Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng quy trình thanh toán L/C tại chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank

Thực trạng quy trình thanh toán L/C tại chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT của SGD năm 2018)

2.1.2. Thanh tốn L/C xuất khẩu:

Trong thanh tốn hàng xuất thì phương thức chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là

phương thức tín dụng chứng từ năm 2018 chiếm 54% bởi đó là phương thức đảm

bảo an toàn cho người xuất khẩu. Vì vậy ngân hàng cần nâng cao hơn nữa vai trò tư

vấn của mình nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng đồng thời nâng cao uy tín của

mình trong nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu>21Biểu đồ 4: Tỷ trọng các phương thức TTQT trong thanh toán xuất khẩu tại SGD

Vietcombank năm 2018

Đơn vị: %(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT của SGD năm 2013)

2.2.Doanh số thanh toán bằng L/C tại chi nhánh Sở giao dịch

Vietcombank.Doanh số thanh toán L/C là tổng giá trị các khoản thanh toán theo phương

thức L/C tại ngân hàng.

Doanh số thanh toán bằng L/C = Doanh số thanh toán L/C nhập khẩu + Doanh

số thanh toán bằng L/C xuất khẩu.

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng hoạt động của ngân hàng trong lĩnh vực TTQT

theo phương thức L/C. Doanh số càng cao chứng tỏ số món thanh tốn bằng L/C

càng nhiều, và giá trị món L/C càng cao. Điều đó chứng tỏ khách hàng tin tưởng

vào ngân hàng và thu hút được nhiều khách hàng hơn, phản ánh phần nào chất

lượng dịch vụ của ngân hàng.

Do tính ưu việt của phương thức tín dụng chứng từ và những đặc điểm nhập

siêu của cán cân thương mại nước ta, cũng như độ tin cậy giữa doanh nghiệp nước

ta với nước ngoài chưa cao, nên doanh số thanh tốn L/C nhập khẩu ln chiếm tỷ

trọng cao nhất trong các dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng VCB.22Với thế mạnh hàng đầu trong hoạt động thanh toán quốc tế và mạng lưới đại lý

ngân hàng rộng khắp toàn cầu, mặc dù phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày

càng gia tăng từ các NHTM khác, VCB vẫn tiếp tục khẳng định vị trí là ngân hàng

thanh toán xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam với doanh số cao.

Biểu đồ 5: Doanh số thanh toán quốc tế tại SGD Vietcombank giai đoạn 20162018

Đơn vị: tỷ USD(Nguồn: Báo cáo hoạt động SGD Vietcombank)

Trong năm 2018, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại SGD

đạt doanh số kỷ lục 5,9 tỷ đồng hoàn thành 95% kế hoạch năm và hoàn thành hơn

103 % kế hoạch điều chỉnh. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 2 tỷ USD .23Bảng 1: Doanh số thanh toán L/C tại SGD Vietcombank giai đoạn 2016 – 2018

Đơn vị: Tỷ USDDoanh sốNăm 2016Năm 2017Năm 2018L/C xuất khẩu0,70,81,1L/C nhập khẩu2,52,74,1Tổng doanh số thanh toán L/C3,23,55,2Tổng thanh toán XNK4,3

4,9

5,9

(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT tại SGD Vietcombank)Doanh số thanh toán L/C tăng qua các năm. Năm 2017 tăng 9,4% so với năm

2016, về số tuyệt đối tăng 300 triệu USD. Năm 2018, doanh số thanh toán L/C đạt

5,9 tỷ USD và hứa hẹn tăng trong các năm tiếp theo. Điều này cho thấy, chất lượng

thanh toán của SGD đã được nâng cao, thể hiện phần nào sự hài lòng của khách

hàng cũng như uy tín của Vietcombank.

