Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)- CHI NHÁNH BA ĐÌNH

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)- CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau 12 năm phát triển Eximbank chi nhánh Ba Đình đã có mạng lưới hoạt

động rộng rải khắp Hà Nội. Hiện tại, trụ sở chính của chi nhánh đặt tại tầng 1 và 2,

Tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Cơng, Quận Ba Đình, TP Hà Nội và

7 phòng giao dịch: PGD Hàng Bơng, PGD Trung n, PGD Cửa Đông, PGD Trần

Duy Hưng, PGD Thăng Long, PGD Trung Hòa. Eximbank Ba Đình cung cấp đầy

đủ các dịch vụ của một ngân hàng tầm cỡ đối với khách hàng. Trong những năm

gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt nam nói

riêng bị ảnh hưởng từ khủng khoảng nền kinh tế tồn cầu, hoạt động kinh doanh

của NH gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh

đạo và tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh, đã đưa hoạt động kinh doanh của ngân

hàng phát triển khả quan và đạt lợi nhuận cao.

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu sơ đồ tổ chức của Eximbank – Chi nhánh Ba ĐìnhHoạt động kinh doanh của Chi nhánh về cơ bản gồm các lĩnh vực như sau:56 Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư, thực hiện thu hộ ngân sách Nhà

nước

 Nghiệp vụ tín dụng: Cung cấp các sản phẩm tín dụng (cho vay, mở L/C, chiết

khấu, bảo lãnh) phục vụ đầu tư phát triển, tài trợ trung dài hạn theo các dự án, tài trợ

ngắn hạn các thành phần kinh tế.

 Thực hiện các hoạt động thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế.

 Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh và một số nghiệp vụ khác.

3.1.2. Tình hình hoạt động của Eximbank- Chi nhánh Ba Đình

3.1.2.1. Hoạt động huy động vốn

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, huy động vốn được

xem là một trong những khâu trọng yếu. Ngân hàng nào có tiềm lực về vốn lớn thì

khả năng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh càng lớn, là tiền đề để đa dạng các

loại hình dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong những năm qua, Chi nhánh đã sử dụng nhiều hình thức huy động vốn

từ tiền gửi thanh toán và gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức với nhiều sản phẩm

phong phú đa dạng như Combo tài khoản thanh toán, tiền gửi E-Favor, tiết kiệm

Trường Phát Lộc, tiết kiệm Phúc Bảo An….. và kết quả đạt được như sau:

Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của Eximbank – Chi nhánh Ba Đình

giai đoạn 2012 đến 30/06/2015

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Tổng nguồn vốn huy

động tại CN

+ Theo nguồn huy động

Từ dân cư

Từ tổ chức

+ Theo kỳ hạn

< 12 tháng

≥ 12 tháng

+ Theo loại tiền tệ

VND2012Tỷ

lệ1,120

1,120

562

558

1,120

762

358

1,120

8052013Tỷ

lệ1,241

100%

50%

50%

100%

68%

32%

100%

72%1,241

774

467

1,241

894

347

1,241

99357100%

62%

38%

100%

72%

28%

100%

80%2014Tỷ

lệ30/06/

20151,311100%1,4051,311

810

501

1,311

908

403

1,311

905100%

62%

38%

100%

69%

31%

100%

69%1,405

731

674

1,405

773

632

1,405

857Tỷ lệ100%

52%

48%

100%

55%

45%

100%

61%Chỉ tiêu2012Tỷ

lệ2013Tỷ

lệ2014Tỷ

lệ30/06/

2015Tỷ lệNgoại tệ quy đổi

+ Theo hình thức huy31528%24820%40631%54839%1,120100%1,241100%1,311100%1,405100%53748%34228%44634%41%17916%85569%49538%576

70340436%444%37028%1269%động

Tiết kiệm

Kỳ phiếu

Trái phiếu

Chứng chỉ tiền gửi

Tiền gửi thanh tốn

Tiền gửi có kỳ hạn của

TCKT50%( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh hàng năm)Trong thời gian qua, huy động vốn của Eximbank – Chi nhánh Ba Đình có sự

tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2012, tổng huy động vốn là 1.120 tỷ đồng. Năm

2013, huy động vốn tăng 121 tỷ đồng, đạt 1.241 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/06/2015,

số huy động vốn tiếp tục được gia tăng và đạt mức 1.405 tỷ đồng.

