Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho____ năm gần nhất(2)

Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho____ năm gần nhất(2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

74MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 12

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh

khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (khơng phải là các

khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được

nêu trong Mẫu số 13 Chương này.Nguồn lực tài chính của nhà thầu

STTNguồn tài chính1

2

3

4

5Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)Số tiền (VND)75MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 13

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG

CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)Thời hạn

còn lại của

Người liên hệ

của Chủ đầu Ngày hồn hợp đồng

Tên hợp

STT

tư (địa chỉ,

thành hợp tính bằng

đồng

tháng (A)

điện thoại,

đồng

(2)

fax)Giá trị

hợp

u cầu về

đồng

nguồn lực tài

chưa

chính hàng

thanh

tháng

tốn, bao

(B/A)

gồm cả

thuế

(B)(3)1

2

3

4Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng

đang thực hiện (ĐTH)76MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 14

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰHợp đồng tương tự

Hợp đồng số __ ngày__

Thông tin hợp đồng

tháng __năm___

Ngày trao hợp đồng:ngày__tháng__năm__ Ngày hoàn thành:Tổng giá hợp đồngVNDNếu là thành viên

trong liên danh hoặc

nhà thầu phụ, nêu rõ

khoản tiền thành viên

đó tham gia trong

tổng giá hợp đồngTỷ lệ trên tổng giá

Số tiền: _______VND

hợp đồngngày__tháng__năm_

_Tên Chủ đầu tư

Địa chỉ

Điện thoại/Số Fax

E-mail

Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài

chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

Mơ tả u cầu về

tính chất tương tự(1)Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành(2)77MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 15

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Đối với từng vị trí cơng việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các

thông tin chi tiết theo Mẫu số 16 và Mẫu số 17 Chương này.

- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các

yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể

sẵn sàng huy động cho gói thầu; khơng được kê khai những nhân sự đã huy động cho

gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường

hợp kê khai khơng trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

1Vị trí cơng việc: [ghi cụ thể vị trí cơng việc đảm nhận trong gói thầu]

Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]2Vị trí cơng việc: [ghi cụ thể vị trí cơng việc đảm nhận trong gói thầu]

Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]3Vị trí cơng việc

Tên4Vị trí cơng việc

Tên5Vị trí cơng việc

Tên….Vị trí cơng việc

TênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho____ năm gần nhất(2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×