Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6 Thực trạng lập KH chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

Bảng 3.6 Thực trạng lập KH chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng cục dự trữ nhà nước đã bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước,

Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN được phê duyệt. Đối với nguồn chi thường

xuyên xây dựng dự toán đảm bảo triển khai các nhiệm vụ quan trọng, trọng

tâm của Tổng cục, đảm bảo đáp ứng ngân sách cho chi thường xuyên (thực

hiện tự chủ) năm sau cao hơn năm trước; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị

của các đơn vị đã từng bước được hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

chuyên môn và nâng cao quản lý thông qua ứng dụng công nghệ thông tin,

trang thiết bị hiện đại phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Các đơn vị đã

thực hiện tiết kiệm chi để từng bước đảm bảo ổn định, duy trì tiền lương, thu

nhập góp phần ổn định đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, cơng chức.

Đối với cơng tác lập dự tốn nhiệm vụ chi không thường xuyên (chi đầu tư

phát triển), Tổng cục khi xây dựng dự toán bám sát mục tiêu ưu tiên bố trí vốn

cho các cơng trình chuyển tiếp hồn thành, các cơng trình trọng tâm, trọng

điểm của ngành. Nhưng do tổng mức vốn đầu tư được giao hạn chế trong khi

yêu cầu lại phải hoàn thành nhiều dự án, nên việc bố trí đủ vốn để các dự án

thực hiện đúng theo tiến độ rất khó khăn nên tỷ lệ dự tốn được giao so với

nhu cầu còn thấp.

3.4. Đánh giá về quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

3.4.1. Kết quả đạt được

Những năm trước đây, khi chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, hệ

thống TCDTNN gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động do NSNN cấp

hạn hẹp, chỉ đủ để đảm bảo hoạt động tối thiểu. Cơ sở vật chất thiếu thốn,

trang thiết bị lạc hậu, nghiệp vụ DTNN yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin

cao cho phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin nhưng không có kinh

phí để đầu tư, đời sống CBCC gặp nhiều khó khăn nên chưa n tâm cơng tác.

Thực hiện quản lý chi thường xuyên theo cơ chế mới, DTNN đã phát

huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng việc áp dụng nhiều biện pháp tiết

kiệm trong chi thường xuyên, điều hành tiết kiệm nguồn kinh phí chun mơn50nghiệp vụ để đảm bảo tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính

trị được giao, bổ sung thu nhập cho CBCC đồng thời giành một phần kinh phí

để tăng cường cơ sở vật chất (đối với TCDTNN kinh phí tiết kiệm để tăng

cường cơ sở vật chất còn rất kiêm tốn). Cụ thể:

- Thực hiện tiết kiệm đối với chi thường xuyên được giao thực hiện tự chủ:

Trong những năm vừa qua do Nhà nước thực hiện thay đổi thang bảng

lương, điều chỉnh tăng lương tối thiểu, bổ sung một số phụ cấp và các khoản

đóng góp theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn

nên mức chi cho nhóm chi cho con người (bao gồm: tiền lương, tiền công,

phụ cấp lương, khen thưởng, phúc lợi, các khoản bảo hiểm và thanh toán cho

cá nhân...) đều tăng lên tương ứng. Tuy nhiên các khoản chi thuộc nội dung

chi này đã đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và chế độ quy định.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều bởi tốc độ trượt giá hàng năm, giá điện,

nước, xăng dầu... đều tăng, đồng thời nhu cầu không ngừng tăng lên về trao

đổi thông tin báo cáo qua mạng và phục vụ các nhiệm vụ được tăng thêm của

hệ thống DTNN nhưng để quản lý có hiệu quả nhóm chi hành chính (bao

gồm: các khoản thanh tốn dịch vụ, vật tư văn phòng, thơng tin liên lạc, hội

nghị, cơng tác phí, chi phí th mướn và sửa chữa thường xuyên) này

TTCDNN đã triển khai thực hiện giao khoán hầu hết các khoản chi tiêu có thể

giao khốn được cho các Vụ, phòng, ban, đơn vị trực thuộc như: giao khốn

cước phí điện thoại, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu... Mức giao khốn

đã được các đơn vị thuộc TCDTNN xây dựng tỷ mỷ, tính toán trên cơ sở kế

hoạch sử dụng của các bộ phận đơn vị cơng tác có xem xét đến tình hình sử

dụng của ba năm trước và nhiệm vụ được giao để điều chỉnh mức khoán cho

phù hợp. DTNN đã tăng cường các biện pháp quản lý cước phí điện thoại

như: giảm số máy, quản lý các số máy được phép liên lạc đường dài, các cuộc

liên lạc đường dài. Nhìn chung, từ khi thực hiện chủ trương khốn chi phí

điện thoại, điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động

hành chính của các đơn vị DTNN đã được giảm đáng kể. Các cuộc hội nghị

đã được TCDTNN bố trí hợp lý về nội dung, số lượng đại biểu và thời gian tổ

51chức hội nghị, tiết kiệm chi phí tới mức tối đa.

- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chun mơn:

Đầu tư có mục tiêu cho mua sắm tài sản phục vụ hoạt động chuyên môn,

cùng với cơ chế quản lý chi thường xuyên theo hướng tự chủ, tự chịu trách

nhiệm về kinh phí quản lý hành chính và tinh thần của Luật thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí, TCDTNN đã chủ động hướng dẫn các Cục DTNN khu

vực thực hiện mua sắm, trang bị tài sản trên cơ sở các quy định của Nhà

nước phù hợp với yêu cầu và hoạt động đặc thù của ngành trong từng thời

kỳ, đảm bảo điều kiện làm việc, đạt hiệu quả cao. Cụ thể:

+ Tăng cường thiết bị đảm bảo công tác bảo quản hàng hóa: Trong điều

kiện hiện nay, với khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ và mục tiêu hiên đại

hóa nên những năm gần đây TCDTNN được Bộ Tài chính quan tâm đầu tư

cho công tác mua sắm tài sản phục vụ cho cơng tác bảo quản hàng hóa.

