Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác lập, phân bổ dự toán

Công tác lập, phân bổ dự toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

chú trọng vào chỉ tiêu và kiểm sốtchi tiêu, ít thông tin về đầu ra và kết quả

đạt được, đặc biệt thông tin về chất lượng kết quả công việc hàng năm, thiếu

liên kết giữa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và ngân sách triển khai. Để giải

quyết hạn chế này, cơng tác lập dự tốn của TCDTNN nên chuyển sang thực

hiện theo phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra. Với đặc thù của hoạt

động TCDTNN, kết quả đầu ra tương đối rõ ràng thì việc áp dụng lập ngân

sách theo đầu ra hoàn toàn phù hợp.

Lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra là một hoạt động quản lý

ngân sách dựa vào cơ sở tiếp cận những thơng tin đầu ra, qua đó giúp cho cơ

quan quản lý tài chính, cơ quan quản lý cấp trên thực hiện phân bổ nguồn lực

tài chính nhằm đạt được những mục tiêu định hướng một cách có hiệu quả và

hiệu lực. Lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra bao hàm một khuôn khổ

chiến lược và cơ chế phân bổ nguồn lực liên quan đến các đầu ra và kết quả.

Do đó, cần xây dựng một khuôn khổ chiến lược trung hạn (từ 3 đến 5 năm) có

xác định các mục tiêu hàng năm, gắn kết giữa việc quản lý phân bổ nguồn lực

với quản lý thực hiện trong khn khổ lập dự tốn ngân sách theo kết quả đầu

ra.

Quy trình chiến lược lập dự tốn ngân sách theo kết quả đầu ra có thể vận

dụng vào trong xây dựng kế hoạch lập ngân sách theo kết quả đầu ra diễn tả trong

sơ đồ sau:

Hiện đang ở đâuĐã làm như thế nàoQuản lý NS

theo kết quả

đầu raLàm gì đi đến đó

67Muốn đi đến đâuHình 4.1: Quy trình chiến lược lập ngân sách theo kết quả đầu ra

Những yếu tố cơ bản của quy trình chiến lược đó là: đánh giá những

đặc điểm quan trọng trong lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, xác định

các kết quả chủ yếu nhằm phấn đấu đạt được, lựa chọn tập hợp các đầu ra tốt

nhất để hướng tới đạt được các kết quả đã lựa chọn trong khuôn khổ trung hạn

(3 - 5 năm), xác định và đánh giá những tác động của đầu ra trong thời gian

thực hiện kế hoạch, đánh giá năng lực của đơn vị trong việc cung cấp hỗn hợp

các đầu ra nhằm đạt được các kết quả đã lựa chọn và xây dựng hệ thống báo

cáo nhằm cung cấp thông tin quản lý.

Để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi của dự toán, các đơn vị

DTNN lập dự toán kinh phí phải xây dựng khn khổ chi tiêu trung hạn từ 3

đến 5 năm của đơn vị. Khi đó đơn vị dự tốn cấp trên, cơ quan tài chính thẩm

định, bố trí dự tốn kinh phí hàng năm cho các đơn vị trên cơ sở kế hoạch

thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch sử dụng kinh phí.

Theo khn khổ chi tiêu trung hạn, dự toán ngân sách của đơn vị sẽ

được lập gồm 2 phần:

- Ngân sách cơ bản: Ngân sách cơ bản hay còn gọi là cơ sở tối thiểu

được xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện các các hoạt động cơ bản của đơn vị

(bao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên). Trong ngân sách

trung hạn, các hoạt động cơ bản của đơn vị tạo nên cơ sở tối thiểu để lập ngân

sách cơ bản. Cơ sở tối thiểu từng bước được hình thành thơng qua đánh giá một

cách có hệ thống các hoạt động và chức năng của đơn vị trên cơ sở hàng năm.

Với cách làm này, dần dần các khoản chi tiêu không hiệu quả sẽ được loại trừ

ra khỏi ngân sách cơ bản. Phần tiết kiệm sẽ dành cho các mục tiêu ưu tiên.

- Ngân sách phát triển để tài trợ cho các mục tiêu ưu tiên: Trong khuôn

khổ trung hạn, ngân sách phát triển được lập dựa vào các chiến lược ưu tiên

của đơn vị . Để đảm bảo cho việc tài trợ có hiệu quả các mục tiêu ưu tiên, các

nguồn lực dành cho chương trình có liên quan đến thứ tự ưu tiên đưa vào

68ngân sách phát triển. Ngân sách phát triển cũng có cơ sở tối thiểu. Cơ sở tối

thiểu được tạo lập từ những ưu tiên phát triển trong nhiều năm. Một khi ưu

tiên đã được hoàn thành thì nguồn ngân sách cho phần ưu tiên đó sẽ loại trừ

vả thay thế vào đó là các ưu tiên mới.

