Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tăng cường tập trung bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ

quyền con người, tuân thủ các quy định về lao động, việc làm và tham gia các chính

sách xã hội khác trong q trình hoạt động của Eximbank.

4.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam –

Chi nhánh Ba Đình.

Nằm trong định hướng chung của tồn hệ thống Eximbank, Eximbank Ba

Đình cũng xác định cho mình một số định hướng phát triển cụ thể như sau:

- Hoạt động tín dụng: Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phù hợp với

chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước, nâng cao chất lượng tín dụng, rà

sốt cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng tập trung vào các ngành nghề có hiệu

quả, an tồn; giảm bớt các ngành nghề có độ rủi ro cao (bất động sản, chứng

khoán…); tập trung vào các lĩnh vực truyền thống xuất nhập khẩu, cho vay các

doanh nghiệp thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ,… đẩy mạnh cho vay đối với

doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng cá nhân nhằm phân tán rủi ro, nâng cao

hiệu quả tín dụng.

- Hoạt động thanh toán quốc tế: Đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế là

thế mạnh của Eximbank trong những năm vừa qua. Thành lập Trung tâm thanh tốn

quốc tế theo mơ hình tập trung nhằm nâng cao chất lượng xử lý giao dịch, chun

mơn hóa trong tác nghiệp từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tạo

điều kiện cho các đơn vị kinh doanh tập trung bán sản phẩm, tăng doanh số; xây

dựng các gói sản phẩm thanh tốn quốc tế trọn gói từ việc tài trợ vốn, mở L/C,

thanh toán L/C, mua bán ngoại tệ,...

- Hoạt động bán lẻ: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ thông qua việc xây

dựng những giải pháp đột phá trong cơng tác bán lẻ, rà sốt lại các sản phẩm cho

vay cá nhân, bám sát những biến động của thị trường, nhu cầu khách hàng để đưa ra

chính sách, sản phẩm phù hợp; mở rộng thị phần bán lẻ theo hướng tăng cường liên

kết, hợp tác với các chủ đầu tư dự án bất động sản, các đơn vị, các tổ chức,... theo

hướng hợp tác sâu rộng; xây dựng mô hình bán lẻ phù hợp, xây dựng một đội ngũ

bán hàng chất lượng và chuyên nghiệp, xây dựng chính sách thi đua, khen thưởng

thích đáng dành cho cán bộ bán hàng.88- Về quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa

quyết định đối với sự phát triển bền vững của Eximbank. Tiếp tục củng cố các hội

đồng, ủy ban như: Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban Alco, tăng cường giám sát của

Khối Giám sát hoạt động, sự phối hợp giữa các đơn vị, tăng cường hoạt động của

Ban Kiểm soát Eximbank. Xác lập các giới hạn nhằm kiểm tra kiểm soát rủi ro

một cách tập trung; Triển khai thực hiện tái cấu trúc mơ hình tổ chức từ Hội sở

đến chi nhánh phù hợp với môi trường kinh doanh và quy mô hoạt động trong giai

đoạn mới, nhằm thực hiện thành công đề án tái cấu trúc đã được Ngân hàng Nhà

nước phê duyệt, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh doanh linh hoạt, đảm bảo an toàn và

hiệu quả.

- Phát triển mạng lưới và nhận dạng thương hiệu: Tiếp tục chú trọng chất

lượng phát triển mạng lưới giao dịch và đa dạng hóa kênh phân phối để nhanh

chóng nâng thị phần của Eximbank trên thị trường, từng bước mở rộng phạm vi

hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, để từng bước thâm nhập và cạnh

tranh cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên thị trường khu vực ASEAN và

quốc tế; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng trụ sở chính của Hội sở tại số 7 Lê

Thị Hồng Gấm – Quận 1, tòa nhà 55 Nguyễn Chí Thanh – Quận 5; Nhanh chóng

triển khai xây dựng trụ sở các chi nhánh.

