Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

phận thơng tin đã được phân tích theo hệ thống tư duy lôgic, để tạo ra một hệ

thông lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về chất lượng dịch vụ giáo dục.

Các phương pháp trên sẽ được kết hợp cùng phương pháp suy luận,

diễn giải để tìm ra các tiêu chí, nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục

của trường PTLC Wellspring một các đầy đủ nhất, sau đó phân tích đánh giá

thực trạng từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

giáo dục.

2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

- Địa điểm: Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Phổ thông Song ngữ

Liên cấp Wellspring Hà Nội

- Thời gian: Luận văn bắt đầu được nghiên cứu từ tháng 2 năm 2015

với các số liệu liên quan trong giai đoạn từ 2011-2014

2.3 CÁC CÔNG CỤ THU THẬP BIẾN SỐ VÀ DỮ LIỆU

- Cơng cụ thu thập dữ liệu: Trong q trình nghiên cứu, tác giả sử dụng

bảng câu hỏi khảo sát kết hợp với phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu. Mẫu

phiếu khảo sát về chất lượng dịch vụ giáo dục được sử dụng là mẫu sẵn có

(chi tiết ở phụ lục 1) của trường được tiến hành vào tháng 5/2014. Đối tượng

khảo sát là tất cả phụ huynh học sinh có con đang theo học tại trường với 2

phần nội dung chính.

+ Phần 1: Gồm 13 câu hỏi về chương trình Việt Nam, chương

trình quốc tế, trang thiết bị cơ sở vật chất, trình độ chun mơn giáo

viên, các hoạt động thê thao, dịch vụ y tế, vệ sinh, an ninh… Phương

pháp trả lời bảng hỏi được chia thành thang đo với 5 lựa chọn: Rất tốt,

tốt, bình thường, cần cải thiện và chưa tốt cùng với mục ý kiến góp ý ở

mỗi câu hỏi.+ Phần 2 gồm hai câu hỏi: một câu hỏi về sự hài lòng của PHHS

với chất lượng dịch vụ giáo dục mà trường cung cấp ở 4 mức độ: Trên

90%, từ 71% - 91%, từ 50% - 70%, dưới 50% và một câu hỏi về khả

năng tiếp tục cho con theo học tại trường với ba phương án lựa chon trả

lời: Có, Khơng và Cân nhắc

- Các biến số:

+ Biến độc lập bao gồm: chương trình đào tạo Tiếng Anh,

chương trình đào tạo tiếng Việt, trình độ chun mơn của giáo viên Việt

Nam, trình độ chun mơn của giáo viên nước ngồi, trang thiết bị

giảng dạy và cơ sở vật chất, thái độ ứng cử của giáo viên với học sinh

và phụ huynh, các hoạt động thể thao tại trường, việc trao đổi liên lạc

giữa phụ huynh và nhà trường, dịch vụ y tế và vệ sinh cho học sinh,

dịch vụ xe đưa đón học sinh, chất lượng khu nội trú, dịch vụ ăn bán trú,

dịch vụ an ninh cho học sinh.

+ Biến phụ thuộc: chất lượng dịch vụ giáo dục

- Các tư liệu sử dụng:

+ Các tài liệu về trường Phổ thông Liên cấp Wellspring bao gồm:

Nội quy, Quy định, Chiến lược phát triển trường…

+ Dữ liệu về CBNV, GV, kết quả giáo dục của học sinh

+ Bảng hỏi

- Quy trình chọn mẫu nghiên cứu

+ Chọn mẫu để tiến hành khảo sát bảng hỏi: Với đặc thù đối

tượng học sinh của một trường Phổ thông Liên cấp là những học sinh ở

lứa tuổi của trẻ, chưa thành niên từ 6-18 tuổi, những hiểu biết về thế

giới quan còn có những hạn chế mang tính bồng bột, hời hợt, cũng nhưchưa có cái nhìn tổng thể khách quan nhất. Do đó, tác giả đã sử dụng

bảng hỏi được áp dụng cho đối tượng nghiên cứu là toàn bộ các phụ

huynh của những em học sinh đang theo học ở trường.

