Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu giao thêm quyền tự chủ cho đơn vị thực hiện tự chủ:

Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu giao thêm quyền tự chủ cho đơn vị thực hiện tự chủ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

chính, đặc biệt đối với các Cục DTNN khu vực.

- Tăng cường cơng tác giám sát tình hình thực hiện các cơ chế tự chủ

tài chính đối với các cơ quan nhà nước, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định

của pháp luật; thông qua công tác giám sát, yêu cầu cơ quan nhà nước kịp thời

điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn vô

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, hệ thống chế độ kế tốn hồn thiện chính là điều kiện cần

thiết để hỗ trợ cơng tác quản lý chi thường xun. Việc hồn thiện hệ thống

văn bản hướng dẫn về kế toán cần theo hướng: Nghiên cứu xây dựng chế độ

kế toán một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với việc thực hiện việc quản lý tài

chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hiện nay, cơng tác hạch tốn kế

tốn trong hệ thống TCDTNN được thực hiện theo Thơng tư số 213/QĐ-BTC

ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán

áp dụng cho dự trữ nhà nước. Nhưng trong quá trình thực hiện, TCDTNN là

cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, việc quản lý chi thường xuyên đối với kinh

phí hoạt động quản lý theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đối với kinh

phí hoạt động chun mơn đặc thù theo cơ chế khốn kinh phí tiết kiệm được

sử dụng cùng với kiết kiệm kinh phí tự chủ để chi cho các nội dung: tăng thu

nhập, phúc lợi, khen thưởng, tăng cường cơ sở vật chất…tuy nhiên chế độ kế

toán áp dụng tại TCDTNN lại chưa có hướng dẫn cho phù hợp với việc thực

hiện cơ chế quản lý tài chính đặc thù. Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính sớm ban

hành Thơng tư điều chỉnh chế độ kế tốn DTQG cho phù hợp với quy định về

quản lý tài chính.

Về nguồn dự toán chi hoạt động cho DTQG, đề nghị Bộ giao dự toán

chi hoạt động của TCDTNN về một nguồn chi hoạt động quản lý Nhà nước

(khoản 463) để đơn vị quản lý chi thường xuyên tốt và hiệu quả hơn. Cơng tác

kiểm tra, kiểm tốn nội bộ thực hiện dễ dàng hơn.82KẾT LUẬN

Thực hiện tự chủ tài chính là sự đổi mới về phương thức quản lý tài

chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, là q trình chuyển từ cơ chế

tài chính bao cấp sang thể chế tài chính phù hợp với nguyên tắc thị trường.

Việc thực hiện quyền tự chủ tài chính cho các cơ quan hành chính nhà nước là

tạo mơi trường tài chính thuận lợi để các đơn vị hoạt động trong điều kiện cơ

chế kinh tế mới.

Nghị định 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 196/2004/NĐCP ngày 2/12/2004 về việc qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc

gia của Chính phủ, Luật Dự trữ quốc gia đã mở ra cơ chế quản lý mới cho các

cơ quan hành chính nhà nước nói chung và hệ thống TCDTNN nói riêng. Có

thể nói, việc trao quyền tự chủ tài chính đã cho phép TCDTNN chủ động

trong việc sắp xếp tổ chức, biên chế hợp lý hóa các quy trình nghiệp vụ; chủ

động trong việc sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất và năng lực hiện có để

nâng cao chất lượng hoạt động; cải thiện thu nhập cho CBCC. Cùng với hoạt

động chun mơn thì cơng tác quản chi thường xun đang ngày càng thể

hiện rõ vai trò vơ cùng quan trọng của mình trong sự phát triển của hệ thống

TCDTNN.

Để góp phần vào sự phát triển của hệ thống TCDTNN, Luận văn

“Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước” đã tập trung

giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà

nước.

- Đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên tại

Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Từ đó chỉ ra những thành cơng, hạn chế và

ngun nhân, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường

xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.83Luận văn cũng mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, Bộ

Tài chính về những điểm bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan

hành chính nhà nước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trong khuôn khổ giới hạn của Luận văn và khả năng của tác giả, Luận

văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Nhưng hy vọng những

giải pháp trên nếu được quan tâm và thực hiện thận trọng sẽ góp phần hồn

thiện cơng tác quản lý chi thường xun của TCDTNN, thực hiện thành công

chiến lược phát triển TCDTNN đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù

hợp với định hướng cải cách về tài chính cơng trong giai đoạn hiện nay./.84TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính, Thơng tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007. Hướng dẫn

thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 2/12/2004.

2. Bộ Tài chính, Thơng tư số 143/2009/TT-BTC, ngày 15/7/2009 hướng dẫn

lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất cấp hàng

DTQG để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

3. Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLTBTC-BNV,ngày 17/01/2006 hướng dẫn Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ

quan Nhà nước.

4. Bộ Tài chính, cơng văn số 4019/BTC-TVQT. Ngày 28/3/2006 về việc

hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV.

5. Bộ Tài chính, Thơng tư số 108/2013/TT-BTC. Ngày 13 tháng 8 năm 2013

quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.

6. Bộ Tài chính, Thơng tư số 145/2013/TT-BTC. Ngày 21 tháng 10 năm 2013

hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự

trữ quốc gia.

7. Bộ Tài chính, Quyết định số 148/QĐ-BTC. Ngày 19/01/2012 về việc phân

cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu

tư xây dựng, kiểm tra,kiểm tốn nội bộ, ứng dụng cơng nghệ thơng tin,

đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự

nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

8. Nguyễn Văn Lam, 2007. Hồn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân

sách Nhà nước qua kho Bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre. Luận văn Thạc Sỹ,

Đại học Tơn Đức Thắng.

9. Thân Tùng Lâm, 2012.Hồn thiện cơng tác kiểm soátchi thường xuyên ngân

sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Gia Lai. Luận văn Đại học Đà Nẵng.10. Lê Thị Oanh, 2010. Thực trạng chi thường xuyên ngân sách. Thông tin,

Đại học Duy Tân, trang 12-16.

11. Nguyễn Lan Phương, 2012. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở huyện Từ

Liêm. Luận văn Thạc sỹ, Học viện Tài chính.

12. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2002. Luật Ngân sách Nhà nước.

13. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2003. Luật Kế toán.

14. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2005. Luật Thực hành tiết kiệm

chống lãng phí.

15. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013. Luật Dự trữ quốc gia.

16. Thủ tướng Chính phủ, 2013. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng

8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

17. Thủ tướng Chính phủ, 2005. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17

tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà

nước.

18. Thủ tướng Chính phủ, 2004. Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia.

19. Thủ tướng Chính phủ, 2009. Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg, ngày

20/8/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

20. Thủ tướng Chính phủ, 2007. Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg, ngày 23

tháng 8 năm 2007 phê duyệt “Chiến lước phát triển Dự trữ quốc gia đến

năm 2010, định hướng đến năm 2020”.

21. Thủ tướng Chính phủ, 2010. Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, ngày

30/9/2010 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách

nhà nước.

22. Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Quyết định số 320/QĐ-DTQG, ngày

27/09/2006 về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của CụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu giao thêm quyền tự chủ cho đơn vị thực hiện tự chủ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×