Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Số tiền: 579.022

+ Số tiền: 579.022

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp+ TK thuế: 1331

+ Thuế suất: 10%

+ Loại hóa đơn: GTGT

+ Số hóa đơn: 3971847

+ Nhóm hàng hóa dịch vụ: 1

Các chỉ tiêu khác phần mềm sẽ tự động cập nhật.

+ sau khi nhập liệu đầy đủ thông tin, nhấn Ctrl+S để lưu, trường hợp cần sửa

lại thơng tin chứng từ kế tốn nhấn Ctrl +E.SV: Trịnh huyền thu68Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.20: Phiếu chi số PC00099SV: Trịnh huyền thu69Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpQ trình nhập liệu trên tương ứng với việc kế toán đã hạch toán và ghi sổ chi

tiết tài khoản 6421: “Chi phí bán hàng” như sau:

 Hạch tốn:

Nợ TK 6421:579.022Nợ TK 1331:57.902Có TK 1111: 636.924

 Ghi sổ:

Cột chứng từ: Ngày: 05/10/2018

Số: PC00099

Cột diễn giải: Thanh tốn tiền điện thoại tháng 9/2018 theo hóa đơn số 3971847.

Cột TK đối ứng: 1111

Cột Số phát sinh Bên Nợ: 579.022SV: Trịnh huyền thu70Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpĐơn vị: Công ty TNHH PTCN và thương mại an phúMẫu số S19-DNNĐịa chỉ: Xóm 6, Thơn Đồn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm,(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/ 2016HNcủa BTC)

Biểu 2.6. Sổ chi tiết tài khoản 6421

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tháng 10 năm 2018Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng

Ngày tháng

Chứng từ

ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

ABC05/10/2018PC0009905/10/201831/10/2018NVK0017731/10/2018Diễn giải

D

Thanh tốn tiền điện thoại tháng

9/2018 theo hóa đơn số 3971847.

……………………………

Kết chuyển1111Số phát sinhSố dưNợNợ1234579.022

………911- Cộng phát sinh

- Số dư cuối kỳ22.184.565

22.184.56522.184.565Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

SV: Trịnh Huyền ThuTK

đối

ứng

E71Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpCuối kỳ để kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng kế toán

thực hiện tương tự như kết xuất các sổ chi tiết khác. Được kết quả như hình dưới:Hình 2.21: Sổ chi tiết tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng

2.2.4.2.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

 Tài khoản sử dụng:

- Tài khoản 6422: “Chi phí quản lý doanh nghiệp”.

 Trình tự hạch tốn:

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp, kế

toán ghi sổ các tài khoản kế tốn liên quan:

Nợ TK 6422:

Nợ TK 133(nếu có):

Có TK 111,112,331:

 Trích tài liệu tháng 10: Ngày 09/10/2018, tiền điện phải trả cho Cty điện

lực long biên phục vụ công tác quản lý 4.901.910, thuế GTGT 10%.SV: Trịnh Huyền Thu72Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpChứng từ 2.8 Hóa đơn GTGT số 0969445Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0969445 kế toán tiến hành nhập vào phần mềm G9

như sau:

Chọn phần hàng kế toán mua hàng  Mua dịch vụ  Ctrl + N để thêm mới và tiến

hành nhập liệu:

+ Đối tượng: Công ty Điện lực Long Biên

+ Địa chỉ: Số 42 NGô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

+ Diễn giải: Tiền điện tháng 9.2018

+ Ngày phát sinh: 09/10/2018

+ Số phiếu nhập: NVK00090

- Tiền hàng:

+ Mã dịch vụ: TIEN DIEN

+ TK Nợ: 6422

+ TK có: 331SV: Trịnh Huyền Thu73Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Số tiền: 579.022

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×