Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có chứng chỉ đào tạo

Có chứng chỉ đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

44MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuthầu hoặc đã từng giám sát ít nhất 03 cơng trình có cùng cấp tương đương. Có chứng

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát cơng tác xây dựng và hồn thiện cơng

trình giao thông hạng III trở lên.Kèm theo bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc

đại học, bản kê khai theo mẫu, có xác nhận của Chủ đầu tư đã làm cán bộ kỹ thuật gói

thầu tương tự và các tài liệu cụ thể để chứng minh. Có hợp đồng lao động còn hiệu lực

và đảm bảo đủ thời gian thực hiện hết gói thầu này.

A3. Cơng nhân kỹ thuật: Nhà thầu tối thiểu phải có 10 người có chứng chỉ đào

tạo kỹ thuật xây dựng phù hợp chun mơncó trình độ thợ bậc 3/7 trở lên,có tối thiểu 4

thợ vận hành lái xe, lái máy… có trình độ thợ bậc 2/4 trở lên. Có tối thiểu 1 năm kinh

nghiệm, có hợp đồng lao động còn hiệu lực và đảm bảo đủ thời gian thực hiện hết gói

thầu này.

A4. Quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường: 01 Kỹ sư chun ngành giao

thơng (có chứng chỉ được đào tạo ATLĐ và VSMT, có it nhất 01 năm kinh nghiệm làm

quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường, có hợp đồng lao động với nhà thầu.)

Nếu là thành viên liên danh mỗi thành viên phải đáp ứng nhân sự chủ chốt theo

khoản a, điều 2.2 mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu(5):

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực

hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:

ST

Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

T

1 Đầm bàn 1KW

2 Máy cắt uốn thép 5KW

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 60 kg

3

(Đầm cóc )

4 Máy đầm dùi 1,5Kw

5 Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw

6 Máy hàn 23KW

7 Đầm bánh hơi tự hành 16T

8 Ơ tơ tự đổ 10T

9 Máy trộn bê tơng500l

10 Máy đào 1.6 m3Số lượng tối thiểu cần cóĐảm bảo số lượng thi công11 Máy ủi 110CVNhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến

huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 18 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.45MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Việc

xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng

các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, mô tả cơng việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua

việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT.

Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ

sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh mơi trường và các điều kiện khác như phòng cháy,

chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các u cầu về bảo hành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt1:

Căn cứ quy mơ, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng

nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, khơng đạt.

Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt,

khơng đạt; đối với các tiêu chí chi tiết khơng cơ bản trong tiêu chí tổng qt ngồi tiêu

chí đạt, khơng đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được

vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng qt được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết khơng cơ bản được đánh giá là đạt hoặc

chấp nhận được.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu

chí tổng qt đều được đánh giá là đạt.1Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.1 Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.46MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuTIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầuMức độ đáp ứng1.1. Đối với các vật Có cam kết hoặc hợp đồng ngun tắc.

tư, vật liệu chính (xi Khơng có cam kết hoặc hợp đồng nguyên

măng, cốt thép…).

tắc.

1.2. Các loại vật liệu Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

khác: cát, đá sỏi,…

(có cam kết hoặc hợp Khơng có cam kết hoặc hợp đồng nguyên

đồng nguyên tắc cung tắc.

cấp đáp ứng yêu cầu).Kết luậnCác tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định

là đạt.

Không thuộc các trường hợp nêu trên.Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạtĐạt

Không đạt2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầuMức độ đáp ứng2.1. Tổ chức mặt

bằng công trường:

thiết bị thi cơng, lán

trại,

phòng

thí

nghiệm, kho bãi tập

kết vật liệu, chất thải,

bố trí cổng ra vào, rào

chắn, biển báo, cấp

nước, thốt nước,

giao thơng, liên lạc

trong q trình thi

cơngCó giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi cơng

và hiện trạng cơng trình xây dựng.ĐạtCó giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công

và hiện trạng cơng trình xây dựng nhưng

thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.Chấp nhận

đượcGiải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù

hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ

thi cơng và hiện trạng cơng trình xây dựng.Khơng đạt2.2. Thi công xây

mới: gồm các công

tác thi công nền,

đường, cốp pha, đổ

bê tơng.Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công

và hiện trạng cơng trình xây dựng.ĐạtGiải pháp kỹ thuật khơng hợp lý, không phù

hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độKhông đạt47MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuthi công và hiện trạng cơng trình xây dựng.Kết luậnCác tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là

đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là

đạt hoặc chấp nhận được.

