Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6 Hội chứng rễ thần kinh

Bảng 3.6 Hội chứng rễ thần kinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

46đệm trên lâm sàng

Giai đoạn II

Giai đoan IIIa

Giai đoạn IIIbSố bệnh nhânTỷ lệ %Nhận xét:

Bảng 3.9. Phân độ thoát vị đĩa đệm trên lâm sàng theo tiêu chuẩn JOA

Mức độTổng số

Số bệnh nhânTỷ lệ %Nhẹ

Vừa

Nặng

Nhận xét:3.1.3. Biểu hiện tổn thương trên cộng hưởng từ

Bảng 3.10. Vị trí thốt vị đĩa đệm trên cộng hưởng từ cột sống thắt lưng

Vị trí thoát vị

L4-L5

L5-S1

L4-L5 và L5-S1

L3-L4 và L4-L5

L3-L4, L4-L5 và L5-S1

Tổng sốSố bệnh nhân (n=80)Tỷ lệ %Nhận xét:

Bảng 3.11. Thể thoát vi trên ảnh T1 và T2

Thể thoát vị

Trung tâm lệch P

Trung tâm lệch T

Thoát vị vào lỗ ghép

Nhận xét:Số bệnh nhânTỷ lệ %47483.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐO CÁC DẪN TRUYỀN THẦN KINH

VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG

HƯỞNG TỪ

3.2.1 Kết quả đo các chỉ số dẫn truyền

Bảng 3.12. Kết quả đo dẫn truyền vận động dây chày, dây mác với giai

đoạn TVĐĐ

Giai đoạnChỉ sốGiai đoạn IIDML

MCV

MA

DML

MCV

MA

DML

MCV

MAGiai đoạn

IIIa

Giai đoạn

IIIbDây mác

Bên lànhBên bệnhp49Giai đoạnChỉ sốDây chày

Bên lành

Bên lànhBên bệnh

Bên bệnhPGiai đoạn II

Giai đoạn

IIIa

Giai đoạn

IIIbBảng 3.13. Kết quả đo sóng F dây thần kinh

Dây mác

Giai đoạn

Chỉ số

Bên lành

Mean ±SD

Giai đoạn II

F min

Fmean

F-fre

Giai đoạn IIIa F min

F mean

F-fre

Giai đoạn

F min

IIIb

F mean

F-fre

Dây chày

Giai đoạn

Chỉ số

Bên lành

Giai đoạn IIF min

F mean

F-fre

Giai đoạn IIIa F min

F mean

F-fre

Giai đoạn

F min

IIIb

F mean

F-freBên cạnh

Mean ±SDPBên bệnhp50Bảng 3.14. Kết quả đo phản xạ song H với giai đoạn bệnh

Giai đoạnChỉ sốBên lành

Mean ± SDBên bệnh

Mean ± SDpThời gian tiềm phản

Giai đoạn II

xạ H (ms)

Biên độ phản xạ

H(mV)

Thời gian tiềm phản

Giai đoạn IIIa

xạ H (ms)

Biên độ phản xạ H

(mV)

Thời gian tiềm phản

Giai đoạn IIIb

xạ H (ms)

Biên độ phản xạ H

(mV)

3.2.2. Mối liên quan giữa lâm sàng và một số chỉ số dẫn truyền

a. Mối liên quan giữa một số chỉ số dẫn truyền và giai đoạn bệnh

Bảng 3.15. Mối liên quan giữa dẫn truyền vận động các rễ bên tổn

thương vơí giai đoạn của bệnh TVĐĐ

Dây mác

Các nhóm

Chỉ số DT

DML (ms)

MCV (m/s)

MA (mV)

Dây chày

Các nhóm

Chỉ số DT

DML (ms)

MCV (m/s)

MA (mV)Giai đoạn IIGiai đoạn

IIIaGiai đoạn

IIIb(n 1 ) (1)(n2) (2)(n 3(3)Giai đoạn

IIIa

(n2) (2)Giai đoạn

IIIb

(n3) (3)Giai đoạn II

(n 1)p1-2p2-3p1-3p1-2p2-3p1-351Bảng 3.16.Mối liên quan giữa giá trị sóng F bên bệnh với giai đoạn thốt

vị đĩa đệm ở nhóm bệnh nhân thốt vị đĩa đệm

Các nhóm

Chỉ số DTGiai đoạn II

(n) (1)Giai đoạn

IIIaGiai đoạn

IIIb(n) (2)() (3)Giai đoạnGiai đoạnp1-2p2-3p1-3p1-2p2-3p1-3Fmin (ms)

