Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cuối tháng kế toán kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tương tự như các sổ chi tiết tài khoản khác và được kết quả sau:

Cuối tháng kế toán kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tương tự như các sổ chi tiết tài khoản khác và được kết quả sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.24: Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh tháng 10/2018

2.2.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.

 Tài khoản sử dụng:

- Tài khoản 511: “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

- Tài khoản 632: “Giá vốn hàng bán”

- Tài khoản 6421: “Chi phí bán hàng”

- Tài khoản 6422: “Chi phí quản lý doanh nghiệp”

- Tài khoản 911: “ Xác định kết quả kinh doanh”SV: Trịnh Huyền Thu78Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp Phương thức hạch toán:

Cuối kỳ, muốn xác định kết quả bán hàng, kế tốn kết chuyển tồn bộ các

khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết quả bán

hàng.

Việc kết chuyển được thực hiện theo định khoản:

Nợ TK 511:

Có TK 911:

Nợ TK 911:

Có TK 632:

Nợ TK 911:

Có TK 6421:

Nợ TK 911:

Có TK 6422:

Trích tài liệu tháng 10 năm 2018: ngày 31/10/2018, kết chuyển doanh thu, giá

vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cuối kỳ như sau:

Nợ TK 511: 416.626.500

Có TK 911: 416.626.500

Nợ TK 911: 306.762.568

Có TK 632: 306.762.568

Nợ TK 911: 22.184.565

Có TK 6421: 22.184.565

Nợ TK 911:24.116.681Có TK 6422: 24.116.681

Q trình kết chuyển trên phần mềm kế toán G9 diễn ra như sau:

 Kết chuyển doanh thu:

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Doanh thu được tự tổng

hợp và kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu.SV: Trịnh Huyền Thu79Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.25: Kết chuyển doanh thu

 Kết chuyển giá vốn:

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Giá vốn hàng bán

được tự tổng hợp và kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu.Hình 2.26: Kết chuyển giá vốn

 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh và các kết chuyển cuối kỳ khác.

Kế toán vào phần hành Tổng hợp  kết chuyển số liệu. Chi phí quản lý

kinh doanh và các chi phí, doanh thu, lợi nhuận cuối kỳ còn lại được tự tổng hợp và

kết chuyển sang tài khoản 911. Nhấn Ctrl+S để lưu

SV: Trịnh Huyền Thu80Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.27: chi phí quản lý kinh doanh và các kết chuyển cuối kỳ khácSV: Trịnh Huyền Thu81Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpBiểu số 2.8. Sổ cái tài khoản 911

Đơn vị: Công ty TNHH PTCN và thương mại an phú

Địa chỉ: Xóm 6, Thơn Đồn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, HNMẫu số S03b – DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC)SỔ CÁI

Tháng 10 năm 2018

Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh

Ngày tháng

ghi sổChứng từNhật ký chung

Diễn giảiSố

trangSTT

dòngSố

hiệu

TKĐUDEGHSố tiềnSố hiệuNgày thángABC31/10/2018NVK0017431/10/2018Kết chuyển51131/10/2018NVK0017531/10/2018Kết chuyển632306.762.56831/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển642122.184.56531/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển642224.116.681…………………………….

31/10/2018NVK0017731/10/2018Kết chuyển12

416.626.500

4212- Cộng phát sinhNợ……….

40.780.310

416.640.832416.640.832- Số dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

SV: Trịnh Huyền Thu82Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpKết chuyển sổ cái TK 911 – xác định kết quả kinh doanh từ phần mềm G9:Hình 2.28: Sổ cái Tk 911 – Xác định kết quả kinh doanh tháng 10/2018SV: Trịnh Huyền Thu83Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpBiểu số 2.9: Sổ Nhật ký chung

Đơn vị: Công ty TNHH phát triển CN và thương mại an phú

Địa chỉ: Xóm 6, Thơn Đồn Kết, Xã Kim Lan, Huyện GiaMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theoThông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 củaLâm, HNBộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 10 năm 2018Ngày,

tháng ghi

sổChứng từ

Số hiệuABDiễn giảiNgày,

tháng

CĐã ghi

Sổ CáiSTT

dòngSố

hiệu

TKĐƯNợEGH12DSố phát sinhSố trang trước chuyển sang

23/10/201823/10/20180000749000074923/10/201823/10/2018……………………..