+ Tăng cường trang thiết bị văn phòng, máy phát điện, phương tiện

PCCC, tài sản thiết yếu khác: Đã trang bị được đến các vùng kho máy phát

điện để đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ hoạt động chuyên môn được

thường xuyên, liên tục 24/24h, đồng thời từng bước trang bị các thiết bị văn

phòng khác đảm bảo điều kiện hoạt động cho các đơn vị với mục tiêu từng

bước nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc cho cán bộ (có chú trọng đến

đặc điểm hoạt động kinh tế, xã hội, khí hậu tại từng đơn vị DTNN).52Bảng 3.7 Tình hình mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2011-2013

Đơn vị tính: Triệu đồngNội dung

TS phục vụ QL

TS phục vụ CM2011

3.5892012

4.53711.7019.08910.0612.3644.9897.0322525.09983317.90623.71418.297Máy phát điện

Tài sản khác

Cộng2013

371Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, Vụ Tài vụ - Quản trị – TCDTNNQua bảng trên cho thấy giai đoạn 2011-2013, Tổng cục Dự trữ Nhà

nước tập trung mua sắm trang thiết bị phục vụ dự trữ quốc gia chủ yếu vào

năm 2012. Nhìn chung, chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

vẫn là lớn nhất qua các năm. So sánh năm 2011 và năm 2013, chi mua sắm tài

sản khác như: công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng… chiếm tỷ trọng khơng

lớn. Tuy nhiên năm 2012 thì nội dung chi này lại lớn hơn cả chi mua máy

phát điện. Ngược lại, cùng với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

của Đảng, Nhà nước, năm 2013 chi mua tài sản phục vụ công tác quản lý lại

giảm đáng kể (giảm 12 lần so với năm 2012 và giảm gần 10 lần so với năm

2011).

+ Bên cạnh việc trang bị mới tài sản, hệ thống TCDTNN đã chú trọng

việc bố trí nguồn kinh phí cho việc bảo quản, bảo dưỡng các tài sản hiện có.

Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng tài sản và khai thác tài sản đảm bảo an

toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng sử dụng, tuổi thọ của tài sản. Hàng năm

các tài sản đều được sửa chữa, bảo dưỡng đúng định kỳ.

- Dành nguồn kinh phí đáng kể đầu tư xây dựng kho tiền chế trong khi

các dự án xây kho thí điểm chưa xong và cải tạo trụ sở làm việc:

Trên cơ sở quy hoạch và quy mô chuẩn của DTNN các cấp được phê

duyệt, đã xây dựng, sửa chữa lớn các kho bảo quản hàng DTQG đảm bảo tiêu

53chuẩn an toàn và dần từng bước đáp ứng theo công nghệ tiên tiến; hỗ trợ xây

dựng mới, cải tạo mở rộng, nâng cấp, sửa chữa trụ sở DTNN các cấp đáp ứng

yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

Từ năm 2011 - 2013, hệ thống DTNN đã dành một khoản kinh phí đáng

kể để đầu tư xây dựng mới các kho tiền chế và cơ sở làm việc của DTNN các

cấp; sửa chữa, cải tạo, mở rộng kho hàng hóa tại các Cục DTNN khu vực.

Cùng với nguồn vốn đầu tư ngân sách tập trung do Nhà nước cấp 484.981 tỷ

đồng, trong giai đoạn này TCDTNN đã đầu tư XDCB, SCL một phần kinh phí

từ kinh phí thường xuyên được giao 116.612 tỷ đồng.

- Tập trung đầu tư hiện đại hoá công nghệ thông tin:

* Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật DTNN hiện đại, đáp ứng các yêu

cầu triển khai ứng dụng:

+ Phát triển cơ sở hạ tầng truyền thông: Dự án Hạ tầng truyền thông

(HTTT) tỉnh - huyện đã được Bộ Tài chính phê duyệt danh mục dự tốn kinh

phí lắp đặt và th bao đường truyền thơng từ cấp tỉnh xuống huyện. Việc

hoàn thành dự án HTTT tỉnh - huyện sẽ cải thiện đáng kể chất lượng đường

truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình

nghiệp vụ trong hệ thống TCDTNN.

+ Hiện đại hoá trang thiết bị tin học:

Với mục tiêu trang bị, bổ sung, thay thế định kỳ hàng năm cho các thiết

bị được trang bị từ các trước đã cũ, cấu hình thấp, hết thời gian bảo hành và

thời hạn khấu hao, thường xuyên xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt

động của đơn vị. Đồng thời trang bị thiết bị phục vụ triển khai các chương

trình quản trị và ứng dụng như: chương trình quản lý nghiệp vụ nhập, xuất

hàng hóa, các chương trình thơng kê, tài chính nội bộ…Bổ sung thiết bị cho

các DTNN khu vực mới thành lập …

Trên cơ sở phân loại, đánh giá, xác định từng loại nghiệp vụ, TCDTNN

lựa chọn các sản phẩm tin học theo tiêu chuẩn công nghệ mới đảm bảo khả

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6 Thực trạng lập KH chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×