Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Các hình thức BOT, BTO, BT:

- Các hình thức BOT, BTO, BT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thu hút FDI là hoạt động nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài

vào một quốc gia. Hoạt động FDI được thực hiện thông qua các dự án FDI mà

người ra quyết định đầu tư chính là các nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, bản

chất của hoạt động thu hút FDI là hoạt động thu hút các nhà đầu tư nước

ngoài đầu tư vào quốc gia mình.

1.2.2. Tổng quan về KCN

1.2.2.1. Khái niệm KCN

Có nhiều quan niệm khác nhau về KCN. Các quan niệm này được xây

dựng để thực hiện các mục tiêu nhất định như phát triển các KCN, quản lý

nhà nước về KCN hoặc khai thác tác động của KCN đến việc chuyển dịch cơ

cấu kinh tế.

Theo Luật Đầu tư 2005 định nghĩa : " Khu công nghiệp là khu chuyên

sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công

nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của

Chính phủ".

Theo quy chế KCN, KCX, KCNC ban hành kèm theo Nghị định

36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, khái niệm KCN được hiểu là :"Khu

công nghiệp là khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất cơng nghiệp, có ranh

giới địa lý xác định, khơng có dân cư sinh sống ; do Chính phủ hoặc Thủ

tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong khu cơng nghiệp có thể có

doanh nghiệp chế xuất".

Trong giai đoạn toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế với sự chuyển

dịch từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và kinh tế tri thức, quan

niệm về KCN được mở rộng. Các giao dịch kinh tế không phải chỉ điều chỉnh

bằng các quy định pháp lý trong nước mà còn bằng cả các quy định pháp lý

quốc tế đặc biệt là những nguyên tắc của WTO. WTO cho phép thành lập cácxivKCN và khu chế xuất với những ưu đãi không được trái với các nguyên tắc

điều chỉnh của WTO.

Qua các khái niệm được quy định trong luật và từ thực tế hình thành

các KCN trong những năm trước đây ta có thể hiểu: KCN là một vùng lãnh

thổ xác định, được phát triển có hệ thống, theo một kế hoạch tổng thể, nhằm

cung cấp địa điểm cho các ngành công nghiệp với hệ thống kết cấu hạ tầng,

tiện ích cơng cộng và các dịch vụ hỗ trợ phát triển ở mức độ khác nhau, được

hưởng chính sách và cơ chế quản lý thích hợp tùy thuộc vào trình độ phát triển

kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia trong từng giai đoạn cũng như mức độ hội nhập

của quốc gia đó.

1.2.2.2. Đặc điểm KCN

Đặc điểm của KCN được xem xét dưới các khía cạnh như sau:

- Về mặt pháp lý: KCN tập trung là một phần lãnh thổ của nước sở tại,

các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp tập trung chịu sự điều

chỉnh của pháp luật nước sở tại. Ví dụ, các doanh nghiệp hoạt động trong các

KCN tập trung ở Việt Nam chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, trong

đó bao gồm: Qui chế về KCN & KCX, Luật đầu tư , Luật lao động…

- Về mặt kinh tế: KCN tập trung là nơi tập trung nguồn lực để phát triển

công nghiệp. Huy động được các nguồn lực của nước sở tại, của nhà đầu tư

nước ngoài đóng góp vào việc phát triẻn cơ cấu vùng và các ngành công

nghiệp ưu tiên theo mục tiêu của nước sở tại. Việc phát triển kinh tế của KCN

tập trung thuận lợi hơn so với các khu vực khác của đất nước, bởi lẽ các KCN

được áp dụng quy chế và các thủ tục thơng thống, hấp dẫn hơn các khu vực

khác (trừ KCX), chẳng hạn như: thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ; được

hưởng khuyến khích tài chính, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội…đồng thời có

cơ sở hạ tầng phát triẻn hiện đại hơn.xv1.2.2.3. Quan hệ giữa việc phát triển các KCN và thu hút FDI

Mỗi quốc gia đều có chính sách và định hướng thu hút nguồn vốn FDI

riêng cho phù hợp với quốc gia mình. Một trong những cách để thu hút FDI là

thành lập các KCN để tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng cho hoạt động

sản xuất. Bên cạnh đó, việc phát triển các KCN còn tạo điều kiện hình thành

các vùng ngành nghề, đặc biệt là các ngành nghề công nghiệp phụ trợ và các

các ngành sản xuất mang yếu tố đầu vào.

