Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận chương 3

Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

106KẾT LUẬN

1. Kết quả nghiên cứu của đề tàiĐối chiếu với mục đích,nhiệm vụ của đề tài, tơi đã giải quyết được một số vấn

đề lí luận và thực tiễn sau đây:

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực VDKTVTT

của HS thông qua quá trình dạy và học một số kiến thức phần “Quang hình học”

Trên cơ sở phân tích cấu trúc nội dung chương trình của phần “Quang hình

học” nhằm phát triển năng lực VDKTVTT cho HS thông qua thực tiễn cuộc sống,

mơi trường xung quanh, sử dụng trong các phần hình thành kiến thức mới, và vận

dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Có thiết kế được 2 giáo án phần “Quang hình học”. Mỗi bài có bám sát mục

tiêu và nội dung chương trình giáo dục hiện nay với định hướng tổ chức các hoạt

động để HS phát huy tính sáng tạo, đồng thời có thể khéo léo đưa ra các biện pháp

giải quyết các vấn đề, đưa ra phương án thực nghiệm, tình huống có dự kiến và hoạt

động của HS có thể xảy ra để GV tham khảo.

Đã tiến hành TNSP nhằm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của các hoạt

động trong giáo án cho bài “Phản xạ toàn phần” và giáo án bài “Mắt và các tật của

mắt” trong phần “Quang hình học” theo hướng phát triển năng lực VDKTVTT cho

HS. Tiến hành thực nghiệm tại 2 lớp ở trường THPT Tân Yên số 2, đã tiến hành kiểm

tra ở cả 4 lớp và thu chấm được 161 bài kiểm tra của HS - đây là những bài phù hợp

để có thể có được những kết luận mang tính khách quan

Trao đổi, lấy ý kiến của các GV để khẳng định tính thực tế, tính ứng dụng của đề tài.

Qua đây, tơi đã thực hiện được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu mà đề tài đặt

ra. Kết quả TNSP đã khẳng định được tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đề ra

và tính đúng đắn, tính khả thi và tính hiệu quả của những đề xuất trong đề tài.

2. Thiếu sót, hạn chế của đề tài.

- Số lượng bài dạy còn hạn chế nên kết quả thu được chưa đánh giá hết tính khả

-thi của đề tài.

Do thời gian thực nghiệm ngắn nên quy trình tổ chức DH theo hướng phát

triển năng lực VDKTVTT cho HS có hiệu quả chưa cao.3. Hướng phát triển của đề tài

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu cho các chương khác trong chương trình Vật lí THPT

106106107

-Vận dụng kết quả, có thể xây dựng các hình thức dạy học để có thể phát triển

các năng lực chuyên biệt trong dạy học vật lí.107107108TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, số 29 - NQ/TW, Hà Nội

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng Vật lí, NXBGiáo dục.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục Việt nam 2011

-2020, Hà Nội.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trinhg giáo dục phổ thông tổng thể .

5. Đỗ Hương Trà, Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở

trường phổ thơng, NXB Đại học Sư phạm.

6. Lê Công Triêm (2008), Thiết kế bài dạy Vật lí - Bài giảng cho học viên cao

học, Trường Đại học Sư phạm Huế.

7. Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội (2006), Dạy học theo định hướng hình thànhvà phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

8. Lê Thị Hồng Cẩn, Đánh giá kết quả học tậo của học sinh trong dạy học phần

“Cơ học”, Vật lí 10 theo định hướng phát triển năng lực, Luận văn thạc sĩ

khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Huế.

9. Lê Văn Giáo - Lê Công Triêm - Lê Thúc Tuấn (2005), Một số vấn đề về

phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

10. Lê Thanh Duy (2018), Bồi dường năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn

cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11,

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt.

11. Nguyễn Đức Thâm, Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thơng, NXB

đại học Sư phạm

12. Nguyễn Công Khanh - Đào Thị Oanh (2014), Kiểm tra và đánh giá tronggiáo dục, NXB Đại học Sư phạm.

13. Nguyễn Đình Chỉnh (1999), Hình thành kĩ năng và năng lực cho học sinh

trong quá trình dạy học, Tạp chí giáo viên và nhà trường, Hà Nội.

14. Nguyễn Văn Khải, Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục

15. Nguyễn Thị Mỹ Phương (2017), “Phát triển năng lực thực hành cho học sinh

thông qua tổ chức dạy học nhóm chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10

THPT, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

16. Nguyễn Lăng Bình - Đỗ Hương Trà - Nguyễn Phương Hồng - Cao Thị

Thặng (2010), Dạy học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học.

NXB Đại học Sư phạm.

108108109

17. Nguyễn Văn Hồng - Nguyễn Thị Thu Hà - Cao Tiến Khoa - Ngô Thị ThanhNga - Nguyễn Thi Thu Thủy (2017), Chuyên đề Dạy học theo định hướng

phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thơng.

18. Ngơ Thu Dung (2005), “Phương pháp dạy học nhóm, một phương pháp tích

hợp cần sử dụng giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục

theo học chế tín chỉ”, Hội thảo “Phát triển giáo dục”, Đại học Quốc gia Hà

Nội.

19. Phạm Thị Hoài (2016), Lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung

thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh

chương Oxi - Hóa học 10 nâng cao, Luận văn thạc sĩ khoa học Giáo dục, Đại

học Sư phạm, Hà Nội.

20. Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017), Rèn luyện cho học sinh kĩnăng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học sinh học 11. Tạp chí giáo dục, số

411.

21. Phạm Hữu Tòng (2004), Hình thành kiến thức kĩ năng phát triển trí tuệ và

năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Vật lí, NXB Giáo dục, Hà Nội.

22. Trần Thái Toàn (2014), Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

cho học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào - Sinh học 10, Luận văn thạc

sĩ Giáo dục học, Đại học Vinh.

23. Trinh Lê Hồng Phương (2014), Xác định hệ thống các năng lực học tập cơ

bản trong dạy hóa học ở trường THPT Chuyên. Tạp chí khoa học, Trường Đại

học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

24. Trần Thị Như Quỳnh (2017), “Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vàothực tiễn cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập có nội dung thực tế

trong dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” Vật lí 10 nâng cao”, Luận văn thạc

sĩ khoa học Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

PHỤ LỤC

PHỤC LỤC 1: Phiếu thăm dò ý kiến giáo viên

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VẬT LÍ VÀO THỰC

TIỄN CHO HỌC SINH

(Dành cho giáo viên)

109109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×