Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4. 1: Đánh giá hoạt động đào tạo và sau đào tạo

Bảng 4. 1: Đánh giá hoạt động đào tạo và sau đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

khoá đào tạo đã được tổ chức, trên cơ sở đó có những đề xuất nhằm nâng cao

chất lượng các khố đào tạo.

Hàng năm, Phòng Tổ chức Hành chính có trách nhiệm đánh giá tổng

hợp việc thực hiện kế hoạch đào tạo thơng qua các tiêu chí sau: Số khố đào

tạo đã được tổ chức, số lượt học viên tham dự, số giờ học bình quân trên mỗi

cán bộ nhân viên, chất lượng của các khố đào tạo. Ngồi ra, Phòng Tổ chức

Hành chính có thể tổng hợp các sáng kiến đã áp dụng được vào thực tế do

tham dự các khóa đào tạo.

Hai là, phát huy hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế để cử cán bộ

tham gia các Hội nghị, Hội thảo KHCN quốc tế và cử cán bộ đi đào tạo

chuyên môn ở nước ngoài nhằm phát triển được đội ngũ chuyên gia, kỹ sư

lành nghề trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện phục vụ mục

tiêu chung phát triển kết cấu hạ tầng GTVT.

Ba là, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ CNVC được đi học các

chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ như: hỗ trợ, duy trì đóng

BHXH, thưởng sau khi hồn thành chương trình đào tạo; tạo điều kiện cho

các cán bộ có trình độ tiến sĩ được tham gia giảng dạy tại các Trường đại học

để phấn đấu đạt các chức danh GS, PGS.

Bốn là, huy động được các nguồn vốn nước ngoài phục vụ cho các hoạt

động NCKH, đào tạo, chuyển giao cơng nghệ trong lĩnh vực GTVT.

4.2.6 Giải pháp hồn thiện chính sách thu hút, giữ chân nhân tài

Viện cần có chính sách thu hút, giữ chân người tài từ: thu hút, tuyển

dụng, ưu đãi về lương thưởng…, cụ thể như sau:

Một là, chính sách ưu tiên tuyển dụng của Viện như sau:

+ Đối với các sinh viên tốt nghiệp đại học đạt danh hiệu thủ khoa xuất

sắc, tốt nghiệp loại giỏi; các kỹ sư đã có thời gian cơng tác hơn 10 năm và đã

đảm nhận chức danh Chủ nhiệm các đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố, chủ trì84khảo sát thiết kế; chủ nhiệm đề án, Viện sẽ xem xét tiếp nhận không qua thi

tuyển dụng.

+ Đối với các kỹ sư tốt nghiệp loại khá, hệ chính quy; có tay nghề

chuyên môn nghiệp vụ giỏi, được cộng điểm ưu tiên khi tham gia tuyển dụng.

Hai là, xây dựng một quy trình tuyển dụng cơng khai, dân chủ nhằm

thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị;

Ba là, xây dựng chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền thưởng và các

chính sách khuyến khích khác như: bổ nhiệm, giao nhiệm vụ quan trọng, chế

độ đãi ngộ thích hợp như: cam kết cử đi đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo, trả

một phần chi phí đào tạo cho thạc sĩ, tiến sĩ về Viện làm việc, đặc cách tăng

lương, phụ cấp thu hút…để thu hút các chuyên gia trình độ cao và nhân tài.

Bốn là, tạo mơi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, đoàn kết và

dân chủ trong đơn vị, tạo điều kiện để người lao động yên tâm về mặt vật chất

và tinh thần nhằm: thu hút cán bộ giỏi đến làm việc, cống hiến và gắn bó với

đơn vị.

Năm là, xây dựng qui chế đãi ngộ nhân tài như chế độ lương, điều kiện

làm việc, khen thưởng, tơn vinh người có tài, người có cơng, bố trí sử dụng;

tạo mơi trường làm việc, khuyến khích các cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu

khoa học.

Sáu là, xây dựng qui chế duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao từ

các cán bộ đã công tác ở Viện và trong ngành GTVT sau khi nghỉ hưu có

nguyện vọng, đủ sức khỏe, phù hợp với nhu cầu thực tế của Viện.

4.2.7 Giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá kết quả cơng việc

Một là, để hồn thiện cơng tác đánh giá nhân lực, Viện cần tiến hành

xây dựng bảng mơ tả cơng việc - chuẩn hóa một cách chi tiết các yêu cầu của

từng vị trí việc làm, cụ thể như:

- Các thơng tin chung về vị trí chức danh: tên, chức vụ, mã nhân viên,85phòng ban, người quản lý trực tiếp và gián tiếp, ngày lập, hiệu lực của bảng

mô tả;

- Trách nhiệm công việc: làm việc gì, làm như thế nào, mục đích cần

đạt được của cơng việc đó.

- Trình độ, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc...

Hai là, trên cơ sở bảng mơ tả cơng việc từ đó lựa chọn và xây dựng các

tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành công việc đảm bảo nội dung:

- Các tiêu chuẩn đánh giá phải đảm bảo thực hiện được nội quy, quy

định của Viện.

- Phải đảm bảo hồn thành cơng việc với hiệu quả tốt nhất.

