p=r # q

B. X’O’Y’=Y’O’Z= X’O’Z’=120; p=q=r=1

D. p=q=r=1

* Mức độ thơng hiểu:

2.1 Các góc trục đo và hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến yếu tố nào?

A. Phương chiếu

B. Vị trí gắn hệ trục tọa độ

C. Cả A và B

D. Ko có yếu tố liên quan

2.2 Hình chiếu trục đo vng góc đều có:

A. p= q= r= 0.5

B. Ba hệ số biến dạng khác nhau

C.Phương chiếu vng góc với mặt phẳng hình chiếu

D. Phương chiếu khơng vng góc với mặt phẳng hình chiếu

* Vận dụng thấp

3.1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu (hình 5.7) Sgk

3.2 Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể theo các bước bảng 5.1 Sgk

3.3 Vẽ hình chiếu trục đo, hình cắt của vật thể cho bởi hai hình chiếu (Trang 36)

* Vận dụng cao

4.1Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể bất kì cho bởi hai hình chiếu vng góc

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

TIẾT 1:

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức

- Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo

- Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản

1.2. Kĩ năng

- Đọc được bản vẽ hai hình chiếu hình chiếu vng góc của vật thể đơn giản.

- Vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.

- Trình bày được bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật.

1.3. Thái độ- Nhận thức được vai trò của hình chiếu trục đo trên các bản vẽ kĩ thuật; thấy

được ý nghĩa của việc nghiên cứu chúng để từ đó có thái độ nghiêm túc, ham học tập và

làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và u thích mơn học. Thơng qua quá trình

nhận thức sẽ hình thành và rèn luyện phương pháp nhận thức khoa học, tích cực, chủ

động và bước đầu có tính sáng tạo.

1.4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ kĩ thuật: HCTĐ, vật thể, HCTĐ vng góc

đều,HCTĐ xiên góc cân, phép chiếu.....Với phương pháp dạy học tích cực , tăng cường

hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo trước lớp, HS sẽ hình thành và phát triển

năng lực diễn đạt, trình bày với sự sử dụng lưu lốt các thuật ngữ kĩ thuật.

- Năng lực hình thành ý tưởng và thiết kế kĩ thuật: Giúp HS biết cách lập một bản

vẽ kĩ thuật đơn giản trên khổ giấy A4.

- Năng lực tự học: Tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập. Tích cực, tự lực

thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực hợp tác: Với hình thức và phương pháp dạy học theo nhóm sẽ tạo cho

HS năng lực hợp tác trong làm việc.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

2.1. Chuẩn bị của giáo viên:

2.1.1. Chuẩn bị phương tiện dạy học

+ Giáo án

+ SGK

+ Máy chiếu (nếu có)

2.1.2. Lập kế hoạch dạy học:

Khi lập kế hoạch dạy học, GV cần lưu ý một số điểm sau:

- Đọc kĩ nội dung bài 2, 3,5 trong SGK Công nghệ 11 và hướng dẫn trong SGV.

Xem thêm nội dung có liên quan trong các tài liệu kĩ thuật về HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

- Nghiên cứu một số hình vẽ của bài và xây dựng các hình vẽ đó trên máy tính.

- Phân tích mục tiêu bài dạy.

- Xác định nội dung trọng tâm và các nhiệm vụ dạy học cụ thể.

- Lựa chọn phương pháp dạy học.

2.2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước bài 5 và sưu tầm một số vật liệu liên quan.

- Xem lại bài 4,5,6 sách Công nghệ 8

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ để vẽ thực hành.

- Quan sát một số vật thể đơn giản có trong thực tế.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề

Tiến trình dạy học được thiết kế thành các hoạt động dạy học. Chuyên đề này có

thể thiết kế thành các hoạt động dạy học như sau:

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Bướ Hoạt động

Nội dung

c

1

Chuyển giao GV: Chia nhóm HS và yêu cầu HS quan sát vật mẫu hoặc mô

nhiệm vụ

hình( nếu có) và quan sát hình 3.9 SGK Cơng nghệ 11 và nhận

xét đặc điểm của các hình đó?

2

Thực

hiện HS hoạt động nhóm theo bàn thảo luận thống nhất:

nhiệm vụ

Đồng thời quan sát quá trình làm việc của các nhóm để động viên

kịp thời.

3

Báo

cáo, Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại lắng4thảo luậnnghe bổ sung.Kết quảGV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. Sau đó phát biểu

vấn đề: Hình 9.3 là các hình biểu diễn hình dạng của một số vật

thể được sử dụng trong các bản vẽ cơ khí. Các vật thể này có

dạng hình khối thể hiện được ba chiều của vật thế giống như ta

nhìn chúng trong thực tế.Giới thiệu bài học:

Để dễ nhận biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dung ba hình

chiếu như hình chiếu trục đo hoặc hình chiếu phối cảnh để bổ xung cho các hình chiếu

vng góc

Các em đã được làm quen với các khối đa diện, một số vật thể được hình thành từ

các khối đa diện, đó chính là hình chiếu trục đo của vật thể. Để hiểu rõ hơn về hình

chiếu trục đo và cách vẽ hình chiếu trục đo của một số vật thể ta nghiên chuyên đề

HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Đây là một hoạt động trọng tâm của chuyên đề, với quan điểm dạy học theo định

hướng phát triển năng lực của HS, cần tăng cường tổ chức cho HS hoạt động cá nhân,

hoạt động nhóm kết hợp với sự sử dụng các PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực. Đặc

biệt để hình thành cho HS khả năng tư duy, sáng tạo GV cần kết hợp sử dụng một số

phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu,...

I.KHÁI NIỆMBướ

Hoạt

c

động

1

Chuyển

giao

nhiệm vụ

23

4Nội dung

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 5.1 và đọc nội dung sgk trang 27,

28 mục I .Tìm hiểu về cách xây dựng HCTĐ, khái niêm thế nào là

hình chiếu trục đo và các thơng số cơ bản của hình chiếu trục đo?Thực hiện HS hoạt động cá nhân, sau đó thảo luận theo nhóm 8-10.

nhiệm vụ GV gợi ý:

- Hệ trục tọa độ OXYZ gắn vào vật thể cho ta biết điều gì?

-Hướng chiếu l có đặc điểm gi?

- nhận xét về hình chiếu của vât thể và trục tọa độ mới trên mặt

phẳng (P)”

- Thế nào là góc trục đo? Nêu tên các góc của trục đo?

- Thế nào là hệ số biến dạng?

- Góc trục đo và hệ số biến dạng liên quan đến các yếu tố nào?

Báo cáo, Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại lắng

thảo luận nghe, bổ sung ý kiến.

Kết quả GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm.

thực hiện Sau đó kết luận:

nhiệm vụ 1. Thế nào là hình chiếu trục đo?

a. Cách xây dựng hình chiếu trục đo(sgk)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác chuẩn bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×