Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu Tiếng Việt

Tài liệu Tiếng Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

[13] Đại học Đà Nẵng, 2007. Quản trị chiến lược. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà

Nẵng.

[14] Nguyễn Thị Thanh Hà, 2010. Đặc khu kinh tế Thâm Quyến – Hai tiến trình

phát triển kinh tế từ khi cải cách mở cửa đến nay. Luận văn Thạc sỹ, Trường đại

học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

[15] Hoàng Hồng Hiệp và Nguyễn Thế Tràm, 2007. Hoàn thiện cơ chế quản lý khu

kinh tế mở Chu Lai trong xu thế hội nhập.

[16] Cù Chí Lợi và Hồng Thế Anh, 2008. Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Trung

Quốc: những đột phá và phát triển. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5, trang 318.

[17] Vũ Thị Ngọc Phùng và cộng sự, 2005. Giáo trình Kinh tế Phát triển. Trường

Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kế hoạch và Phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao

động Xã hội.

[18] Đồng Thị Thanh Phương và Nguyễn Ngọc An, 2010. Phương pháp nghiên cứu

khoa học. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động-Xã hội.

[19] Thủ tướng Chính phủ, 2008. Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/09/2008 về

việc Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[20] Thủ tướng Chính phủ, 2011. Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg về việc ban hành

quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[21] Thủ tướng Chính phủ, 2013. Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013

về Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ-Cát

Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 69/2011/QĐ-TTg về

việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải

Phòng.

[22] Tổng cục thống kê, 2013. Niên giám thống kê 2013. Hà Nội: Nhà xuất bản

Thống kê.

[23] Tổng cục thống kê, 2014. Niên giám thống kê tóm tắt 2014. Hà Nội: Nhà xuất

bản Thống kê.

[24] Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, 2014. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ

kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải

pháp năm 2015.98[25] Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, 2014. Báo cáo tình hình kinh tế năm 2014

và triển vọng năm 2015.

[26] Phạm Quang Vinh, 2012. Kinh tế học vĩ mô. Trường Đại học Kinh tế, Đại học

Quốc gia Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Tài liệu Tiếng Anh

[27] Meng Guangwen, 2003. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A

Case Study of Tianjin, People’s Republic of China. Frankfurt, Peter Lang Pubisher.

ISBN: 3631515332.

[28] FIAS, 2008. Special Economic Zones: Performance, lession learned, and

implications for zone development, The Multi donor Investment climate advisory

service of the World bank group.

[29] Douglas Zhihua Zeng, 2010. Building Engine for Growth and Competitiveness

in China Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters.

Washington, the Office of the Publisher, The World Bank.ISBN 978-0-8213-8432-9

[30] Thomas Farole and Gokhan Akinci, 2011. Special Economic Zone Progress,

Emerging Challengers, and Future Directions. Washington, the Office of the

Publisher, The World Bank. ISBN 978-0-8213-8763-4.

Tài liệu đăng tải trên Internet

[31] Asia Briefing Ltd, 2014. Analysis-asias-tax-rates-part-one-corporate-incometax. Avaiable at: [Accessed: 12 April 2015].

[32] Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, 2010. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng.


ID=4183> [Ngày truy cập: 24 tháng 12 năm 2014].

[33] FEZ Planning Office, 2014. Busan-jinhae-fez-overview. Avaiable at:

[Accessed: 05 April

2015].

[34] ILO, 2014. Wages in Asia and the Pacific: Dynamic but uneven progress [pdf].

Avaiable at: [Accessed 22 April 4992015].

[35] Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2008. Văn kiện cơ bản của

WTO. [Ngày truy cập: 19 tháng 4 năm 2015].

[36] Tradingeconomics, 2015. List of Countries by Personal Income Tax Rate.

Avaiable at: [Accessed: 16 March 2015].

[37] Tradingeconomics, 2015. List of Countries by Corporate Tax Rate.

Avaiable at:

[Accessed: 16 March 2015].100PHỤ LỤC

Bảng 1: Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

STTChỉ tiêuI.

1.

1.1.Các chỉ tiêu phản ánh quy mô KKT

Giá trị sản xuất KKT

Quy mô GTSX KKT

- Quy mô GTSX tp Hải Phòng

- So với tổng GTSX tp Hải Phòng

Tốc độ tăng trưởng GTSX KKT

- Tốc độ tăng GTSX KKT

- Tốc độ tăng GTSX tp. Hải Phòng

- Tốc độ tăng trưởng GTSX KKT so với1.2.2.