- Về công nghệ thơng tin: Tiếp tục phát triển và hồn thiện hệ thống công

nghệ thông tin đặc biệt là dự án thay đổi core-bank, dự án trung tâm dữ liệu; triển

khai hệ thống MIS và hệ thống quản lý hoạt động thanh toán quốc tế tập trung; đồng

thời nâng cấp dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo các

cơng nghệ về thanh tốn, đáp ứng u cầu của một hệ thống hạ tầng công nghệ

thông tin theo đúng tiêu chuẩn.

- Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực tiếp tục được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng

nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng. Trọng tâm của công tác phát triển

nguồn nhân lực là công tác tuyển dụng đào tạo và sử dụng nhân sự một cách hiệu

quả cùng với cơ hội thăng tiến và chính sách đãi ngộ thích đáng, chú trọng tiến trình89nghề nghiệp của cán bộ nhân viên, cân bằng nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính,

thời gian cơng tác, tạo mơi trường hợp tác có khả năng phát triển, đặc biệt là tự do

phát huy năng lực sở trường cá nhân.

- Về công tác quản trị điều hành: Xây dựng và hoàn thiện các Ủy ban trực

thuộc Hội đồng quản trị nhằm nâng cao công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị;

cải cách phương thức quản trị điều hành trong toàn hệ thống ngân hàng, tiếp tục

thực hiện tái cấu trúc mơ hình tổ chức; tập trung chỉ đạo quản trị theo hướng chiến

lược thống nhất, kiểm soát tập trung nhưng phân cấp ra quyết định. Tăng cường

năng lực điều hành hệ thống của các cấp quản trị Hội sở; cải thiện mơ hình tổ chức

bộ máy, phương thức quản trị phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và tốc độ phát

triển của Eximbank.

4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP XNK

Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

Từ định hướng phát triển của Eximbank nói chung và Exim bank Ba Đình

nói riêng, căn cứ các kết quả nghiên cứu, đánh giá các hạn chế trong phát triển dịch

vụ NHBL tại Eximbank Ba Đình, và nguyên nhân tác giả đề xuất một số giải pháp

phát triển dịch vụ NHBL tại Eximbank Ba Đình như sau:

4.2.1. Nhóm giải pháp về công nghệ thông tin

Từ việc đánh giá thực trạng hạ tầng cơng nghệ thơng tin, hệ thống phòng

giao dịch của Eximbank Ba Đình, trên cơ sở phân tích hồi quy sự ảnh hưởng của

nhân tố công nghệ thông tin tại chương 3, để tăng cường phát triển dịch vụ NHBL,

Eximbank Ba Đình cần thực hiện một số giải pháp về công nghệ thông tin như sau:

Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng cơng

nghệ tiến tiến, trong thời gian tới, Eximbank nói chung và Eximbank Ba Đình nói

riêng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trọng tâm trong Chương trình phát

triển cơng nghệ thơng tin nhằm đáp ứng u cầu của chiến lược phát triển kinh

doanh giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến 2020, cụ thể như sau:

- Dự án thay thế corebank: đã triển khai xong công tác tổ chức đấu thầu dự

án. Việc lựa chọn giải pháp Corebanking hàng đầu thế giới là cơ hội để Eximbank90tận dụng thế mạnh của giải pháp Corebanking để triển khai các dịch vụ ngân hàng

hiện đại, tạo sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ, rút ngắn thời gian triển khai sản

phẩm ra thị trường, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, nâng cao vị trí cạnh tranh.

