Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Đề xuất nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN.

- Đề xuất nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhóm các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tải sản cố định và

xây dựng nhỏ gồm sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ chuyên môn và các

cơng trình cơ sở hạ tầng, chi mua tài sản vơ hình, mua sắm tài sản dùng cho

cơng tác chun mơn.

- Nhóm các khoản chi khác.

* Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:

- Chi cho sự nghiệp kinh tế: hoạt động của các đơn vị sự nghiệp

kinh tế nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý

kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động và phát triển

một cách thuận lợi.. Mục đích hoạt động của đơn vị sự nghiệp kinh tế không

phải là kinh doanh lấy lãi, do vậy ngân sách nhà nước cần dành một khoản chi

đáp ứng hoạt động của các đơn vị này. Chi sự nghiệp kinh tế gồm:

+ Chi sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp ngư

nghiệp, sự nghiệp lâm nghiệp, giao thơng, kiến thiết thị chính và sự nghiệp

kinh tế công cộng khác.

+ Chi điều tra cơ bản, đo đạc địa giới hành chính các câp.

+ Chi về bản đồ, đo đạc cắm mốc biên giới, đo đạc lập bản đồ và

lưu trữ hồ sơ địa chính.

+ Chi định canh định cư và kinh tế mới.

- Chi cho sự nghiệp văn hóa xã hội: chi sự nghiệp giáo dục đào

tạo, chi sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, sự

nghiệp phát thanh, truyền hình, sự nghiệp khoa học, cơng nghệ và mơi trường,

sự nghiệp xã hội văn hóa khác.

- Chi quản lý hành chính là các khoản chi cho hoạt động của các

cơ quan hành chính nhà nước thuộc bộ máy chính quyền các cấp từ trung

ương đến địa phương, như chi về hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, chi

về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm Mặt trận tổ quốc việt

nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu

9chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam. Đối với

nước ta các tổ chức trên là các tổ chức thuộc hệ thống chính trị của nước ta,

do vậy theo quy định của Luật NSNN, NSNN có trách nhiệm bố trí ngân sách

đảm bảo hoạt động của các tổ chức này.

- Chi trợ giá theo chính sách Nhà nước.

- Chi các chương trình quốc gia.

- Chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội.

- Chi cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp theo quy định.

- Chi trả lãi tiền cho Nhà nước vay.

- Chi viện trợ cho các Chính phủ và tổ chức nước ngoài.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Đặc điểm quản lý chi thường xuyên NSNN

Quản lý chi thường xuyên có những đặc điểm thể hiện ở mục

tiêu, công cụ, phương tiện sử dụng nhằm đạt mục tiêu đặt ra

Mục tiêu của quản lý chi thường xuyên được nêu rõ trong quy định của

Nhà nước đó là khoản kinh phí thường xun chủ yếu cho con người và sự

việc nên nó khơng làm gia tăng tài sản hữu hình của quốc gia. Hơn nữa cần

phải quản lý khoản chi này để nó được phân bổ đều trong năm.

Để đạt được mục tiêu trên việc quản lý chi thường xun cần phải có

q trình tổ chức, vận hành khoa học, phải sử các công cụ, phương tiện mang

tính liên ngành để phân bổ hiệu quả chi thường xuyên nhằm đạt mục tiêu ổn

định về chính trị - xã hội từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.

1.2.3. Vai trò của chi thường xuyên NSNN

Chi thường xun có vai trò trong nhiệm vụ chi của NSNN. Chi

thường xuyên đã giúp cho bộ máy nhà nước duy trì hoạt động bình thường để

thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội,

đảm bảo sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.10Thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên còn có ý nghĩa rất quan

trọng trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của đất

nước, tạo điều kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Chi

thường xuyên hiệu quả và tiết kiệm sẽ tăng tích lũy vốn NSNN để chi cho đầu

tư phát triển, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao niềm tin của nhân dân

vào vai trò quản lý điều hành của nhà nước.

1.2.4. Nguyên tắc và nội dung quản lý chi thường xuyên của NSNN

- Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên:

+ Nguyên tắc quản lý theo dự toán: dự toán là khâu mở đầu của một

chu trình ngân sách nhà nước. Những khoản chi thường xuyên một khi đã

được ghi vào dự toán chi và đã được cơ quan quyền lực nhà nước xét duyệt

được coi là tiêu chí pháp lệnh. Xét trên giác độ quản lý, số chi thường xuyên

đã được ghi trong dự toán thể hiện sự cam kết của cơ quan chức năng quản lý

tài chính nhà nước với các đơn vị thụ hưởng NSNN, từ đó nảy sinh nguyên

tắc quản lý chi thường xuyên theo dự toán.

+ Nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả: tiết kiệm, hiệu quả là một trong

những nguyên tắc quan trọng hàng đầu của quản lý kinh tế, tài chính bởi lẽ

nguồn lực thì ln có giới hạn nhưng nhu cầu thì khơng có giới hạn. Do vậy

trong quá trình phân bổ và sử dụng nguồn lực khan hiếm đó ln phải tính

tốn sao cho với chi phí ít nhất nhưng phải đạt được kết quả cao nhất.

Mặt khác do đặc thù hoạt động NSNN diễn ra trên phạm vi rộng,

đa dạng và phức tạp, nhu cầu chi từ NSNN ln gia tăng với tốc độ nhanh

chóng trong khi khả năng huy động nguồn thu có hạn, nên càng phải tôn trọng

nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà

nước.

+ Nguyên tắc chi trực tiếp qua kho bạc Nhà nước: một trong

những chức năng quan trọng của kho bạc nhà nước là quản lý quỹ NSNN. Vì

vậy, kho bạc nhà nước vừa có quyền, vừa có trách nhiệm phải kiểm sốt chặt

11chẽ mọi khoản chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản chi thường

xuyên. Để tăng cường vai trò của kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi

thường xuyên của NSNN, hiện nay ở nước ta đã và đang thực hiện việc chi

trực tiếp qua KBNN như là một nguyên tắc trong quản lý khoản chi này. Để

thực hiện được nguyên tắc chi trực tiếp qua kho bạc nhà nước cần phải giải

quyết tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tất các các khoản chi

NSNN phải được kiểm tra, kiểm sốt trước trong và sau q trình cấp phát,

thanh tốn. Các khoản chi phải có trong dự tốn NSNN được duyệt, đúng chế

độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định và phải được thủ

trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN hoặc người được ủy quyền quyết định

chi.

Thứ hai, tất cả các cơ quan đơn vị, các chù dự án... sử dụng kinh

phí NSNN phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, chịu sự kiểm tra, kiểm

soát của cơ quan, tổ chức, kho bạc nhà nước trong q trình lập dự tốn, phân

bổ dự toán, cấp phát thanh toán, hạch toán kế toán và quyết tốn NSNN.

Thứ ba, Bộ Tài chính, Sở tài chính - vật giá tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương, phòng tài chính kế hoạch quận huyện thị xã thành phố

thuộc tỉnh có trách nhiệm thẩm định dự tốn và thơng báo dự toán đã được

thẩm tra cho các đơn vị thụ hưởng kinh phí ngân sách, kiểm tra việc sử dụng

kinh phí, xét duyệt quyết tốn chi của các đơn vị và tổng hợp quyết tốn chi

NSNN.

Thứ tư, KBNN có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ,

điều kiện chi và thực hiện cấp phát, thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN

theo đúng quy định, tham gia với các cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình hình sử dụng NSNN và xác định

số thực chi NSNN. Kho bạc nhà nước có quyền tạm đình chỉ, từ chối thanh12tốn, chi trả và thông báo cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước biết

đồng gửi cho cơ quan tài chính đồng cấp giải quyết trong các trường hợp sau:

- Chi khơng đúng mục đích, đối tượng theo dự tốn được duyệt.

- Chi khơng đúng chế độ, định mức chi tiêu tài chính nhà nước.

- Khơng đủ các điều kiện về chi theo quy định.

Thứ năm, mọi khoản chi NSNN được hạch toán bằng đồng Việt

Nam theo từng niên độ ngân sách, từng cấp ngân sách và mục lục NSNN. Các

khoản chi NSNN bằng ngoại tệ, hiện vật, ngày cơng lao động được quy đổi và

hạch tốn bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ, giá hiện vật, ngày cơng

lao động do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Thứ sáu, trong quá trình quản lý, cấp phát, quyết toán chi

NSNN, các khoản chi sai phải thu hồi giảm chi. Căn cứ vào quy định của cơ

quan tài chính hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kho bạc

nhà nước thu hồi giảm chi NSNN.

- Nội dung chi thường xuyên:

+ Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền

giao.

+ Chi phục vụ cho việc thực hiện cơng việc, dịch vụ thu phí, lệ phí.