2.3.Tốc độ tăng trưởng doanh số.Chất lượng cao đồng nghĩa với doanh số các năm phải có sự tăng trưởng, năm

sau đạt danh số cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng doanh số thể hiện tỷ lệ phần

trăm tăng giảm của doanh số năm sau so với năm trước. Tốc độ càng cao chứng tỏ

doanh số tăng nhanh, quy mô giao dịch của ngân hàng càng lớn.Từ bảng trên ta thấy không chỉ tăng đều doanh số, mà tốc độ tăng trưởng

doanh số L/C nhập khẩu cũng như xuất khẩu cũng có những dấu hiệu tốt.Đồ thị 1: Tốc độ tăng trưởng L/C xuất khẩu, L/C nhập khẩu giai đoạn 20162018.

24Đơn vị: %(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT tại SGD Vietcombank)

Tốc độ tăng trưởng của doanh thu L/C nhập khẩu tăng hơn so với L/C xuất

khẩu và tỷ trọng của nó cũng tương đối cao( >70%). Doanh thu L/C nhập khẩu cao

hơn là do khách hàng ưa dùng L/C hàng nhập nhiều hơn để phục vụ cho q trình

thanh tốn của mình. Việc u cầu ngân hàng mở L/C và thanh toán thường cao hơn

so với việc ngân hàng trở thành NHTB hay NHĐCĐ. Một mặt cũng là do thói quen,

nhưng mặt khác cũng do uy tín của ngân hàng Việt Nam với bạn hàng quốc tế chưa

cao. Vì vậy, muốn cho tỷ trọng hàng xuất cao hơn thì ngân hàng phải đặc biệt chú

trọng đến chất lượng thanh tốn, nâng cao uy tín của ngân hàng trên trường quốc tế.

2.4.Rủi ro thanh toán bằng L/C tại Sở giao dịch ngân hàng VietcombankRủi ro trong thanh toán bằng L/C là những mất mát thiệt hại xảy ra cho các

ngân hàng do không thu hồi được vốn đã thanh tốn cho nước ngồi hoặc các khoản

chi phí phát sinh một cách vơ ích. Các ngân hàng tham gia hoạt động thanh tốn tín

dụng chứng từ có thể gặp các rủi ro sau:

3.Rủi ro không thu hồi được vốn từ nhà nhập khẩu nếu chẳng may nhànhập khẩu mất khả năng thanh toán của NHPH.

4.

Rủi ro khi NHPH không thực hiện đúng theo những quy định UCP.255.Với NHTB, rủi ro xảy ra khi ngân hàng thông báo nhầm một L/C giả (hoặc sửa đổi giả) mà khơng có bất kì ghi chú gì thì theo thơng lệ quốc tế, phải hoàn

toàn chịu trách nhiệm với bên liên quan.

6.

Với NHXN, Rủi ro xảy ra khi không nắm bắt được năng lực tài chính

của NHPH mà xác nhận theo yêu cầu của họ, không yêu cầu ký quỹ để rồi cuối

cùng NHXN phải nhận trách nhiệm thanh toán thay cho NHPH do NHPH thiếu

thiện chí hay mất khả năng thanh tốn hay thậm chí bị phá sản.

7.

Với NHCK, rủi ro xảy ra phần lớn phụ thuộc vào thiện chí của NHPH

và nhà xuất khẩu. Trong nhiều trường hợp NHPH có từ chối thanh tốn hay khơng

là tùy thuộc thiện chí của nhà nhập khẩu. Mặc dù điều khoản chiết khấu là có truy

đòi cho phép NHCK có quyền đòi lại tiền từ nhà xuất khẩu, nhưng nếu nhà xuất

khẩu không có đủ khả năng thanh tốn thì ngân hàng chiết khấu sẽ gặp rủi ro. Hơn

nữa, NHCK cũng có thể gặp phải rủi ro do NHPH bị phá sản. Đồng thì NHCK cũng

có thể gây rủi ro cho chính mình do không hành động như UCP quy định.

