Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thí nghiệm 2: Xét trường hợp chuẩn độ Vo mL dung dịch Na2H2Y nồng độ Co mol/L bằng V mL dung dịch HCl nồng độ C2 mol/L

Thí nghiệm 2: Xét trường hợp chuẩn độ Vo mL dung dịch Na2H2Y nồng độ Co mol/L bằng V mL dung dịch HCl nồng độ C2 mol/L

Tải bản đầy đủ - 0trang

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,009,472

9,771

9,971

10,131

10,254

10,361

10,4576,719

7,132

8,339

9,299

9,640

9,862

10,032

10,171

10,3976,082

6,284

6,493

6,735

7,045

7,675

9,013

9,469

9,723

9,907

10,050

10,177

10,285

10,3857,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,804,236

4,896

5,391

5,682

5,910

6,098

6,270

6,442

6,642

6,878

7,219

8,086

9,058

9,431

9,6494,315

4,948

5,379

5,653

5,867

6,040

6,196

6,352

6,518

6,698

6,916

7,257

8,010

8,991

9,3579,816

9,951

10,070

10,172

10,265

10,347

10,422

10,4909,581

9,754

9,888

10,002

10,104

10,196

10,278

10,353

10,419III.2.2. Xử lí số liệu thu được từ phép chuẩn độ hỗn hợp

Từ bảng 3, chúng tôi xây dựng được đường cong chuẩn độ 05 dung dịch nghiên cứu

bằng dung dịch KOH trong hình 1 như sau:

11.0

10.0

9.0pH8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

0.01.02.03.04.05.06.07.0Thể tích dung dịch KOH (mL)108.0Hỗn hợp

1

Hỗn hợp

2

Hỗn hợp 3

Hỗn hợp

4

9.010.0Hình 1: Đường cong chuẩn độ điện thế 05 dung dịch hỗn hợp g ồm axit m ạnh HCl và EDTA

bằng KOH

Như vậy, từ các đường cong chuẩn độ của 05 dung dịch khác nhau, rút ra được nh ận

xét như sau: trên cả 05 đường cong chuẩn độ đều xuất hiện hai bước nhảy chuẩn

độ (BNCĐ), bước nhảy thứ nhất nằm trong vùng axit yếu, bước nhảy thứ hai nằm

trong vùng bazơ yếu.

Mặt khác, sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu và phương pháp giải tích xử

lí số liệu bảng 3, thu được giá trị thể tích KOH cần dùng để đạt đến ĐTĐ thứ nhất (V TĐ1)

và giá trị thể tích KOH cần dùng để đạt đến ĐTĐ thứ hai (V TĐ2) trong 5 phép chuẩn độ

như sau:

Bảng 4: Kết quả tính VTĐ1 và VTĐ2 trong phép chuẩn độ điện thế 05 dung dịch nghiên cứu

bằng KOH.

Dung dịch

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

VTĐ 1 (mL)

2,43

2,89

3,30

4,24

4,11

VTĐ 2 (mL)

3,71

4,43

5,09

6,19

6,36

Từ số liệu chuản độ,xác định được, tại điểm tương đương thứ nhất, tỉ lệ số mol

phản ứng của KOH với EDTA tại các ĐTĐ như sau:

Bảng 5: Tỉ lệ số mol phản ứng của KOH với EDTA trong 05 phép chu ẩn đ ộ các dung d ịch

hỗn hợp tại các ĐTĐ.