Ngồi ra, việc triển khai hệ thống Corebanking mới sẽ xây dựng nền tảng

vững chắc, là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống cơng nghệ thơng tin, chuyển đổi mơ

hình hệ thống công nghệ thông tin hiện tại sang mô hình hệ thống cơng nghệ thơng

tin mới với nền tảng kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ, bền vững để

hướng tới mục tiêu tạo sự đột phá về công nghệ, đáp ứng tốt và là động lực hỗ trợ

cho yêu cầuphát triển kinh doanh của ngân hàng;

- Tiếp tục rà sốt và thiết lập chính sách bảo mật đối với các hệ thống giao

dịch như: thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá lỗ hổng, điểm yếu kỹ thuật của hệ

thống Internet Banking và Mobile Banking để đảm bảo an toàn bảo mật, tạo sự an

tâm cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ eBanking của Eximbank;

- Hồn thiện cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa quy trình nội bộ liên quan đến hệ

thống cơng nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao tính

minh bạch trong các hoạt động quản lý hệ thống công nghệ thông tin của Eximbank.

Những thành tựu đạt được của hệ thống công nghệ thông tin trong năm 2014 là tiền

đề tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ năm 2015 đến

năm 2020 và góp phần vào hoạt động kinh doanh theo chiến lược chung của tồn

Ngân hàng.

4.2.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực

Trong nền kinh tế thị trường việc cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ chỉ là

một mặt của vấn đề. Vấn đề quan trọng, cốt lõi của hoạt động cạnh tranh có ý nghĩa

sống còn đối với hoạt động của ngân hàng đó là cạnh tranh con người, cạnh tranh

bằng trí tuệ. Do đó, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực luôn là vấn đề cần được ban

lãnh đạo Eximbank quan tâm.

Từ việc đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, thời gian, thủ tục giao dịch, thái

độ giao tiếp với khách hàng, trên cơ sở phân tích hồi quy sự ảnh hưởng của nhân tố91nguồn nhân lực tại chương 3, để tăng cường phát triển dịch vụ NHBL, Eximbank

Ba Đình cần thực hiện một số giải pháp về nguồn nhân lực như sau:

Eximbank Ba Đình cần triển khai các chương trình, hoạt động đào tạo nhằm

mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng – nghiệp vụ của cán bộ nhân viên,

cập nhật những kiến thức mới về ngân hàng hiện đại, những kinh nghiệm về quản

trị điều hành của quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với lĩnh vực hoạt

động ngân hàng.

Có hệ thống đào tạo khoa học, chặt chẽ, bài bàn, có nhiều cấp độ đào tạo phù

hợp ở những trình độ khác nhau như: Đào tạo cán bộ quản lý các cấp, đào tạo nhân

viên nghiệp vụ, đào tạo nhân viên mới.

Bên cạnh đó, Eximbank Ba Đình cần khuyến khích và động viên cán bộ nhân

viên tự đào tạo, cử đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ kỹ năng – nghiệp vụ theo

nhiều hình thức như: cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài

hạn trong và ngoài nước do các Viện, Trường, đối tác chiến lược tổ chức. Hỗ trợ

một phần học phí và tạo điều kiện về mặt thời gian cho cán bộ nhân viên tham gia

các khóa đào tạo sau đại học, văn bằng 2 liên quan đến chuyên môn.

Trong thời gian tới, hoạt động đào tạo của Eximbank cần tiếp tục hướng đến

mục tiêu đào tạo Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch dự bị, đào tạo cán bộ lãnh

đạo phòng nghiệp vụ Chi nhánh, đào tạo cán bộ bán hàng chuyên sâu nhằm nâng

cao trình độ kỹ năng - nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tạo nguồn cán bộ kế thừa.

Bên cạnh đó, còn tận dụng sự hỗ trợ của SMBC trong hoạt động đào tạo nhằm học

hỏi, nắm bắt những kỹ năng – nghiệp vụ của ngân hàng hiện đại để phục vụ cho

hoạt động và phát triển của Eximbank trong tương lai.

