Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cuối kỳ để kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng kế toán thực hiện tương tự như kết xuất các sổ chi tiết khác. Được kết quả như hình dưới:

Cuối kỳ để kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng kế toán thực hiện tương tự như kết xuất các sổ chi tiết khác. Được kết quả như hình dưới:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpChứng từ 2.8 Hóa đơn GTGT số 0969445Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0969445 kế toán tiến hành nhập vào phần mềm G9

như sau:

Chọn phần hàng kế toán mua hàng  Mua dịch vụ  Ctrl + N để thêm mới và tiến

hành nhập liệu:

+ Đối tượng: Công ty Điện lực Long Biên

+ Địa chỉ: Số 42 NGô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

+ Diễn giải: Tiền điện tháng 9.2018

+ Ngày phát sinh: 09/10/2018

+ Số phiếu nhập: NVK00090

- Tiền hàng:

+ Mã dịch vụ: TIEN DIEN

+ TK Nợ: 6422

+ TK có: 331SV: Trịnh Huyền Thu73Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp+ Số tiền: 4.901.910

- Hóa đơn:

+ % thuế GTGT: 10%

+ Loại hóa đơn: GTGT

+ Số hóa đơn: 0969445

+ Nhóm hàng hóa dịch vụ: 1

Các chỉ tiêu khác phần mềm sẽ tự động cập nhật.

+ sau khi nhập liệu đầy đủ thông tin, nhấn Ctrl+S để lưu, trường hợp cần sửa lại

thơng tin chứng từ kế tốn nhấn Ctrl +E.SV: Trịnh Huyền Thu74Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.22: Hóa đơn GTGT 0969445

Cùng với q trình nhập liệu vào phần mềm, đồng thời kế tốn đã hạch toán và ghi

sổ chi tiết tài khoản 6422 - “Chi phí quản lý doanh nghiệp” như sau:

 Hạch tốn:

Nợ TK 6422:4.901.910Nợ TK 1331:490.191Có TK 331: 5.392.101

 Ghi sổ:

Cột chứng từ: Ngày: 09/10/2018

Số: NVK00090

Cột diễn giải: Tiền điện tháng 9.2018

Cột TK đối ứng: 331

Cột Số phát sinh: Bên Nợ: 4.901.910SV: Trịnh Huyền Thu75Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpBiểu số 2.7. Sổ chi tiết tài khoản 6422Đơn vị: Công ty TNHH PTCN và thương mại an phú

Địa chỉ: Xóm 6, Thơn Đồn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm,

HNMẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/ 2016

của BTC)SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tháng 10 năm 2018

Tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Ngày tháng

ghi sổChứng từASố hiệuNgày, thángBCDiễn giải

DTK

đối

ứng

E……………………………

09/10/2018NVK0009009/10/2018Tiền điện tháng 09.2018

Kết chuyểnNợNợ12343314.901.910

………911- Cộng phát sinhSố dư……………………………………

31/10/2018Số phát sinh24.116.681

24.116.68124.116.681- Số dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

SV: Trịnh Huyền Thu76Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpCuối tháng kế toán kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh

nghiệp tương tự như các sổ chi tiết tài khoản khác và được kết quả sau:Hình 2.23: Sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng tháng 10/2018

Đồng thời, để theo dõi tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp,

kế tốn có thể kết xuất sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh tương tự như kết

xuất sổ cái TK 511.

Trích sổ cái TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh tháng 10/2018:SV: Trịnh Huyền Thu77Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.24: Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh tháng 10/2018

2.2.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.

 Tài khoản sử dụng:

- Tài khoản 511: “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

- Tài khoản 632: “Giá vốn hàng bán”

- Tài khoản 6421: “Chi phí bán hàng”

- Tài khoản 6422: “Chi phí quản lý doanh nghiệp”

- Tài khoản 911: “ Xác định kết quả kinh doanh”SV: Trịnh Huyền Thu78Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp Phương thức hạch toán:

Cuối kỳ, muốn xác định kết quả bán hàng, kế tốn kết chuyển tồn bộ các

khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết quả bán

hàng.

Việc kết chuyển được thực hiện theo định khoản:

Nợ TK 511:

Có TK 911:

Nợ TK 911:

Có TK 632:

Nợ TK 911:

Có TK 6421:

Nợ TK 911:

Có TK 6422:

Trích tài liệu tháng 10 năm 2018: ngày 31/10/2018, kết chuyển doanh thu, giá

vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cuối kỳ như sau:

Nợ TK 511: 416.626.500

Có TK 911: 416.626.500

Nợ TK 911: 306.762.568

Có TK 632: 306.762.568

Nợ TK 911: 22.184.565

Có TK 6421: 22.184.565

Nợ TK 911:24.116.681Có TK 6422: 24.116.681

Q trình kết chuyển trên phần mềm kế toán G9 diễn ra như sau:

 Kết chuyển doanh thu:

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Doanh thu được tự tổng

hợp và kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu.SV: Trịnh Huyền Thu79Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.25: Kết chuyển doanh thu

 Kết chuyển giá vốn:

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Giá vốn hàng bán

được tự tổng hợp và kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu.Hình 2.26: Kết chuyển giá vốn

 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh và các kết chuyển cuối kỳ khác.

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Chi phí quản lý

kinh doanh và các chi phí, doanh thu, lợi nhuận cuối kỳ còn lại được tự tổng hợp và

kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu

SV: Trịnh Huyền Thu80Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.27: chi phí quản lý kinh doanh và các kết chuyển cuối kỳ khácSV: Trịnh Huyền Thu81Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpBiểu số 2.8. Sổ cái tài khoản 911

Đơn vị: Công ty TNHH PTCN và thương mại an phú

Địa chỉ: Xóm 6, Thơn Đồn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, HNMẫu số S03b – DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC)SỔ CÁI

Tháng 10 năm 2018

Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh

Ngày tháng

ghi sổChứng từNhật ký chung

Diễn giảiSố

trangSTT

dòngSố

hiệu

TKĐUDEGHSố tiềnSố hiệuNgày thángABC31/10/2018NVK0017431/10/2018Kết chuyển51131/10/2018NVK0017531/10/2018Kết chuyển632306.762.56831/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển642122.184.56531/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển642224.116.681…………………………….

31/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển12

416.626.500

4212- Cộng phát sinhNợ……….

40.780.310

416.640.832416.640.832- Số dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

SV: Trịnh Huyền Thu82Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpKết chuyển sổ cái TK 911 – xác định kết quả kinh doanh từ phần mềm G9:Hình 2.28: Sổ cái Tk 911 – Xác định kết quả kinh doanh tháng 10/2018SV: Trịnh Huyền Thu83Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cuối kỳ để kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng kế toán thực hiện tương tự như kết xuất các sổ chi tiết khác. Được kết quả như hình dưới:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×