HH1HH2HH3HH4HH52222233333Tỉ lệ phản ứng tại ĐTĐ thứ

n KOH

nnhất ( EDTA )

Tỉ lệ phản ứng tại ĐTĐ thứ

n KOHhai (n EDTA)Từ số liệu bảng 5, cho thấy: Tại ĐTĐ thứ nhất, tỉ lệ số mol phản ứng giứa KOH và EDTA

là 2:1, nghĩa là đến thời điểm này, axit H4Y bị trung hòa hết nấc thứ nhất và nấc thứ hai

cùng với HCl:

H+ + OHvà���

��

H4Y + 2OH-H2O���

��H2Y2- + H2OTại điểm tương đương thứ hai, tỉ lệ số mol KOH phản ứng với EDTA là 3:1, tức là

axit H4Y bị trung hòa tiếp nấc thứ ba:

H2Y2- + OH-���

��

HY3- + H2OKết quả này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về khả năng chu ẩn đ ộ riêng t ừng n ấc

của các đa axit. Thật vậy, theo [1;17], giá trị HSCB của axit EDTA l ần l ượt là: 10 -2,00, 10-2,67,

11K a1

10-6,16, 10-10,26. Như vậy, do K a2 < 104 nên khơng có khả năng chuẩn độ riêng được nấc 1,

K a3

�104

nhưng K a2

nên có thể chuẩn độ riêng được nấc thứ hai, nghĩa là có thể chu ẩn độ

K a3

�104

K

được tổng hai nấc thứ nhất và nấc thứ hai của EDTA. Tương tự, ta có: a4

, nhưngKa4 < 10-9 nên chuẩn độ riêng được nấc thứ 3 và khơng chuẩn độ được nấc thứ tư.

Từ đó, chúng tơi sẽ tiến hành xử lý số liệu thu được của 5 phép chu ẩn đ ộ 5 dung d ịch

hỗn hợp bằng KOH ở 3 khu vực: khu vực pH trước BNCĐ thứ nhất (Khu vực pH 1); khu

vực pH sau BNCĐ thứ nhất, trước BNCĐ thứ hai (Khu vực pH 2); khu vực sau BNCĐ

thứ hai (Khu vực pH3). Về nguyên tắc, trong 3 khu vực riêng rẽ trên vẫn có th ể gi ải h ệ

phương trình 4 ẩn (3.12) vì phương trình tính được thiết lập đúng cho mọi th ời đi ểm

của quá trình chuẩn độ. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực pH, thành phần của h ệ trong dung d ịch

là khác nhau, vì vậy cơng thức tính giá trị của Q theo (3.11) đ ược đ ơn gi ản hóa tùy thu ộc

vào thành phần của hệ. Cụ thể như sau:

Trong khu vực pH1 (pH < 3,7) => gồm 2 hệ đệm H4Y+H3Y- và H3Y- + H2Y2- (0
Khi đó h >> Ka3, Ka4 và có thể bỏ qua nồng độ của HY3-, Y4- so với dạng H4Y, H3Y-, H2Y2Khi đó, từ biểu thức (3.11) ta có:

Q= H Y  2 H Y 2 

321h.Ka1  22 .Ka1Ka 2

h  1h.Ka1  2 .Ka1Ka 2

2� Qh 2  Ka1.1h(1  Q)+ Ka1Ka 2 .2 (2  Q)Đặt:a1  K a1

a 2  K a1K a 2Y  h 2QX1  h1 (1  Q)

X  2 (2  Q)

và � 2(3.26)

(3.27)(3.28)Khi đó, phương trình (3.27) sẽ trở thành dạng: Y = a1X1 + a2X2

Như vậy, từ hệ phương trình 4 ẩn chuy ển thành hệ phương trình 2 ẩn, đ ơn gi ản h ơn và

trong khu vực này chỉ cần tính các đại lượng Y, X 1, X2 thu được từ kết quả thực nghiệm.

Tiến hành xử lý thống kê theo ngun lí bình phương tối thi ểu v ới n đi ểm th ực nghi ệm

sẽ thu được các giá trị a1, a2. Từ đó, tính tốn được các giá trị hằng số cân bằng nhi ệt

động Ka1 ; Ka2 của axit nghiên cứu.

