Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
của HS đầu lớp 1

của HS đầu lớp 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.2 Bảng đánh giá trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát

triển của HS nhập học vào lớp 1” của Vitzlack

I. Khả năng học

1. Kể chuyện theo tranh

Rất tốt

7

Tốt

5

Kể được một phần

3

Mơ tả các hình vẽ

2

Khơng kể được

03. Ý nghĩa của các đồ vật

9

6

8

5

7

4

6

3

5

2

4

1

0–3

0

12a

0

8

1

6

2

5

3–4

4

5–8

3

9 – 10

2

11

1

12

0

12b. Đánh giá các lỗi

Đúng

7

Nhắc lại theo từ

5

Nhắc lại theo ý

3

Một ý nào đó

2

Truyền đạt khơng có

12a

0

9

1

7

2–3

6

4

5

5–7

4

8–9

3

10 – 11

2

12

1

2b. Đánh giá các lỗi

Đúng

8

Nhắc lại theo từ

5

Nhắc lại theo ý

3

Một ý nào đó

2

Truyền đạt khơng

0

có nghĩa

2c. Phản ứng với sự trợ

giúp

Sử dụngnghĩa4Sử dụng một phần2Không sử dụng1II. Mức độ phát triển ngôn ngữ

13. Khả năng biểu đạt

14. Cấu trúc câu

15. Phát âm

Nói lưu lốt,

8

Câu được thiết

8

Rất rõ ràng

8

35rất uyểnkế tốt, sử dụngchuyển

Nói lưu lốtnhiều liên từ.

Câu được thiết56Rõ ràng64Tương đối rõ4

2

0kế giản đơn,

liên từ được sử

Tương đối

uyển chuyển

Nói có ngắt

qng

Nói bị ngắt

qng hồn3dụng lặp lại.

Câu có biểu thị2khơng gian

Câu khơng đủ1ràng

Khơng rõ ràng0thành phần

Khơng thiết kế0Hồn tồnđược câutồn36khơng rõ ràngIII. Mức độ phát triển tư duy

4. Tính

Bằng mắt

Nhẩm bằng miệng

Nghe theo tiếng gõ

Đếm dựa vào ngón tay

Đếm bằng cách chỉ tay

Từ chối

5. Trật tự các con số

Đến 21

Đến 19

Đến 12

Đến 9

Đến 5

Đến 4

6. Phân loại đồ vật

Đúng 9

Đúng 8

Đúng 7

Đúng 6

Đúng 5

Đúng 4

Đúng 0 - 3

7. Tập hợp

Tự làm

Sử dụng một trợ giúp

Sử dụng hai trợ giúp

Từ chối8. So sánh

17 - 20

14 - 15

11 - 12

9 - 10

5-7

2-4

0

9. Tương tự

6

5

4

3

0-26

4

3

2

1

0

6

4

3

2

1

06

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

010. Màu sắc và hình thức

4

6

3

3

2

2

0-1

09

8

5

4

3

2

011. Khả năng phân biệt

24

22 - 23

19 - 21

16 - 18

14 - 15

11 - 13

8 - 10

5-75

2

1

08

7

6

5

4

3

2

12.2.3. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng mức độ sự sẵn

sàng tâm lí đối với việc học tập của HS đầu lớp 1

2.2.3.1. Yếu tố giáo dục nhà trường

- Khách thể : 35 giáo viên

- Công cụ: Phiếu hỏi dành cho giáo viên (cụ thể xem phụ lục số 2)

37- Mục đích: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng từ phía nhà trường dẫn đến

thực trạng sự sẵn sàng tâm lí đối với việc học tập của HS đầu lớp 1.

- Nội dung: GV trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi dành cho GV.

- Cách đánh giá: Dùng phương pháp thống kê tốn học

2.2.3.2. Yếu tố giáo dục gia đình

- Khách thể : 46 phụ huynh học sinh

- Công cụ: Phiếu hỏi dành cho phụ huynh học sinh ( cụ thể xem phụ lục

3)

- Mục đích: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng từ phía gia đình đến thực

trạng sự sẵn sàng tâm lí đối với việc học tập của HS đầu lớp 1.

