Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾVŨ QUỲNH LOANTHU HóT Vµ Sư DơNG ODA ë VIƯT NAM

GIAI ĐOạN 2010 - 2015: THựC TRạNG Và

GIảI PHáP

Chuyờn ngnh : Quản lý Kinh tế

Mã số: 60 34 01LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

XÁC NHẬN CỦA CTHĐXÁC NHẬN CỦA GVHDPGS. TS Phạm Văn DũngPGS.TS Nguyễn Thị Kim ChiHà Nội - Năm 2015MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................................i

DANH MỤC CÁC BẢNG..............................................................................ii

DANH MỤC CÁC HÌNH...............................................................................ii

MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................1

2. Tình hình nghiên cứu..................................................................................2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................5

3.1. Mục đích nghiên cứu..................................................................................5

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.............................................................6

5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................6

6. Kết cấu đề tài...............................................................................................6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ

TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA).................................................8

1.1. Cơ sở lý luận về ODA...............................................................................8

1.1.1. Nguồn gốc...............................................................................................8

1.1.2. Khái niệm................................................................................................8

1.1.3. Các hình thức..........................................................................................9

1.1.4. Phân loại...............................................................................................10

1.1.5 Đặc điểm của ODA...............................................................................13

1.1.6. Vai trò của ODA....................................................................................16

1.2. Cơ sở lý luận về thu hút, quản lý và sử dụng ODA.............................19

1.2.1. Nguyên tắc thu hút, quản lý và sử dụng ODA.......................................19

1.2.2. Quy trình về thu hút, quản lý và sử dụng ODA.....................................20

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút và sử dụng ODA.....................24

1.3. Bài học kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút và sử dụng ODA

.........................................................................................................................26

1.3.1. Kinh nghiệm của các nước....................................................................261.3.2. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thu hút và sử dụng ODA của các nước cho

Việt Nam..........................................................................................................31

Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG

NGUỒN VỐN ODA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015.............32

2.1. Tình hình cam kết, ký kết và giải ngân vốn ODA...............................32

2.1.1.Về cam kết, ký kết hiệp định...................................................................32

2.1.2. Về giải ngân vốn ODA..........................................................................35

2.2. Tác động của ODA đối với Việt Nam....................................................37

2.2.1. Tác động tích cực..................................................................................37

2.2.2. Tác động tiêu cực..................................................................................44

2.3. Đánh giá kết quả thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam..................46

2.3.1. Những mặt đạt được.............................................................................46

2.3.2. Những hạn chế......................................................................................48

2.3.3. Nguyên nhân.........................................................................................49

2.3.4. Những bài học kinh nghiệm..................................................................50

Chương 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ TĂNG CƯỜNG

SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA...................................................................52

3.1. Nhóm giải pháp về chính sách và thể chế.............................................52

3.1.1. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về bản chất của ODA.......................52

3.1.2. Công tác vận động tài trợ ODA phải theo đúng chiến lược thu hút và sử

dụng ODA.......................................................................................................52

3.1.3. Hồn thiện các khn khổ điều phối ODA...........................................53

3.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các dự án ODA.................54

3.1.5. Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý....................................................55

3.2. Nhóm giải pháp thực hiện ODA............................................................55

3.2.1. Đẩy mạnh tốc độ giải ngân................................................................55

3.2.2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án ODA.............................59

3.2.3. Xây dựng hệ thống thông tin hữu hiệu về ODA....................................60

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo và điều phối bố trí cán bộ trong quản lý và

sử dụng ODA...................................................................................................61

3.2.5. Tăng cường quan hệ đối tác và nâng cao hiệu quả viện trợ.................623.2.6. Tìm kiếm các nguồn vốn đối ứng trong các dự án ODA.......................62

KẾT LUẬN....................................................................................................63

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................64

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STTTên đầy đủTên viết tắt1.Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thứcODA2.Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triểnOECD3.Ủy ban Hỗ trợ hợp tác và phát triểnDAC4.Hội đồng tương trợ kinh tếSEV, CMEA5.Tổ chức phi chính phủNGOs6.Quỹ phát triển Liên Hiệp QuốcUNDP7.Quỹ nhi đồng Liên Hiệp QuốcUNICEF8.Liên minh Châu ÂuEU9.Ngân hàng thế giớiWB10.Ngân hàng Phát triển Châu ÁADB11.Quỹ tiền tệ Quốc tếIMF12.Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bảnJBIC13.Tổng sản phẩm quốc nộiGDP14.Bộ tài chínhMOF15.Ủy ban cải cách và phát triển Quốc giaNDRC16.Bộ Kế hoạch và Đầu tưKH&ĐT17.Ban quản lý dự ánBQLDA18.Đang phát triểnĐPTiDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1. Tình hình cam kết, ký kết, giải ngân ODA giai đoạn 1993 -2012

33

Bảng 2.2. Tình hình ký kết các hiệp định ODA tính đến tháng 11/2014............35

Bảng 2.3. Điều kiện vay vốn của một số nhà tài trợ chủ yếu...................................44DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Cam kết của các nhà tài trợ từ năm 2010 – 2012................................32

Hình 2.2. Cơ cấu ODA ký kết theo ngành, lĩnh vực năm 2014...........................34

Hình 2.3. Cam kết, ký kết và giải ngân vốn ODA thời kỳ 2010 - 2014...............36iiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×