Trong khu vực pH2 (5,5 < pH < 7,2) => hệ gồm HY3- và H2Y2-(2 < Q < 3):

22 h  33 .Ka 3

Q = 2 h  3 .Ka 3 � h2 .(Q - 2)  Ka 3 .3 (3  Q)

(3.29)12Đặt: a  K a 3 vàY  h2 .(Q  2)

X  3 .(3  Q)

(3.30)Khi đó, phương trình (3.29) sẽ trở thành dạng: Y = a.X

Trong khu vực pH3 (pH > 9)=> hệ gồm HY3- + Y4- (3 < Q < 4):

33 h  44 .Ka 4

� h3.(Q - 3)  Ka 4 .4 (4  Q)

Q = 3 h  4 .Ka 4

Đặt: a  K a 4 và(3.31)�Y  h3 .(Q  3)�X  4 .(4  Q)(3.32)Khi đó, phương trình (3.31) sẽ trở thành dạng: Y = a.X

III.2.3. Kết quả tính tốn HSCB của axit etilendiamintetraaxetic từ phép chu ẩn đ ộ

hỗn hợp.

III.2.3.1. Kết quả tính HSCB đối với dung dịch 1

Bảng 9: Kết quả tính các hệ số và cận tin cậy của phương trình hồi quy theo hàm

LINEST trong 3 khoảng pH khác nhau của phép chuẩn độ dung dịch 1(HH 1)

KV pH1

Hệ

số

hồia1KV pH2KV pH3a2(-2,212 ± 0,063).10- (-5,636 ± 0,460).103(2,006 ± 0,007).10-76(3,013 ± 0,521).1011quyTừ các giá trị hệ số hồi quy tính được, chúng tơi thay vào các bi ểu th ức tương ứng

với mỗi khu vực pH và áp dụng cơng thức tính sai s ố của phép đo gián ti ếp đ ể tính các

các HSCB Kai và từ đó suy ra các giá trị pK a1, pKa2 , pKa3 và pKa4 tương ứng. Kết quả thu

được, được trình bày trong bảng 10.

Bảng 10: Kết quả tính các giá trị hằng số phân li t ừng n ấc c ủa axit H 4Y trong 3 khoảng pH

khác nhau của phép chuẩn độ dung dịch 1 (HH 1)

KV pH1

HSCBpKaKa1<0

LOẠI

Không

xác

địnhKV pH2KV pH3Ka2 = (2,548 ± 0,220).10-3Ka3 = (2,006 ± 0,007).10-7Ka4 = (3,013 ± 0,521).10-11pKa2 = 2,594 ± 0,038pKa3 = 6,698 ± 0,014pKa4 = 10,689 ± 0,036đượcNhư vậy kết quả tính HSCB của axit etilendiamintetraaxetic từ phép chuẩn độ

điện thế dung dịch 1 bằng KOH là thỏa mãn!

III.2.3.2. Kết quả thu được sau khi xử lí số liệu đối với dung dịch 2, 3, 4, 5

Từ các giá trị Q, Y, X, tính được ,, chúng tơi sử dụng hàm LINEST để tiến hành hồi quy

tuyến tính tương tự như đã xử lý số liệu của bảng 7 và bảng 8. Kết quả hồi quy các ẩn số

13a, a1, a2, trong 3 khu vực pH từ số liệu thực nghiệm chuẩn độ h ỗn h ợp 4 dung d ịch (HH 2,

HH3, HH4, HH5), được trình bày trong bảng 23.14Bảng 23: Kết quả hồi quy các hệ số a, a1, a2 và các giá trị sai số tương ứng theo hàm

LINEST trong 3 khu vực pH (KV pH) khác nhau của phép chuẩn độ hỗn h ợp 4 dung d ịch

nghiên cứu bằng KOHHH2KV pH1

a1= (-3,768 ± 0,087).10-3

a2 =(-8,149 ± 0,377).10-7KV pH2KV pH3a = (2,012 ± 0,030).10-a =(1,655 ± 0,091).10-711a1 = (-8,599 ± 0,930).10-3

HH3HH4a2 =(-1,589 ± 0,263).10-5

a1 = (-1,143 ± 0,026).10-2

a2 =(-1,476 ± 0,050).10-5HH5a1 = (-1,269 ± 0,061).10-2

a2 =(-1,333 ± 0,085).10-5a =(1,620 ± 0,029).10-7a = (1,588 ± 0,042).1011a = (1,782 ± 0,025).10-a = (2,210 ± 0,212).10-711a =(1,706 ± 0,018).10-7a =(1,742 ± 0,062).1011Từ các giá trị hệ số hồi quy tính được theo số liệu thực nghiệm của 4 phép chuẩn

độ hỗn hợp các dung dịch nghiên cứu bằng KOH, chúng tơi tính được h ằng s ố phân li của

axit H4Y trong các khu vực pH khác nhau, kết quả được tóm tắt trong bảng 24.

