Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội

- Sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đây là điều kiện tiên quyết nhằm giảm thiểu những rủi ro kinh tế,

chính trị của vốn FDI khi vượt khỏi sự kiểm soát của chủ ĐTNN. Những

bất ổn định kinh tế, chính trị khơng chỉ làm cho dòng vốn này bị chững lại,

thu hẹp, mà còn làm cho dòng vốn từ trong nước chảy ngược ra ngoài, tìm

đến nơi an toàn và hấp dẫn hơn. Bất kỳ sự bất ổn định chính trị nào, các

xung đột khu vực, nội chiến hay sự hoài nghi, tẩy chay, thiếu thiện cảm của

giới lãnh đạo và nhân dân đối với vốn ĐTNN, đều là những nhân tố nhạy

cảm tác động tiêu cực đến tâm lý và hành động thực tế của các chủ ĐTNN,

cũng như làm chậm lại các cải cách chính sách cần thiết đối với việc thu hút

FDI của nước chủ nhà.

1.2.4.3. Các nhân tố thuộc về môi trường trong KCN

Do FDI vào KCN là hoạt động đầu tư tập trung, đặc điểm của KCN là

một khu vực lãnh thổ hữu hạn nên hoạt động này còn chịu ảnh hưởng của các

nhân tố thuộc về môi trường trong KCN. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút

FDI của môi trường trong KCN cũng giống các nhân tố của môi trường quốc

gia nói chung. Tuy nhiên, trong phần này tác giả chú trọng vào trình bày các

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút FDI vào KCN của mơi

trường KCN, đó là các nhân tố thuộc mơi trường đầu tư KCN. Các nhân tố

này bao gồm:

Nhân tố về mặt pháp lý bao gồm: Hệ thống các văn bản pháp luật,

chính sách về KCN, hệ thống các biện pháp ưu đãi đầu tư vào KCN... Thơng

thường, Chính phủ và địa phương của nước sở tại nơi có các KCN thường ban

hành các quy chế riêng cho hoạt động đầu tư vào KCN, đưa ra nhiều ưu đãi

cho hoạt động đầu tư vào KCN để tăng sức hấp dẫn cho thu hút đầu tư vào

KCN. Đây chính là yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm khi quyết định đầu tư

vào một quốc gia, đầu tư vào KCN hay ngoài KCN.

Nhân tố về cơ sở kết cấu hạ tầng. Cơ sở hạ tầng trong KCN là điều kiện

vật chất hàng đầu trong việc xem xét quyết định đầu tư của các nhà ĐTNN.

xxviiCơ sở hạ tầng KCN cần phải được xây dựng đồng bộ bao gồm: hệ thống

đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống xử

lí nước thải tập trung, hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và các hệ

thống dịch vụ khác như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lao động…

Cơ sở hạ tầng KCN thường được đầu tư xây dựng bởi các nhà đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng. Những nhà đầu tư này sau khi xây dựng cơ sở hạ

tầng xong, họ sẽ cho thuê lại mặt bằng, nhà xưởng cho các nhà đầu tư thứ cấp

khác và thu phí. Các loại phí mà nhà đầu tư thứ cấp thường phải đóng nộp khi

hoạt động trong KCN bao gồm: phí thuê đất, phí điện, nước, phí xử lí nước

thải, phí duy tu cơ sở hạ tầng và các loại phí dịch vụ khác mà nhà đầu tư thứ

cấp sử dụng. Các loại phí dịch vụ này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động

sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư và nó được tính vào chi phí sản xuất.

Chính vì vậy, các loại phí này cũng là yếu tố được các nhà đầu xem xét khi ra

quyết định đầu tư.

Nhân tố về lao động: Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thường

có nhu cầu lớn về lao động phổ thông, lao động có tay nghề đã qua đào tạo.

Chính vì vậy, khả năng đáp ứng về lao động của địa phương có KCN đặc biệt

là lao động đã qua đào tạo là một nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút

FDI. Ngoài ra, chi phí th nhân cơng, sự thuận lợi trong hoạt động tuyển

dụng lao động cũng là các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.

Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của KCN: Các doanh nghiệp trong

KCN thường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Việc tiếp

nhận, vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm đi tiêu thụ rất được các nhà

đầu tư quan tâm. Các KCN nằm dọc đường quốc lộ, có hệ thông giao thông

thuận tiện, gần cầu cảng, sân bay… thường có lợi thế hơn trong việc thu hút

đầu tư. Do vậy, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của KCN cũng là một nhân

tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI vào KCN.xxviii1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thu hút FDI vào các KCN

Trong khn khổ Luận văn này, dưới góc độ về quản lý kinh tế, tác giả

sẽ đi sâu vào phân tích 03 tiêu chí cơ bản về hiệu quả kinh tế, tác động xã hội

và tác động môi trường để đánh giá hiệu quả của việc thu hút FDI trong các

KCN đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cụ thể như sau :

* Tiêu chí đánh giá hiệu quả về kinh tế: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu

quả thu hút FDI về mặt kinh tế bao gồm các chỉ tiêu sau:

- Mức độ đóng góp nguồn vốn bổ sung cho vốn đầu tư phát triển xã

hội và tăng trưởng kinh tế. Đối với các nước đang phát triển, thiếu vốn cho

đầu tư phát triển dẫn đến hiệu quả phát triển kinh tế thấp, tích lũy thấp lại

quay về tình trạng thiếu vốn, Vốn FDI là một nguồn vốn huy động từ bên

ngoài tạo nên sự thay đổi vào cái vòng luẩn quẩn đó, là nguồn vốn bổ sung dài

hạn cho kinh tế địa phương. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vì mục tiêu lợi

nhuận vì vậy việc nghiên cứu thực hiện các dự án luôn luôn đặt hiệu quả lên

hàng đầu, làm cho hiệu quả đầu tư của kinh tế địa phương cũng tăng lên.

Và nếu xét vốn FDI trong mối quan hệ với các nguồn vốn nước

ngoài khác như tín dụng quốc tế, chứng khốn quốc tế, vốn ODA… thì vốn

FDI cho phép các nước đang phát triển tránh được gánh nặng nợ nần, ít mạo

hiểm, do đó có ảnh hưởng tích cực đến cán cân thanh toán trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, để biết rõ vốn FDI ảnh hưởng cán cân thanh tốn

như thế nào thì cần phải xem xét trong một thời kỳ nhất định. Và cho dù

xem xét dưới góc độ nào, các nhà kinh tế đều có một kết luận là sự gia tăng

dòng vốn FDI có ảnh hưởng tích cực tới cán cân thanh tốn của các nước

đang phát triển. Một điều quan trọng nữa là vốn FDI có hiệu ứng tích cực

đối với toàn hệ thống tài chính của nước nhận đầu tư.

- Mức độ đóng góp của FDI vào KCN trong tăng trưởng kinh tế của

tỉnh. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đóng góp của FDI trong KCN vào

tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tỷ lệ này cao hay thấp thể hiện mức độ đóng

xxixgóp nhiều hay ít của khu vực FDI đối với nền kinh tế địa phương. Khi FDI

trong KCN đóng góp nhiều hay ít vào GDP thì đó cũng chính là các KCN

trên địa bàn đã tác động nhiều hay ít đến tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng

kinh tế là sự tăng lên hay giảm đi của nền kinh tế của năm nay so với năm

trước đó hoặc thời kỳ này so với thời kỳ trước. GDP hay GNP, GNI là các

chỉ tiêu được dùng để đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia và

trong đó có sự đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Mức thu ngân sách khu vực FDI/Tổng thu ngân sách nhà nước. Chỉ

tiêu này phản ánh, trong một đồng vốn ngân sách nhà nước thì khu vực

FDI đã đóng góp được bao nhiêu, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ là mức độ

đóng góp của khu vực FDI càng lớn. Ngoài ra, người ta còn sử dụng chỉ

tiêu: Thu ngân sách/vốn FDI để phản ánh mức độ nộp ngân sách so với

vốn FDI thực hiện hàng năm hoặc trong một thời kỳ. Chỉ tiêu này càng

cao thì phản ánh hiệu quả của vốn FDI tính theo mức đóng góp ngân sách

càng lớn. để đánh giá ta so sánh chỉ tiêu này với giá trị trung bình tại địa

phương đó qua các thời kỳ hoặc so sánh với các địa phương khác, so với

giá trị trung bình của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nếu chỉ tiêu này càng

lớn thì chứng tỏ mức độ đóng góp của khu vực FDI vào ngân sách càng lớn.

- Mức độ đóng góp của vốn FDI vào sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

Vốn FDI tham gia vào sự hình thành cơ cấu vốn đầu tư theo ngành và từ đó

tác động vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành tại địa phương tiếp nhận

vốn. Trên góc độ này, cơ cấu vốn FDI và sự dịch chuyển cơ cấu vốn FDI sẽ

có tác động tới cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một cơ cấu

vốn FDI phù hợp sẽ góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù

hợp và qua đó góp phần tạo nên sự phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần

có vốn đầu tư. Tuy nhiên, có vốn đầu tư chưa đủ vì nếu khơng bố trí hợp lý

thì không thể tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được, với một cơ cấu vốnxxxđầu tư hợp lý sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

hợp lý.