4.2.3. Nhóm giải pháp về sản phẩm

Từ việc đánh giá thực trạng sản phẩm dịch vụ và quy mô hoạt động, số lượng

khách hàng sử dụng dịch vụ, trên cơ sở phân tích hồi quy sự ảnh hưởng của nhân tố

sản phẩm tín dụng và chính sách khuyến mãi tại chương 3, để tăng cường phát triển

dịch vụ NHBL, Eximbank Ba Đình cần thực hiện một số giải pháp về sản phẩm như

sau:92Eximbank Ba Đình cần quan tâm, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ tín

dụng bán lẻ: Xây dựng các quy trình sản phẩm thân thiện với khách hàng theo

hướng giảm thiểu thủ tục và rút gọn thời gian giao dịch của khách hàng; Nâng cao

việc khai thác, sử dụng hệ thống IT về quản lý quan hệ khách hàng để phục vụ tốt

hơn các nhu cầu hiện có và khai thác phục vụ nhu cầu mới của khách hàng; Tổ chức

đội ngũ cán bộ bán hàng chất lượng, tư vấn thoả mãn các yêu cầu sản phẩm, dịch vụ

tín dụng bán lẻ cho khách hàng và am hiểu các sản phẩm bán lẻ nói chung để tư vấn

và bán chéo sản phẩm cho khách hàng.

Xây dựng các sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với từng phân khúc thị

trường (khách hàng, vùng, miền); Xây dựng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu

mới của khách hàng và sự phát triển của thị trường từng thời kỳ. Đẩy mạnh phát

triển tín dụng nhà ở, phát triển các sản phẩm tín dụng nhà ở gắn với các giải pháp

tài chính trọn gói và dài hạn thơng qua việc liên kết với các chủ đầu tư là các công

ty kinh doanh bất động sản, xây dựng. Đẩy mạnh phát triển tín dụng phục vụ sản

xuất kinh doanh: Xây dựng chính sách đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh; Tập

trung cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các khách hàng kinh doanh trong các lĩnh

vực liên quan đến xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến, xây

dựng…

4.2.4. Nhóm giải pháp về Phát triển mạng lưới

Để phát triển, nâng cáo chất lượng các dịch vụ bán lẻ của mình trong thời

gian tới, trên cơ sở các thành quả đạt được, Eximbank Ba Đình cần chú ý phát triển

đồng bộ cả 4 hoạt động:

- Thị trường: Xác định thị trường tiềm năng là khối dân doanh - ngoài quốc

doanh, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả các cơng ty cổ

phần, cơng ty TNHH).

Ngồi ra, khách hàng cá nhân là khách hàng to lớn và lâu dài của dịch vụ bán

lẻ. Chú ý tới khách hàng trẻ tiềm năng trong độ tuổi 21-29 (65% dân số Việt Nam

có độ tuổi dưới 30) vì tính năng động trong tiếp cận sản phẩm và tính sẵn sàng sử

dụng DVNH, mặc dù Việt Nam mới có khoảng 10% dân số tham gia vào thị trường

ngân hàng bán lẻ.93- Kênh phân phối: Chú trọng thật sự vào kênh phân phối điện tử qua việc ứng

dụng công nghệ (internet/phone/sms banking), mặc dù việc này đòi hỏi chi phí cao

từ ban đầu. Hiện nay, số người dân Việt Nam sử dụng Inernet ngày càng tăng, năm

2008 con số này lên tới 22 triệu người, việc sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

ngày càng phát triển. Nhiều hoạt động quản lý hành chính như hải quan điện tử,

thuế điện tử, đấu thầu điện tử… đang được triển khai rộng. Nhiều doanh nghiệp

công nghệ thông tin phát triển nhanh ở Việt nam như FPT, công ty Fujitsu Việt

Nam…, tạo điều kiện cho các NHTM phát triển kênh phân phối này. Các chi phí

cao trong việc mở rộng thị trường có thể được giải quyết một phần với việc phối

hợp với công ty viễn thông khi sử dụng kênh phân phối điện tử.