Bảng 24: Kết quả tính HSCB của axit H 4Y trong 3 khu vực pH trước và sau các ĐTĐ, t ừ kết

quả chuẩn độ đo pH của 5 dung dịch hỗn hợp gồm HCl và EDTA.

HSCBKa2

(2,548 ± 0,220).10-Ka3

(2,006 ± 0,007).10-Ka4

(3,013 ± 0,521).10-3711(2,163 ± 0,119).10-(2,012 ± 0,030).10-(1,655 ± 0,091).10-Khôn3711g xác(1,848 ± 0,365).10-(1,620 ± 0,029).10-(1,588 ± 0,042).10-định3711(1,050 ± 0,084).10-(1,782 ± 0,025).10-(2,210 ± 0,212).10-3711Ka1HH1

HH2

HH3

HH4được(1,050 ± 0,084).10HH5

pKai

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5pK ai

pKa [1]pKa1

Khôn

g xác

định

được

2,00-(1,706 ± 0,018).10-(1,742 ± 0,062).10-3711pKa2

2,954 ± 0,038

2,655 ± 0,022

2,733 ± 0,086

2,889 ± 0,017

2,979 ± 0,035pKa3

6,698 ±0,014

6,696 ± 0,006

6,790 ± 0,008

6,749 ± 0,006

6,768 ± 0,005pKa4

10,689 ± 0,036

10,780 ± 0,024

10.799 ± 0,012

10,656 ± 0,042

10,759 ± 0,0152,842 ± 0,0186,740 ± 0,00410,737 ± 0,0122,676,1610,2615Từ bảng 23 và bảng 24 cho thấy: Kết quả thu được sau khi xử lí số liệu theo phương

pháp hồi quy tuyến tính ở cả 4 dung dịch nghiên cứu (Từ HH 2 đến HH5) đều cho phép tìm

ra giá trị của các hệ số hồi quy (a, a1, a2). Tuy nhiên, trong khu vực pH1 (trước ĐTĐ thứ

a2

nhất), tính được Ka2 = a1 , nhưng không xác định được Ka1; trong khu vực pH2 (Sau ĐTĐ

a3

thứ nhất, trước ĐTĐ thứ hai) tính được giá trị Ka3 = a 2 ; khu vực pH3 (Sau ĐTĐ thứ hai)

a4

xác định được giá trị Ka4 = a 3 .Từ bảng 24 nhận thấy: So với các kết quả HSCB của EDTA đã được công bố trong tài

liệu [1; 17], kết quả thu được từ phép chuẩn độ đi ện thế 5 h ỗn h ợp nghiên cứu (HH 1

đến HH5) bằng KOH có sự phù hợp tốt về giá trị pKa2, pKa3, pKa4; các kết quả thu được

đều được xử lí thống kê. Điều đó chứng tỏ kết quả thu được là hợp lý và có đ ộ tin c ậy

cao.