- Nội dung: PHHS trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi dành cho PHHS.

- Cách đánh giá:Dùng phương pháp thống kê toán học.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận

a. Mục đích:

- Thu thập và xử lý thông tin nhằm xây dựng cơ sở lý luận định hướng

cho nghiên cứu đề tài.

- Xây dựng các vấn đề lý luận về:

+Sự sẵn sàng tâm lý

+Hoạt động học tập

+Sự sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập

+Học sinh đầu lớp 1

+Sự sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập của học sinh đầu lớp 1.

b. Nội dung:

Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa,… các nội dung trên để phân tích sự

sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập của học sinh đầu lớp 1

c. Phương tiện - tài liệu

Luận án, luận văn, tạp chí, sách, báo.

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

2.3.2.1. Phương pháp trắc nghiệm tâm lí:

a. Mục đích:

Sử dụng trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát triển của HS nhập học

vào lớp 1”của Vitzlack để tìm hiểu thực trạng mức độ sự SSTL đối với việc38học tập của HS đầu lớp 1 tại hai trường Tiểu học Quảng Ngọc và trường Tiểu

học Quảng Thạch thuộc địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

b. Nội dung:

Để thu được số liệu một cách chính xác nghiên cứu được tiến hành

nghiên cứu với 100 trẻ ở độ tuổi đầu lớp 1 tại hai trường Tiểu học Quảng

Ngọc và trường Tiểu học Quảng Thạch thuộc địa bàn huyện Quảng Xương,

tỉnh Thanh Hóa bằng trắc nghiệm Vitzlack. Trong quá trình để xử lý làm sạch

phiếu, loại 4 phiếu chỉ còn 96 phiếu, kết quả của 96 trẻ. Trắc nghiệm gồm 1

bài tập nhập môn và 15 bài tập có nội dung về việc học, tư duy và ngôn ngữ.

c. Cách tiến hành:

Tiến hành nghiên cứu với từng cá nhân trẻ và tập hợp các em với từng

bài trắc nghiệm phù hợp.

Những câu hỏi mang tính tập thể tiến hành các em ngồi tập trung.

Phần thông tin cá nhân sẽ do giáo viên ghi hoặc là nhà nghiên cứu sẽ ghi.

Nhà nghiên cứu hướng dẫn trẻ thực hiện lần lượt các bài trắc nghiệm, đầu tiên sẽ

là bài tập nhập môn của bộ trắc nghiệm và lần lượt đến các bài tập tiếp theo.

Người thực nghiệm sẽ cho trẻ bắt đầu là bài tập nhập môn “Thiết kế cái tháp”

2.3.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

a. Mục đích:

Tìm hiểu thực trạng về việc quan tâm của GV và PHHS tới sự SSTL

đối với việc học tập của HS đầu lớp 1.

Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự SSTL đối với việc học tập của trẻ

được nghiêm cứu.

b. Nội dung:

Nghiên cứu các câu hỏi có nội dung về sự SSTL đối với việc học tập

của HS đầu lớp 1 dưới dạng bảng hỏi dành cho GV và PHHS

c. Cách tiến hành:

- Phát phiếu điều tra cho 35 GV và 46 PHHS. Cụ thể như sau:

39+ Mẫuphiếu 1: Dành cho GV đang trực tiếp giảng dạy lớp 1 tại haitrường được nghiên cứu và bổ sung thêm một số giáo viên giảng dạy lớp 1 tại

một số trường khác thuộc địa bàn huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa).

Xây dựng 8 câu hỏi về sự quan tâm, hiểu biết của GV về sự SSTL đối với

việc học tập của HS đầu lớp 1.

+ Mẫu phiếu 2: Dành cho PHHS gồm 8 câu hỏi về sự quan tâm, chăm

sóc và giáo dục của PHHS đối với sự SSTL đối với việc học tập của trẻ.

d. Cách đánh giá:

Sử dụng các cơng thức bằng thống kê tốn học: tính trung bình cộng

và phần trăm,…. để xử lí các kết quả điều tra. Tùy theo mục đích nghiên cứu

để xây dựng bảng biểu, biểu đồ, từ đó rút ra nhận xét về các yếu tố ảnh hưởng

đến sự SSTL đối với việc học tập của HS đầu lớp 1.