Không thuộc các trường hợp nêu trên.Đạt

Không đạt3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu

3.1. Thi công nền và

mặt đường: bố trí đủ

nhân lực thi cơng, mơ

tả biện pháp, cơng

nghệ thi cơng các

hạng mục chính nền

đường, mặt đường,

hệ thống thốt nước

(đào đất, đắp đất, cấp

phối...) theo đúng

trình tự và yêu cầu kỹ

thuật

Kết luậnMức độ đáp ứng

Bố trí đủ nhân lực thi cơng. Có đề xuất về

biện pháp, cơng nghệ thi cơng.ĐạtKhơng bố trí đủ nhân lực thi cơng, hoặc đề

xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ

thi công.Không đạtTiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt.ĐạtTiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là

không đạt.Không đạt4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu

4.1. Thời gian thi

công: đảm bảo thời

gian thi cơng khơng

q 12 tháng có tính

điều kiện thời tiết kể

từ ngày khởi cơng

4.2. Tính phù hợp:Mức độ đáp ứng

Đề xuất thời gian thi công không vượt q 12

tháng có tính đến điều kiện thời tiết.ĐạtĐề xuất về thời gian thi công vượt quá 12

tháng.Không đạtĐề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội

a) Giữa huy động dung a) và b).

thiết bị và tiến độ thi

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).Đạt

Khơng đạt48MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầucơng

b) Giữa bố trí nhân

Có Biểu tiến độ thi cơng hợp lý, khả thi và

4.3. Biểu tiến độ thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu

công hợp lý, khả thi cầu của HSMT.

phù hợp với đề xuất

kỹ thuật và đáp ứng Khơng có Biểu tiến độ thi cơng hoặc có Biểu

tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không

yêu cầu của HSMT

khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.Kết luậnĐạtKhông đạtCả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là

đạt.ĐạtCó 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là

không đạt.Không đạt5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầuMức độ đáp ứngCó biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả

5.1. Biện pháp bảo thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức

đảm chất lượng trong thi cơng

thi cơng nền đường, Khơng có biện pháp bảo đảm chất lượng

mặt đường và đổ bê hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng

tơng.

khơng hợp lý, không khả thi, không phù hợpĐạtKhông đạtvới đề xuất về biện pháp tổ chức thi cơng.

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả

5.2. Biện pháp bảo thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức

đảm

chất

lượng thi cơng.

ngun liệu đầu vào Khơng có biện pháp bảo đảm chất lượng

để phục vụ cơng tác hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng

thi công.

không hợp lý, không khả thi, không phù hợpĐạtKhông đạtvới đề xuất về tiến độ thi công.

Kết luậnCả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là

đạt.Đạt49MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuCó 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là

không đạt.Không đạt6. An tồn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh mơi trường:

Nội dung yêu cầuMức độ đáp ứng6.1. An toàn lao động

Có biện an tồn lao động hợp lý, khả thi phù

Biện pháp an toàn lao hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi

động hợp lý, khả thi công

phù hợp với đề xuất Khơng có biện pháp an tồn lao động hoặc

về biện pháp tổ chức có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng

thi cơng

khơng hợp lý, khơng khả thi, không phù hợpĐạtKhông đạtvới đề xuất về biện pháp tổ chức thi cơng

6.2. Phòng cháy, chữa cháyBiện pháp phòng

cháy, chữa cháy hợp

lý, khả thi, phù hợp

với đề xuất về biện

pháp tổ chức thi cơngCó biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức

thi cơngĐạtKhơng có biện pháp phòng cháy, chữa cháy

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy

nhưng khơng hợp lý, không khả thi, không

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi

cơngKhơng đạt6.3. Vệ sinh mơi

trường

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường

Biện pháp bảo đảm hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện

vệ sinh môi trường pháp tổ chức thi công

hợp lý, khả thi phù Khơng có biện pháp bảo đảm vệ sinh mơi

hợp với đề xuất về trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh

biện pháp tổ chức thi môi trường nhưng không hợp lý, không khả

công

thi, không phù hợp với đề xuất về biện phápĐạtKhông đạttổ chức thi công

Kết luậnCả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là

đạt.ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có chứng chỉ đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×