Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định ứng suất cho phép :

2 Xác định ứng suất cho phép :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁYTH.S=1

 Z Zv K

 R

xHY Y K

=1 R S xF-Chọn sơ bộ:

-SH,SF –Hệ số an toàn khi tính về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn :

Tra bảng 6.2[1] với :

• Bánh răng chủ động : SH1 = 1,1 ; SF1 = 1,75

• Bánh răng bị động : SH2 = 1,1; SF2 = 1,75

o

o

-σ H lim , σ F lim - ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép với chu kỳ

cơ sở :

σ 0

= 2 HB + 70

 H limσ 0

= 1,8HB

 F limBánh chủ độngσ 0

= 2 HB + 70 = 2.280 + 70 = 630( MPa)

 H lim1

1σ 0

= 1,8HB = 1,8.280 = 504( MPa)

1

 F lim1σ 0

= 2 HB + 70 = 2.250 + 70 = 570(MPa)

 H lim2

2σ 0

= 1,8HB = 1,8.250 = 450(MPa)

2

 F lim2Bánh bị động

-KHL,KFL – Hệ số tuổi thọ,xét đến ảnh hưởng của thời gian phục vụ và

chế độ tải trọng của bộ truyền:m N

K

= H H0

 HL

N

HEm N

= F F0

K

N

 FL

FE

, Trong đó:

+ mH,mF – Bậc của đường cong mỏi khi thử về ứng suất tiếp xúc. Dobánh răng có HB <350

mH = 6 và mF = 6

+ NH0 , NF0 – Số chu kỳ thay đổi về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn:2,4

N

 H 0 = 30.HBN

= 4.106

 F0

Do vậy:18

Nguyễn Duy Linh – 1611030166 – 16DCTA218ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁYTH.S2,4

2,4 = 22,4.106

N

 H 01 = 30.HB1 = 30.280



2,4

2,4 = 17,06.106

 N H 02 = 30.HB2 = 30.250N

=N

= 4.106

F

01

F

02



+ NHE, NFE -Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương: Do bộ truyềnchịu tải trọng tĩnh

NHE= NFE=60.c.n.t∑ , trong đó:

c- số lần ăn khớp trong một vòng quay: c =1

n- vận tốc vòng của bánh răng.

t∑ - tổng số giờ làm việc của bánh răng.=N

= 60.c.n .t = 60.1.2930.24000 = 4219200000

N

FE1

1 ∑

 HE1

⇒

n

2930

N

=N

= 60.c.n .t = 60.c. 1 .t = 60.1.

.24000 = 812009237, 9

HE

2

FE

2

2

u

5,196

Ta có:

NHE1>NH01

NHE2>NH02

NFE1>NF01

NFE2>NF02

lấy NHE1= NH01

lấy NHE2= NH02

lấy NFE1= NF01

lấy NFE2= NF02KHL1=1

KHL2=1KFL1 =1

KFL2=1Do vậy ta có:

σo

630

[σ

]= H lim1 Z Zv K K

=

.1.1 = 572,72(MPa)

R

xH

HL1 1,1

 H1

S

H1oσ

570

[σ

]= H lim2 Z Z v K K

=

.1.1 = 518,18(MPa )

R

xH HL2 1,1

 H2

SH2o

σ504

F lim1 Y Y K K

=

.1.1 = 288(MPa)

[σ ] =

R S xF FL1 1,75

S

 F1

F1o

σ450

] = F lim2 Y Y K K

=

.1.1 = 257,14(MPa )

[σ

R

xF

F

2

S

FL

2

S

1,75F2

Do đây là bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng nên ta có thể lấy

trung bình giá trị của hai bánh để tính tốn. Vậy ứng suất cho phép

là:19

Nguyễn Duy Linh – 1611030166 – 16DCTA219ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁYH]=TH.S[ σ H 1 ] + [ σ H 2 ] = 572, 72 + 518,18 = 545, 45 (Mpa)

223.2.2 Ứng suất cho phép khi quá tải:

[σ ]

= 2,8.max(σ ,σ

) = 2,8.580 = 1624( MPa)

ch1 ch2

 H max[σ F1]max = 0,8.σ ch1 = 0,8.580 = 464( MPa)]

= 0,8.σ

= 0,8.580 = 464( MPa)

[σ

ch2

 F 2 max3.3 Xác định sơ bộ khoảng cách trục:

TK

1 Hβ

aw = K a (u + 1)3

[σ ]2.u.ψ

H

ba,với:

-Ka- Hệ số phụ thuộc vật liệu làm bánh răng của cặp bánh răng. Tra

bảng 6.5[1]Ka=43 MPa1/3

-T1- Môment xoắn trên trục chủ động: T1=37694,795(N.mm)

-[σH]-Ứng suất tiếp xúc cho phép: [σH]=545,45(MPa)

-u - Tỉ số truyền: u = 5,196

-ψba,ψbd - Hệ số chiều rộng vành răng:

Tra bảng 6.6[1] với bộ truyền đối xứng, HB<350, ta chọn được

ψba=0.4;

ψbd=0,5. ψba.(u+1)=0,5.0,4.(5,196+1)=1,2392

- KHβ,KFβ - Hệ số xét đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều

rộng vành răng khi tính về ứng suất tiếp xúc và uốn: Tra bảng 6.7[1]

với ψbd=1,2392 và sơ đồ bố trí là sơ đồ 6 và dùng phép nội suy ta

được:= 1,09

K

 Hβ K F β = 1,23

Do vậy ta có:aw = Ka (u + 1)3TK

37694,795.1,2392

1 Hβ

= 43.(5,196 + 1)3

= 112,63(mm)

2

2

[σ ] .u.ψ

545, 45 .5,196.0, 4

H

baChọn aw= 140 (mm)3.4 Xác định thông số ăn khớp:

3.4.1 Mơđun pháp:

m = (0,01÷0,02)aw

20

Nguyễn Duy Linh – 1611030166 – 16DCTA220ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁYTH.STra bảng 6.8[1] chọn m theo tiêu chuẩn: m=2

Chiều rộng vành răng :

bw = aw . ψba = 140 . 0,4 = 54 ( mm )

Công thức quan hệ : aw = =

Chọn sơ bộ β = 140

3.4.2 Xác định số răng:Ta có:β=14o2a cosβ 2.140.0,97

Z = w

=

= 21,92

1 m.(u + 1) 2.(5,196 + 1);Chọn Z1=22

Z2= u.Z1=5,196.22=114,31; Chọn Z2=114

Tỉ số truyền thực tế:Z

114

ut = 2 =

= 5,182

Z

22

1Sai lệnh tỉ số truyền:

u −u

5,182 − 5,196

∆u = t

.100% =

.100 = 2,69% < 4% ⇒

u

5,196

thỏa mãn.

Góc nghiêng :

Cosβ = =2.(22 + 114)

= 0, 97

2.140β = 14o3.5 Một vài thông số hình học của cặp bánh răng:

• Khoảng cách trục : aw = 140 ( mm )

• Đường kính vòng chia :

2.22

0,97

d1 = =

= 45,35 ( mm )

2.114

0,97

d2 = =

= 234,98 ( mm )

• Đường kính vòng lăn :

2.140

5,182 + 1dw1 = =

= 45,293 ( mm )

dw2 = uh . dw1 = ,182 . 45,293 = 234,708 ( mm )

• Đường kính đỉnh răng :

da1 = d1 + 2mn = 45,35 + 2 . 2 = 49,35 ( mm )

21

Nguyễn Duy Linh – 1611030166 – 16DCTA221Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định ứng suất cho phép :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×