Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN

Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường mềm. Môi trường cứng liên quan đến các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng kĩ

thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế bao gồm: cơ sở hạ tầng giao thông

(đường xá, sân bay, cảng biển…), cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, năng

lượng…Môi trường mềm bao gồm các yếu tố liên quan đến: thủ tục hành

chính, pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, hệ thống dịch vụ tài chính –

ngân hàng, lao động, các yếu tố của nền kinh tế, văn hóa – xã hội…

Môi trường đầu tư là nhân tố tác động trực tiếp đến mọi hoạt động đầu

tư của nhà đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư suy cho cùng là để thu lợi nhuận. Vì

vậy, mơi trường đầu tư hấp dẫn là mơi trường có hiệu quả đầu tư cao, mức độ

rủi ro thấp. Điều này lại chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: chính sách,

cơ chế ưu đãi đầu tư của nước chủ nhà, điều kiện phát triển về cơ sở hạ tầng

kinh tế, mức độ hoàn thiện về thể chế hành chính và pháp lý, khả năng ổn

định về mặt chính trị - xã hội, độ mở của nền kinh tế, sự phát triển của thị

trường…Các nhân tố trên có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và có ảnh

hưởng lớn đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Chính vì vây, cơng việc

xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư là công việc mang tính then chốt

trong hoạt động thu hút FDI.

Như đã trình bày, mơi trường đầu tư được phân loại theo nhiều cách.

Trong luận văn này, tác giả sử dụng cách phân loại môi trường đầu tư theo các

nhân tố cấu thành môi trường đầu tư trong khu công nghiệp. Việc xây dựng và

hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN bao gồm các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KCN. Chiến lược phát

triển KCN thể hiện quan điểm mục tiêu định hướng và các chính sách cơ bản

để phát triển KCN trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là 10 năm được xây

dựng dựa trên cương lĩnh và đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. Xây

dựng Chiến lược phát triển KCN phải dựa trên cơ sở chiến lược phát triển

kinh tế xã hội của quốc gia, chiến lược phát triển của vùng, lãnh thổ, chiến

lược phát triển công nghiệp, chiến lược phát triển công nghệ…Đây là một

xxcông việc đặc biệt quan trọng đòi hỏi phải có sự tham mưu, lấy ý kiến từ

trung ương đến địa phương, các bộ ngành và các tổ chức xã hội.

Quy hoạch phát triển KCN là một cơng cụ vơ cùng quan trọng trong

chính sách KCN và là một nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của

các KCN trong tương lai. Hoạt động này là bước cụ thể hóa của chiến lược

phát triển KCN theo thời gian và không gian nhất định. Ở tầm vĩ mô, qui

hoạch tông thế phát triển KCN là việc xác định số lượng KCN, vị trí và qui

mô từng khu, ngành hàng và lĩnh vực dự kiến thu hút đầu tư trong từng thời kì

nhất định. Ở tầm vi mơ (trong mỗi KCN) đó là việc xác định cơ cấu diện tích

giữa đất giành cho sản xuất, đất giành cho các cơng trình kết cấu hạ tầng

KCN, đất giành cho cây xanh và các cơng trình dịch vụ khac như : nhà ở cho

người lao động, khu thương mại… và cơ cấu ngành hàng đầu tư.

Nếu quy hoạch phát triển KCN được xây dựng phù hợp với quy hoạch

và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của mỗi vùng, địa

phương trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành trên vùng

lãnh thổ. Đồng thời, KCN được đặt ở những nơi có đủ điều kiện để phát triển

nó sẽ đảm bảo cho các KCN hoạt động có hiệu quả và ngược lại.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: Cơ sở hạ tầng KCN được xây dựng bởi

các nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KCN. Dựa trên quy hoạch về phát

triển KCN đã được duyệt, các nhà đầu tư này sẽ thuê lại đất của nhà nước,

tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng KCN. Sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng,

nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KCN sẽ cho các nhà đầu tư thứ cấp khác

thuê lại mặt bằng, nhà xưởng có sẵn để họ tiến hành sản xuất kinh doanh.

Lợi thế của KCN chính là cơ sở hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ và

hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tiến hành hoạt động xây dựng nhà

xưởng hoặc sản xuất kinh doanh ngay lập tức của các nhà đầu tư. Các nhà đầu

tư thứ cấp sẽ không phải mất thời gian vào các công việc như: giải phóng và

chuẩn bị mặt bằng xây dựng, duy tu và sửa chữa cơ sở hạ tầng…cũng như

xxiđược sử dụng các dịch vụ tiện ích khác. Lợi thế này giúp cho KCN tăng khả

năng cạnh tranh thu hút đầu tư với các khu vực ngoài KCN. Chính từ tầm

quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, nước sở tại cần phải có

nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư phát triển hạ tầng KCN.

- Xây dựng hệ thống biện pháp ưu đãi về kinh tế: Để tạo ra lợi thế thu

hút đầu tư vào KCN thì hệ thống biện pháp ưu đãi về kinh tế cũng là một yếu

tố quan trọng. Hệ thống biện pháp này phải thể hiện được tính cạnh tranh so

với những khu vực ngoài KCN và phải được thể chế hóa về mặt pháp lý.

Mục tiêu cao nhất của các nhà đầu tư là lợi nhuận. Có nhiều yếu tố tác

động đến lợi nhuận của doanh nghiệp, song yếu tố tác động trực tiếp nhất là

các loại thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển lợi nhuận ra nước

ngoài, thuế xuất nhập khẩu). Vì vậy, chính sách ưu đãi của nhà nước cũng chủ

yếu tập trung vào các loại thuế này .