Trong cơ cấu huy động vốn, huy động vốn từ dân cư chiếm tỷ trọng cao hơn

so với huy động từ các tổ chức kinh tế, bình quân thời gian từ 2012 đến 30/06/2015

chiếm tỷ trọng 57%. Kỳ hạn huy động vốn với thời hạn ngắn hạn <12 tháng cũng

chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu nguồn huy động, bình quân giai đoạn

nghiên cứu chiếm tỷ trọng là 66%. Các hình thức huy động tập trung ở một số sản

phẩm phân loại thành tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiền gửi thanh tốn và tiền gửi có kỳ

hạn của các tổ chức kinh tế.

Sự gia tăng huy động vốn trong thời gian qua là một sự cố gắng, nỗ lực của

tập thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo Chi nhánh. Các sản phẩm huy động được

áp dụng khá linh hoạt, đa dạng và phong phú như:

- Các sản phẩm huy động vốn dân cư: Tiền gửi thanh toán (Combo tiết kiệm

thanh toán, Tiền gửi E-Favor, tiền gửi thanh tốn khơng kỳ hạn ….), Tiền gửi tiết

kiệm (Gửi tiền càng dài, lãi suất càng cao lên đến 7%/năm; Khuyến mại lớn cùng

Eximbank; Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; Tiết kiệm Eximbank VIP; Tiết kiệm

Trường Phát Lộc; Tiết kiệm Online; Tiết kiệm Phúc Bảo An; Tiết kiệm Trường Phát

Lộc…..)58- Các sản phẩm huy động vốn từ các TCKT: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi lãi

suất ưu đãi, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi qua đêm, tiền gửi tích lũy, tiền gửi kỳ hạn tự

chọn, tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thang, ….’

3.1.2.2. Hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay giữ một vai trò hết sức quan trọng và đem lại nguồn thu

nhập lớn cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, đây là cũng hoạt động tiềm ẩn

nhiều rủi ro gây tổn thất đối với các Ngân hàng. Tình hình hoạt động cho vay của

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Ba Đình từ

2012 đến 30/06/2015 như sau:

Bảng 3.2. Tình hình cho vay của Eximbank – Chi nhánh Ba Đình giai

đoạn 2012 đến 30/06/2015

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Dư nợ tại Chi nhánh

+ Ngắn hạn

VND

Ngoại tệ quy đổi

+ Trung dài hạn

VND

Ngoại tệ quy đổi

Phân loại theo thành

phần kinh tế

Tổ chức kinh tế

Cá nhân, hộ gia đình

Nợ quá hạn

0-10 ngày

10-90 ngày

90-180 ngày

180-360 ngày

>360 ngày

Phân nhóm theo TT02 (*)

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 52012Tỷ lệ2013Tỷ lệ2014665.00

412.30

181.41

230.89

252.70

141.51

111.19100%

62%

44%

56%

61%

56%

44%831.00

558.62

343.36

215.25

272.38

160.43

111.95100%

67%

61%

39%

49%

59%

41%782.00

531.76

296.57

235.19

250.24

162.70

87.54100%

68%

56%

44%

47%

65%

35%755.00

551.15

317.10

234.05

203.85

166.10

37.75665.00100%831.00100%782.00100%755.00299.25

365.75

30.54

13.97

11.31

5.27

665.00

419.00

229.43

11.31

5.27

-45%

55%

5%390.57

440.43

39.08

12.47

15.12

11.49

831.00

594.97

209.41

15.12

11.49

-59%

66%

6%406.64

375.36

52.22

14.70

15.72

21.80

782.00

587.93

170.46

15.72

7.90

-61%

56%

8%407.70

347.30

29.37

15.18

7.55

6.64

755.00

573.80

165.35

14.19

1.66

-100%

63%

35%

2%

1%100%

89%

31%

2%

2%Tỷ lệ 30/06/2015100%

88%

26%

2%

1%( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh hàng năm)59Tổng dư nợ của Chi nhánh các năm qua duy trì ổn định, chiếm tỷ trọng bình

quân 60% so với tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên hoạt động cho vay của Chi

nhánh thời gian qua vẫn tiềm ẩn những rủi ro tín dụng, thể hiện trong cơ cấu Nhóm

nợ và Nợ quá hạn.

Trong giai đoạn từ 2012 đến 30/06/2015, dư nợ được duy trì ổn định qua các

năm. Năm 2012, dư nợ tại thời điểm cuối năm là 665 tỷ đồng, năm 2013 tăng 166 tỷ

so với 2012 đạt 831 tỷ, nhưng dư nợ lại giảm giần từ năm 2014 đến thời điểm

30/06/2015 (755 tỷ đồng). Trong cơ cấu dư nợ tại Chi nhánh, dư nợ ngắn hạn chiếm

tỷ trọng lớn hơn so với dư nợ trung dài hạn. Đối với cơ cấu theo thành phần kinh tế,

dư nợ cho vay được phân chia tương đối đồng đều giữa cá nhân hộ gia đình và các

tổ chức kinh tế.