Cũng theo bảng 24, cho thấy phương pháp nghiên cứu không xác định được giá trị pK a1,

tuy nhiên, điều này có thể lí giải như sau: Trong KV pH 1 của cả 5 phép chuẩn độ, giá trị

pH đều dao động trong khoảng 3,7 > pH > 2,6pK a2 (theo tài liệu [3,17]) và tương ứngvới giá trị đại lượng Q của cả 5 trường hợp đều dao động trong khoảng 1,6 < Q < 2 (bảng

6,11,14,17,20), nghĩa là trong KV pH1 thực tế chỉ tồn tại hệ đệm H3Y- + H2Y2-, mà cân bằng

trong hệ đệm ảnh hưởng trực tiếp đến HSCB Ka2:

H3Y-���

��

H2Y2- +H+Ka2Chính vì vậy, phương pháp nghiên cứu chỉ cho phép xác định được giá tr ị K a2 trong KV pH1

. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận xét rút ra từ tài li ệu [9,10]: quá trình nào quy ết

định pH của hệ thì phương pháp nghiên cứu sẽ xác định được chính xác HSCB c ủa q

trình đó. Chính vì thế, muốn tính được giá trị K a1 thì phải thêm axit mạnh vào hỗn hợp để

giảm giá trị pH của dung dịch sao cho pH<2 = pKa1 (theo tài liệu [3,17]) và sao cho 0 < Q <

1 để dung dịch hỗn hợp gồm hệ đệm H4Y + H3Y-, khi đó, cân bằng:

+

���

H 4 Y ��

� H3 Y + HKa1sẽ quyết định pH của hệ, do đó sẽ tính được HSCB của q trình này chính là K a1.

Trong q trình thực nghiệm, khi tiến hành chuẩn bị dung dịch h ỗn h ợp v ới n ồng đ ộ

EDTA cỡ 10-2M thấy: Xuất hiện tinh thể trong suốt kết tinh nhanh dưới đáy bình mà dự

đốn là tinh thể H4Y. Vì vậy, hạn chế về việc không xác định được giá trị K a1 của phương

pháp trên hồn tồn có thể được khắc phục bằng cách tổng h ợp axit H 4Y, và sử dụng trực

tiếp axit này cho quá trình nghiên cứu.

16III.3.KẾTQUẢXÁCĐỊNHHẰNGSỐPHÂNLICỦAAXITETILENDIAMINTETRAAXETIC (H4Y) THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ RIÊNG RẼ

III.3.1. Kết quả chuẩn độ điện thế 03 dung dịch chất nghiên cứu

Tiến hành chuẩn độ điện thế riêng rẽ 03 dung dịch mu ối Na 2H2Y có nồng độ khác

nhau, lực ion I = 0,1 được duy trì bằng muối tr ơ KCl (được trình bày ở chương II) b ằng

dung dịch chuẩn KOH (có nồng độ 1,0385.10-2 M) và dung dịch chuẩn HCl (có nồng độ

1,8047.10-2M). Kết quả đo pH được trình bày trong bảng 25.

Bảng 25: Kết quả chuẩn độ điện thế dung dịch H2Y2-có nồng độ khác nhau bằng dung dịch KOH và

dung dịch HCl theo phương pháp chuẩn độ điện thế riêng rẽ(CKOH = 1,0385.10-2 M; CHCl = 1,8047.10-2 M; VH Y2- = 25 mL; I = 0,1

2)Dung dịch 1

Chuẩn độ

Chuẩn độDung dịch 2

Chuẩn độ

Chuẩn độDung dịch 3

Chuẩn độ

Chuẩn độbằng KOHbằng KOHbằng KOHV

(mL)pHbằng HCl

VpH(mL)0,004,7580,000,205,2000,200,405,4920,400,605,7060,600,805,8830,801,006,0411,001,206,1911,201,406,3401,401,606,4861,601,806,6571,802,006,8552,002,207,1232,202,407,6082,402,608,6902,60V