Hơn nữa, tỷ lệ rủi ro phản ánh chất lượng thanh toán cao hay thấp, tình trạng

tốt hay xấu. Rủi ro thanh tốn L/C bao gồm rủi ro chính là khơng thu hồi vốn, tồn

đọng nợ, nợ quá hạn, mất vốn,.. Trong tất cả các khâu thanh tốn L/C đều có thể

phát sinh các loại rủi ro, dưới đây là một chỉ tiêu cụ thể đánh giá rủi ro trong khâu

thanh toán:

Tỷ lệ nợ quá hạn trong thanh toán L/C: tỷ lệ này cho biết mức độ mà ngân

hàng đứng trước nguy cơ bị mất vốn nghiêm trọng hơn là ngân hàng có thể không

thu hồi được vốn khi khách hàng bị phá sản. Đây là một chỉ tiêu đánh giá rủi ro

trong thanh tốn L/C qua đó thể hiện chất lượng dịch vụ này.

Tỷ lệ NQH trong thanh toán L/C =Tỷ lệ rủi ro trong thanh toán L/C càng thấp càng chứng tỏ chất lượng của hoạt

động này càng cao. Đây là một trong những chỉ tiêu khó có thể định lượng được,

tuy nhiên, VCB đã thực hiện tốt những trách nhiệm của mình trong qua thanh tốn

L/C cũng như những tiêu chí rõ ràng để đánh giá khách hàng. Chính điều này, VCB

đã tránh khỏi những rủi ro trong thanh toán L/C, trừ một số trường hợp bất khả

kháng từ những ngun nhân khách quan mà khơng thể kiểm sốt được.26Đồ thị 2: Tỷ lệ nợ quá hạn trong thanh toán quốc tế bằng L/C tại SGD

Vietcombank giai đoạn 2016 – 2018

Đơn vị: %( Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT tại SGD Vietcombank)

Qua đồ thị trên ta thấy, tỷ lệ nợ quá hạn trong thanh toán quốc tế bằng L/C tại

SGD Vietcombank trong 3 năm qua ln duy trì ở mức tương đối thấp, dưới 0,4%

và có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2016 tỷ lệ nợ quá hạn của SGD là 0,3%

đến năm 2018 chỉ còn 0,21% giảm 0,09%. Con số này đã cho thấy sự nỗ lực của

SGD trong việc chấn chỉnh công tác bảo lãnh mở L/C hàng trả chậm cũng như trong

việc tích cực trong việc thu hồi nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp cho thấy cơng tác quản lý

rủi ro trong thanh tốn L/C ln được chú trọng, góp phần cải thiện chất lượng hoạt

động thanh tốn quốc tế bằng L/C.

2.5.Biểu phí thanh tốn quốc tế bằng L/C tại Sở giao dịch Vietcombank.Với biểu phí khá cạnh tranh và mức tỉ lệ ký quỹ linh hoạt từ 0% dến 100% áp

dụng cho từng loại khách hàng, VCB đã làm hài lòng khách hàng truyền thống và

thu hút được một lượng lớn khách hàng tham gia giao dịch tại ngân hàng mỗi năm.

Bảng 2 : Biểu phí dịch vụ thanh tốn L/C tại SGD Vietcombank27Hoạt

động

Xuất

khẩuNhập

khẩuTên dịch vụ thanh tốn

1. Thơng báo L/C

2. Thơng báo sửa đổi L/C

3. Thanh toán một bộ chứng từ

- Tối thiểu

- Tối đa

4. Chuyển nhượng L/C

- Tối thiểu

- Tối đa

5. Xác nhận L/C của ngân hàng đại lý

- Tối thiểu

1. Mở L/C

2. Sửa đổi tăng tiền

3. Sửa khác

4. Thanh toán

- Tối thiểu

- Tối đa

5. Huỷ L/CĐơn giá (USD)

20

15

0,2%

20

200

0,1% trị giá

50

500

0,3 % ký quỹ

30

50

Áp dụng với phí PH

100

0,2%

20

50

20(Nguồn: Biểu phí thanh tốn dịch vụ L/C của Vietcombank năm 2018)3. Đánh giá tác động của quy trình thanh tốn L/C đối với các bên tham gia

tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch.