Biểu đồ 3.1. Nợ quá hạn tại Eximbank – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn từ

2012 đến 30/06/2015( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh hàng năm)Đối với nợ quá hạn, trong thời gian qua tại Chi nhánh vẫn thường xuyên phát

sinh các khoản vay quá hạn. Năm 2012, tổng dư nợ quá hạn là 30,54 tỷ đồng, chiếm

tỷ trọng 4,59% tổng dư nợ. Năm 2013, tổng dư nợ quá hạn có sự gia tăng, dư cho

vay quá hạn thời điểm 31/12/2013 là 39,08%, năm 2014 dư nợ quá hạn gia tăng đột60xuất ở mức 52,22 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/06/2015 bằng nỗ lực, đoàn

kết áp dụng các biện pháp xử lý kiểm sốt chặt chẽ đã góp phần giảm dư nợ quá hạn

về mức 29,37 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động,

Eximbank Chi nhánh Ba Đình cần tiếp tục nỗ lực giảm dư nợ quá hạn cũng như nợ

xấu tại Chi nhánh.

3.1.2.3. Hoạt động dịch vụ

Bên cạnh hai mảng hoạt động quan trọng là huy động vốn và sử dụng vốn (cho

vay), ngày nay, các Ngân hàng thương mại cũng đẩy mạnh phát triển các hoạt động

khác đem lại lợi nhuận đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

của Chi nhánh trong thời gian qua

Các sản phẩm dịch vụ đang được Chi nhánh đẩy mạnh cung cấp và đem lại

những đóng góp quan trọng về mặt lợi nhuận như: dịch vụ thanh tốn trong và

ngồi nước, kinh doanh ngoại tệ, thẻ, bảo lãnh, E- banking….

Bảng 3.3. Thu phí hoạt động dịch vụ của Eximbank – Chi nhánh Ba

Đình từ 2012 đến 30/06/2015

Đơn vị: triệu đồng100

%201

30/06/

Tỷ lệ

4

2015

100

601

300

%Tỷ

lệ

100

%16228%15926%7926%13%13223%12621%6622%24643%22639%25242%10535%11220%6311%6310%4916%Chỉ tiêu2012Tỷ lệThu dịch vụ ròng568100

%58313424%76Hoạt động thanh tốn

quốc tế

Hoạt động kinh doanh

ngoại tệ

Hoạt động bảo lãnh

Hoạt động thanh toán

trong nước và các dịch

vụ khác ( ebanking, dịch

vụ thu họ, chi hộ lương,

nghiệp vụ ngân quỹ)2013 Tỷ lệ(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh hàng năm)Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác của Chi nhánh được duy trì ổn định

qua các năm, sự gia tăng tương đối thấp. Năm 2012, tổng thu phí từ các hoạt động

dịch vụ ròng là 568 triệu đồng, năm 2013: 583 triệu đồng, năm 2014 tăng nhẹ 1861triệu đồng, đạt 601 triệu đồng. Đến 30/06/2015, tổng thu dịch vụ ròng của Chi

nhánh Ba Đình đạt 300 triệu đồng.

Trong cơ cấu các khoản thu trên, các hoạt động mang lại nguồn thu phí tương

đối cao là hoạt động bảo lãnh, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. Các sản

phẩm dịch vụ gia tăng được Chi nhánh cung cấp khá phong phú đa dạng. Hoạt động

bảo lãnh bao gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hoàn

trả tiền tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, … Các hoạt động dịch vụ khác được cung cấp

dưới nhiều hình thức cho cả đối tượng khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế

như: Thanh toán theo phương thức CAD, dịch vụ thanh toán UPAS-L/C trả chậm

thanh toán ngay, Bao thanh toán xuất – nhập khẩu, Thanh toán xuất nhập khẩu, Giao

dịch hối đoái giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn; chuyển tiền trong nước,

chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, dịch vụ quản lý tiền gửi tập trung, thu hộ

tiền điện nước ….

3.2. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Eximbank Chi nhánh Ba Đình

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Ba

Đình là một trong những chi nhánh có thế mạnh về hoạt động bán lẻ của hệ thống

Eximbank. Do đó, trong thời gian qua Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Chi

nhánh đã nỗ lực, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và đã đạt được những kết quả

hết sức khả quan. Thực trạng việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của

Eximbank – Chi nhánh Ba Đình được thể hiện qua các chỉ tiêu đánh giá dưới đây.

