Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

khoản tiền gửi dự tốn vẫn còn lộ ra nhiều bất cập. Hiện nay việc kiểm soát

chi tài khoản tiền gửi chưa được hướng dẫn thấu đáo, nhất là khối Đảng, lực

lượng vũ trang và một số tài khoản tiền gửi của các đơn vị hưởng kinh phí do

NSNN cấp.

- Thân Tùng Lâm (2012),“Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi

thường xuyên ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Gia Lai”, Luận văn

Đại học Đà Nẵng.

Luận văn đã khái quát được những vấn về chi của Ngân sách Nhà nước

nói chung và qua kho bạc Nhà nước ở Giai Lai nói riêng. Ngồi ra luận văn

đã nêu được thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun của NSNN ở Gia

Lai. Để từ đó xây dựng cơng tác kiểm sốt hoạt động chi này có hiệu quả hơn.

Như vậy trong luận văn đã có đề cập đến vấn đề chi thường xuyên của

NSNN, cũng chỉ ra được vấn đề kiểm soát chưa được hiệu quả. Tuy nhiên đề

tài chỉ giới hạn hoạt động chi thường xuyên của một tỉnh nên chưa thể đánh

giá được hoạt động chi thường xuyên của NSNN một cách tổng thể.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, cơng tác kiểm sốt chi thường xun

NSNN qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai còn bộc lộ một số hạn chế sau: Thứ

nhất, việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN của Kho

bạc Nhà nước Gia Lai hiện nay chưa được thống nhất còn có Kho bạc phân

công 2 đầu mối thực hiện. Thứ hai, áp dụng chưa linh hoạt cơ chế “một cửa”

trong kiểm sốt chi thường xun. Thứ ba, cơng tác tổ chức giao dịch chưa

được hài hòa, phong cách làm việc chưa được khoa học, cơ sở vật chất của

một số Kho bạc huyện thị còn sơ sài, chưa đáp ứng tốt cho cơng tác giao dịch,

thanh tốn. Thứ tư, việc bố trí cán bộ kiểm sốt chi chưa khoa học, còn kiêm

nhiệm nhiều công việc nên chưa dành hết thời gian cho cơng tác kiểm sốt

chi. Thứ năm, còn có hiện tượng gây khó khăn, phiền hà đối với khách hàng

của một số cán bộ làm cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN; trình độ

chun mơn của một số cán bộ chưa đáp ứng công việc được giao. Thứ sáu,

5công tác đối chiếu hàng tháng, quý và năm ở một số Kho bạc Nhà nước trực

thuộc Kho bạc Nhà nước Gia Lai chưa được chú trọng và chưa kịp thời. Thứ

bảy, chưa thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng; dẫn đến số

dư tạm ứng kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Thứ tám, việc cơng khai hóa

các qui trình, thủ tục hành chính trong công tác giao dịch đôi lúc, đôi nơi chưa

kịp thời và đầu đủ. Thứ chín, vẫn còn có những khoản chi Kho bạc Nhà nước

Gia Lai kiểm soát chưa sát với chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Lê Thị Oanh (2010 - trang 12-16), “Thực trạng chi thường xuyên

ngân sách”, thông tin, Đại học Duy Tân.

Bài thông tin được đăng trên chuyên san của Trường Đại học Duy Tân

chỉ nêu và đánh giá thực trạng chi thường xuyên của NSNN, chưa đưa được

tồn tại và giải pháp cho quản lý chi thường xuyên được hiệu quả hơn.

- Nguyễn Lan Phương (2012), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở huyện Từ

Liêm”, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Tài chính.

Luận văn đã đánh giá và đưa ra một số vấn đề hiệu quả trong hoạt động

quản lý chi thường xuyên của NSNN. Tuy nhiên đánh giá này chỉ là một

phần trong nhiều nội dung chi thường xuyên của NSNN hơn nữa chỉ đánh giá

trong giới hạn khơng gian nghiên cứu.

-Nguyễn Văn Lam, (2007), “Hồn thiện kiểm soát chi thườngxuyên ngân sách Nhà nước qua kho Bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre”, Luận văn

Thạc sỹ, Đại học Tôn Đức Thắng.