2.3.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu

a. Mục đích:

Thu thập thêm những thông tin cần thiết liên quan đến sự sẵn sàng tâm

lý của trẻ về quy trình tiến hành làm bài tập trắc nghiệm, về cách thức và các

thủ thuật giải, sự vận dụng những kỹ năng của trẻ, đồng thời tìm hiểu thêm về

hồn cảnh gia đình, tiểu sử cá nhân của một số trẻ điểm hình và sự sẵn sàng

tâm lý đối với việc học tập.

b. Nội dung:

Phỏng vấn trẻ về cách thực hiện kỹ năng khi làm bài tập trắc nghiệm,

khả năng phát hiện quy luật khi làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, tiến

hành trao đổi với giáo viên, với cha mẹ để nắm thêm tình hình về sự sẵn sàng

tâm lý của trẻ.

c. Cách thực hiện:

Gặp gỡ và trao đổi giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh và trò

chuyện với trẻ về sự sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập của trẻ.

2.3.2.4. Phương pháp thống kê toán học40Phương pháp thống kê toán học được sử dụng trong đề tài với tư cách

là một phương pháp hỗ trợ để xử lí, phân tích, đánh giá định lượng các kết

quả nghiên cứu. Trên cơ sở đó rút ra các kết quả định tính. Xử lí số liệu sử

dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 for windows để tính các số liệu.41Tiểu kết chương 2

2.1. Với mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng về sự SSTL đối với

việc học tập của HS đầu lớp 1, tiến hành tổ chức cho HS thực hiện các bài

trắc nghiệm trong bộ trắc nghiệm của Vitzlack. Trong q trình tiến hành trắc

nghiệm, chúng tơi khơng chỉ khảo sát, đánh giá thực trạng về sự sẵn sàng tâm

lí đối với việc học tập của học sinh đầu lớp 1 luận văn xác định các tiêu chí từ

đó đánh giá việc học, tư duy và ngôn ngữ theo trắc nghiệm của Vitzlack .

2.2. Việc tìm hiểu và chỉ ra yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng sự sẵn

sàng tâm lý đối với việc HT của HS đầu lớp 1, đề tài tiến hành trưng cầu ý

kiến bằng của GV và PHHS. Các câu hỏi trong phiếu trưng cầu ý kiến vừa

giúp nghiên cứu cũng cố thêm vấn đề về thực trạng, vừa tìm hiểu được yếu tố

ảnh hưởng đến thực trạng từ phía GV và từ PHHS

2.3. Để thực hiện mục đích nghiên cứu, chúng tơi tiến hành thực

nghiệm trên 96 học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và khách thể điều tra 35 GV

và 46 PHHS tại địa bàn huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa.

Những tóm lược trên đây là định hướng để đề tài tiến hành nghiên cứu

mà kết quả được trình bày ở chương 3.42CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG SỰ SẴN SÀNG TÂM LÍ ĐỐI VỚI

VIỆC HỌC TẬP CỦA HS ĐẦU LỚP 1

3.1. Thực trạng mức độ sự SSTL đối với việc học tập của HS đầu

lớp 1 theo các phương diện so sánh

3.1.1. Thực trạng chung về sự SSTL đối với việc học tập của HS đầu

lớp 1 qua trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát triển của HS nhập học

vào lớp 1” của Vitzlack

Xử lý số liệu và đánh giá bài thực hiện trắc nghiệm của học sinh, kết

quả thang đánh giá theo mức độ về sự sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập

của HS đầu lớp 1 cụ thể hiển thị ở bảng sau:

Bảng 3.1: Mức độ sẵn sàng tâm lí đối với việc học tập của HS đầu lớp 1

qua trắc nghiệm của Vitzlack

(Đơn vị: học sinh)

Điểm chuẩn1Số lượngTỉ lệ %Tốt90 - 1003233,33Khá80 - 892930,21Trung bình khá70 - 791717,71Trung bình60 - 691313,54Yếu50 - 5955,2196100Mức độ sẵn sàngTổng1Điểm chuẩn của trắc nghiệm43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

của HS đầu lớp 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×