(mL)4,750,02

4,030

0,23

3,730

0,45

3,540

0,69

3,410

0,84

3,310

1,00

3,220

1,23

3,150

1,44

3,090

1,63

3,040

1,80

2,990

2,03

2,940

2,29

2,910

2,40

2,870

2,660bằng HCl

VpHpH(mL)4,678

5,045

5,310

5,504

5,658

5,787

5,903

6,008

6,107

6,205

6,300

6,393

6,495

6,600

17V

(mL)0,04,670,00

0,48

3,820

0,20

0,63

3,640

0,40

0,810

0,60

1,03,51

3,400

0,80

1,24

3,320

1,00

1,42

3,250

1,20

1,61

3,180

1,40

1,88

3,130

1,60

2,05

3,080

1,80

2,26

3,040

2,00

2,43

3,000

2,20

2,63

2,960

2,40

2,87

2,930

2,6020pH4,526

4,888

5,176

5,381

5,538

5,668

5,775

5,877

5,973

6,060

6,145

6,226

6,309

6,394bằng HCl

VpH(mL)0,04,520

0,28

4,080

0,43

3,800

0,66

3,640

0,86

3,510

1,06

3,410

1,29

3,330

1,47

3,260

1,65

3,200

1,85

3,150

2,02

3,100

2,22

3,060

2,40

3,020

2,61

2,98042,809,2002,803,009,4763,003,209,6553,203,409,7953,403,609,9063,603,809,9633,804,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,0010,05

1

10,12

7

10,19

6

10,25

8

10,31

7

10,37

24,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,202,842,83,02,902,84

2,810

3,00

3,21

2,870

3,01

2,780

3,20

3,44

2,840

3,23

2,750

3,40

3,66

2,820

3,46

2,730

3,60

3,81

2,790

3,61

2,700

3,80

4,07

2,770

3,87

2,680

4,00

4,23

2,750

4,06

2,660

4,20

4,42

2,730

4,24

2,640

4,40

4,61

2,710

4,45

2,620

4,60

4,81

2,690

4,65

2,600

4,80

5,03

2,670

4,88

2,590

5,00

5,24

2,650

5,00

2,570

5,20

5,47

2,640

5,24

2,550

5,40

5,62

2,620

5,48

2,540

5,60

5,86

2,610

5,63

2,520

5,810,020

6,01

2,590

5,89

2,510

6,00

10,070

6,26

2,580

6,05

2,500

6,26

10,130

6,42

2,570

6,21

2,480

6,40

10,180

6,60

2,550

6,48

2,470

6,60

10,220

6,86

2,540

6,66

2,460

6,85

10,260

7,04

2,530

6,84

2,450

7,09

10,300

7,22

2,523

2,440

7,28

10,340

7,40

2,506,715

6,851

7,011

7,229

7,555

8,250

8,868

9,175

9,373

9,519

9,638

9,734

9,817

9,894

9,959182,82,950

3,01

2,920

3,21

2,890

3,40

2,860

3,64

2,830

3,88

2,810

4,03

2,790

4,21

2,760

4,48

2,740

4,67

2,720

4,86

2,700

5,09

2,690

5,20

2,670

5,43

2,650

5,66

2,640

5,80

2,620

6,06

2,610

6,22

2,590

6,47

2,580

6,63

2,5710,000

6,80

2,550

7,09

10,050

7,07

2,540

7,24

10,090

7,24

2,536,480

6,572

6,668

6,778

6,904

7,055

7,251

7,541

8,102

8,762

9,090

9,294

9,414

9,526

9,628

9,716

9,785

9,847

9,909

9,9637,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,002

2,430

7,41

10,370

7,68

2,490

7,47

10,130

7,42

2,521

2,420

7,60

10,400

7,87

2,480

7,69

10,170

7,62

2,510

2,410

7,83

10,430

8,07

2,470

7,86

10,210

7,80

2,490

2,400

8,00

10,46060

8,02

10,240

8,09

2,481

2,39000

8,28

10,28090

2,380

8,43

10,311

2,370

8,66

10,352

2,360

8,80

10,384

2,350

9,00

10,40506III.3.2. Xử lí kết quả chuẩn độ điện thế 3 dung dịch riêng rẽ bằng KOH

Từ các giá trị pH đo được trong phép chuẩn độ dung dịch 2 và dung dịch 3 (bảng

225), chúng tơi tiến hành xử lí số liệu tính VKOH – TĐ, cũng như tỉ lệ số mol phản ứng H 2 Y

với OH . Kết quả được tóm tắt trong bảng 27:Bảng 27: Kết quả tính VTĐ và tỉ lệ phản ứng của phép chuẩn độ các dung dịch H 2Y2- bằng

dung dịch KOH

Dung dịch

CKOH (M)