3.1.Những kết quả đạt được* Quy mô hoạt động thương mại ngày càng được mở rộng

Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại hoạt động đầu tiên và

phát triển hàng đầu trong lĩnh vực tài trợ TTQT, Vietcombank khơng ngừng khẳng

định vị thế của mình trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài trong hoạt

động kinh doanh ngân hàng nói chung và thanh tốn quốc tế nói riêng. Bên cạnh

những thế mạnh đó, cùng với việc nhận thức được tầm quan trọng của tài trợ

thương mại trong thời kì hội nhập, Vietcombank ln tích cực đưa ra các giải pháp

nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh như: khơng ngừng tìm kiếm, mở rộng thị

trường, đưa ra các chính sách linh hoạt, hợp lý nhằm giữ chân các khách hàng

truyền thống thu hút thêm các khách hàng tiềm năng góp phần mở rộng hoạt động

TTQT và nâng cao thị phần hoạt động. Trong những năm gần đây, ngân hàng ln

chú trọng phát triển các gói tài trợ, duy trì ưu đãi khơng chỉ về lãi suất mà còn về các

loại chi phí dịch vụ đối với các khách hàng lớn, các khách hàng truyền thống. Ngân

hàng cũng đã đẩy mạnh tập trung cho vay các ngành nghề kinh doanh ổn định, xuất28khẩu cao như nông sản, dệt may, thủy sản, chứn khoán theo chỉ đạo của NHNN, đồng

thời Vietcombank cũng tăng cường phát triển các khách hàng là doanh nghiệp vừa và

nhỏ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh XNK. Phát triển hoạt động tài trợ TMQT đã

góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị

trường tài chính khốc liệt như hiện nay. Hoạt động này tạo thêm nguồn dịch vụ đáng

kể cho Ngân hàng, trong khi chi phí cho hoạt động này nhỏ và mức độ rủi ro khơng

cao. Phát triển hoạt động TMQT còn là tiền đề quan trọng trong việc tạo điều kiện hỗ

trợ cho các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động kinh doanh ngoại tệ, hoạt động

ngân hàng đại lý, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng.

* Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng

cao

Vietcombank đã chủ trương nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ TMQT từ tât

cả các bộ phận có liên quan bao gồm bộ phận tài trợ thương mại, bộ phận quan hệ

khách hàng và bộ phận tín dụng. Phòng tài trợ TMQT thường xuyên tham gia các

buổi đào tạo về nghiệp vụ tài trọ TMQT vì vậy mà trình độ của các cán bộ đã được

nâng lên rất nhiều cả về mặt nghiệp vụ, ngoại ngữ, core banking. Hơn nữa, phòng

TMQT thường xuyên tổ chức họp bàn về các trường hợp đặc biệt phát sinh trong

quá trình xử lý nghiệp vụ nhằm phổ biến kiến thức thực tế cho các bộ các phòng

TMQT và xây dựng chuẩn về cách xử lý tình huống. Bên cạnh đó, các cán bộ phòng

TMQT thường xuyên được mời tham dự các hội thảo của các ngân hàng lớn như

Wells Fargo Bank, Standard Chartered Bank, Citibank, Commerze Bank…Vì vậy

trình độ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao không chỉ về mặt lý thuyết mà

còn về cả mặt thực tiễn.*Chất lượng cơng nghệ thơng tin được cải tiến

Đóng góp một phần khơng nhỏ trong việc cải tiến chất lượng dịch vụ tạiVCB đó là sự cải tiến chất lượng công nghệ thông tin. Trong nền tảng công nghệ

hiện đại, VCB từng bước cung ứng cho thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất

lượng cao như VCB online & concert 24, VCB Money, I-Banking, Home Banking,

SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…tạo tiền đề quan trọng cho việc xây

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng quy trình thanh toán L/C tại chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×