2.1.tp Hải Phòng

Vốn đầu tư KKT

Tổng giá trị vốn ĐT vào KKT (vốn đăng

ký)

- Lũy kế vốn đăng ký đầu tư

Tổng giá trị vốn ĐT vào KKT (vốn thực

hiện)

- Lũy kế vốn thực hiện

- Tổng VĐT tp. Hải Phòng

- Vốn đầu tư KKT so với tp Hải Phòng

- Tỷ lệ vốn đầu tư vào CNC trong tổngĐơn vị tínhTỷ đồng

Tỷ đồng

%NămNămNămNămNămNămNăm20082009201020112012201320146.792

7.623

9.656

130.166 146.225 173.125

5,2

5,2

5,610.682

214.212

5,013.589 13.666

18.349

255.659 285.670

5,3

4,8 #DIV/0!12,2

12,326,7

18,410,6

23,727,2

19,30,6

11,734,3

13,099,1145,044,7140,74,8263,6795166215701103827418544101134179518613101842122248640103050114390Tỷ đồng3501521287434534298106639170Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

%350

24800

1,41871

27039

5,64745

32178

8,98198

35501

9,712496

37931

11,323159

40096

26,632329%STT

2.2.Chỉ tiêu

VĐT

Tốc độ tăng vốn ĐT vào KKT

- Tốc độ tăng vốn đăng ký đầu tư vào

KKT

- Tốc độ tăng vốn thực hiện đầu tư vào3.

3.1.

3.2.KKT

Lao động KKT

Số lao động đang làm việc trong KKT

Số việc làm mới tạo ra hàng năm trong

KKT

- Tổng số LĐ trên địa bàn tp Hải Phòng

- Số việc làm mới tạo ra hàng năm trên

địa bàn Hải Phòng

- KKT so với số việc làm mới tạo ra của4.5.

6.

II.tp

Khối lượng HH được vận chuyển quaĐơn vị tínhNămNămNămNămNămNămNăm2008200920102011201220132014%/năm-91,7137,2603,0148,498,4-79,2%/năm335,289,020,124,5148,1-14,01,711,682,23,518,8611,10,23-0,030,521,315,352,2497410421059106110941107Nghìn người6,467,617,22,232,4Nghìn người3,60,03,059,516,5119,6

131,6

599,54 1041,05136,6

809,49135,2

762,45Nghìn người1,48Nghìn người

Nghìn người968các cảng thuộc KKT

- Tốc độ tăng kh.lượng HH qua hệ thống

cảng thuộc KKT

Tổng giá trị XNK của KKT

Thu ngân sách từ KKT

Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phátTriệu USD

Tỷ đồng216,4

337,0

871,745 1203,46757,4

1635,45STT7.

8.9.10.11.Chỉ tiêu

triển KKT

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn

KKT

Tỷ lệ sử dụng đất trên tổng diện tích đất

quy hoạch sử dụng

- Đất quy hoạch sử dụng (ha)

- Đất đã sử dụng theo quy hoạch (ha)

Tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp trong

KKT (%)

- DT đất KCN (tổng 8 khu)

- DT đất KCN đã được lấp đầy (tổng 8

khu)

Giá trị XK của KKT so với tổng GTSX

KKT

- Giá trị XK của KKT

- Giá trị XK của tp. Hải Phòng

Tỷ lệ huy động năng lực xếp dỡ của hệ

thốngĐơn vị tính%, lũy kếNămNămNămNămNămNăm20082009201020112012201320144,421,746,638,625,722,528,322.140

18.300

%19,3ha5304ha1026%

Triệu USD

Triệu USD

%cảng biển trên địa bàn KKT

Triệu

- Năng lực xếp dỡ cảng KKT

- Khối lượng xếp dỡ HH của KKTNămtấn/năm

Triệu0,00,20,41,31,83,17,20,0

1509,74,1

1684,38,2

2024,530,6

2318,647,1

2619,694,1

3023,7257,0

3570,3STT12.13.

14.Chỉ tiêu

Tỷ lệ vốn đầu tư vào các ngành CNC

trên địa bàn KKT

- Vốn đầu tư vào ngành CNC trên địaĐơn vị tínhNămNămNămNămNămNămNăm2008200920102011201220132014tấn/năm

Triệu55tấn/nămbàn KKT

Tỷ lệ giá trị công nghệ cao trong tổng

GTSX trên địa bàn KKT

Thu nhập bình quân của lao động làm

việc trong KKT

- Thu nhập TB của tp. Hải Phòng/năm

+ So với thu nhập TB của tp. Hải1000đ/người30.83438.855Phòng

- Thu nhập TB của lao động ĐBSH

+ So với thu nhập TB của vùng ĐBSH

Các chỉ tiêu phản ánh vai trò của KKT38.40044.19750.86845.80552.83160.4448484844,8 #DIV/0!III.15.