+ Chọn mẫu để phỏng vấn sâu:

Tác giả đã lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên đối với 5 PHHS, 10

học sinh và 10 giáo viên, 5 CBNV với giới tính khác nhau, thuộc các

khối lớp khác nhau. Riêng đối với giáo viên được lựa chọn để phỏng

vấn có vị trí chun mơn khác nhau, giảng dạy ở những bộ môn khác

nhau.

2.4 CÁC BƯỚC THU THẬP, TÍNH TỐN, XỬ LÝ THƠNG TIN VÀ SỐ

LIỆU

- Bước 1: Thu thập thông tin và số liệu từ nhiều nguồn liên quan

+ Tìm kiếm các dữ liệu, thơng tin liên quan đến chất lượng dịch

vụ giáo dục, cũng như các tài liệu có liên quan của trường PTLC

Wellspring, thơng qua các tài liệu đã xuất bản như sách, báo, tạp chí,

thơng tin do các cơ quan nhà nước cơng bố, các phương tiện thơng tin

đại chúng như truyền hình, báo chí, để có được cái nhìn tổng quan về

chất lượng dịch vụ giáo dục vủa trường PTLC Wellspring.

+ Tìm đọc các cơng trình nghiên cứu liên quan đến chất lượng

dịch vụ giáo dục và sự hài lòng của học viên đối với dịch vụ giáo dục

đào tạo của các đơn vị trường, cũng như các văn bản pháp luật có nội

dung quy định liên quan tới chất lượng dịch vụ giáo dục, từ đó tìm ra

những cơ sở lý thuyết, các tiêu chí để đánh giá thực trạng chất lượng

dịch vụ giáo dục của trường PTLC Wellspring.- Bước 2: Phân loại các thông tin về dịch vụ giáo dục, theo cấu trúc

thiết kế nghiên cứu của các phần

- Bước 3: Tổng hợp xử lý các số liệu thực tế của trường PTLC

Wellspring về cơ cấu nhân sự, đội ngũ giáo viên, kết quả học tập, tỉ lệ tốt

nghiệp của học sinh… Tính tốn, phân tích các số liệu thu được từ phiếu khảo

sát mức độ hài lòng của khách hàng (PHHS) với chất lượng dịch vụ của

trường.

2.5 KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 860 phiếu, số lượng phiếu thu về là

825 phiếu trong đó có 789 phiếu hợp lệ, 36 phiếu khơng hợp lệ. Nhìn vào

bảng số liệu thống kê bên dưới, dễ dàng nhận thấy tỉ lệ PHHS đánh giá chất

lượng tốt và rất tốt chiếm đa số. Như vậy phần nào có thể nhận định được

chất lượng dịch vụ giáo dục mà nhà trường đang cung cấp là tốt. Tuy nhiên,

bên cạnh đó, cũng có những ý kiến đóng góp để nhà trường cải thiện chất

lượng tổng thể nói chung.

Kết quả thống kế số lượng hồi đáp câu hỏi trực tiếp lấy ý kiến của

PHHS về mức độ hài lòng của PHHS với chất lượng dịch vụ giáo dục mà nhà

trường cung cấp cũng cho thấy tỉ lệ PHHS hài lòng ở mức độ trên 90% là

13,8%, từ 71-90% là hài lòng từ 50-70% là 36,4 %; chỉ có 4% ý kiến hài lòng

ở mức độ dưới 50%. Tỉ lệ PHHS có ý định tiếp tục cho con theo học tại

trường vào năm học sau chiếm tới 92,1%, chỉ có 1,1% khơng có ý định này và

6,8% còn đang cân nhắc.STT123

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Nội dung

Chương trình học và giảng dạy

theo chương trình Việt Nam

Chương trình học và giảng dạy

theo chương trình tiếng Anh và

quốc tế

Trình độ chun mơn của giáo

viên Việt Nam

Trình độ chun mơn của giáo

viên nước ngoài

Trang thiết bị giảng dạy và cơ

sở vật chất

Thái độ ứng xử của giáo viên

với học sinh và phụ huynh

Các hoạt động thể thao tại

trường

Việc trao đổi liên lạc giữa phụ

huynh và nhà trường

Dịch vụ y tế, vệ sinh học sinh

Dịch vụ xe đưa đón

Chất lượng khu nội trú

Dịch vụ ăn bán trú

Dịch vụ an ninh cho học sinhtốtMức độ đạt được (%)