+ Chi cho các hoạt động dịch vụ (kể cả chi thực hiện nghĩa vụ ngân

sách nhà nước, trích khấu hao tài sản theo quy định, chi trả vốn, trả lãi tiền

vay theo quy định của pháp luật).

+ Các khoản chi thường xuyên có thể được phân chia thành các nhóm:

Các khoản chi

thanh tốn cho các nhân: tiền lương, tiền cơng, phụ cấp lương, các khoản

đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán

khác cho cá nhân theo quy định.

Các khoản chi nghiệp vụ chun mơn: chi thanh tốn dịch vụ cơng

cộng, chi th mướn, chi vật tư văn phòng, chi cơng tác phí, chi các khoản chi

13đặc thù, chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên

môn; chi đoàn ra, đoàn vào.

Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư khơng theo các

chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên.

Các khoản chi thường xun phục vụ cho cơng tác thu phí và lệ phí

theo quy định bao gồm chi cho lao động trực tiếp thu phí, lệ phí.

- Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN

+ Xây dựng định mức chi: Định mức chi là cơ sở quan trọng để lập dự

toán chi, cấp phát và quyết toán các khoản chi đồng thời là chuẩn mực để

phân bổ và kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

+ Lập dự toán chi thường xuyên: Quản lý theo dự toán là một nguyên

tắc quan trọng trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Khi lập dự toán chi

NSNN phải căn cứ vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh

tế - xã hội trong từng thời kỳ; căn cứ vào nhu cầu kinh phí, khả năng huy

động các nguồn vốn ngoài ngân sách cũng như khả năng đáp ứng của NSNN

trong kỳ kế hoạch để lập dự toán.

+ Quyết toán và kiểm toán các khoản chi: Mục đích của cơng việc này

là tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi, từ đó rút ra

những ưu, nhược điểm trong quản lý để có biện pháp khắc phục.

1.2.5. Tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường

xuyên NSNN

1.2.5.1.Tiêu chí đánh giá quản lý chi thường xuyên NSNN

Để đánh giá hiệu quả quản lý chi thường xuyên dựa trên 2 tiêu chí chủ

yếu sau:

Về định tính:

- Việc thực hiện không vi phạm các quy định về quản lý chi thường

xuyên.14- Các đơn vị HCNN thực hiện đúng việc chi dựa trên các nguyên tắc và

các quy định mà Nhà nước đã xây dựng.

-Các khoản chi các đơn vị HCNN chi và thực hiện việcgiám sát theo các qui định của Nhà nước.

-Kết thúc năm các đơn vị HCNN sẽ tổng kết các khoản chi vàđánh giá xem có hồn thành các nhiệm vụ được giao hay khơng (có chi đúng,

chi đủ khơng). Hơn nữa trong q trình triển khai sẽ có những phát sinh các

đơn vị HCNN cần có những chủ động báo cáo và xử lý để đảm bảo tiết kiệm

và hiệu quả cho nguồn kinh phí Nhà nước giao. Rút kinh nghiệm cho các năm

tiếp theo.

Vềđịnhlượng:

Khi đánh giá hiệu quả quản lý chi thường xun dựa trên tiêu chí về

định lượng thì các cơ quan nhà nước căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã

hội trong từng thời kỳ của nhà nước; tùy thuộc vào nhiệm vụ chính trị được

giao của từng cơ quan hành chính nhà nước cụ thể mà đưa ra con số cụ thể về:

-Tỷ lệ giữ số chi ngân sách hàng năm so với số được giao (%).-Tỷ lệ thực hiện hoàn thành kế hoạch chi (%).- Tỷ lệ thực hiện vượt kế hoạch chi (%).

-Tỷ lệ thực hiện thấp hơn so với kế hoạch (%).1.2.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên. Tuy nhiên

xem xét trên khía cạnh nguồn gốc tác động đến cơ chế và việc thực hiện tự

chủ tài chính thì có thể chia làm hai nhóm nhân tố ảnh hưởng; đó là: nhân tố

bên trong đơn vị và nhân tố bên ngồi đơn vị. Trong đó, nhân tố bên ngồi thì

nhân tố chính đề cập đó chính là sự tác động của cơ chế, chính sách của Nhà

nước đối với vấn đề tự chủ tài chính tại các cơ quan HCNN nói chung và các

cơ quan HCNN có điểm đặc thù nói riêng. Còn nhân tố bên trong thì chính là

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Đề xuất nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×