Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên tính chất quang của vật liệu nano ZnSe:Mn

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên tính chất quang của vật liệu nano ZnSe:Mn

Tải bản đầy đủ - 0trang

49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A.Tiếng việt

1.Đào Khắc An (2012), Một số phương pháp vật lí thực nghiệm hiện đại, Nhà2.xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Thị Chúc Quỳnh (2014), “Nghiên cứu điều chế bột ZnSe kích thước3.nano theo phương pháp thủy nhiệt “, Luận văn thạc sĩ khoa học.

Nguyễn Đức Sáng (2018), “Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất4.quang của tinh thể nano znse”, Luận văn thạc sĩ vật lí.

Nguyễn Ngọc Long (2007), Vật lý chất rắn, Nhà xuất bản Đại học Quốc5.gia Hà Nội

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân, Phạm Văn Bền (2007), Vật lý bán6.dẫn thấp chiều, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Thủy (2014), “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của

chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố I - III – VI 2 (CuInS2)”, Luận7.án tiến sĩ, Viện Khoa Học Vật Liệu.

Phùng Hồ, Phan Quốc Phơ (2008), Giáo trình vật liệu bán dẫn, Nhà xuất bản8.Đại học Bách Khoa Hà Nội.4

Trần Thị Kim Chi, Vũ Thị Phương Thuý, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang

Liêm (2017), “Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của ZnSe9.nano được điều chế bằng phương pháp thuỷ nhiệt”, Tạp chí hố học.

Trần Thị Thanh Thảo (2018), “Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano ZnSe”,10.Khoá luận tốt nghiệp.

Vũ Thị Phương Thuý (2017), “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của

tinh thể nano ZnSe bằng phương pháp thuỷ nhiệt”, Luận văn thạc sĩ khoa

học vật chất.4950B. Tiếng anh

11.Andrade J.J., A .G. Brasil Jr., P.M.A . Farias, A . Fontes, B.S.

Santos (2009), “Synthesis and characterization of blue emitting12.ZnSe quantum dots”, Microelectronics Journal

Fakhrurrazi Ashari, Josephine Liew Ying Chyi, Zainal Abidin

Talib, W. Wahmood Wan Yunus, Leongyongjian, Leehankee, Chang

Fu Dee, Burhanuddin Yeo Majlis (2016), “Optical characterization

of colloidal zinc selenide quantum dots prepared through13.hydrothermal method”, Sains Malaysiana

Fatemeh Mirnajafizadeh, Deborah Ramsey, Shelli McAlpine, Fan

Wang, Peter Reece, Jonh Arron Stride (2016), “Hydrothemal

synthesis of highly luminescent Blue-emitting ZnSe (S) quantum

dots exhibiting low toxicity”, Meterials Science and Enginecring C14.64.

Hua Gong, Hui Huang, Liang Ding, Minqiang Wang, Kaiping Liu

(2006), “Characterization and optical properties of ZnSe prepared15.by hydrothermal method”, Journal of Crystal Growth 288.

Jiang Hai-qing, Che Jun, LI Zhi-min, YAO Xi (2006), “A reduction

approach to prepare ZnSe nanocrystallites”, Trans. Nonferrous Met.16.SOC. China, 16.

K.Senthilkumar, T. Kalaivani, S. Kanagesan, V.Balasubramanian

(2012), “Synthesis and characterization studies of ZnSe quantum

dots”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics,17.Volume 23, Issue 11

Khafajeh R, Molaei M, Karimipour M (2017), “Synthesis of ZnSe

and ZnSe:Cu quantum dots by a room temperature photochemical

(UV – assisted) approach using Na2SO3 as Se source and18.investigating optical properties”, Luminescence.

Ling Ling Peng, Yu Hua Wang and Cheng Yan Li (2010),

“Ultraviolet-Blue Photoluminescence of ZnSe Quantum Dots”,

Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol.505119.Lingling Peng, Yuhua Wang, Qizheng Dong, Zhaofeng Wang

(2010), “Passivated ZnSe nanocrystals prepared by hydrothermal

methods and their optical properties”, Nano-Micro Letters, Volume20.2, Issue 3, pp. 190-196.

Pei Xie, Shaolin Xue, Youya Wang, Zhiyong Gao, Hange Feng,

Lingwei Li, Dajun Wu, Lianwei Wang, Paul K. Chu (2017),

“Morphology-controlled synthesis and electron field emission

properties of ZnSe nanowalls” RSC Adv, 7, pp.10631.51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên tính chất quang của vật liệu nano ZnSe:Mn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×