VTĐ (mL)

Tỉ lệ phản ứngDD1DD2DD32,50

1:1,04 1:11,0385.10-2

3,82

1:1,06 1:14,45

1:1,06 1:1Nhận xét: Như vậy, từ kết quả chuẩn độ, có thể khẳng định tại điểm tương

22đương tỉ lệ số mol phản ứng của H 2Y với OH là 1:1, nghĩa là H 2Y bị trung hòa 123nấc: H 2 Y + OH � HY + H 2OĐiều này hồn tồn phù hợp với lí thuyết về khả năng chuẩn độ riêng từng n ấc của đa

K a3

�104

axit. Thật vậy, vì K a4

và vì Ka4 < 10-9 => Chỉ cho phép chuẩn độ riêng nấc thứ ba đếnHY3- mà không chuẩn độ được nấc thứ tư.

19Cũng từ số liệu của bảng 25, chúng tôi xây dựng đường cong chuẩn độ 03 dung dịch

H 2Y2bằng dung dịch KOH . Kết quả được biểu diễn trên hình 2.

11.0

10.0

9.0pH8.0

Dung dịch 17.0Dung dịch 26.0Dung dịch 35.0

4.0

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0Thể tích KOH thêm vào (mL)Hình 2: Đường cong chuẩn độ 03 dung dịch riêng rẽ b ằng dung d ịch KOH

Nhận xét: Trên cả 03 đường cong chuẩn độ, đều chỉ xuất hiện 1 BNCĐ nằm trong

vùng bazơ yếu và BNCĐ của cả 3 phép chuẩn độ dung dịch H 2Y2- bằng KOH đều có

pH = 7,0 �9,5.

Tương tự phần chuẩn độ hỗn hợp chúng tôi sẽ tiến hành xử lý số liệu thu được của

3 phép chuẩn độ riêng rẽ 3 dung dịch bằng KOH ở 2 khu v ực: khu vực 5,5 < pH < 7 để

tính Ka3 và khu vực pH > 9,5 để tính giá trị K a4 của EDTA hay axit

etilendiamintetraaxetic.

Bảng 30: Kết quả tính các hệ số và cận tin cậy của phương trình hồi quy theo hàm LINEST

trong 2 khoảng pH khác nhau của phép chuẩn độ dung dịch 1 bằng KOH.pH = 5,706 �6,855

(-4,390 ± 0,121).10-6

(1,165 ± 0,171).10-10

(1,971 ± 0,301).10-17

(6,692 ± 1,203).10-27a1

a2

a3

a4pH = 9,655 �10,372

(-3,094 ± 0,114).10-10

(2,151 ± 0,152).10-20

(3,048 ± 0,759).10-31

(1,151 ± 0,181).10-41Từ các giá trị a1, a2, a3, a4 thu được, tính tương tự như phép chuẩn độ hỗn hợp, giá

trị các HSCB của axit H4Y được trình bày trong bảng 31.

Bảng 31: Kết quả tính các giá trị chỉ số hằng số phân li axit c ủa axit H 4Y trong 2 khoảng

pH khác nhau của phép chuẩn độ riêng rẽ dung dịch 1

HSCB

pH = 5,706 �6,855

Ka1

Ka2Ka1 = a1 <0: LOẠI

a

= 2 <0

a1

K

: LOẠI

a2Ka3

Ka4

pKaipH = 9,655 �10,372

Ka1 = a1 <0: LOẠI

a

= 2 <0

a1

K

: LOẠI

a2(1,693 ± 0,359).10

(3,395 ± 0,801).10-10 : LOẠI

-720(1,417 ± 0,367).10-11: LOẠI

(3,777 ± 1,113).10-11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí nghiệm 2: Xét trường hợp chuẩn độ Vo mL dung dịch Na2H2Y nồng độ Co mol/L bằng V mL dung dịch HCl nồng độ C2 mol/L

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×