Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY10,1GVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân146089381.2 Phân phối tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hệ

thống:

Tỉ số truyền của hệ:

Tỉ số truyền của bộ truyền ngoài

Tỉ số truyển của hộp giảm tốc:1.3 Tính tốn các thơng số trên các trục hệ dẫn động:

1.3.1

Số vòng quay trên các trục:

 Số vòng quay trên trục động cơ:

 Số vòng quay trên trục I:

 Số vòng quay trên trục II:

 Số vòng quay trên trục cơng tác:

1.3.2Cơng suất trên các trục: Công suất trên trục động cơ: Pct = Plv = 12,8 (KW)

Công suất trên trục I: Công suất trên trục II:

 Công suất trên trục của trục công tác:

1.3.3Mômen xoắn trên các trục: Mô men xoắn trên trục động cơ:

 Mô men xoắn trên trục I:Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA211ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân Mô men xoắn trên trục II: Mô men xoắn trên trục công tác1.3.4Bảng các thông số động học:Động cơTrục ITrục IITrục công

tácP(KW)12,812,6712,1611,07n(vg/ph)14601460486,67146,7T(N.mm)83726238617,54720644,17Trục

Thông sốNguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA212ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânCHƯƠNG 2: TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN

NGỒI HỘP (BỘ TRUYỀN XÍCH)

Thiết kế bộ truyền xích gồm các bước như sau:

- Chọn loại xích

- Chọn số răng đĩa xích, xác định bước xích theo chỉ tiêu về độ bền

mòn và xác định các thơng số khác của xích và bộ truyền.

- Kiểm tra xích về độ bền.

- Thiết kế kết cấu đĩa xích và xác định lực tác dụng lên trục.

Thông số yêu cầu:

-P = PII = 12,16 ( KW)-T = TII = 238617,54(N.mm)-n = nII = 486,67 (v/ph)-u = ux = 32.1 Chọn loại xích:

Chọn loại xích ống con lăn do tải trọng không quá lớn và vận

tốc thấp.2.2 Chọn số rang đĩa xích:

Dựa vào bảng 5.4[1] với tỉ số truyền u=3 ta chọn số răng

Z1=29- (2.3)=23 với điều kiện 29-(2u) �19 và lấy theo số lẻ.

Vậy ta có: Z2=4. Z1=4.23=92 ≤120 � Z2=92.2.3 Xác định bước xích :

Bước xích p được tra bảng 5.5[1] với điều kiện P t ≤ [P], trong

đó:

•Pt-Cơng suất tính tốn: Pt=P.k.kZ.kn

Ta có:Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA213ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânChọn bộ truyền thí nghiệm là bộ truyền xích tiêu chuẩn, có số

răng và vận tốc vòng đĩa xích nhỏ là:

Z01 = 25

N01 = 400 (v/ph)

Do vậy ta tính được:

với Kz là hệ số răng

với Kn là hệ số vòng quay

k=k0 ka kđc kbt kđ. kc,trong đó: Tra bảng 5.6[1]

k0- Hệ số ảnh hưởng của vị trí bộ truyền: với k 0=1.

ka- Hệ số ảnh hưởng của khoảng cách trục và chiều dài xích:

Chọn a=(30÷50)p � ka=1

kđc-Hệ số ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích (điều

chỉnh bằng 1 trong các đĩa xích) : kđc=1

kbt-Hệ số ảnh hưởng của bôi trơn: k bt=1,3( Bộ truyền làm việc

trong mơi trường có bụi, chất lỏng bơi trơn đạt u cầu ).

kđ-Hệ số tải trọng động ( tải trọng va đập nhẹ ) : k đ=1

kc-Hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền; với số ca làm

việc là 2 ta có kc=1,25

� k=k0 ka kđc kbt kđ. kc=1.1.1. 1,3. 1. 1,25= 1,625

•Cơng suất cần truyền : P=3,91(KW)

Do vậy ta có: Pt=P.k.kZ.kn=12,16 . 1,625. 2,6 .1,09 = 56 (KW)

Tra bảng 5.5[1] với điều kiện

- Pt = 56 [P]

- n01 = 400 (v/ph)

ta có:

 Bước xích: p=38,1 mm

 Đường kính chốt: dc=11,12 mm

 Chiều dài ống: B=35,46 mm

 Cơng suất cho phép: [P]=57,7 KW .2.4 xác định khoảng cách trục và số mắt xích:

 Chọn sơ bộ khoảng cách trục: a=40.p=40.38,1=1524 (mm)

 Số mắt xích:

 chọn số mắt xích là số chẵn: 136

 Tính lại khoảng cách trục Để xích khơng q căng thì cần giảm a một lượng:

 Do đó:

Số lần va đập của xích i:Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA214Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×