Việc phát triển các KCN có thể giúp các nhà đầu tư FDI có nhiều cơ

hội lựa chọn địa điểm phù hợp với lĩnh vực định đầu tư hơn. Bởi một trong

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư FDI là thị

trường tiêu thụ, nguyên liệu đầu vào, yếu tố lao động, và đặc biệt là các chính

sách ưu đãi của địa phương có KCN. Do đó, KCN được xem như các trung

tâm thúc đẩy mối liên kết ngược giữa các doanh nghiệp FDI với các nhà cung

ứng trong nước. Mối liên kết này thường được thể hiện ở hai dạng: nguyên

liệu thô đầu vào tại địa phương và nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng từ các

doanh nghiệp sở tại (thường được nói đến dưới thuật ngữ “cơng nghiệp phụ

trợ”). Tất nhiên, mối liên kết ngược này có hình thành và phát triển được hay

khơng còn phụ thuộc rất nhiều vào độ rộng và độ sâu của nền tảng công nghiệp

nước sở tại. Hơn thế nữa, điều này còn đòi hỏi sự liên kết giữa Chính phủ và các

thành phần kinh tế trong nước để có thể tận dụng tối đa những tác động lan tỏa

tích cực do các KCN mang lại và chủ động sử dụng những tác động đó trong

việc nâng cao nội lực của quốc gia trong quá trình phát triển và hội nhập.

Như vậy, các KCN ngày càng phát triển thì các yếu tố về cơ sở hạ tầng

ngày càng được hoàn thiện hơn. Điều đó từng bước tăng khả năng thu hút vốn

đầu tư vào trong KCN, đặc biệt là nguồn vốn FDI.

Ngược lại, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN cũng thúc

đẩy phát triển các KCN. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc thu hút được nhiều

nguồn vốn FDI vào các KCN góp phần phát triển các ngành cơng nghiệp phụ

trợ cho các ngành mà các doanh nghiệp FDI đầu tư. Qua đó, việc phát triển

xvicác KCN ngày càng được mở rộng và phát triển hơn. Bởi mối quan hệ giữa

FDI và cơng nghiệp phụ trợ trong nước có tính tương hỗ hai chiều và chỉ có

thể phát triển bền vững trên ngun tắc “đơi bên cùng có lợi”.

Các doanh nghiệp FDI, dù đặt cơ sở sản xuất ở đâu, cũng đều cần một

lượng lớn các yếu tố đầu vào. Họ có 3 lựa chọn: nhập khẩu, tổ chức sản xuất

tại chỗ và tìm nguồn cung ứng địa phương (mua từ các doanh nghiệp trong

nước, hoặc cũng có thể từ các doanh nghiệp FDI khác). Rõ ràng là, nếu có

thể sử dụng các yếu tố này ở ngay nền kinh tế nước sở tại, thì họ sẽ giảm

được đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời có thể tập trung vào việc nâng cao

tính chun mơn hố, phát huy những thế mạnh của riêng mình. Đặc biệt nếu

các yếu tố này được tập trung trong các KCN lân cận thì sẽ rất thuận lợi và

giảm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp FDI, qua đó nâng cao yếu tố

cạnh tranh về giá cả. Qua đó càng giúp các KCN thu hút vốn đầu tư vào các

ngày cung ứng đầu vào và các KCN từng bước được mở rộng và phát triển,

đặc biệt là việc hình thành các vùng cơng nghiệp với các ngành sản xuất chính

và các ngành cơng nghiệp phụ trợ liền kề.

Như vậy, ta có thể thấy việc phát triển các KCN có tác động rất lớn đến

việc thu hút vốn đầu tư FDI. Và qua đó, từng bước cải thiện cơ cấu ngành kinh tế

theo hướng công nghiệp hóa, tạo nhiều việc làm cho lao động và nâng cao kinh

nghiệm quản lý sản xuất. Đồng thời việc thu hút các doanh nghiệp FDI vào các

KCN cũng góp phần phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, qua đó tạo mối

liên kết giữa các ngành giúp phát triển các KCN một cách bền vững.

1.2.3. Nội dung thu hút FDI vào các KCN

1.2.3.1. Đặc điểm của việc thu hút FDI vào KCN

Thu hút FDI vào KCN cũng mang những đặc trưng của thu hút FDI nói

chung. Các đặc trưng này bao gồm:xvii- Đây là một hoạt động có định hướng dựa trên chiến lược phát triển và

mục tiêu thu hút FDI. Dựa trên cơ chế chính sách và pháp luật để thực hiện

thu hút FDI.

- Hoạt động này được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng và phong

phú và được thực hiện bởi nhiều cấp, ngành của nước sở tại.

- “ Cùng có lợi” được coi là nguyên tắc cơ bản để giải quyết các quan

hệ giữa các bên trong q trình thu hút FDI.

- Có sự gặp gỡ, cọ xát giữa các nền văn hóa khác nhau trong q trình

thực hiện hoạt động. Có sự tham gia của nhiều bên với nhiều ngôn ngữ và

quốc tịch khác nhau.

- Hoàn thiện, xây dựng môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư là hai nội

dung quan trọng nhất của hoạt động thu hút FDI.

Bên cạnh những đặc trưng chung, hoạt động thu hút FDI vào KCN

cũng mang những đặc trưng riêng do đặc điểm của KCN tạo ra. Các đặc

trưng đó là:

Đầu tư vào KCN là đầu tư tập trung khác với đầu tư ngoài KCN là đầu

tư phân tán. Do đó, để thu hút được FDI vào KCN thì ta cần phải tạo ra mơi

trường đầu tư trong KCN có tính cạnh tranh cao hơn so với mơi trường đầu tư

ngoài KCN. Nước sở tại phải có nhiều chính sách và biện pháp ưu đãi hơn đối

với việc đầu tư vào KCN.

