Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các công cụ được sử dụng: Luận văn chủ yếu sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ, đồ thị.

Các công cụ được sử dụng: Luận văn chủ yếu sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ, đồ thị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

so sánh thì khơng thể giải quyết nổi những vấn đề cơ bản phát sinh trong quá

trình nghiên cứu đối tượng.

Phương pháp so sánh được tác giả sử dụng khá triệt để trong Chương 3

của luận văn khi nghiên cứu về thực trạng đội ngũ cán bộ Tổng cục Thuế.

Việc phân tích thực trạng dựa trên các tiêu chí về cơ cấu cán bộ theo giới tính,

độ tuổi chỉ phát huy hiệu quả khi sử dụng phương pháp so sánh để rút ra nhận

xét về việc thực hiện phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế có đảm bảo

các yêu cầu theo quy định của văn bản hiện hành hay khơng. Bên cạnh đó,

việc tính tốn và so sánh về cơ cấu cán bộ trong Tổng cục Thuế theo trình độ

đào tạo cũng giúp tác giả có một cái nhìn toàn diện về chất lượng của đội ngũ

cán bộ Tổng cục Thuế để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp hơn nhằm nâng

cao chất lượng của đội ngũ cán bộ của Tổng cục Thuế trong điều kiện hội

nhập kinh tế.

2.3.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu

Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng

hợp, trình bày số liệu, tính tốn các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm

phục vụ cho q trình phân tích, dự đốn và ra quyết định.

Thống kê mô tả là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số

liệu, tóm tắt, trình bày, tính tốn và mơ tả các đặc trưng khác nhau để phản

ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu, ở đây chính là cơng tác phát

triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế. Thống kê và so sánh là hai phương pháp

được sử dụng song hành với nhau trong luận văn. Các phương pháp thống kê

mô tả, thống kê phân tích được sử dụng trong q trình nghiên cứu luận văn

để phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng

cục Thuế nhằm phản ánh chân thực và chính xác đối tượng nghiên cứu. Các

phương pháp này cũng giúp cho việc tổng hợp tài liệu, tính tốn các số liệu48được chính xác, phân tích tài liệu được khoa học, phù hợp, khách quan, phản

ánh được đúng nội dung cần phân tích.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: là phương pháp thu thập thơng tin

hồn tồn gián tiếp, khơng tiếp xúc với đối tượng khảo sát.

- Các số liệu thứ cấp được sắp xếp theo từng nội dung nghiên cứu của

luận văn.

- Số liệu thứ cấp dạng thô được tổng hợp từ các nguồn tài liệu sẵn có

của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thông qua các văn bản hướng dẫn và báo

cáo về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, Vụ, trực thuộc Tổng cục Thuế

và được xử lý trên phần mềm Excel.

2.4. Các bước thực hiện và thu thập số liệu

Tác giả thực hiện Luận văn theo tuần tự các bước nghiên cứu như sau :

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu nhằm xác định khung lý thuyết, cơ sở lý

luận về cơng tác phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn

nhân lực Tổng cục Thuế nói riêng.

Bước này chủ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu tại Chương 1.

Trong chương này tác giả chủ yếu thu thập tài liệu trên các văn bản, chế độ

chính sách về công phát triển nguồn nhân lực; Luật công chức, viên chức; các

giáo trình, tài liệu về cơng tác phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện hội

nhập kinh tế …

Phần tổng quan tài liệu chủ yếu thu thập thông tin trên các tài liệu; đề

tài khoa học, các bài viết, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ tham khảo trên

thư viện luận văn…

Trong phần này tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả,

phân tích, tổng hợp… để liệt kê, trình bày những khái niệm cơ bản, những nội

dung quan trọng liên quan đến công tác phát triền nguồn nhân lực được đề

cập tại Chương 1. Phân tích đánh giá những mặt làm được, chưa làm được49của các nghiên cứu trước đó để tìm ra những điểm mới mà các tác giả trước

chưa thực hiện.

Bước 2: Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ phân tích thực phát triền

nguồn nhân lực Tổng cục Thuế giai đoạn từ 2003 đến nay

Bước này chủ yếu phục vụ cho chương 3. Trong bước này tác giả thu

thập số liệu thứ cấp dạng thô trên các báo cáo tổng kết của Tổng cục Thuế,

báo cáo hàng năm của các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế do Vụ Tổ

chức cán bộ tổng hợp. Các số liệu này được xử lý bằng phần mềm Exel.

Trong chương này tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tổng

hợp, phân tích, so sánh để thu thập thơng tin, phân tích số liệu về số lượng và

chất lượng của đội ngũ cán bộ của Tổng cục Thuế, đánh giá những mặt ưu

điểm, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phát

triển nguồn nhân lực của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Trên cơ sở phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân

lực, những bài học kinh nghiệm, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hồn

thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục Thuế trong điều kiện

hội nhập kinh tế. Bước này được thực hiện tại chương IV của Luận văn.