Dự toán ngân sách = Ngân sách cơ bản + Ngân sách phát triển

Quản lý quy trình dự tốn theo khn khổ chi tiêu trung hạn: Với tầm

nhìn chiến lược trung hạn, dự tốn ngân sách theo khn khổ chi tiêu trung

hạn được soạn lập theo nguyên tắc cuốn chiếu ba năm trên cơ sở có dự báo về

mức độ và cơ cấu chi tiêu. Năm đầu của khuôn khổ chi tiêu trung hạn được

xem là năm khơng có thay đổi chính sách và là cơ sở để xây dựng dự toán

ngân sách cho ba năm tiếp theo. Quy trình soạn lập dự tốn ngân sách cuốn

chiếu theo khn khổ chi tiêu trung hạn có thể diễn tả theo Sơ đồ sau:

Năm đầu xây

dựng MTEFNgân sách

năm nDự toán

năm n+1Dự toán

năm n+2Năm tiếp theoNgân sách

năm n+1Dự toán

năm n+2Dự toán

năm n+3Năm tiếp theoNgân sách

năm n+2Ngân sách

năm n+3Dự tốn

năm n+3Hình 4.2: Quy trình soạn lập dự tốn ngân sách theo

khn khổ chi tiêu trung hạn

Trong trường hợp Nhà nước có thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến

dự tốn ngân sách của đơn vị, trên cơ sở của ngân sách cơ bản và hướng dẫn

của cơ quan quản lý tài chính (Bộ Tài chính), đơn vị tiến hành tính các tham

số làm thay đổi dự toán và điều chỉnh các yếu tố thay đổi trong dự toán ngân

sách cơ sở tối thiểu cho các năm còn lại theo khn khổ chi tiêu trung hạn.

Về chế độ báo cáo trong khuôn khổ quản lý ngân sách theo kết quả đầu

ra, yêu cầu đơn vị phải lập báo cáo hàng năm cho cơ quan cấp trên, bao gồm

69các bản báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả: Mục đích của báo cáo kết quả là phân tích đầy đủ

mối quan hệ giữa đầu ra và kết quả; xác định tất cả các kết quả phát sinh từ

đầu ra; kết quả được miêu tả có thống nhất với mục tiêu hay không; những kết

quả phát sinh từ các đầu ra của đơn vị...

- Báo cáo đầu ra: Để truyền tải thơng tin hữu ích về kết quả, cũng như

các nguồn lực và quá trình thực hiện cho cơ quan quản lý tài chính, cơ quan

quản lý cấp trên, đơn vị cần lập báo cáo về đầu ra. Báo cáo đầu ra khơng phân

tích q chi tiết các đầu ra hoặc liệt kê một cách sơ lược các danh mục đầu ra

mà được xác định các đầu ra ở mức hợp lý. Đối với lĩnh vực được giao quản

lý của TCDTNN, báo cáo đầu ra được căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ

được giao, chất lượng công tác quản lý quỹ DTQG, công tác bảo tồn vốn,

cơng tác bảo quản hàng hóa, huy động động vốn cho đầu tư phát triển, an tồn

kho hàng hóa DTQG…

Những khía cạnh cần cân nhắc để lập báo cáo đầu ra ở mức hợp lý bao

gồm: các nguồn tài liệu liên quan đến các đầu ra để đạt được những kết quả

dự kiến; cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở hoạt động của đơn vị để xác định

trách nhiệm và quá trình cung ứng các đầu ra; danh mục của các hoạt động

phải có tiêu thức đồng nhất khi được tổng hợp thành mỗi đầu ra cho mục đích

báo cáo chi phí.

- Báo cáo chi phí: Mục đích của báo cáo này là cung cấp tồn bộ thơng

tin về chi phí; cung cấp cho cơ quan quản lý tài chính, cơ quan quản lý cấp

trên thơng tin lựa chọn những người cung cấp đầu ra thay thế; hình thành cơ

sở cho việc tài trợ thơng qua tiến trình lập dự tốn ngân sách và phân bổ

nguồn lực tài chính.

Cơng tác quyết tốn kinh phí NSNN

Trong thời gian qua, cơng tác thẩm định, xét duyệt quyết tốn của cơ

quan quản lý cấp trên đối với các đơn vị cấp dưới trực thuộc của Bộ Tài chính

70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác lập, phân bổ dự toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×