KCN là nơi tập trung nguồn lực để phát triển cơng nghiệp, đóng góp

vào việc phát triển cơ cấu vùng và ngành công nghiệp nên mục tiêu thu hút

FDI vào KCN phải tập trung thu hút về vốn và công nghệ. Phát huy được tác

động dẫn dắt và lan tỏa của KCN đối với các vùng và khu vực xung quanh.

1.2.3.2. Nội dung của việc thu hút FDI vào KCN

Để đưa ra quyết định đầu tư ra nước ngoài, bất kì nhà đầu tư nào cũng

quan tâm đến những ưu đãi, lợi ích mà họ được hưởng trong quá trính đầu tư,

các vấn đề liên quan đến việc thành lập, triển khai và vận hành dự án. Dựa

xviiitrên những khía cạnh và nội dụng mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi

ra quyết định đầu tư, nội dung của hoạt động thu hút FDI vào KCN bao gồm

các nội dung sau :

- Xác định mục tiêu thu hút FDI

- Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư.

- Xác định các nhà đầu tư mục tiêu cho các lĩnh vực/sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Trong các nội dung trên, nội dung xây dựng hoàn thiện môi trường đầu

tư và nội dung xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư là

những nội dung quan trọng nhất. Dưới đây tác giả sẽ phân tích, luận giải từng

nội dung cụ thể như sau :

• Xác định mục tiêu thu hút FDI

Đối với bất kì quốc gia nào, mục tiêu thu hút FDI cũng là tận dụng

nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước ngoài để phục vụ cho

việc phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia mình. Tuy nhiên, các mục tiêu

trên ở từng quốc gia, ở từng giai đoạn phát triển của quốc gia đó lại có thự tự

ưu tiên khác nhau. Như vây, cơng việc đầu tiên trong hoạt động thu hút FDI

của mỗi quốc là phải xác định rõ mục tiêu thu hút FDI : bao gồm những mực

tiêu nào, mức độ ưu tiên giữa các mục tiêu, đâu là mục tiêu chính, đâu là mục

tiêu thứ yếu. Việc xác định mục tiêu thu hút FDI là cơng việc mang tính định

hướng cho cơng tác thu hút FDI, là căn cứ để xét duyệt các dự án FDI, tránh

tình trạng thu hút FDI một cách tràn lan.

• Xây dựng và hồn thiện mơi trường đầu tư trong KCN

Môi trường đầu tư là các điều kiện, các yếu tố về kinh tế, xã hội, pháp

lý, tài chính, hạ tầng cơ sở và các yếu tố liên quan khác mà trong đó các q

trình hoạt động đầu tư được tiến hành. Có nhiều cách phân loại mơi trường

đầu tư, mơi trường đầu tư có thể được chia ra thành môi trường cứng và môixixtrường mềm. Môi trường cứng liên quan đến các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng kĩ

thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế bao gồm: cơ sở hạ tầng giao thông

(đường xá, sân bay, cảng biển…), cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, năng

lượng…Môi trường mềm bao gồm các yếu tố liên quan đến: thủ tục hành

chính, pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, hệ thống dịch vụ tài chính –

ngân hàng, lao động, các yếu tố của nền kinh tế, văn hóa – xã hội…

Mơi trường đầu tư là nhân tố tác động trực tiếp đến mọi hoạt động đầu

tư của nhà đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư suy cho cùng là để thu lợi nhuận. Vì

vậy, mơi trường đầu tư hấp dẫn là mơi trường có hiệu quả đầu tư cao, mức độ

rủi ro thấp. Điều này lại chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: chính sách,

cơ chế ưu đãi đầu tư của nước chủ nhà, điều kiện phát triển về cơ sở hạ tầng

kinh tế, mức độ hoàn thiện về thể chế hành chính và pháp lý, khả năng ổn

định về mặt chính trị - xã hội, độ mở của nền kinh tế, sự phát triển của thị

trường…Các nhân tố trên có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và có ảnh

hưởng lớn đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Chính vì vây, cơng việc

xây dựng và hoàn thiện mơi trường đầu tư là cơng việc mang tính then chốt

trong hoạt động thu hút FDI.

Như đã trình bày, môi trường đầu tư được phân loại theo nhiều cách.

Trong luận văn này, tác giả sử dụng cách phân loại môi trường đầu tư theo các

nhân tố cấu thành môi trường đầu tư trong khu công nghiệp. Việc xây dựng và

hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN bao gồm các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KCN. Chiến lược phát

triển KCN thể hiện quan điểm mục tiêu định hướng và các chính sách cơ bản

để phát triển KCN trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là 10 năm được xây

dựng dựa trên cương lĩnh và đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. Xây

dựng Chiến lược phát triển KCN phải dựa trên cơ sở chiến lược phát triển

kinh tế xã hội của quốc gia, chiến lược phát triển của vùng, lãnh thổ, chiến

lược phát triển công nghiệp, chiến lược phát triển công nghệ…Đây là một

xxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Các hình thức BOT, BTO, BT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×