Luận văn đã nghiên cứu hoạt động kiểm sốt chi thường xun tại tỉnh

Bến Tre. Ngồi những thành công cũng phát hiện được một số vướng mắc

như những vướng mắc khi thực hiện chi NSNN theo dự toán cụ thể về thời

gian và phân bổ theo dự tốn, về chất lượng dự tốn còn bất cập khơng hợp

lý. Ngồi ra về chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi gây trở ngại trong thực6hiện chế độ kiểm sốt chi thường xun, thậm chí là xuất hiện những trở ngại

trong hình thức cấp phát nguồn kinh phí này về các tỉnh.

- Hoàng Thị Xuân (2010 - trang 18-20), “Đề xuất và giải pháp

quy trình kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Tạp chí

Quản lý ngân quỹ quốc gia.

Bài viết nêu lên tầm quan trọng của Ngân sách Nhà nước tác động đến

tình hình kinh tế - xã hội nói chung và nền tài chính nói riêng, từ đó xác định

việc quản lý và sử dụng hiệu quả các khoản chi ngân sách có ý nghĩa hết sức

to lớn, góp phần nâng cao nguồn lực tài chính, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Kết luận:

-Các cơng trình nghiên cứu đã nêu những khái quát về lý luận chithường xuyên của NSNN.

-Đã nêu thực trạng chi thường xuyên của NSNN nhưng bị giớihạn bởi không gian nghiên cứu khác nhau.

-Chỉ ra được những tồn tại của hoạt động chi thường xuyên ở cácđịa phương từ đó đưa ra những hướng giải quyết.

Như vậy các đề tài nghiên cứu chưa có đề tài nào nghiên cứu

chuyên sâu tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, chưa có đề tài nào nghiên cứu tổng

thể hoạt động quản lý chi thường xuyên của NSNN (gồm nhiều nội dung chi),

để từ đó có những giải pháp nhằm hồn thiện quản lý hoạt động này ở

TCDTNN nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội của

đất nước.

1.1.2. Hướng nghiên cứu của tác giả

- Dựa vào những quy định của pháp luật về chi thường xuyên của

NSNN để xây dựng nội dung quản lý chi thường xuyên của TCDTNN;

- Nghiên cứu hiện trạng chi thường xuyên tại TCDTNN bao gồm kinh

phí tự chủ và kinh phí khơng tự chủ. Đánh giá những mặt đạt được, những tồn

tại hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân;

7- Đề xuất nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm hồn thiện công tác quản

lý chi thường xuyên tại TCDTNN.

1.2. Tổng quan về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước

1.2.1. Khái niệm và phân loại

- Khái niệm chi thường xuyên, quản lý chi thường xuyên NSNN

+ Chi thường xuyên là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực tài chính

Nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của cơ quan Nhà nước, các tổ chức

chính trị xã hội thuộc khu vực cơng, qua đó thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà

nước ở các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã

hội, văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường

và các hoạt động sự nghiệp khác. Nói tóm lại thì chi thường xun là q

trình phân phối sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi gắn

với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh

tế, xã hội.

+ Quản lý chi thường xuyên là quá trình quản lý của Nhà nước đối với

các hoạt động chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước thông qua các công

cụ và phương pháp quản lý nhằm đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian

xác định.

- Phân loại chi thường xuyên NSNN

* Căn cứ vào tính chất bao gồm 4 nhóm cụ thể :

- Nhóm các khoản chi cho thanh toán cá nhân gồm:

tiền lương, phụ cấp lương, học bổng học sinh sinh viên, phúc lợi tập thể, chi

về cơng tác người có cơng với cách mạng và xã hội, chi lương hưu và trợ cấp

bảo hiểm xã hội, các khoản thanh tốn khác cho cá nhân.

- Nhóm các khoản chi nghiệp vụ chun mơn gồm: thanh tốn

dịch vụ cơng cộng, vật tư văn phòng, thơng tin tun truyền liên lạc, hội nghị,

cơng tác phí, chi phí th mướn, chi sữa chữa thường xun, chi phí nghiệp

vụ chun mơn của từng ngành.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×