- Tiêu chuẩn đánh giá là động lực để nhân viên luôn chủ động nỗ lực

phấn đấu thực hiện công việc và nêu cao tinh thần hợp tác, phối hợp giữa các

nhân viên vừa thể hiện tính cạnh tranh phát triển công việc.

- Đảm bảo sự công bằng và thuyết phục nhân viên, tiêu chuẩn làm căn

cứ đánh giá nhân viên mang tính chất xây dựng, khơng nên thể hiện tính chất

trừng phạt. Kết quả đánh giá giúp cho nhân viên thấy được điểm mạnh để

phát huy và khuyết điểm để khắc phục.

- Các tiêu chí phải rõ ràng, phải đo lường được, cụ thể. Mỗi tiêu chí

phải gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân và mục tiêu công việc

hướng đến.

Ba là, việc thực hiện đánh giá kết quả công tác tại Viện phải thực hiện

định kỳ hàng tháng, quý và năm. Kết quả công tác được đánh giá bởi tập thể

và cấp trên quản lý trực tiếp. Cấp trên trực tiếp là người giao việc, là người

biết rõ nhất việc hoàn thành công tác của cấp dưới.

Bốn là, trong việc đánh giá kết quả công tác rất dễ phát sinh mâu thuẫn,

để tránh phát sinh và giải quyết được mâu thuẫn Viện cần phải đảm bảo tồn

thể cán bộ cơng nhân viên đã biết rõ mục tiêu, thời điểm, nội dung, phương86pháp đánh giá kết quả công tác và kết quả của việc đánh giá được công khai

cho mọi người đều biết. Đồng thời khi có sự so sánh về việc đánh giá thấp

hay cao kết quả công tác, người đánh giá phải giải thích được lý do và cơ sở

việc đánh giá đó.

4.3 Một số kiến nghị

4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ngành

Một là, kiến nghị với Nhà nước về thực hiện các chính sách về đào tạo,

chế độ tiền lương, bổ nhiệm chức danh khoa học công nghệ…

a) Về đào tạo, nâng cao trình độ:

- Tạo điều kiện cho cán bộ đang công tác tại các Viện nghiên cứu được

tham gia các khóa học bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, học tập nâng cao

trình độ, các khóa đào tạo chuyển giao cơng nghệ.

- Tổ chức các khóa tham quan, học tập kinh nghiệm của các nước có

cơng nghệ tiến tiến, hệ thống giao thông phát triển; cử cán bộ tham gia báo

cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc tế ở nước ngoài hoặc các Hội

nghị khoa học quốc tế ở Việt Nam.

- Tạo điều kiện cho các cán bộ được đi học tập nâng cao trình độ ngoại

ngữ để có thể tiếp cận và làm chủ được tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới.

b) Về chế độ tiền lương, thu nhập:

- Kiến nghị thay đổi cơ chế trả lương theo thâm niên sang chế độ trả

lương theo việc làm và theo hiệu quả công việc. Cần tiếp tục thực hiện cải

cách chính sách tiền lương, cách trả lương phù hợp với việc đổi mới cơ chế

quản lý trong thực hiện quyền tự chủ đối với từng loại hình tổ chức.

- Có chính sách tiền lương thích hợp, đảm bảo việc trả lương tương

xứng với công việc và năng lực của cán bộ đang công tác tại các Viện nghiên

cứu. Mức lương tối thiểu của cán bộ làm việc tại các Viện nghiên cứu, các87trường đại học không thấp hơn mức lương tối thiểu của cán bộ làm việc tại

các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

c) Việc bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:

- Do tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch nghiên cứu viên cao cấp cao hơn

ngạch kỹ sư cao cấp, ngạch nghiên cứu viên chính cao hơn ngạch kỹ sư chính,

đề xuất Nhà nước điều chỉnh hệ số lương giữa các ngạch sao cho phù hợp với

tiêu chuẩn.

- Tổ chức thường xuyên hơn các đợt thi nâng ngạch khoa học công

nghệ để các cán bộ đang công tác tại các Viện nghiên cứu có cơ hội tăng mức

lương và đây cũng chính là động lực để các cán bộ đang cơng tác tại các Viện

nghiên cứu không ngừng học tập nâng cao trình độ.

d) Hỗ trợ tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế:

Hỗ trợ các thủ tục hành chính để các cán bộ đang cơng tác tại các Viện

nghiên cứu chủ động tham dự các hội nghị quốc tế nước ngoài hoặc tổ chức

các hội nghị quốc tế tại Việt Nam; thanh tốn mọi chi phí liên quan đến việc

công bố và đăng ký kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

e) Điều kiện làm việc: Để tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ đang

công tác tại các Viện nghiên cứu, Nhà nước cần tập trung đầu tư cơ sở vật

chất, trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm tại các viện nghiên cứu, các

trường đạt tương đương các cơ sở ở nước ngoài để thu hút các nhà khoa học

trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu và làm việc.

g) Vinh danh, khen thưởng: Nhà nước có nhiều hình thức khen thưởng

kịp thời đối với các cán bộ đang công tác tại các Viện nghiên cứu có thành

tích xuất sắc, có chế độ đãi ngộ đối với các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, NCV

cao cấp, các nhà khoa học, có sáng kiến để khuyến khích động viên cán bộ

chuyên tâm với sự nghiệp nghiên cứu khoa học.88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4. 1: Đánh giá hoạt động đào tạo và sau đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×