Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng phát triển của đề tài

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

107

-Vận dụng kết quả, có thể xây dựng các hình thức dạy học để có thể phát triển

các năng lực chuyên biệt trong dạy học vật lí.107107108TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, số 29 - NQ/TW, Hà Nội

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng Vật lí, NXBGiáo dục.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục Việt nam 2011

-2020, Hà Nội.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trinhg giáo dục phổ thông tổng thể .

5. Đỗ Hương Trà, Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở

trường phổ thơng, NXB Đại học Sư phạm.

6. Lê Công Triêm (2008), Thiết kế bài dạy Vật lí - Bài giảng cho học viên cao

học, Trường Đại học Sư phạm Huế.

7. Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội (2006), Dạy học theo định hướng hình thànhvà phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

8. Lê Thị Hồng Cẩn, Đánh giá kết quả học tậo của học sinh trong dạy học phần

“Cơ học”, Vật lí 10 theo định hướng phát triển năng lực, Luận văn thạc sĩ

khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Huế.

9. Lê Văn Giáo - Lê Công Triêm - Lê Thúc Tuấn (2005), Một số vấn đề về

phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

10. Lê Thanh Duy (2018), Bồi dường năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn

cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11,

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt.

11. Nguyễn Đức Thâm, Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thơng, NXB

đại học Sư phạm

12. Nguyễn Công Khanh - Đào Thị Oanh (2014), Kiểm tra và đánh giá tronggiáo dục, NXB Đại học Sư phạm.

13. Nguyễn Đình Chỉnh (1999), Hình thành kĩ năng và năng lực cho học sinh

trong q trình dạy học, Tạp chí giáo viên và nhà trường, Hà Nội.

14. Nguyễn Văn Khải, Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thơng, NXB Giáo dục

15. Nguyễn Thị Mỹ Phương (2017), “Phát triển năng lực thực hành cho học sinh

thông qua tổ chức dạy học nhóm chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10

THPT, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

16. Nguyễn Lăng Bình - Đỗ Hương Trà - Nguyễn Phương Hồng - Cao Thị

Thặng (2010), Dạy học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học.

NXB Đại học Sư phạm.

108108109

17. Nguyễn Văn Hồng - Nguyễn Thị Thu Hà - Cao Tiến Khoa - Ngô Thị ThanhNga - Nguyễn Thi Thu Thủy (2017), Chuyên đề Dạy học theo định hướng

phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông.

18. Ngô Thu Dung (2005), “Phương pháp dạy học nhóm, một phương pháp tích

hợp cần sử dụng giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục

theo học chế tín chỉ”, Hội thảo “Phát triển giáo dục”, Đại học Quốc gia Hà

Nội.

19. Phạm Thị Hoài (2016), Lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung

thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh

chương Oxi - Hóa học 10 nâng cao, Luận văn thạc sĩ khoa học Giáo dục, Đại

học Sư phạm, Hà Nội.

20. Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017), Rèn luyện cho học sinh kĩnăng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học sinh học 11. Tạp chí giáo dục, số

411.

21. Phạm Hữu Tòng (2004), Hình thành kiến thức kĩ năng phát triển trí tuệ và

năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Vật lí, NXB Giáo dục, Hà Nội.

22. Trần Thái Toàn (2014), Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

cho học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào - Sinh học 10, Luận văn thạc

sĩ Giáo dục học, Đại học Vinh.

23. Trinh Lê Hồng Phương (2014), Xác định hệ thống các năng lực học tập cơ

bản trong dạy hóa học ở trường THPT Chuyên. Tạp chí khoa học, Trường Đại

học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

24. Trần Thị Như Quỳnh (2017), “Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vàothực tiễn cho học sinh thơng qua việc sử dụng bài tập có nội dung thực tế

trong dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” Vật lí 10 nâng cao”, Luận văn thạc

sĩ khoa học Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

PHỤ LỤC

PHỤC LỤC 1: Phiếu thăm dò ý kiến giáo viên

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VẬT LÍ VÀO THỰC

TIỄN CHO HỌC SINH

(Dành cho giáo viên)

109109110Để nghiên cứu về tầm quan trọng của kiến thức Vật lí ở cấp THPT, chúng tơi

nhờ thầy, cơ đóng góp ý kiến cua mình qua việc trả lời các câu hỏi sau đây. Ý kiến

của thầy cô rất quan trọng trong q trình nghiên cứu của chúng tơi.

Rất mong sự hợp tác của các thầy, cơ!

PHẦN THƠNG TIN CHUNGI.

1. Họtêngiáoviên:……………………………………………………....................

2. Đơnvịcôngtác:……………………………………………………………………..

3. Nơiđàotạo:………………………………………………………………………….

4. Sốnămcôngtác:…………………………………………………………………….

5. Khốilớpdạyhiệnnay:………………………………………………………………

II.PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT

Thầy, cô hãy đánh dấu x vàomà thầy cô cho là hợp lí trong các câu sau:Câu 1. Quan niệm của thầy (cơ) về vai trò của giáo viên trong dạy học phát

triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học Vật lí:

GV sẽ là người theo dõi hoạt động của lớp, cung cấp bổ sung các tài liệu

cần thiết cho HS để HS thực hiện các nhiệm vụ hoàn toàn độc lập.

Tạo cho HS hứng thú học tập bộ mơn, khơng khí lớp học sơi nổi.

