Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5 Tình hình chi từ nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi

Bảng 3.5 Tình hình chi từ nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh phí tiết kiệm được do thực hiện tự chủ tài chính trong những năm

qua, TCDTNN đã sử dụng chi chủ yếu tăng thu nhập cho CBCC trong hệ thống

từ đó tạo điều kiện cho họ n tâm cơng tác, yêu ngành, yêu nghề nhất là đối

với CBCC làm nhiệm vụ trực tiếp giữ hàng hóa DTNN, chi cho các hoạt động

phúc lợi, khen thưởng. Do nguồn kinh phí tiết kiệm còn hạn chế nên trong giai

đoạn năm 2011-2013, việc hỗ trợ từ kinh phí tiết kiệm cho cơng tác cải tạo, sửa

chữa kho tàng, trụ sở; hiện đại hóa công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học;

đào tạo bồi dưỡng CBCC còn rất khiêm tốn. Việc sử dụng các quỹ tại

TCDTNN đã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện chiến lược phát

triển TCDTNN.

3.3.5. Lập, phân bổ, giao dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách

Lập dự toán thu, chi ngân sách:

- Hàng năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm lập dự tốn thu,

chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành gửi Bộ Tài chính (Vụ Kế

hoạch - Tài chính) để thẩm định, tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách nhà

nước của Bộ Tài chính (đơn vị dự tốn cấp I).

- Dự toán thu, chi ngân sách phải bảo đảm các nội dung sau:

+ Đầy đủ các nguồn kinh phí theo quy định, gồm: dự toán chi thường

xuyên (hoạt động quản lý nhà nước) được giao tự chủ, dự toán chi thường

xun khơng được giao tự chủ.

- Dự tốn chi được xác định cụ thể:

+ Dự toán chi thường xuyên (hoạt động quản lý) được giao tự chủ, dự

toán chi tiết xây dựng căn cứ: Tổng số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính

giao, định mức phân bổ ngân sách theo qui định của Thủ Tướng Chính phủ,

các hoạt động đặc thù của Tổng cục và một số những nội dung phát sinh đột

xuất trong năm.

+ Dự toán chi thường xuyên không được giao tự chủ, TCDTNN xây

dựng dự toán chi tiết theo từng nội dung chi, từng nội dung công việc cụ thể

47và thuyết minh chi tiết căn cứ xây dựng dự tốn như dự tốn phí nhập, xuất,

viện trợ cứu trợ, phí bảo quản, sửa chữa lớn kho tàng, mua sắm TSCĐ,

CNTT, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng CBCC…

Thời gian, biểu mẫu lập dự toán được thực hiện theo quy định của Nhà

nước và văn bản số 4224/BTC-KHTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính (đơn vị

dự tốn cấp I) hướng dẫn cơng tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân

sách nhà nước.

Phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm:

- Bộ Tài chính (đơn vị dự tốn cấp I): Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà

nước được Thủ tướng Chính phủ giao, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ

trưởng Bộ Tài chính (đơn vị dự tốn cấp I) phân bổ, giao dự toán cho

TCDTNN chi tiết theo các nội dung sử dụng kinh phí và theo từng nguồn kinh

phí được giao.

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Căn cứ vào dự toán được Bộ trưởng Bộ

Tài chính (đơn vị dự tốn cấp I) giao, kinh phí của năm trước chưa triển khai

thực hiện được chuyển sang năm sau (nếu có) và nhiệm vụ chun mơn được

giao, Tổng cục trưởng TCDTNN thực hiện phân bổ dự toán cho các đơn vị

thuộc TCDTNN gửi Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) thẩm tra theo qui

định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành và đảm bảo nội

dung sau:

+ Đầy đủ nguồn kinh phí, gồm: Nguồn kinh phí thường xuyên được

giao tự chủ và nguồn kinh phí thường xun khơng được giao tự chủ.

+ Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách chi tiết theo từng nội dung.

+ Tổng mức dự toán giao cho các đơn vị thuộc hệ thống TCDTNN

không được vượt tổng dự tốn chi ngân sách Bộ trưởng Bộ Tài chính giao cho

Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Sau khi được Bộ Tài chính (đơn vị dự tốn cấp I) thẩm tra phân bổ dự

toán, TCDTNN thực hiện giao dự toán cho các đơn vị thuộc hệ thống

TCDTNN theo qui định hiện hành.

48Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách hàng năm: TCDTNN và các đơn

vị thuộc TCDTNN thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân

cấp của Bộ Tài chính.

Đối với việc điều chỉnh dự tốn của TCDTNN, Tổng cục trưởng

TCDTNN báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính vào thời điểm tháng 6, tháng 10

hàng năm, trừ những trường hợp đột xuất cần thiết phải điều chỉnh dự toán chi

NSNN để đảm bảo với nhu cầu thực tế, hiệu quả sử dụng ngân sách.

Cơng tác kế tốn, quyết tốn kinh phí: Các đơn vị DTNN được giao

dự tốn thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện cơng tác kế tốn

và quyết tốn kinh phí được giao hàng năm theo đúng quy định của Luật

Ngân sách Nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước, chế độ kế tốn áp dụng

cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành

kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính, thơng tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn kế tốn áp dụng cho Dự trữ nhà nước và các văn bản

hướng dẫn hiện hành.

Bảng 3.6 Thực trạng lập KH chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

giai đoạn 2011-2013

Đơn vị tính: Triệu đồngNội dungDự tốn2011

Bộ Tài Tỷxây dựng

Chi thường

xun

Chi khơngchínhlệgiao%Dự tốn2012

Bộ Tài Tỷxây dựngchínhlệgiao%Dự tốn

xây dựng2013

Bộ TàiTỷchínhlệgiao%408.531 299.994 73 732.512 544.634 74 701.391 548.09278354.642 140.531 40 358.500 160.450 45 752.820 184.000 25

thường xuyên

763.173 440.525 58 1.091.012 705.084 65 1.454.211 732.092 50

Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, Vụ Tài vụ - Quản trị – TCDTNNQua bảng trên thì cơng tác xây dựng dự toán trong thời gian 2011-2013,49Tổng cục dự trữ nhà nước đã bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước,

Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN được phê duyệt. Đối với nguồn chi thường

xuyên xây dựng dự toán đảm bảo triển khai các nhiệm vụ quan trọng, trọng

tâm của Tổng cục, đảm bảo đáp ứng ngân sách cho chi thường xuyên (thực

hiện tự chủ) năm sau cao hơn năm trước; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị

của các đơn vị đã từng bước được hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

chuyên môn và nâng cao quản lý thông qua ứng dụng công nghệ thông tin,

trang thiết bị hiện đại phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Các đơn vị đã

thực hiện tiết kiệm chi để từng bước đảm bảo ổn định, duy trì tiền lương, thu

nhập góp phần ổn định đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, công chức.

Đối với công tác lập dự tốn nhiệm vụ chi khơng thường xun (chi đầu tư

phát triển), Tổng cục khi xây dựng dự tốn bám sát mục tiêu ưu tiên bố trí vốn

cho các cơng trình chuyển tiếp hồn thành, các cơng trình trọng tâm, trọng

điểm của ngành. Nhưng do tổng mức vốn đầu tư được giao hạn chế trong khi

yêu cầu lại phải hồn thành nhiều dự án, nên việc bố trí đủ vốn để các dự án

thực hiện đúng theo tiến độ rất khó khăn nên tỷ lệ dự tốn được giao so với

nhu cầu còn thấp.

3.4. Đánh giá về quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN

3.4.1. Kết quả đạt được

Những năm trước đây, khi chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, hệ

thống TCDTNN gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động do NSNN cấp

hạn hẹp, chỉ đủ để đảm bảo hoạt động tối thiểu. Cơ sở vật chất thiếu thốn,

trang thiết bị lạc hậu, nghiệp vụ DTNN yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin

cao cho phù hợp với sự phát triển công nghệ thơng tin nhưng khơng có kinh

phí để đầu tư, đời sống CBCC gặp nhiều khó khăn nên chưa yên tâm công tác.

Thực hiện quản lý chi thường xuyên theo cơ chế mới, DTNN đã phát

huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng việc áp dụng nhiều biện pháp tiết

kiệm trong chi thường xuyên, điều hành tiết kiệm nguồn kinh phí chun mơn50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5 Tình hình chi từ nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×