16.với vùng lãnh thổ

Tỷ lệ GTSX tạo ra trên địa bàn KKT so

với tổng GTSX của tp. Hải Phòng

- GTSX tp. Hải Phòng

Tỷ lệ Thu NS KKT so với tổng thu NSTỷ đồng

%5,25,25,65,05,3130166

15,1146225

22,4173125

13,2214212

10,3255659

11,9285670

14,317,3STTChỉ tiêuĐơn vị tínhđịa phương

- Thu NS tp. Hải Phòng (chỉ tính thu

nội địa)

Khối lượng hàng hóa xếp dỡ tại các cảng

17.18.

19.Tỷ đồngNămNămNămNămNămNămNăm20082009201020112012201320143967,14638,76149,57392,27328,18400,09450,0trên KKT so với tổng khối lượng HH xếp52,6dỡ của hệ thống cảng biển Hải Phòng và

miền Bắc

- Khối lượng xếp dỡ HH hệ thống cảngTriệuHải Phòng

- Khối lượng xếp dỡ HH hệ thống cảngtấn/năm

Triệumiền Bắc (cảng nhóm 1)

Tỷ lệ lao động làm việc trong KKT sotấn/nămvới tổng số LĐ làm việc tại Hải Phòng

Tổng giá trị giao dịch giữa các đơn vị%63,3

120,3

0,20,20,20,20,30,81,0trong KKT với các đơn vị trong nội địa

Bảng 2: Danh sách văn bản quy phạm pháp luật quy định riêng về khu kinh tếST

T

1.Tên, số hiệu văn bản

Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008Cơ quanSơ lược nội dung quy địnhban hành

Chính phủcó liên quan đến KKT Đình Vũ – Cát Hải

Quy định về điều kiện; trình tự, hồ sơ thành lập khu kinh tế; cơSTCơ quanSơ lược nội dung quy địnhban hànhQuy định về khu công nghiệp, khu chế xuấtcó liên quan đến KKT Đình Vũ – Cát Hải

chế, chính sách chung đối với khu kinh tế; quản lý nhà nước đốivà khu kinh tếvới khu kinh tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QuảnNghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổlý khu kinh tế.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/NĐ-CP ngàyTên, số hiệu văn bảnT2.Chính phủsung một số điều của Nghị định số14/3/2008 của Chính phủ về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy địnhtư để đầu tư mới, mở rộng khu công nghiệp, xuất cảnh, nhậpvề khu công nghiệp, khu chế xuất và khucảnh, đi lại và cư trú, tạm trú đối với khu kinh tế, quyền hạn,kinh tếnghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu

kinh tế và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu

công nghiệp, khu kinh tế, phát triển nhà ở cho người lao động

ngàyThủ tướngtrong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Xác định tư cách pháp nhân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải19/09/2008 về việc Thành lập Ban Quản lýChính phủPhòng, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổQuyết

3.địnhsố1329/QĐ-TTgkhu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hảichức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố HảiPhòng

Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg về việc banThủ tướngPhòng.

Xác định mục tiêu phát triển, cơng bố quan điểm khuyến khích4.hành quy chế hoạt động của khu kinh tếChính phủđầu tư vào khu kinh tế, các quy định về đất đai, quản lý hoạt động5.Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngàyThủ tướngcủa khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Bổ sung phần diện tích khu cơng nghiệp Tràng Duệ vào lãnh thổST

TCơ quanTên, số hiệu văn bảnSơ lược nội dung quy địnhban hành

Chính phủcó liên quan đến KKT Đình Vũ – Cát Hải

khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.Hải Phòng

Quyết định số 100/2009/QĐ-TTgThủ tướngBan hành quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khuThơng tư 13/2009/TT-BLĐTBXH ngàyChính phủ

Bộ Laokinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động27/6/2013 về Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều

2 quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình

Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành

kèm theo quyết định số 69/2011/QĐ-TTg

về việc ban hành quy chế hoạt động của

khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố6.06/5/2009 về việc hướng dẫn thực hiện động thương trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công

7.nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cácbinh xã hộinghệ cao.khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,8.9.khu công nghệ cao

Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫnBộ Xâythực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quảndựngHướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch

xây dựng khu kinh tế.lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp,

khu kinh tế

Thông tưsố19/2009/TT-BXDngàyBộ XâyQuy định về quản lý thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, quảnST

T10.Cơ quanSơ lược nội dung quy định30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xâyban hành

dựngcó liên quan đến KKT Đình Vũ – Cát Hải

lý chất lượng xây dựng, quản lý dự án khu đô thị mới, dự án nhàdựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chiChính phủở trong khu kinh tế.

Quy định chi tiết về phương pháp tính thuế, thuế suất và ưu đãiTên, số hiệu văn bảntiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpthuế thu nhập doanh nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu Tiếng Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×