2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Hệ thống chỉ tiêu được sử dụng trong nghiên cứu chủ yếu gồm:

2.5.1. Chỉ tiêu phản ánh phát triển số lượng nguồn nhân lực

- Chỉ tiêu số lượng: Thể hiện số lượng lao động tại cơ quan Tổng

cục Thuế qua các năm. Với chỉ tiêu này chúng ta có thể thấy được quy mô số

lượng lao động và chiều hướng biến động về số lượng lao động tại cơ quan

Tổng cục Thuế qua các năm nghiên cứu.

- Chỉ tiêu cơ cấu lao động đang làm việc trong cơ quan Tổng cục

Thuế

+ Cơ cấu theo trình độ, tính chất cơng việc: Với các chỉ tiêu này

cho chúng ta thấy được cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo, theo tính chất

50cơng việc có đáp ứng được u cầu của cơng việc. Bố trí người lao động vào

cơng việc phù hợp với trình độ được đào tạo hay không sẽ ảnh hưởng trực

tiếp tới kết quả công việc và ngược lại.

+ Cơ cấu theo độ tuổi, giới tính: Với các chỉ tiêu này cho chúng

ta thấy được cơ cấu lao động theo tuổi tác và giới tính. Việc bố trí hợp lý sẽ

tạo ra kết quả hoạt động tốt cho Tổng cục Thuế

- Chỉ tiêu về chất lượng nguồn nhân lực thế hiện qua tuổi đời,

tuổi nghề, trình độ học vấn, ngành nghề được đào tạo … sẽ phản ánh về chất

lượng nguồn nhân lực.

2.5.2. Chỉ tiêu phản ánh phát triển chất lượng nguồn nhân lực

+ Đào tạo pPhát triển nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

+ Phát triển kỹ năng làm việc cho người lao động (khả năng giải

quyết công việc, khả năng ứng xử trong công việc).

+ Phát triển kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công

việc

+ Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động thông qua chế độ

tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương, thưởng.51CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAMTRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬPQUỐC TẾ

3.1. Khái quát về Tổng cục Thuế

3.1.1. Đặc điểm và tình hình phát triển của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế là một cơ quan hành chính nhà nước nằm trong hệ

thống bộ máy hành chính của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

được thành lập theo một trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Cơ cấu tổ chức

ngành Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương

theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất. Tại Trung

ương, cơ quan quản lý cao nhất là Tổng cục thuế. Tại địa phương có các Ccục

thuế thuộc tỉnh, thành phố:

Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham

mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa

trong phạm vi cả nước, bao gồm: Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của

ngân sách nhà nước; tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Với 23 nhiệm vụ và quyền hạn, một số nhiệm vụ chính được quy định

chi tiết như: dự thảo các dự án Luật, Nghị định, Thông tư,… các văn bản

hướng dẫn về quản lý thuế; Dự toán thu thuế hàng năm; Tuyên truyền phổ

biến, giáo dục pháp luật về thuế; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo về thuế.

52Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa

phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thống nhất quản lý, điều hành hoạt

động của cơ quan thuế các cấp; Cơ quan thuế cấp dưới chịu sự quản lý, chỉ

đạo của cơ quan thuế cấp trên.

Từ khái niệm cũng như chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế được

pháp luật quy định, đối chiếu, so sánh với các tổ chức hành chính nhà Nhà

nước khác thì ngồi các đặc điểm chung của tổ chức hành chính nhà nước, cơ

quan Thuế có đặc điểm mang tính riêng biệt và đặc thù như sau:

- Tính thống nhất cao: Toàn bộ hệ thống tổ chức của cơ quan thuế từ

Trung ương đến các địa phương được tổ chức theo một hệ thống thống nhất.

Hoạt động theo nguyên tắc tập trung. Chính sách quản lý là thống nhất.

- Hoạt động trong lĩnh vực thuế là hoạt động tổ chức thực hiện pháp

luật thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như: Kinh tế; ngân hàng;

hành chính; luật và chun ngành xã hội khác …. Vì vậy, tính đa ngành, đa

nghề trong hoạt động của tổ chức thuế rất lớn.

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế

được Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đặc biệt coi trọng và được

đẩy mạnh,. Với những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, cơng chức trong

tồn ngành, sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của các tổ

chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, t rong những năm qua trong các

mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của ngành đã được hồn thành, cơng tác cải cách,

hiện đại hóa đã thu được kết quả rất tốt đẹp. Ngày 17/5/2011, Thủ tướng

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược cải

cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Chiến lược này chính là kim chỉ

nam cho cơng tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế trong thời gian tới.53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các công cụ được sử dụng: Luận văn chủ yếu sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ, đồ thị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×