Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

hợp với thực tế hơn. Ngồi ra còn sử dụng các phương pháp khác như phương

pháp so sánh, phương pháp phân tích... Luận văn còn sử dụng tổng hợp các

phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, tổng hợp và phân tích, phương

pháp tốn, với sự trợ giúp của kỹ thuật vi tính và tham khảo các cơng trình

nghiên cứu khác có liên quan để làm nổi bật và sâu sắc nội dung nghiên cứu

của đề tài.

2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

2.2.1. Thu thập dữ liệu

Giai đoạn đầu của thu thập dữ liệu là việc xác định nguồn dữ liệu

nghiên cứu, mẫu biểu và cách tiến hành điều tra. Nghiên cứu này tập trung

vào việc quản lý rủi ro tín dụng của Southernbank. Lựa chọn này được biện

luận như sau:

Southernbank là ngân hàng cổ phần được thành lập trên cơ sở được sáp

nhập một số ngân hàng TMCP nhỏ và Quỹ tín dụng nhân dân từ cuối thập

niện 90. Tỷ lệ nợ xấu tương đối cao do vậy đã phát sinh rủi ro tín dụng nên

cần thiết phải nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng tại Southernbank

Dữ liệu được thu thập tại các nguồn như báo cáo hoạt động kinh doanh,

Báo cáo thường niên của Southernbank… Các số liệu dùng để phân tích được

lấy từ số liệu thứ cấp, đây là kỹ thuật lấy dữ liệu, mẫu biểu đơn giản, dễ kiểm

tra và có thực. Ngồi ra luận văn còn tham khảo các văn bản như các quyết

định, thông tư, các văn bản pháp quy, định hướng phát triển của ngân hàng

nhà nước, các thông tin trên các tạp chí chuyên ngành, các báo cáo khoa học

liên quan.

2.2.2. Phân tích và tổng hợp dữ liệu

Phương pháp này được sử dụng trước hết là dể đánh giá các cơng trình

nghiên cứu hiện có từ đó hình thành khung lý thuyết cho luận văn. Ngồi ra nó39còn được dùng để đánh giá quản lý rủi ro tín dụng của Southernbank thông qua

khung lý thuyết và kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng.

Dữ liệu thu thập sẽ được thống kê, tổng hợp, lựa chọn, hiệu chỉnh, mã

hố và phân tích, đánh giá, đồng thời sử dụng các bảng, biểu đồ… để minh

hoạ cho những nội dung phân tích. Qua đó sẽ đưa ra những kết luận để chỉ rõ

bản chất của các dữ liệu thu thập được nhằm đảm bảo độ tin cậy khoa học cho

các kết quả nghiên cứu.

2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu

Địa điểm: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP

Phương Nam

Thời gian: Đề tài nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

TMCP Phương Nam giai đoạn 2010 đến 2014

2.4 Các bước thực hiện

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu nhằm xác định khung lý thuyết, cơ sở lý

luận về Tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng. Bước này chủ yếu phục vụ cho công

tác nghiên cứu tại chương 1. Trong chương này tác giả chủ yếu thu thập tài

liệu trên các văn bản, chế độ chính sách về tín dụng, rủi ro tín dụng thơng qua

các quyết định, Quyết định, Thông tư.

Phần tổng quan tài liệu chủ yếu thu thập thông tin trên các tài liệu; đề

tài khoa học, các bài viết, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ tham khảo trên

thư viện luận văn…

Trong phần này tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả,

phân tích, tổng hợp… để liệt kê, trình bày những khái niệm cơ bản, những

nội dung quan trọng liên quan đến tín dụng và rủi ro tín dụng được đề cập tại

chương 1. Phân tích đánh giá những mặt làm được, chưa làm được của các

nghiên cứu trước đó để tìm ra những điểm mới mà các tác giả trước chưa

thực hiện.40Bước 2: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ phân tích thực trạng quản lý

rủi ro tại Southernbank giai đoạn 2010 - 2014. Bước này chủ yếu phục vụ cho

chương 3. Trong bước này tác giả thu thập số liệu thứ cấp dạng thô trên các

báo cáo thường niên, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của

Southernbank Các số liệu này được xử lý bằng phần mềm Exel.

Trong chương này tác giả sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, tổng

hợp, phân tích, so sánh để tổng hợp thơng tin, phân tích số liệu về quản lý rủi

ro tại Southernbank, đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế và tìm ra nguyên

nhân của những hạn chế trong cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại

Southernbank giai đoạn 2010 - 2014

Bước 3: Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng, những

bài học kinh nghiệm, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng

tác quản lý rủi ro tín dụng tại Southernbank giai đoạn 2010-2014CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM

3.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Phương Nam

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP

Phương Nam

Ngân hàng TMCP Phương Nam được thành lập 19/05/1993 với số vốn

ban đầu 10 tỷ đồng. Năm đầu, Ngân hàng Phương Nam đạt tổng vốn huy

động 31,2 tỷ đồng; dư nợ 21,6 tỷ đồng; lợi nhuận 258 triệu đồng. Với mạng

lưới tổ chức hoạt động là 01 Hội sở và 01 chi nhánh.

41Trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường còn non trẻ và sự tác

động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực (1997), Ngân hàng Nhà

nước đã chủ trương tập trung xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại vững

mạnh. Theo chủ trương đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng đã đề ra những

chiến lược tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này của Ngân hàng

Phương Nam:

- Phát triển năng lực tài chính lành mạnh, vững vàng đáp ứng mọi nhu

cầu hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế

- Xây dựng bộ máy quản lý điều hành có năng lực chun mơn giỏi,

đạo đức tốt và trách nhiệm cao. Bảo đảm cho mỗi bước đi của Ngân hàng

Phương Nam luôn đúng hướng, an toàn và phát triển bền vững.

- Trải rộng mạng lưới hoạt động tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả

nước, góp phần tạo động lực tích cực cho phát triển kinh tế - chính trị - xã hội

của từng khu vực, đưa Ngân hàng Phương Nam trở thành ngân hàng đa phần

sở hữu lớn mạnh theo mơ hình Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước

và nhân dân.

Theo chiến lược đó, Ngân hàng Phương Nam đã tiến hành sáp nhập các

ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 1997 - 2003:

- Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đồng Tháp năm 1997.

- Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Nam năm 1999.

- Năm 2000 mua Qũy Tín Dụng Nhân Dân Định Cơng Thanh Trì Hà Nội.

- Năm 2001 sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú.

- Năm 2003 Sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sắn, Cần Thơ.

Bằng niềm tin vững chắc và lòng nhiệt huyết của Ban lãnh đạo cùng

với đội ngũ nhân viên năng động và có tinh thần trách nhiệm. Ngân Hàng

TMCP Phương Nam đã có những bước đi vững chắc và đầy ấn tượng. Trải

qua nhiều thăng trầm, đến ngày 31/12/2014 Ngân Hàng TMCP Phương Nam

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×