3.2.1. Các chỉ tiêu định tính:

3.2.1.1. Đa dạng hóa sản phẩm – Tăng tiện ích cho sản phầm

Các loại hình sản phẩm dịch vụ bán lẻ được Eximbank nói chung và

Eximbank Chi nhánh Ba Đình nói riêng cung cấp khá phong phú đa dạng

Có thể phân loại các sản phẩm dịch vụ bán lẻ thành ba nhóm: Các sản phẩm

cấp tín dụng, các sản phẩm huy động vốn, các sản phẩm dịch vụ khác

a/ Các sản phẩm huy động vốn: Bao gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết

kiệm cung cấp dưới 15 sản phẩm, chi tiết bao gồm:62- Tiền gửi thanh tốn khơng kỳ hạn

- Tiền gửi thanh tốn E-Favor: Gói sản phẩm tiền gửi thanh tốn và miễn

phí E-Banking dành cho khách hàng có số dư bình qn trong tài khoản thanh toán

từ 20 triệu đồng/tháng trở lên

- Combo tài khồn thanh tốn: Gói tài khoản thanh tốn kết hợp ngân hàng

điện tử, thẻ ATM với phí thấp hơn so với sử dụng các dịch vụ riêng lẻ

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Đa dạng kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 60 tháng,

đa dạng hình thức lãnh lãi

- Tiết kiệm 50+: Dành riêng cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên ưu đãi tặng lãi

suất thưởng hoặc tặng bảo hiểm

- Tiết kiệm có kỳ hạn tự chọn: Gửi tiền và chủ động chọn ngày đáo hạn

- Tiết kiệm qua đêm: Linh hoạt kỳ hạn gửi 1 ngày

- Tiền gửi Call 48 giờ: Linh hoạt kỳ hạn gửi 2 ngày

- Tiết kiệm Eximbank VIP: Dành riêng cho khách hàng VIP của Eximbank,

Ưu đãi lãi suất, phí giao dịch

- Tiết kiệm Trường Phát Lộc: Gửi tiền dài hạn 24 tháng, 36 tháng Lãi suất

gửi tiền cao, ưu đãi lãi suất vay

- Tiết kiệm Online: Tiền gửi trên Internet, Mobile Banking

- Tiết kiệm Phúc Bảo An: Tiết kiệm tặng kèm bảo hiểm nhân thọ

- Tiết kiệm cho con yêu: Tiết kiệm của cha mẹ dành riêng cho con

- Tiết kiệm tích lũy tiền lương: Tiết kiệm cho cán bộ nhân viên nhận lương

- Tiết kiệm gửi góp: Hiện thực hóa ước mơ từ số tiền tích góp nhỏ

b/ Các sản phẩm cấp tín dụng:Để cung cấp một cách đa dạng, đồng bộ và

chun nghiệp hóa các sản phẩm cấp tín dụng đối với hoạt động bán lẻ. Eximbank

Chi nhánh Ba Đình cung cấp một danh mục các sản phẩm cho vay dưới nhiều hình

thức, bao gồm:

- Cho vay trung – dài hạn lãi suất 10%/năm: là giải pháp hỗ trợ tài chính tối ưu

đáp ứng nhu cầu mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà, mua ô tô và các nhu cầu tiêu

dùng khác của Quý khách63- Cho vay tiêu dùng lãi suất 8%/năm

- Cho vay VND lãi suất 9%/năm

- Cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà

- Cho vay hỗ trợ tiểu thương

- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá

- Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán

- Cho vay chứng khoán ngày T

- Cho vay du học

- Cho vay mua xe ô tô

- Cho vay ưu đãi mua ô tô tại các đại lý THACO

- Cho vay cán bộ nhân viên không tài sản đảm bảo

Cho vay là một trong những sản phẩm bán lẻ quan trọng nhất, được các Ngân

hàng bán lẻ đẩy mạnh phát triển. Đây cũng là sản phẩm mang lại nguồn thu nhập

cao nhất trong các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng. Tuy nhiên, như đã đề

cập đến ở những phần trên, hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn những rủi ro dẫn đến

tổn thất lớn cho Ngân hàng.

c/ Các sản phẩm dịch vụ khác: Bên cạnh các hoạt động huy động vốn và cho

vay truyền thống, Eximbank Chi nhánh Ba Đình cũng cung cấp danh mục các sản

phẩm bán lẻ khác hết sức phong phú đa dạng, bao gồm: Chuyển tiền trong và ngoài

nước, kinh doanh và giữ hộ vàng, ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn, …

Như đã phân tích ở các phần trên có thể thấy các sản phẩm Ngân hàng bán lẻ

được Eximbank nói riêng và Eximbank Chi nhánh Ba Đình nói riêng cung cấp khá

đa dạng phong phú, các sản phẩm bán lẻ đã được gia tăng tiện ích, đáp ứng nhu cầu

phù hợp với thực tế của nhiều đối tượng khách hàng.