Bình

Cần cải

Tốt

thường

thiện1662,514,76,50,310,651,217,819,31,123,963,210,32,5014,559,418,46,41,141,552,94,41,1049,447,524,70,5039,253,55,31,60,228,452,910,380,227,9

23

25,6

18

26,363,7

57,5

61,9

64,8

61,95,8

12,3

8,8

12,8

8,71,9

6,5

3,5

4,2

2,30,5

0,4

0

0

0,8RấtChưa

tốtBảng 2.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá của PHHS về chất lượng dịch vụ giáo dục

tại trường Phổ thông Liên cấp WellspringCHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC

TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP WELLSPRING

GIAI ĐOẠN 2011-2014

3.1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP

WELLSPRING

3.1.1 Giới thiệu về trường PTLC Wellspring

Tên trường: Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Quốc tế Wellspring

Hà Nội

Tên tiếng Anh: Wellspring Bilingual International School

Địa điểm: Số 95, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Website: wellspring.edu.vn

Điện thoại: 04.37663838

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của trường

Hệ thống trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Quốc tế Wellspring là một

dự án đang được triển khai của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục

S.S.G - thuộc Tập đoàn S.S.G (thành lập ngày 24/10/2003 với 23 công ty thành

viên, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh bất động sản; đầu

tư phát triển giáo dục; thăm dò, khai thác và chế biến khống sản; năng lượng tái

tạo ...).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục S.S.G được thành lập ngày

9/9/2009 kinh doanh trong các lĩnh vực như Giáo dục bao gồm các cấp từ mầm

non, giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến giáo dục

trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ hỗ

trợ giáo dục dạy nghề, chuyển giao công nghệ, hoạt động tư vấn và quản lý và

Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng.

Trường Phổ thơng Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hà Nội chính

thức bắt đầu đi hoạt động từ năm học 2011-2012. Wellspring hiện tại là mộttrong số ít những ngơi trường hiện đại, quy mơ nhất miền Bắc nói riêng và

Việt Nam nói chung. Wellspring cũng là trường Song ngữ duy nhất tại Việt

Nam tính tới thời điểm hiện tại được cơng nhận là trường chuẩn Cambridge

(VN229) cho cả 3 cấp học, trực tiếp bởi Hội đồng khảo thí Quốc tế thuộc Đại

học Cambridge.

Trường PTLC Wellspring nằm trên diện tích hơn 8 ha cho cả ba cấp

học từ Tiểu học đến THPT, có thể đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi lên tới

4.200 học sinh. Hiện nay trường đã xây dựng xong giai đoạn 1, trường Tiểu

học, THCS và THPT nằm trên diện tích 4.3ha với sức chứa tổng số học sinh

lên tới 2.500. Trường được thiết kế bởi các công ty chuyên về thiết kế trường

học hàng đầu tại Việt Nam như Công ty Archipel (Pháp), công ty Real

Architecture (Mỹ) và IDEA (Việt Nam), đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế và

xây dựng trường học của Việt Nam và Anh Quốc.

Đúng một năm kể từ ngày trở thành trường phổ thông song ngữ đầu

tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Cambridge International Examination (CIE),

Wellspring tiếp tục được Cambridge chấp thuận trở thành một Trung tâm

Khảo thí Tiếng Anh ủy quyền - Cambridge English Language Assesment

Authorized Testing Center – mã VN550 của Tổ chức Khảo thí và Đánh giá

Tiếng Anh Cambridge – một trong những tổ chức Khảo thí uy tín nhất thế

giới với lịch sử lâu đời, đúng 100 năm tuổi. Theo đó, Wellspring được ủy

quyền tổ chức triển khai các hệ thống bài thi Starters, Movers, Flyers, KET,

PET, FCE, CAE, CPE....

Hiện nay, tổng số học sinh nhà trường đang đào tạo là 1523 học sinh

cho 3 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và dự bị đại

học.

Tiếp tục triển khai dự án Hệ thống trường phổ thông song ngữ liên cấp

Quốc tế Wellspring, trường PTLC Wellspring Sài Gòn đã chính thức khaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×