Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp thanh lý:

Biện pháp thanh lý:

Tải bản đầy đủ - 0trang

thứ tự ưu tiên trả nợ như nhau thì một uỷ ban trả nợ có thể được thành lập.

Sau đó uỷ ban này bán số tài sản của doanh nghiệp và chia số tiền thu được

cho các chủ nợ khác nhau. Trong trường hợp các chủ nợ không thoả thuận

được với nhau thì lại cần đến sự phán xử của người khác.

3.4. Thực trạng quản lý tín dụng tiêu dùng tại NHNT Việt Trì

Thực hiện đa dạng hố hoạt động tín dụng nhằm tăng doanh số cho vay,

đồng thời phân tán rủi ro, các ngân hàng hiện nay đang có xu hướng phát triển

thêm các hoạt động tín dụng mới. Trong đó, hoạt động tín dụng tiêu dùng

đang được xem là hoạt động hấp dẫn khách hàng là cá nhân, nhu cầu về tiêu

dùng của nhóm khách hàng này đang ngày càng gia tăng. Hiện tại số lượng

khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với NHNT Việt Trì rất khiêm tốn

khoảng 350 cá nhân với dư nợ đến ngày 31/12/2014 là 68 tỷ đồng, trong khi

dư nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng là 59 tỷ đồng. Các khoản vay tiêu

dùng được tài trợ với nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên chủ yếu là cải tạo,

xây mới sửa chữa nhà, mua ôtô xe máy ...Để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt

động cho vay tiêu dùng tại NHNT Việt Trì ta nên xem xét một số chỉ tiêu cụ

thể sau:

Có thể nói hoạt động tín dụng tiêu dùng tại NHNT Việt Trì đã được thực

hiện từ lâu tuy nhiên các món vay này chủ yếu là vay có tài sản bảo đảm bằng

các chứng từ có giá như sổ tiết kiệm, kỳ phiếu trái phiếu... Doanh số cho vay,

doanh số thu nợ và dư nợ của các khoản vay tiêu dùng tại NHNT Việt Trì rất

khiêm tốn, đặc biệt so với tổng doanh số cho vay và tổng dư nợ tín dụng của

tồn NHNT Việt Trì thì con số này lại càng nhỏ bé, chiếm chưa đầy 3%.

Trong những năm vừa qua, nhờ việc đa dạng hố các loại hình cho vay,

chủ động tiếp cận tìm kiếm khách hàng, tăng cường công tác phát triển và mở

rộng mạng lưới nên hoạt động tín dụng tiêu dùng của NHNT Việt Trì đối với67các khách hàng là thể nhân đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động tín

dụng tiêu dùng tuy chiếm một tỷ lệ nhỏ trong hoạt động tín dụng của NHNT

Việt Trì nhưng cũng góp phần đa dạng hố các hình thức cho vay tại ngân

hàng, giảm thiểu rủi ro đồng thời kích thích các dịch vụ khác của ngân hàng

phát triển như thanh toán, trả lương tự động vào tài khoản, dịch vụ thẻ....68Bảng 3.4 : Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế

tại NHNT Việt Trì

Đơn vị: tỷ VNĐ

Năm

Chỉ tiêu

1. Doanh số cho vay20112012201320148292,0313,3115,111- DN Nhà nước51681715832111- DN NQD250100015002640351101302102850981503,37%2,47%2,96%2,93%2. Dư nợ vay4417431,1241,723- DN Nhà nước340604908772- DN NQD6187125824- Tư nhân cá thể và khác2229506818234159- Tư nhân cá thể và khác

+ Tr.đó cho vay tiêu dùng

+ %CVTD/tổng DSCV+ Tr.đó cho vay tiêu dùng

+%CVTD/tổng Dư nợ vay4,08% 3,10% 3,65%

3,42

(Nguồn: Tổ Tổng hợp NHNT Việt Trì)Qua bảng 3.4 trên ta thấy tình hình cho vay theo thành phần kinh tế tại

NHNT Việt Trì phân bố không đều, chủ yếu tập trung cho vay các doanh

nghiệp Nhà nước. Doanh số cho vay và dư nợ đối với các Doanh nghiệp Nhà

nước chiếm đa số chiếm từ 65 đến 80% tổng doanh số cho vay qua các năm.

Hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước vay vốn NHNT Việt Trì là doanh nghiệp

Nhà nước địa phương, nguồn vốn kinh doanh không lớn, sức cạnh tranh

không cao, các doanh nghiệp này thường vay khơng có tài sản bảo đảm.

Trong khi cho vay đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh dao động ở mức

từ 15-30% tổng doanh số cho vay. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính

phủ NHNT Việt Nam cũng có cơng văn u cầu các chi nhánh trong hệ thống

69NHNT hạn chế cho vay đối với các doanh nghiệp Nhà nước yếu kém đồng

thời phát triển và mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc

doanh. Qua bảng trên ta cung thấy dư nợ cho vay của NHNT Việt Trì đối với

doanh nghiệp ngồi quốc doanh tăng dần qua các năm.

Tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng doanh số cho vay các năm quá nhỏ

bé, lại có xu hướng giảm dần so với tổng dư nợ cho vay mặc dù dư nợ thực tế

qua các năm có tăng. Điều này cho thấy mảng cho vay tiêu dùng tại NHNT

Việt Trì chưa được xem xét phát triển. Do các món vay tiêu dùng tại Chi

nhánh chủ yếu là vay có tài sản bảo đảm, cầm cố các chứng từ có giá là sổ tiết

kiệm, kỳ phiếu trái phiếu…hầu hết các món vay này có trị giá thấp, thời gian

vay vốn ngắn thông thường từ 12 tháng trở xuống.

Ngoài ra, tại chi nhánh cũng thực hiện cho vay tín chấp cán bộ cơng

nhân viên tuy nhiên các món vay này lại khống chế mức cho vay tối đa là 50

triệu đồng/một lần vay, vì thế trị giá các khoản vay tiêu dùng rất nhỏ. Một

trong những hình thức cho vay tiêu dùng đang hấp dẫn người vay hiện nay là

cho vay trả góp tuy nhiên hình thức này tại NHNT Việt Trì lại rất khiêm tốn

chỉ dừng lại ở cho vay mua ơtơ trả góp. Bên cạnh đó, do có hạn chế về mạng

lưới hoạt động nên số lượng khách hàng vay vốn tại NHNT Việt Trì là khơng

nhiều, hầu hết các khách hàng này là những người có quan hệ tiền gửi giao

dịch và tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng.70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp thanh lý:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×