Bán hàng cơng ty CP Tồn thắng

Bán hàng cơng ty CP Tồn thắng

Bán hàng cơng ty CP Tồn thắng

Bán hàng cơng ty CP Tồn thắng

Bán hàng cơng ty CP Toàn thắng

……………………………..

Cộng chuyển sang trang sauSV: Trịnh Huyền Thu84131

5111

3331

632

156XX236.500.000

215.000.000

21.500.000

148.000.000XLớp LC20.21.03148.000.000Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp2.2.4.4. Trình bày thơng tin trên Báo cáo tài chính

Các thơng tin liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng được

trình bày trên BCTC như sau:

4. Báo cáo kết quả

hoạt động kinh

doanh

Các thơng tin về Kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng được thể hiện

trên các chỉ tiêu sau:

Doanh thu được thể hiện trên các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” – Mã số 01: Số liệu để

ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của tài khoản 511 “Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ” trong kỳ báo cáo.

Tháng 10 năm 2018 số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là: 416.626.500

- Chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” - Mã số 02: Số liệu để ghi vào chỉ

tiêu này là tổng số phát sinh bên nợ của TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ” đối ứng với bên Có TK 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 20: Chỉ tiêu này phản

ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá

vốn hàng bán phát sinh trong kỳ.

Tháng 10 năm 2018 số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là: 109.683.932

Chi phí được trình bày trên các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” - Mã số 11: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là

luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” trong kỳ báo cáo

đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tháng 10 năm 2018 số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là: 306.762.568

- Chỉ tiêu “Chi phí quản lý kinh doanh” – Mã số 24: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu

này là tổng cộng số phát sinh bên Có của Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh

doanh”, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”

trong kỳ báo cáo.

Tháng 10 năm 2018 số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là: 46.301.246SV: Trịnh Huyền Thu85Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpThuyết minh báo cáo tài chính

Trên thuyết minh báo cáo tài chính, thơng tin về doanh thu, chi phí được trình bày tại

mục “Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh”.

 Q trình lên Báo cáo tài chính khi sử dụng phần mềm kế toán G9:

Trên thanh menu chọn “Báo cáo”, tại dòng “Báo cáo tài chính” chọn “B01aDNN: Báo cáo tình hình tài chính”. Chọn “B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh”Hình 2.29: báo cáo tài chính

Tại bảng tham số báo cáo chọn “Kỳ báo cáo”  Đồng ý để kết xuất báo cáo

tài chính.SV: Trịnh Huyền Thu86Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.30: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2018

Khóa sổ kế toán cuối kỳ

Cuối kỳ kế toán, sau khi thực hiện tồn bộ các bút tốn kết chuyển và kiểm trasổ sách, báo cáo kế tốn đã hồn thiện, kế tốn tiến hành khóa sổ cuối kỳ. Việc khóa

sổ ỳ kế tốn cho phép khóa lại các nghiệp vụ đã nhập liệu vào phần mềm trước ngày

thực hiện lệnh khóa.SV: Trịnh Huyền Thu87Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpĐể khóa sổ kế tốn cuối kỳ trên phần mềm kế tốn G9, thực hiện như sau: Hệ

thống  Khóa sổ kỳ kế tốn (lựa chọn thời gian muốn khóa sổ)  Đồng ý.

Để chỉnh sửa các nghiệp vụ đã bị khóa sổ, vào lại mục Hệ thống  Khóa sổ

kỳ kế tốn và nhập ngày khóa sổ mới là thời điểm trước ngày phát sinh của nghiệp

vụ muốn sửa.

Ví dụ khóa sổ kế tốn tháng 10 năm 2018:

Hệ thống  Khóa sổ kỳ kế tốnHình 2.31: Khóa sổ cuối kỳ

 Đồng ý.

 In báo cáo

Quá trình in báo cáo thực hiện tương tự như quá trin sổ kế toán, sau khi đã kết xuất.

2.2.4.5. Xuất khẩu báo cáo tài chính ra hỗ trợ kê khai.

Để kết xuất báo cáo tài chính từ phần mềm kế tốn G9 ra Hỗ trợ kê khai để nộp

thuế, kế toán thực hiện:

Sau khi kết xuất Báo cáo tài chính trên phần mềm như trên, kế toán chọn “Cất” 

Data  XML file được bảng sau:SV: Trịnh Huyền Thu88Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cuối tháng kế toán kết xuất sổ chi tiết tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tương tự như các sổ chi tiết tài khoản khác và được kết quả sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×