3.2.1.2. Mức độ đáp ứng nhu cầu của Khách hàng

Qua việc phân tích mức độ đa dạng hóa sản phẩm, tăng tiện ích cho sản phẩm

ở mục trên cũng như quá trình tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh, có thể thấy Eximbank

Chi nhánh Ba Đình đã đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng đối

với các sản phẩm bán lẻ.64Với tiêu chí phục vụ khách hàng nhanh chóng chính xác, thời gian qua

Eximbank Chi nhánh Ba Đình ln được khách hàng đánh giá cao. Đội ngũ nhân

viên có trình độ, thái độ phục vụ nhiệt tình chu đáo đã góp phần xây dựng thương

hiệu Eximbank nói riêng và Eximbank Ba Đình nói riêng.

Với việc bố trí bộ phận CSR tại sảnh trụ sở chính, các phòng giao dịch với

biên chế từ 1-2 cán bộ hướng dẫn nhiệt tình chu đáo với khách hàng, đã góp phần

đơn giản hóa các thủ tục, thời gian xử lý phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính

xác.

Mức độ đáp ứng sẽ được cụ thể hóa một cách chi tiết qua các chỉ tiêu định

lượng được phân tích dưới đây qua những con số về mức độ gia tăng số lượng

khách hàng, doanh số giao dịch, tỷ trọng sử dụng dịch vụ, v.v...

3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng:

3.2.2.1. Mức độ gia tăng doanh số và thu nhập cho Chi nhánh Ba Đình

Chỉ tiêu định lượng đầu tiên và quan trọng nhất đánh giá sự phát triển của hoạt

động Ngân hàng bán lẻ là doanh số và thu nhập. Tác giả sẽ đi phân tích chỉ tiêu

doanh số đối với từng mảng hoạt động chi tiết của Chi nhánh.

a/ Sự gia tăng huy động vốn và cho vay

Về huy động vốn:

Trên cơ sở cung cấp đồng bộ các sản phẩm dịch vụ trên, huy động vốn từ đối

tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình đạt được những kết quả nhất định.65Bảng 3.4. Huy động vốn dân cư tại Eximbank – Chi nhánh Ba Đình

giai đoạn từ 2012 đến 30/06/2015

Đơn vị: tỷ đồngChỉ tiêu2012Tỷ lệ2013Tỷ lệ2014Tỷ lệ30/06/

Tỷ lệ

2015Tổng nguồn vốn huy

562

774

810

731

động từ dân cư

+ Theo kỳ hạn

562 100% 774 100% 810 100% 731 100%

< 12 tháng

455 81%

501

65%

554

68% 514

70%

≥ 12 tháng

107 19%

273

35%

256

32% 217

30%

+ Theo loại tiền tệ

562

774

810

731

VND

500 89%

542

70%

549

68% 554

76%

Ngoại tệ quy đổi

62

11%

232

30%

261

32% 177

24%

+ Theo sản phẩm huy

562 100% 774 100% 810 100% 731 100%

động

Tiền gửi thanh tốn

68

12%

77

10%

81

10%

71

10%

khơng kỳ hạn

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ

354 63%

367

47%

400

49% 451

62%

hạn

Tiết kiệm 50+

19

3%

10

1%

11

1%

22

3%

Tiết kiệm Eximbank VIP 33

6%

38

5%

41

5%

48

7%

Tiết kiệm Trường Phát

8

1%

12

2%

15

2%

17

2%

Lộc

Tiết kiệm cho con yêu

15

3%

18

2%

22

3%

30

4%

Tiết kiệm tích lũy tiền

25

4%

29

4%

24

3%

25

3%

lương

Các sản phẩm huy động

40

7%

223

29%

216

27%

67

9%

khác

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm)

Huy động vốn từ dân cư có xu hướng tăng qua các năm, tuy nhiên có sự giảm

nhẹ vào thời điểm 30/06/2015. Năm 2012, tổng huy động vốn đối với hoạt động bán

lẻ là 562 tỷ đồng, năm 2013 tăng 37,72% so với năm 2012 đạt 774 tỷ đồng. Năm

2014, số dư huy động vốn tiếp tục được gia tăng 36 tỷ đồng so với năm 2013, đạt

810 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn huy động bán lẻ, kỳ hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng

tương đối lớn, bình quân trong thời gian nghiên cứu là 71% tổng nguồn vốn huy66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)- CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×