Cùng với kênh phân phối mới này là vấn đề bảo mật và an tồn, vì đây là rủi

ro của DVNH và vấn đề chuyên viên kỹ thuật để bảo hành cơng nghệ. Trên thực tế,

có những ngân hàng sở hữu corebanking hàng chục triệu USD nhưng DVNH điện

tử chủ yếu là truy vấn thông tin, chưa cung cấp dịch vụ giao tiếp và giao dịch, gây

lãng phí cơng nghệ.

- Dịch vụ: Chú trọng phát triển các dịch vụ trên nền tảng công nghệ

internet/phone/sms banking) và liên kết (ngân hàng - bảo hiểm, ngân hàng - chứng

khoán…) bên cạnh việc phát triển các sản phẩm ngân hàng bán lẻ khác,

- Chi phí: Việc ứng dụng cơng nghệ và phát triển dịch vụ bán lẻ nói chung

cần đến chi phí lớn, việc áp dụng các DVNH điện tử đòi hỏi chi phí hồ mạng trong

kết nối với các ngân hàng nước ngồi. Ví dụ: mua 1 phơi thẻ chip cao gấp 5 lần 1

phơi thẻ từ (chi phí cho thẻ từ ít nhất 330.000đ/thẻ). Vốn bình quân trang bị cho mỗi

máy ATM từ 10.000USD-13.000 USD kể cả chi phí bảo hành và duy tu kỹ thuật.

Nhưng đây là hoạt động mà NHTM phải thực hiện sớm theo chiến lược của mình để

giữ gìn và mở rộng khách hàng.

4.2.5. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh Marketing

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế

giới và trong khu vực, hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước ngày càng không

ngừng mở rộng hoạt động, môi trường kinh doanh ngân hàng trở nên có tính cạnh94tranh mạnh mẽ. Chính vì vậy, Eximbank cần đẩy mạnh cơng tác quảng bá các giá trị

của Eximbank, xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh theo hướng bền vững,

khơng ngừng nâng cao vị thế của Eximbank trên thị trường.

Để thực hiện được mục tiêu này Eximbank phải chú trọng một số hoạt động

cụ thể như:

+ Chuẩn hóa lại tồn bộ những giá trị cốt lõi của thương hiệu Eximbank (tầm

nhìn, sứ mạng). Trên cơ sở đó, quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ nhân viên

trong toàn hệ thống hiểu, ghi nhớ và thực thi một cách nghiêm túc. Đó cũng là nền

tảng để phác họa với công chúng về một Eximbank khác biệt với các ngân hàng, các

định chế tài chính khác.

+ Thực hiện truyền thơng nhất qn để tạo sức mạnh cộng hưởng. Thường

xuyên truyền thông tới công chúng trên phạm vi cả nước. Các nội dung truyền

thông phải thiết thực gắn với lợi ích và mối quan tâm của khách hàng của cộng

đồng. Các hình thức truyền thơng đa dạng, hấp dẫn. Thơng điệp và hình ảnh truyền

thơng thống nhất trong tồn hệ thống. Đặc biệt truyền thông các sản phẩm dịch vụ

NHBB và NHBL của các đơn vị thành viên cần thống nhất với thương hiệu chung.

+ Triển khai áp dụng bộ nhận diện thương hiệu một cách đồng bộ, triệt để.

Trước mắt tập trung vào một số cấu phần bên ngoài như biển thương hiệu, biển tên,

biển logo, đồng phục…

+ Áp dụng cơ chế cung cấp và chuyển tải thông tin một cách thông suốt từ

chi nhánh về hội sở chính và ngược lại; từ Eximbank ra ngoài và ngược lại; đảm

bảo hạn chế thấp nhất những thông tin xấu ảnh hưởng tiêu cực đến úy tín, vị thế của

Eximbank.

+ Phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả cơng tác an sinh xã hội,

vì cộng đồng. Trên cơ sở đó, lựa chọn các địa phương tiêu biểu triển khai áp dụng

các hình thức truyền thông hiệu quả.