Là phương pháp khơng thể thiếu trong dạy học Vật lí, góp phần đổi mới

PPDH theo hướng tích cực.

Khơng quan trọng bằng các phương pháp khác.

Câu 2. Mức độ sử dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng

lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn trong các giờ dạy của thầy (cô):

Thường xuyên.Thỉnh thoảng.Không sử dụng.Câu 3. Theo thầy (cô), việc sử dụng phương pháp theo định hướng phát triển

năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn trong dạy học sẽ như thế nào:

110110111Phát huy tính tích cực, sáng tạo,

Phát huy tính tự chủ.

Học sinh học thụ động.

Câu 4. Theo thầy (cô), việc tổ chức dạy học kiến thức phần “Quang hình học”

theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn đem lại

hiệu quả khơng?

Hiệu quả cao.

Bình thường.

Khơng hiệu quả.

Câu 5. Theo thầy, cơ việc sử dụng phương pháp dạy học phần “Quanh hình

học” theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn học

sinh gặp phải những khó khăn gì?

(Đánh dấu x vào những cột phù hợp với suy nghĩ của thầy, cơ)

Khó khănĐồng ýPhân vânKhơng

đồng ý1. Mất nhiều thời gian chuẩn bị cho bài dạy.

2. Khó khăn trong việc hướng dẫn cho HS

giải quyết vấn đề.

3. Học sinh khó tự mình phát hiện vấn đề.

4. Giáo viên khó chủ động về thời gian.

5. GV chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc

sử dụng.

Câu 5. Học sinh có thái độ như thế nào khi sử dụng phương pháp dạy học theo

định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn?

Rất hứng thú.

Bình thường.

Khơng hứng thú bằng các phương pháp khác

Câu 6. Những lợi ích mà dạy học theo định hướng phát triển năng lực vận dụng

kiến thức Vật lí vào thực tiễn mang lại cho học sinh?

Nâng cao tính tự lực.

111111112Giảm thiểu hiện tượng bỏ học.

Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, những phát minh, sáng kiến mới.

Câu 7. Những ý kiến đóng góp khác của thầy cô về sử dụng phương pháp theo

định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học Vật lí:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…..tháng….năm 2019

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNGChữ kí của giáo viênPHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho giáo viên)

112112113Sau khi nghiên cứu, thực hành về “Thiết kế và tổ chức dạy học một số kiến thức

phần “Quang hình học’ theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức Vật

lí vào thực tiễn cho học sinh”, xin Quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến bằng cách

đánh dấu X vào ơ thích hợp:

Hồn

TTCác tiêu chí đánh giátồn

đồng ý1

23Phát huy tích cực hoạt động, tư

duy và sáng tạo của HS.

Bồi dưỡng cho HS khả năng sáng

tạo, tư duy logic.

Tạo ra hứng thú trong học tập,

làm cho khơng khí lớp học sơi

nổi.

Đổi mới PPDH theo hướng tích4cực trú trọng phát triển các năng

lực chung và năng lực riêng của

HS.

Giúp học sinh rèn luyện các kĩ5năng sử dụng và khai thác kiến

thức từ bản đồ.

Giúp GV biết được năng lực của6HS, để kịp thời điều chỉnh hoạt

động dạy và học nhằm phát huy

hết khả năng học tập của các em.

PP này phù hợp với trình độ của7HS và điều kiện giảng dạy hiện8nay ở các trường THPT.

Giúp cho HS ghi nhớ kiến thức

nhanh và lâu hơn, đồng thời hiểu

được bản chất của vấn đề, có khả

năng vận dụng tri thức trong

113113Hồn

ĐồngPhânKhơngtồnývânđồng ýkhơng

đồng ý114910nhiều tình huống khác nhau.

PP này đòi hỏi người GV cần có

sự chuẩn bị kĩ trước khi lên lớp.

Còn có một số hạn chế: gây mất

thời gian, ảnh hưởng đến các hoạt

động dạy, khó khăn trong cơng

tác quản lí lớp.

Về năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn cho học sinh

Mức độ đạt đượcTiêu chíTrước khi dạy họcSau khi dạy học thựcthực nghiệm

Tốt

Trung

Chưanghiệm

TrungChưabìnhtốtbình

Mơ tả được hiện tượng Vật lý

Trình bày được các đặc điểm

của vấn đề thực tiễn

Diễn đạt được các đặc điểm của

vấn đề bằng ngôn ngữ khoa học

Phát biểu được vấn đề cần giải

quyết theo ngôn ngữ khoa học

Thu thập xử lí thơng tin liên

quan đến vấn đề

Đề xuất các phương án giải quyết

Đánh giá tính khả thi của

phương án đưa ra. Chọn phương

án tối ưu

Xây dựng kế hoạch và thống

nhất kế hoạch

Có phân cơng nhiệm vụ, tiến

hành thực hiện giải pháp theo kế

hoạch

Rút ra kết quả của giải pháp đã

thực hiện

Đánh giá cách làm của cá nhân,

114114tốtTốt115của nhóm. Đề ra những cải tiến

mong muốn

Liên hệ được các hiên tượng

thực tế với các kiến thức liên

quan

Giải thích các hiện tượng thực

tiễn

Ý kiến khác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG………Ngày………tháng……năm

Chữ kí của giáo viênPHỤ LỤC 2:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM

SƯ PHẠM115115116116116117117117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×