- Xây dựng cơ chế đầu tư và tổ chức quản lý KCN. Quản lý nhà nước

đối với KCN cần phải có sự phân chia rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

giữa các cơ quản quản lý nhằm làm cho bộ máy đó vận hành một cách thơng

suốt để quản lý hiệu quả đối với hoạt động của KCN. Bộ máy tổ chức quản lý

KCN cần phải gọn nhẹ, tinh giảm, hạn chế đến mức thấp nhất tệ quan liêu,

giấy tờ, phiền nhiễu và tránh tình trạng cơ quan nhà nước can thiệp trực tiếp

vào công việc của chủ đầu tư.

Xây dựng cơ chế đầu tư hiệu quả, thơng thống và nhanh gọn. Cơ chế

đầu tư chủ yếu liên quan đến công tác: thẩm tra dự án, cấp mới, điều chỉnh,

thu hồi các loại giấy chứng nhận đầu tư.

- Xây dựng chính sách pháp luật đối với KCN. Chính sách và pháp luật

đối với KCN chính là cơng cụ quản lý KCN của nhà nước và là cơ sở pháp lý

bảo đảm cho hoạt động của nhà đầu tư. Việc xây dựng chính sách pháp luật

đối với KCN vừa phải đảm bảo sự thơng thống, khuyến khích được các NĐTxxiiđầu tư vào KCN vừa phải đảm bảo được sự quản lý của Nhà nước và phù hợp

với thông lệ, luật chơi chung của quốc tế.

Nhà đầu tư nước ngoài luôn mong muốn đầu tư trong một môi trường

luật pháp rõ ràng, đơn giản, có tính ổn định, lâu dài, qui định rõ quyền lợi và

nghĩa vụ của nhà đầu tư. Một hệ thống pháp luật có tính pháp lý cao, các thủ

tục hành chính đơn giản, nhanh gọn sẽ là nhân tố hấp dẫn các nhà đầu tư.

• Xác định các nhà đầu tư mục tiêu cho các lĩnh vực/sản phẩm

Nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tùy thuộc

vào mức độ quan trọng của các ngành, các lĩnh vực đối với nền kinh tế cũng

như nhu cầu về vốn của chúng mà người ta sắp xếp các ngành theo thứ tự ưu

tiên trong việc thu hút FDI. Trong từng ngành, từng lĩnh vực lại có rất nhiều

các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Họ có mục đích đầu tư, điểm mạnh, điểm

yếu khác nhau. Họ mang lại nhưng lợi ích khác nhau khi đầu tư cho quốc gia

sở tại. Thực tế này đòi hỏi, quốc gia sở tại phải lựa chọn các nhà đầu tư mục

tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực theo mức độ ưu tiên của mình trong mục

tiêu thu hút FDI để hoạt động thu hút FDI có trọng tâm và đạt hiệu quả cao.

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến

đầu tư vào KCN

Xúc tiến đầu tư vào KCN là một hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu,

quảng bá về KCN, các dự án tiếp nhận đầu tư trong KCN, cung cấp các thông

tin liên quan đến các dịch vụ đầu tư cho các nhà ĐTNN. Nội dung chính của

hoạt động xúc tiến đầu tư vào KCN bao gồm các công việc cụ thể sau :

- Thành lập các cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu tư vào KCN ở các

cấp. Việc thành lập các cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu tư vào KCN là

rất cần thiết, đảm bảo được năng lực, hiệu quả và sự chuyên nghiệp trong hoạt

động xúc tiến đầu tư. Các cơ quan xúc tiến đầu tư có thể bao gồm các cơ quan

của Chính phủ, các bộ ngành và của từng địa phương. Các cơ quan này có thểxxiiiđặt văn phòng đại diện của mình tại nước ngoài để tạo thuận lợi trong hoạt

động của mình tại nước ngoài.

- Xây dựng danh mục thu hút FDI vào KCN. Danh mục này cho biết

các ngành nghề, các lĩnh vực trong KCN được Chính phủ và địa phương

khuyến khích đầu tư, khơng khuyến khích đầu tư hay cấm đầu tư. Dựa trên

danh mục này, các nhà ĐTNN sẽ lựa chọn các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư

thích hợp với mình. Ngoài ra, danh mục này cũng nhằm đảm bảo thực hiện

được các mục tiêu thu hút FDI của Chính phủ nước sở tại.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư. Các

cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu tư có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức

thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư. Các chương trình xúc tiến đầu tư

này rất đa dạng có thể là một số hoạt động sau : tổ chức các diễn đàn xúc tiến

đầu tư kết hợp với các chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo đứng đầu

nhà nước, tổ chức hội thảo giới thiệu về cơ hội đầu tư ở trong và ngoài nước,

xây dựng các trang thông tin chuyên về hoạt động xúc tiến đầu tư, phát hành

các ấn bản về đầu tư giới thiệu về : sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, các

thành tựu đã đạt được, các chính sách ưu đãi đầu tư...

Để hoạt động xúc tiến đầu tư này đạt hiệu quả cao thì cần có một chiến

lược về xúc tiến đầu tư, sự hợp tác giữa các cơ quan của Chính phủ, các bộ

ngành, địa phương và của từng KCN nước sở tại.

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào KCN

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào các KCN bao gồm các

nhân tố liên quan đến môi trường quốc tế, môi trường quốc gia tiếp nhận

đầu tư và môi trường bên trong KCN. Dưới đây tác giả sẽ đi sâu phân tích

các ảnh hưởng của những nhân tố trên đối với thu hút FDI vào các KCN,

cụ thể như sau:

1.2.4.1. Các nhân tố liên quan đến môi trường quốc tế.

- Môi trường kinh tế thế giới

xxivTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×