+ Đẩy mạnh hoạt động truyền thơng nội bộ bằng các biện pháp: Đa dạng hóa

hình thức, nội dung; lựa chọn chủ đề thiết thực, gần gủi với cuộc sống của mỗi

người lao động Eximbank; bản tin nội bộ phải thực sự hấp dẫn. Công tác truyền95thông nội bộ phải được quan tâm và tiếp nối thông qua lãnh đạo các đơn vị thành

viên để phát huy sức mạnh của mỗi người lao động. Hơn ai hết mỗi người lao động

phải thấu hiểu những giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh, sự khác biệt… của thương

hiệu mà người đó đang phụng sự, để mỗi người lao động trở thành “sứ giả thương

hiệu Eximbank”.

+ Đưa chiến lược quảng bá thương hiệu vào chiến lược kinh doanh. Sử dụng

những tiến bộ mới nhất về công nghệ thông tin để quảng bá thương hiệu. Đồng thời,

mở rộng phạm vi quảng bá thương hiệu Eximbank cả ở trong nước và ngoài nước.

+ Gắn kết để cộng hưởng, gia tăng sức mạnh thương hiệu giữa thương hiệu

Eximbank với các thương hiệu nhánh (các công ty trực thuộc); giữa thương hiệu

Eximbank ở trong nước và trong khu vực Đông Nam Á và một số nước có hiện diện

thương mại của Eximbank.96KẾT LUẬN

Với mục đích nghiên cứu của luận án là tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá

thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, từ đó, nhằm góp phần

nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank Ba Đình trong tiến trình hội nhập, luận

văn đã tập trung giải quyết một số nội dung như sau:

Một là, trình bày cơ sở lý luận liên quan đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua

các khái niệm, đặc điểm, vai trò và các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cụ thể. Đồng thời

luận văn cũng đưa ra khái niệm và những luận cứ về sự cần thiết phát triển dịch vụ

ngân hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, luận văn đi vào phân tích những nhân tố tác động

đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM để thấy được tầm quan trọng

của từng nhân tố. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng

được tác giả phân tích ở 2 khía cạnh chỉ tiêu chí định tính và định lượng, và một số

bài học kinh nghiệm được rút ra trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn

và bán lẻ cho các NHTM tại Việt Nam.

Hai là, luận văn đã đưa ra những giới thiệu khái quát chung về Eximbank

nói chung và Eximbank Ba Đình nói riêng, phân tích đặc điểm hoạt động kinh

doanh của Eximbank Ba Đình, những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân

hàng bán lẻ tại Eximbank Ba Đình. Sau đó luận văn đi vào phân tích thực trạng phát

triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Eximbank Ba Đình giai đoạn 2013 – 2015.

Thơng qua phân tích thực trạng hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ,

tác giả đã ghi nhận những kết quả mà Eximbank Ba Đình đã đạt được sau một thời

gian dài đổi mới và phát triển. Đồng thời, luận án cũng nêu lên những tồn tại cần

khắc phục trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Eximbank Ba Đình.

Những tồn tại đó có ngun nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ

Eximbank Ba Đình. Những nguyên nhân này là cơ sở cho định hướng, chiến lược

và giải pháp cụ thể ở chương 3 để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ góp phần

nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank Ba Đình trong giai đoạn hội nhập.97Ba là, để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán

lẻ tại Eximbank Ba Đình, căn cứ định hướng phát triển của Eximbank nói chung và

định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng nói riêng. Dựa vào những tồn tại đã được

tác giả phân tích ở chương 3, tác giả đã đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ

ngân hàng bán lẻ tại Eximbank Ba Đình.

Khi những giải pháp nêu trên được triển khai một cách đồng bộ và theo một

lộ trình hợp lý, vững chắc sẽ góp phần giúp Eximbank Ba Đình phát triển dịch vụ

ngân hàng bán lẻ, phấn đấu trở thành ngân hàng có dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiên

tiến, hiệu quả và được nhiều khách hàng tín nhiệm trong khu vực.98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×