- Mức đóng góp Thu ngân sách khu vực FDI/Tổng thu ngân sách nhà nước

Chỉ tiêu này phản ánh, trong một đồng vốn ngân sách nhà nước thì

FDI trong KCN đã đóng góp được bao nhiêu, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ

là mức độ đóng góp của khu vực FDI càng lớn. Ngoài ra, người ta còn sử

dụng chỉ tiêu: Thu ngân sách/vốn FDI để phản ánh mức độ nộp ngân sách

so với vốn FDI thực hiện hàng năm hoặc trong một thời kỳ. Chỉ tiêu này

càng cao thì phản ánh hiệu quả của vốn FDI tính theo mức đóng góp ngân

sách càng lớn. để đánh giá ta so sánh chỉ tiêu này với giá trị trung bình

tại địa phương đó qua các thời kỳ hoặc so sánh với các địa phương khác,

so với giá trị trung bình của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nếu chỉ tiêu này

càng lớn thì chứng tỏ mức độ đóng góp của khu vực FDI vào ngân sách

càng lớn.

- Trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Để thực hiện một dự án

FDI vào một quốc gia, các NĐT nước ngoài khơng chỉ chuyển vào nước đó

vốn bằng tiền, mà còn chuyển cả vốn hiện vật như máy móc, thiết bị, ngun

vật liệu (còn gọi là cơng nghệ cứng) và vốn vơ hình như cơng nghệ, tri thức

khoa học, bí quyết quản lý, kỹ năng tiếp cận thị trường... (còn gọi là cơng

nghệ mềm) cũng như đưa chun gia nước ngoài vào hoặc đào tạo các chuyên

gia bản xứ về các lĩnh vực cần thiết phục vụ hoạt động của dự án. Chính điều

này cho phép các nước nhận đầu tư không chỉ nhập khẩu công nghệ đơn

thuần, mà còn nắm vững cả kỹ năng nguyên lý vận hành, sửa chữa, mơ phỏng

và phát triển nó, nhanh chóng tiếp cận được công nghệ hiện đại ngay cả khi

nền tảng công nghệ quốc gia chưa được tạo lập đầy đủ.

FDI được coi là một phương tiện hữu hiệu cho các nước đang phát triển

có trình độ cơng nghệ lạc hậu nhập khẩu các cơng nghệ có trình độ cao hơn từxxxibên ngoài. Đối với các nước phát triển thì FDI góp phần bổ sung và hoàn

thiện cơng nghệ của mình.

- Tác động lan tỏa của vốn đầu tư nước ngoài đến các thành phần kinh

tế khác trong nền kinh tế: Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư

nước ngoài được nâng cao qua số lượng các doanh nghiệp tăng vốn đầu

tư, mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời, có tác động lan tỏa đến các thành

phần kinh tế khác của nền kinh tế thông qua sự liên kết giữa các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước, công

nghệ và năng lực quản lý, kinh doanh được chuyển giao từ doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài. Sự lan tỏa này có thể theo hàng dọc giữa các doanh

nghiệp trong ngành dọc hoặc theo hàng ngang giữa các doanh nghiệp cùng

ngành. Mặt khác, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng tạo động lực cạnh

tranh cho các doanh nghiệp trong nước nhằm thích ứng trong bối cảnh toàn cầu

hóa, qua đó nâng cao được năng lực của các doanh nghiệp trong nước.

* Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động về mặt xã hội, gồm các tiêu

chí cơ bản như sau:

- Trong việc tạo việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện nguồn nhân lực

Tiêu chí này được định lượng bằng chỉ số:

Số lao động làm việc khu vực FDI và tỷ số lao động khu vực

FDI/Tổng lao động địa phương. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ thu hút lao

động tại khu vực FDI, nếu khu vực FDI thu hút càng nhiều lao động tại địa

phương thì càng tốt, càng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Ngoài

ra, người ta còn dùng chỉ tiêu: Tỷ suất vốn đầu tư/lao động để cho biết mức

đầu tư bình quân cho một lao động trong khu vực FDI. Nếu chỉ xét trên

phương diện vốn tạo việc làm thì tỷ suất vốn trên lao động cao so với số

liệu trung bình thì được xem như vốn đầu tư thực hiện thu hút được ít lao

động và ngược lại.xxxiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×