Fmean

(ms)

F-fre

Dây chày

Các nhóm

Chỉ số DTGiai đoạn II

(n ) (1)IIIa

(n ) (2)IIIb

(n ) (3)Fmin (ms)

Fmean

(ms)

F-fre

Bảng 3.17.Mối liên quan giữa phản xạ H bên bệnh với giai đoạn

thoát vị đĩa đệm

Các nhóm

Chỉ số DTGiai đoạn IIGiai đoạn IIIaGiai đoạn IIIb(n ) (1)(n) (2)(n) (3)p1-2p2-3p1-3Thời gian tiềm

(ms)

Biên độ (mV)b. Mối liên quan giữa một số chi số dẫn truyền với mức độ thoát vị TVĐĐ

theo tiêu chuẩn JOA52Bảng 3.18. Mối liên quan giữa thay đổi các thong số dẫn truyền vận động

với mức độ thoát vị đĩa đệm của bệnh nhân

Dây mác

Các nhómMức độ nhẹ(n ) (1)

Chỉ số DT

DML (ms)

MCV (m/s)

MA (mV)

Dây chày

Các nhóm

Mức độ nhẹ

Chỉ số DT

DML (ms)

MCV (m/s)

MA (mV)(n ) (1)Mức độMức độvừa

(n ) (2)nặng

(n ) (3Mức độMức độvừa

(n ) (2)nặng

(n ) (3)p1-2p2-3p1-3p1-2p2-3p1-3Bảng 3.19. Liên quan giữa thay đổi một số thơng số sóng F bên bệnh với

mức độ TVĐĐ53Dây mác

Các nhóm

Chỉ số DT

Fmin (ms)

Fmean (ms)

F-fre

Dây chày

Các nhómMức độ nhẹMức độ vừaMức độ nặng(n =14) (1)(n = 31) (2)(n =12) (3)Mức độ nhẹMức độ vừaMức độ nặng(n) (1)(n) (2)(n) (3)p1-2p2-3p1-3p1-2p2-3p1-3Chỉ số DT

Fmin (ms)

Fmean (ms)

F-freBảng 3.20. Liên quan giữa thay đổi một số thông số phản xạ H bên bệnh

với mức độ thoát vị đĩa đệm của bệnh nhân TVĐĐ

Các nhómMức độ nhẹMức độ vừaMức độ nặng(n ) (1)(n) (2)(n ) (3)p1-2p2-3p1-3Chỉ số DT

Thời gian tiềm (ms)

Biên độ (mV)3.2.3. Mối liên quan giữa kết quả dẫn truyền thần kinh với dẫn truyền

thần kinh

3.2.3.1 Mối liên quan giưã kết quả dẫn truyền thần kinh với vị trí thốt vị

đĩa đệm

Bảng 3.21. Liên quan giữa dẫn truyền vận động và vị trí TVĐĐ

Dây mác

Vị trí thốt vịDML (ms)MCV (m/s)MA (mV)54BênBênlànhbệnhpBênBênlànhbệnhpBênBênlànhbệnhpL4-L5

L5-S1

L4-L5 và L5S1

L3-L4 và L4L5

L3-L4 và L4L5 và L5-S1

Dây chày

Vị trí thoát vịDML (ms)

Bên

Bên

lànhbệnhpMCV (m/s)

Bên

Bên

lànhbệnhpMA (mV)

Bên

Bên

lànhbệnhpL4-L5

L5-S1

L4-L5 và L5S1

L3-L4 và L4L5

L3-L4, L4-L5

và L5-S1Nhận xét:

Bảng 3.22.Liên quan giữa thay đổi thong số F bên bệnh với vị trí thốt vị

Nhận xét:

Bảng 3.23. Liên quan giữa thay đổi thông số phản xạ H với vị trí thốt vị

đĩa đệm

Nhận xét:

3.2.3.2. Mối liên quan giữa kết quả dẫn truyền thần kinh với mức độ hẹp

ống sống

Bảng 3.24. Liên quan giữa thay đổi các thông số dẫn truyền vận động bên

bệnh vớ mức độ hẹp đốt sống của bệnh TVĐĐ

Nhận xét:55Bảng 3.25. Liên quan giữa thay đổi các thông số song F bên bệnh vơi mức

độ hẹp ống sống ở bệnh thoát vị đĩa đệm.

Nhận xét:CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận theo mục tiêu và kết quả nghiên cứuDỰ KIẾN KẾT LUẬN56DỰ KIẾN KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6 Hội chứng rễ thần kinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×